پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، آزمون همبستگی پیرسون، بیمارستان، ارباب رجوع

دانلود پایان نامه ارشد

چكيده:
معمولاً در بيمارستان به عنوان يك سازمان خدماتی، تاکید بر بعد اخلاق پزشكي و پرستاري، ممکن است بعد اخلاق كاركنان اداري و بالاخص مديران اداري بيمارستاني را تحتالشعاع قرار دهد. در این تحقیق با جمع آوری مطالب نظری نسبتاً گستردهای در حوزه اخلاق حرفهای از طریق مطالعه کتابخانهای و مصاحبه با استادان صاحبنظر و خبرگان اخلاق حرفهای و نیز رجوع به بعضی از سازمانهایی که به طراحی و تبیین کدهای اخلاقی پرداخته بودند (از جمله سازمانهای داخلی و خارجی مورد مطالعه، گروه صنعتی بهمن و موسسه مشاوران مدیریت آمریکا)، چارچوب نظری مشخصی به دست آمد، با طراحی پرسشنامه اولیه حاصل از ترجمه کدهای اخلاقی موسسه مشاوران مدیریت کشور ایالات متحده آمریکا و متناسب سازی با ابعاد اخلاق بومی مدیریت بیمارستانی در تهران بزرگ جهت استخراج کدهای بومی اخلاق مدیریت در بیمارستانهای تهران بزرگ و استفاده از نظر خبرگان اخلاق حرفهای مدیریت بیمارستانی مجموعهای مشتمل بر هجده کد بومی اخلاقی مدیریت بیمارستانی شناسایی گردید. با توزیع پرسشنامه کدهای استخراج شده از مراحل قبل بین مدیران بیمارستانی، کدهای استخراج شده در سه سطح مدیریت عالی، میانی و عملیاتی بیمارستانی مورد سنجش واقع شد. با تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پژوهش از طریق روشهای میانگینگیری و نیز تحلیل آماری دادهها از طریق نرمافزار spss به پاسخگویی به سوالات پژوهش پرداخته شد، و اهمیت تک تک کدها برای مدیران در سطوح مختلف مدیریتی در جدولی مجزا استخراج گردید و در انتها پیشنهاداتی کاربردی و نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات و مطالعات آتی ارائه شده است.

كلمات كليدي: اخلاق، اخلاق حرفهاي، كد بومي اخلاقي، اخلاق مديريت، مدیرا ن بیمارستانی، بیمارستانهای تهران بزرگ

