منابع تحقیق درباره موفقیت کارآفرینان، کارآفرینی، استان هرمزگان، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان برتر استان هرمزگان
(با استفاه از تکنیک های MADM )
چکیده
این پژوهش یک تحقیق مساله مدار کاربردی است ودر صدد شناسایی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان در صنایع تولیدی استان هرمزگان میباشد که میتواند برای متولیان کارآفرینی و صنعت در امر برنامه ریزی و قانون گذاری راه گشا باشد .
کارآفرینی بعنوان یک پدیده ی نوین در اقتصاد نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. می توان گفت کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروز دارای نقش کلیدی است . بنابر این شناسایی عوامل موفقیت کارآفرینان و تسهیل روند کارآفرینی امری ضروری است .
هدف کلی از انجام این تحقیق فراهم نمودن بسترهای لازم برای تسریع روند رشد کارآفرینی در ایجاد و توسعه ی واحدهای صنعتی ودر نتیجه کمک به رشد اقتصادی استان می باشد . البته اهداف فرعی دیگری مانند : افزایش اشتغالزایی ، کمک به ایجاد محیطی پویا برای رشد کارآفرینان ، توسعه ی واحدهای صنعتی و ارائه ی راهکارهای عملی برای کارآفرینان جهت توسعه ی این عوامل مد نظر قرار گرفته است.
در این پژوهش ، کارآفرینان منتخب صنایع تولیدی استان هرمزگان در جشنواره کار آفرینان بر تر سال 87 ، جامعه آماری ما را تشکیل می دهند .
روش کلی این تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است که با توجه به اهداف پژوهش و ماهیت تحقیق ، مناسبترین روش برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز ، استفاده از پرسشنامه است . نحوه ی جمع آوری داده ها ، کتابخانه ای – میدانی است . به منظورتجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه ، از تحلیل عاملی ، آمارتوصیفی و آمار استنباطی به فرا خور هر یک از بخش های پرسشنامه استفاده شده است . برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون فرض آماری با کمک نرم افزارSPSS 15 استفاده شده است .
در این پژوهش ، شش دسته ار عوامل فرهنگی- اجتماعی ، اداری ، قانونی وحقوقی ، اقتصادی ، تکنولوژیکی و فنی وشخصیتی مورد بررسی قرار گرفته اند . ودر آزمون میانگین این جامعه ، نتایج حاصله بیانگر این است که هر شش دسته عوامل ، تاثیر گذار می باشند . اما نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس حاکی از آن است که میان میزان تاثیر این شش دسته عوامل تفاوت معنا داری وجود دارد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد ، از دیدگاه کار آفرینان برتر استان هرمزگان ، عوامل اقتصادی دارای بیشترین تاثیربر موفقیت کارآفرینان و پس از آن به ترتیب عوامل : تکنولوژیکی وفنی ، اداری ، فرهنگی – اجتماعی ، شخصیتی و در نهایت عوامل قانونی وحقوقی بر موفقیت کارآفرینان تاثیر گذار می باشند.
(كليد واژه: كارآفريني، كارآفرينان برتر، MADM , Topsis , AHP)

