پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، رتبه بندی، رشته تحصیلی، بازاریابی ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

1-6 قلمرو تحقیق 9
1-7 محدودیت تحقیق 10
1-8 تعریف واژهها و اصطلاحات 10
1-8-1 تعریف نظری واژهها و اصطلاحات 10
1-8-2تعریف عملیاتی واژههای تحقیق 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 13

فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………… صفحه
2-2 مبانی نظری 13
2-2-1 بازاریابی 13
2-2-2 بازاریابی ورزشی 13
2-2-3 مدیریت بازاریابی ورزشی 14
2-2-4 آمیخته بازاریابی 15
2-2-5 حمایت مالی 16
2-2-6 مزایا و اشکالات حمایت مالی 18
2-2-6-1 مزایایی حمایت مالی 18
2-2-6-2 اشکالات حمایت مالی 19
2-2-7 حمایت مالی ورزشی 19
2-2-8 فاکتورهای کمک کننده به رشد بالای هزینههای صرف شده در حمایتهای مالی 21
2-2-9 اهداف حمایت مالی 22
2-2-10 جنبههای مدیریتی حمایت مالی 25
2-2-11 ارزیابی حمایت مالی 25
2-2-12 هم نیروزاییهای بین ترویج و حمایت مالی 27
2-2-13 تبلیغات 27
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه
2-2-14 حمایت مالی با تبلیغات متفاوت است 29
2-2-15 تمایز حمایت مالی از مراودات ترویجی دیگر 29
2-2-16 تفکیک حمایت مالی از تکنیکهای ترویجی و مراوداتی دیگر 30
2-2-17 فروش حضوری 32
2-2-18 پیشبرد فروش 32
2-2-19 تصویر (وجهه) و بازاریابی هیجانی 32
2-2-20 رسانههای گروهی 33
2-2-21 پوشش رسانهای و درهم ریختگی حمایت مالی 34
2-2-22 علامتهای تجاری 34
2-3 مروری بر پیشینه پژوهش 37
2-3-1 مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور 37
2-3-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور 39
2-4 جمع بندی 45
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 47
3-2 روش تحقیق 47
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه
3-3 جامعه آماری و نمونه آماری 47
3-4 متغیرهای پژوهش 47
3-5 ابزار پژوهش 47
3-6 روش جمع آوری اطلاعات 53
3-7 روش تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش 53
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق
4-1 مقدمه 54
4-2 یافتههای توصیفی تحقیق 55
4-2-1 توصیف وضعیت سنی. 55
4-2-2 توصیف جنسیت گروه مورد مطالعه 56
4-2-3 توصیف سطح تحصیلات گروه مورد مطالعه 56
4-2-4 توصیف رشته تحصیلی جامعه مورد مطالعه 57
4-2-5 توصیف علاقه مدیران شرکتها به حمایت ازسطوح مختلف ورزش 57
4-2-6 توصیف علاقه شرکتها به حمایت از بخشهای مختلف ورزش 58
4-2-7 توزیع شرکتها بر اساس گستره فعالیت 58
4-2-8 توزیع میزان کارکنان شرکتها 59
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه
4-2-9 توصیف میزان هزینه تبلیغات شرکتها 59
4-3 آزمون فرضیههای تحقیق 60
4-3-1 فرضیه اول تحقیق 60
4-3-2 فرضیه دوم تحقیق 60
4-3-3 فرضیه سوم تحقیق 61
4-3-4 فرضیه چهارم تحقیق 61
4-3-5 فرضیه پنجم تحقیق 62
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 68
5-2 خلاصه تحقیق 68
5-3 بحث و نتیجه گیری 70
5-3-1 بحث و نتیجه گیری فرضیه اول 70
5-3-2 بحث و نتیجه گیری فرضیه دوم 70
5-3-3 بحث و نتیجه گیری فرضیه سوم 71
5-3-4 بحث و نتیجه گیری فرضیه چهارم 72
5-3-5 بحث و نتیجه گیری فرضیه پنجم 73
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه
5-4 پیشنهادهای کاربردی 74
5-5 پیشنهادهای پژوهش 75
منابع 76
پیوستها 82
1.پرسشنامه 82
2. بارهای عاملی هریک از گویهها در عاملهای باقی مانده 85