فهرست مطالب شماره صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….7
فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………..15
1-1)مقدمه 16
1-2) بیان مساله 17
1-3) اهميت و ضرورت تحقيق 19
1-3-1) از ديدگاه نظری 19
1-3-2) از ديدگاه عملی 19
1-4) هدف هاي تحقيق 20
1-4-1) هدف اصلي 20
1-4-2) اهداف فرعي 20
1-5) سؤال‌های تحقيق 21
1-5-1) سئوال اصلي 21
1-5-2) سئوالات فرعی 21
1-6) تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقيق 21
1-6-1) اخلاق 21
1-6-2) اخلاق حرفه ای 22
1-6-3) اخلاق سازمانی 22
1-6-4) اخلاق فردي 22
1-6-5) كد اخلاقی 23
1-6-6) كد بومی اخلاقي 23
1-6-7) اخلاق مديريت 24
1-6-8) مديران بیمارستانی 24
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………….25
2-1)چيستي اخلاق 26
2-2) اخلاق حرفه ای 32
2-3) اخلاق سازماني 32
2-3-1) مديريت اخلاق سازماني 33
2-3-2)اصول اخلاقي در سازمان 34
2-3-3)جايگاه راهبردي اخلاق در سازمان 34
2-4) اخلاق فردي 36
2-5)اخلاق مديريت 36
2-6) مسايل اخلاقي در مديريت 37
2-6-1)ويژگي‌هاي مسايل اخلاقي در مديريت 38
2-6-2)برگزيده‌اي از مسايل اخلاقي در مديريت 41
2-6-2-1) آلودگي محيط زيست 43
2-6-2-2) ارتشا 44
2-7) تجزيه و تحليل مسايل اخلاقي در مديريت 50
2-7-1) اقتصاد و اخلاق مديريت 51
2-7-2) حقوق و اخلاق مديريت 52
2-7-3) فلسفه و اخلاق مديريت 52
2-8) تصميم‌گيري اخلاقي 53
2-9) اهميت درك مفاهيم اخلاقي 58
2-10) اصول چهارگانه اخلاقي 60
2-10-1) اصل استقلال 61
2-10-2) اصل زیان نرساندن 61
2-10-3) اصل خيرخواهي 62
2-10-4) اصل عدالت 62
2-11) تعارض قواعد اخلاقي 63
2-12) تجزیه و تحليل ضوابط اخلاقي 64
2-12-1) تجزيه و تحليل ضوابط اخلاقی افراد 64
2-12-2) تجزيه و تحليل ضوابط اخلاقی شركت‌ها 68
2-12-3) تجزيه و تحليل ضوابط اخلاقی جامعه 74
2-13)نظريه‌هاي مهم اخلاقي 79
2-13-1) نظريه‌هاي وظيفه‌گرايي 80
2-13-2)نظريه پيامدگرايي 81
2-13-3) اخلاق جديد فمينيستي 81
2-14)ارزش‌ نظريه‌هاي اخلاقي 82
2-15) بيانيه‌هاي اخلاقي در سازمان 85
2-15-1) بيانيه هاي اخلاقي در ترازوي كارآمدي 86
2-15-2) نقش سند اخلاقي در اخلاق سازماني 88
2-16)انواع سندهای اخلاقی 91
2-16-1) اصول اخلاقي 91
2-16-2) عهدنامه اخلاقي 91
2-16-3)منشور اخلاقي بنگاه 91
2-17)ساختار سند جامع اخلاقي سازمان 92
2-18)وظايف كميته اخلاقي سازمان 96
2-19)شيوه تدوين اصول اخلاقي سازمان 96
2-20) پيشينه تحقيق 97
2-20-1) پيشينه خارجی 98
2-20-2) پيشينه داخلی 100
2-21) ارائه چارچوب نظري 101
فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………….104
3-1) مقدمه 105
3-2)قلمرو تحقيق 105
3-3)مراحل انجام تحقیق 106
3-4) جامعه آماري تحقيق 106
3-5) نمونة آماري و روش نمونه گيري 106
3-6)روش گرد آوري داده ها 107
3-7)روايي و پايايي پرسشنامه 108
3-8)محدوديت‌هاي تحقيق 110
3-9) روش تحليل داده ها 110
3-9-1) پرسشهای پرسشنامه اولیه حاصل از ترجمه کدهای اخلاقی موسسه مشاوران مدیریت 110
3-9-2) پرسشنامه ارائه شده جهت ارائه به نخبگان برای اجرای فن دلفی 113
3-9-3) پرسشنامه نهایی حاصل از فن دلفی 115
فصل چهارم: تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………119
4-1)مقدمه 120
4-2) شناسايي كدهاي اخلاق حرفه اي مديران بيمارستاني در سطوح مختلف اداري 120
4-3) کدهای حاصل از تحليل نظرات صاحبنظران از طریق فن دلفی 121
4-4) آمار استنباطی 123
4-4-1) پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه 123
4-4-2)بررسي آزمون همبستگي بين مديران بيمارستان هاي دولتي با شاخصهای شناسایی شده اخلاق حرفهای 124
4-4-3) بررسي آزمون همبستگي بين مديران بيمارستان هاي خصوصي با كدهاي اخلاقي شناسايي شده 131
4-4-4)اولویت بندی كدها در بيمارستانهاي دولتي با استفاده از آزمون فريدمن 140
4-4-5)اولویت بندی كدها در بيمارستانهاي خصوصي با استفاده از آزمون فريدمن 141
4-5)میانگینگیری نظر مدیران جهت تعیین اخلاقی بودن هر یک از کدها 142
4-6) ارزیابی کد بودن داده های حاصل از فن دلفی 144
4-7) تمايز كدهاي اخلاق فردي و اخلاق مديريتي در بيمارستان ها 145
4-8( كدهاي اخلاق مديريتي حاصل از تحقيق 147
فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادها 150
5-1)مقدمه 151
5-2)بحث و نتيجه گيري 151
5-2-1)پاسخ به پرسش اصلی 152
5-2-2)پاسخ به پرسش فرعی اول 154
5-2-3)پاسخ به پرسش فرعی دوم 157
5-2-4) پاسخ به پرسش فرعی سوم 158
5-2-5) پاسخ به پرسش فرعی چهارم 160
5-3)پيشنهادها 161
5-3-1)-پيشنهادهای كاربردي 161
5-3-2)پيشنهادها جهت تحقيقات آتي 162
منابع و مآخذ 163
الف)منابع فارسي 163
ب)منابع لاتين 166
ضمائم 168
6-1)کدهای موسسه مشاوران مدیریت آمریکا 168
6-2)پرسشنامه اولیه تهیه شده جهت ارائه به استادان و خبرگان اخلاق حرفه ای جهت فن دلفی 169
6-3)پرسشنامه حاصل از فن دلفی جهت ارائه به مدیران بیمارستانی در سطوح مختلف 172
6-4) چکیده انگلیسی 176

فهرست جداول و نمودارها:
جدول2-1كاركردهاي سند اخلاقي………………………………………………………………..90
جدول2-2: اركان و ساختار سند اخلاقي………………………………………………………..94
نمودار2- 1: نسبت بين ارزش‌هاي حرفه‌اي و اخلاقي……………………………………….97
نمودار2-2: مدل و چارچوب نظري تحقيق………………………………………………….103
جدول3-1آماره پایایی……………………………………………………………………………..109
جدول 4-1آماره پایایی…………………………………………………………………………….123
جدول 4-2آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عالي بيمارستانهاي دولتي وتعهد نسبت به ارباب رجوع………………………………………………………………………..124
جدول 4-3آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عالي بيمارستانهاي دولتي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي………………………………………………………….125
جدول 4-4آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عالي بيمارستانهاي دولتي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه………………………………………………………….126
جدول 4-5آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران مياني بيمارستانهاي دولتي وتعهد نسبت به ارباب رجوع…………………………………………………………………..127
جدول 4-6آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران مياني بيمارستانهاي دولتي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي……………………………………………….127
جدول 4-7آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران مياني بيمارستانهاي دولتي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه…………………………………………………128
جدول 4-8آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عملياتي بيمارستانهاي دولتي وتعهد نسبت به ارباب رجوع………………………………………………………………129
جدول 4-9آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عملياتي بيمارستانهاي دولتي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي…………………………..130
جدول 4-10آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عملياتي بيمارستانهاي دولتي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه…………………………………………………131
جدول 4-11آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عالي بيمارستانهاي خصوصي وتعهد نسبت به ارباب رجوع…………………………………………………………..132
جدول 4-12آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عالي بيمارستانهاي خصوصي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي………………………133
جدول 4-13آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عالي بيمارستانهاي خصوصي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه………………………..134
جدول 4-14آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران مياني بيمارستانهاي خصوصي وتعهد نسبت به ارباب رجوع………………………………………135
جدول 4-15آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران مياني بيمارستانهاي خصوصي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي………………………136
جدول 4-16آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران مياني بيمارستانهاي خصوصي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه………………………..136
جدول 4-17آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عملياتي بيمارستانهاي خصوصي وتعهد نسبت به ارباب رجوع………………………………………137
جدول 4-18آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عملياتي بيمارستانهاي خصوصي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي………………………138
جدول 4-19آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عملياتي بيمارستانهاي خصوصي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه………………………..139
جدول 4-20 مقایسه ضریب همبستگی مدیران در سطوح مختلف مدیریتی با مولفههای اخلاق حرفهای در بیمارستانهای دولتی و خصوصی…………………….140
جدول4-21 آزمون فریدمن………………………………………………………………..140
جدول4-22 آزمون فریدمن………………………………………………………………..141
جدول4-23 الویتبندی شاخصهای اخلاق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع Default، Independence، Saturated، HI Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بیمارستان، اخلاق فردی، ارباب رجوع، اخلاق حرفه ای