فهرست جدولها
عنوان……………………………………………………………………………………….صفحه
جدول 3-1 ضرایب پاياي پرسشنامه و زیرمقیاسهای آن………………………………… ……. 49
جدول 3- 2 آزمون کیزر – می یر – الکین…………………………………………………………… 51
جدول 3- 3 آزمون بارتلت………………………………………………………………………………. 51
جدول 3- 4 نتایج ویژه مقدار برای استخراج عامل……………………………………………52
جدول 3- 5 حيطه‌هاي پرسشنامه و تعداد گويه‌هاي مربوط به هر حيطه………………………. 53
جدول 4-1 نتایج آزمون تی تک نمونهای فرضیه اول……………………………………………… 60
جدول 4-2 نتایج آزمون تی تک نمونهای فرضیه دوم…………………………………………….. 60
جدول 4-3 نتایج آزمون تی تک نمونهای فرضیه سوم…………………………………………….. 61
جدول 4-4 نتایج آزمون تی تک نمونهای فرضیه چهارم………………………………………….. 61
جدول 4-5 نتایج آزمونW Mauchly’s…………………………………………………………. 62
جدول 4-6 نتایج آزمون اختلاف بین موانع حمایتمالی……………………………………62
جدول 4-7 نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مشخص کردن محل اختلافها……… 63
جدول 4-8 نتایج مربوط به رتبه بندی موانع حمایتمالی……………………………………63
جدول 4-9 رتبه بندی گویههای حیطهی قانونی- دول………………………………………..64
جدول 4-10 رتبه بندی گویههای حیطهی بسترسازی حرفهای……………………………….65
جدول 4-11 رتبه بندی گویههای حیطهی تبلیغاتی……………………………………………..65
جدول 4-12 رتبه بندی گویههای حیطهی مدیریت ورزشی………………………………………66

فهرست نمودار و اشکال
عنوان صفحه
نمودار4-1 توزیع افراد بر اساس سن 55
نمودار 4-2 وضعیت جنسیت گروه مورد مطالعه 56
نمودار 4-3 سطح تحصیلات گروه مورد مطالعه 56
نمودار4-4 توصیف رشته تحصیلی جامعه موردمطالعه………………………………………………………57
نمودار 4-5 توزیع علاقه مدیران شرکتها به حمایت از سطوح مختلف ورزش 57
نمودار 4-6 توزیع شرکتها براساس علاقه به حمایت از بخشهای مختلف ورزش 58
نمودار 4-7 توزیع شرکتها بر اساس گستره فعالیت………………………………………………………..58
نمودار 4-8 توزیع کارکنان شرکتها 59
نمودار 4-9 میزان هزینه تبلیغات شرکتها را نشان میدهد. 59

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در حال حاضر ورزش و تفريحات سالم در كشورهاي توسعه يافته به عنوان يك صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملي مورد توجه است و يكي از درآمدزاترين صنايع در قرن 21 به شمار ميرود (ایزدی،1384). صنعت ورزش به سرعت جهاني گشته، قلمرو آن همهجا را تسخير كرده و در سراسر دنيا ريشه دوانيده است، تا ميلياردها انسان از آن بهرهمند شوند. صنعت ورزش با در اختيار داشتن عامل محركي همچون مسابقات بزرگ ورزشي ، امكان بهرهگيري از فرصتهاي تبليغاتي و رسانهها را فراهم نموده است؛ كه اين موضوع خود موجب ايجاد بستر لازم براي تعامل ما بين صنعت، تجارت و ورزش گرديده است (آندروف و همکاران،1380). ورزش جزء عواملی است که در جامعهی مدرن تاثیر گذاری غالبی دارد و هیچ جنبهی دیگری از مسائل اجتماعی تا این حد مورد توجه رسانهها قرار ندارد (بازرگان،1386). در سطح بینالمللی، ورزش ششمین رتبه را دربین صنایع عمدهی مختلف را دارا است (آزادان،1391). صنعت ورزش بخشهای نظیر کالاهای ورزشی، بازاریابی، سرپرستی، اجرا، وحمایت مالی، ورزش حرفهای، پوشاک ورزشی، رسانههای ورزشی و ورزشهای تفریحی را در بر میگیرد و هر ساله در حال رشداست (احسانی،1387). اقتصاد ورزشی حیطه گستردهای است که با دیگر بخشهای اقتصادی رابطهای تنگاتنگ دارد. ضرورت جهاني شدن ورزش كه از دههي 1980 شروع شد، موجب تغيير نقش ورزش در جامعه شد و فرصتهاي درآمدزايي بسياري را براي افراد، مؤسسات و رسانههاي مختلف ايجاد كرد (الهی،1387). افزايش فعاليت در عرصهي تربيتبدني و ورزش موجب افزايش تقاضاي كالا وخدمات مختلف ميشود. اين مجموعه فعاليتها موجب پيدايش صنعت ورزش ميشود (عسکریان،1383). يكي از راههاي تأمين بودجهي كافي جهت انجام فعاليتهاي ورزشي به ويژه فعاليتهاي قهرماني، جذب سرمايهگذاري شركتها وکارخانجات خصوصی در صنعت ورزش است (کاظم،1381). حمايتمالي ورزشي يكي از مهمترين منابع درآمدي در ورزش امروزي است (سید عامری، 1388). مفهوم حمایت مالی از ورزش یک پدیده جدید به شمار نمیرود. کشاک به نقل از گراتون و تیلور1 (1985) بیان میدارد که شروع حمایتمالی از ورزش به سال 1850 میلادی باز میگردد که در آن یک شرکت استرالیایی به عنوان حامی مالی مسابقات کریکت انگلستان درآمد و از این طریق سود زیادی را عاید خود و برگزار کنندگان مسابقه مذکور کرد( کشاک،22004). حمایت از یک ورزش، سازمان ورزشی یا رویداد توسط یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دو جانبه برای هر دو طرف قرارداد (کشاک،2004). تا به حال چه در ورزش و چه در ديگر زمينهها، از حمايت تعريف جامع و مختصي نشده است. اما حمايتمالي به عنوان تدارك كمكهاي مالي و جنسي به يك فعاليت به وسيلهي يك سازمان تجاري با هدف كسب اهداف تجاري تعريف ميشود(جماعت،1386).
شانك3 حمايتمالي ورزشي را به صورت زير بيان ميكند سرمايهگذاري در موجودیت ورزش (ورزشکار،تیم،لیگ، یا برنامهی ورزشی) برای حمایت از اهداف کلی سازمانی، تجاری ویا استراتژیهای پیشرفته (شانک،1951). گراتون4( 1985) حمايت مالي ورزشي را حمايت از يك ورزش، رويداد ورزشي، سازمان ورزشي يا رقابت توسط يك شخص يا شركت براي كسب منافع يا سود دوجانبه براي هر دو طرف قرارداد، ميداند. امروزه شركتهاي تجاري و صاحبان صنايع مختلف دريافتهاند كه، حمايت مالي ميتواند به منزله يك ابزار تبليغاتي قدرتمند براي آنها عمل كند. در واقع یکی از مهمترین و موثرترین عناصری که موجب پیوند رويدادهاي ورزشي و اقتصاد شده است، موضوع حمايت مالي ورزشي به عنوان یک روش تبلیغاتی برای شرکتهای حامی است (بلوریان،1387). اهمیت حامیان مالی در درآمد زایی بخش ورزش دنیا بعد از امتیاز پخش زندهی تلویزیونی قرار دارد که ارزش آن در المپيك برای شرکتها مانند شرکتهاي مك دونالد، كداك، ويزا، آدیداس وکوکاکولا بیش از 170 میلیون دلار بوده است (کاظمی،1386). ورزش و اقتصاد در تعامل با یکدیگرند از یک طرف دولتها وشرکتهای خصوصی با حمایتمالی در امر ورزش میتوانند از منابع بسیار آن بهرهمند شوند واز طرف دیگر ورزش میتواند در جنبههای مختلف توسعهی اقتصادی نقش موثری داشته باشد (الهی،1383). در استرالیا براساس گزارش رایان، سالانه 7/49 میلیون دلار توسط حاميانمالي به فوتبال جنوب استراليا كمك بلاعوض ميشود (سید عامری،1388). بنابراین با توجه به اینکه حمایتمالی یکی از زیر مجموعههای بخش بازاریابی است و مسئولین ورزش برای به ثمر بخشیدن و به نتیجه رسیدن اهداف خود چه در بحث ورزش همگانی و چه در بحث ورزش قهرمانی باید زمینه را برای ورود حامیان در ورزش فراهم کنند. یکی از اولین نیازها جهت ورود حامیان به ورزش شناختن عواملی است که مانع از حمایتمالی شرکتهای خصوصی است در ورزش میشود، از آنجا که جذب حامیان مالی برای ورزش استان کرمان نیاز به بررسیهای دقیق و کارشناسانه دارد، لذا محقق برآن است تا با بررسی وتحلیل ورزش این استان موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی در این حوزه را شناسایی و اولویتبندی کند، و بتواندگامی هر چند کوچک در راه گسترش بیشتر ورزش استان کرمان بر دارد.
1-2 تعریف مسئله و بیان سوالهای اصلی تحقیق
امروزه ورزش این پتانسیل را دارد که تاثیر مهمی را بر جامعه بگذارد (امری،52002). ورزش نه تنها مزایایی برای سلامتی دارد بلکه در ویژگیهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک منطقه و کشور سهم دارد. امروزه شرکتها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد رضایت گردشگر، رضایت گردشگران، خدمات درمانی، بازاریابی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های استان کرمان، ورزش قهرمانی، اولویت بندی، مدیریت ورزشی