فهرست مطالب

فصل اول 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله تحقیق 2
1-3- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 4
1-4- اهداف تحقیق 4
1-5- کاربرد نتايج تحقيق 5
1-6- سئوالات پژوهشي 5
1-6-1- قلمرو موضوعی 5
1-6-2- قلمرو زمانی 5
1-6-3- قلمرو مکانی 5
1-7- نوع تحقیق 6
1-8- روش تحقیق 6
1-9- جامعه آماری 6
1-10- روش گردآوری دادهها 6
1-11- روشها و ابزارهای مورد استفاده در تحقیق 7
1-12- جمعبندی 7
فصل دوم 8
2-1- مقدمه 9
2-2- كارآفريني و روند پیدایش آن 10
2-3- تعاریفی از کارآفرینی 10
2-3- تعاريفی از كارآفرين 11
2-4- ويژگيها و مشخصات كارآفرينان 13
2-5- عناصر تشکیل دهنده كارآفريني 16
2-6- عوامل تأثيرگذار در شناسايي فرصتهای کارآفرینانه 17
2-7- مدل شناسايي فرصت کارآفرینانه آنتوني اولويك 19
2-7- مدل ها و الگوهاي كارآفريني 21
2-7-1- مدلهاي محتوايي 21
2-7-2- مدل هاي فرايندي 21
2-7-2-1- مدل هاي فرايند رويدادي 21
2-7-2-2- مدل هاي فرايند چند بعدي 26
2-8- انواع كارآفريني 32
2-8-1- در قالب افراد مستقل و غيروابسته به سازمان(كارآفرينان شخصي كارآفريني مستقل) 32
2-8-2- در قالب كاركنان سازمان (كارآفرينان سازماني – كارآفريني درون سازماني) 32
2-8-3- در قالب سازمان (سازمان كارآفرين – كارآفريني سازماني) 32
2-9- عوامل و شاخصهای موثر بر موفقيت کارآفرينان 33
2-9-1- ويژگيهاي شخصيتي 34
2-9-2- عوامل جمعيتي 37
2-9-3- عوامل محيطي 37
2-10- چشماندازهاي جديد در عوامل موفقيت کارآفريني 39
2-10-1- مذهب 39
2-10-2- شانس و سرنوشت 39
2-10-3- ارزش تصويري، ارزش زندگي و فلسفه زندگي 39
2-11- تجارب كارآفريني در كشورهاي منتخب 49
2-11-1- آلمان 51
2-11-1-1- موانع آموزش 51
2-11-1-2- هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي 52
2-11-2 – هلند 52
2-11-2-1- محدوديت هاي ساختار بازار 52
2-11-2-2- قوانين و خدمات كسب و كار دولتي 52
2-11-3- اتريش 53
2-11-3-1- مشكلات كارآفريني در اتريش 53
2-11-4- سوئد 53
2-11-4-1- موانع عمده گسترش كارآفريني در سوئد 53
2-11-5- موانع و محدوديت هاي توسعه كارآفريني در كانادا 56
2-11-5-1- نگرش هاي كارآفرينانه 56
2-11-5-2- بازارهاي سرمايه 56
2-11-5-3- ساز و كارهاي حمايتي 56
2-11-6- فنلاند 57
2-11-7- اسلووني 57
2-11-8- تحقيقي ديگر در اروپا 58
2-11-9- چين 58
2-11-9-1- موانع محيطي 58
2-11-9-2- مشكلات دسترسي به منابع 58
2-11-9-3- موانع اجتماعي 59
2-11-10- قزاقستان 59
2-11-11- مشكلات كارآفرينان در اندونزي 60
2-11-12- محدوديت هاي توسعه صنايع كوچك در بنگلادش 60
2-11-13- سنگاپور 61
2-12- مطالعات انجام شده در ايران 61
2-13- جمعبندی 68
فصل سوم 69
3-1- مقدمه 70
3-2- روش تحقیق 70
3-3- جامعه آماری 72
3-4- نمونه آماری 72
3-5- روش گردآوری دادهها 73
3-6- ساختار پرسشنامه تحقیق 74
3-7- روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها 75
3-7-1- روایی پرسشنامه 75
3-7-2- پایایی پرسشنامه 75
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها 76
3-8-1- تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM). 76
3-8-2- ارزیابی و بررسی مدلهای MADM 77
3-9- معرفی تکنیک TOPSIS 78
3-10- معرفی تکنیک AHP 80
3-10-1- مراحل فرايند تحليل سلسله مراتبي 82
3-10-2 – ترسيم و تشريح درخت سلسله مراتبي 82
3-10-3- تعيين معيارها، زير معيارها و جايگزينها 83
3- 10- 3-1- كشف، شناسايي و دسته بندي معيارها، زير معيارها و جايگزينها 83
3 – 10-3-2- استاندارد كردن معيارها، زير معيارها و جايگزينها 83
3-10-3-3 – محاسبه اعتبار معيارها، زيرمعيارها و جايگزينها 85
3-10-3-4- جدول معيارها، زيرمعيارها و جايگزينهاي نهايي و استاندارد شده 85
3-11- جمعبندی 85
فصل چهارم 86
4-1- مقدمه 87
4-2- متغيرهاي توصيفي جمعیتشناختی پاسخدهندگان 87
4-3- تجزيه و تحليل دادهها 90
4-3-1- آزمون قابليت اعتماد پرسشنامه و تحليل آماري دادههاي تحقيق 90
4-3-2- آزمون فرضيات پژوهش 92
4-3-2-1- فرضيه اول: عوامل فرهنگي- اجتماعي بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. 93
4-3-2-2- فرضيه دوم: عوامل اداري بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. 95
4-3-2-3- فرضيه سوم: عوامل قانونی و حقوقی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. 96
4-3-2-4- فرضيه چهارم: عوامل اقتصادی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. 97
4-3-2-5- فرضيه پنجم: عوامل تکنولوژيکي و فني بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. 98
4-3-2-6- فرضيه ششم: عوامل شخصیتی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. 99
4-3-2-7- فرضيه هفتم: ميان تاثير دسته عوامل فوق بر موفقيت کارآفرينان، اختلاف معناداري وجود ندارد. 100
4-4- رتبه بندي و تعیین درجه اهمیت عوامل و مؤلفههای عوامل موثر بر موفقيت کارآفرينان با روشهاي MCDM 102
4-4-1- اولویتبندی عوامل شش گانه مؤثر بر موفقیت کارآفرینان با استفاده از تکنیک AHP 102
4-4-2- اولویتبندی مؤلفههای مؤثر بر موفقیت کارآفرینان با استفاده از تکنیک TOPSIS 104
4-5- جمعبندي 107
فصل پنجم 108
5-1- مقدمه 109
5-2- نتايج کلی پردازش دادههاي پرسشنامه 109
5-3- راهکارهاي ارائه شده جهت ارتقاء کارآفريني توسط کارآفرينان منتخب 113
5-4- پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده 113
5-5- جمع بندي نهايي 114
منابع: 115
منابع و مآخذ فارسي: 115
منابع و مآخذ انگليسي: 116

فهرست اشکال

شكل 2-1: فرآيند شكل گيري فرآيند كارآفريني از ديدگاه شاپيرو …………………………………………………………………………………….. 22
شكل 2-2: معادله كارآفريني از ديدگاه فري ……………………………………………………………………………………………………………………………..25
شكل 2-3: فرايند كارآفريني از ديدگاه فري ………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
شكل 2-4: فرايند شكل گيري رويداد كارآفرينانه از ديدگاه باي گريو ……………………………………………………………………………………..26
شكل 2-5: نمودار كارآفريني جفري ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
شكل 2-6: متغيرهاي ايجاد شركت نوپا از ديدگاه گارتنر ………………………………………………………………………………………………………. 28
شكل 2-7: مدل فرايندي استيونسون و ديگران ……………………………………………………………………………………………………………………. 29
شكل 2-8: تأثير شخص و وضعيت در كارآفريني ………………………………………………………………………………………………………………… 31
شكل 2-9: عناصر اصلي در ايجاد يك شركت نوپا از نگاه نياوالي1 و فوگل2 ………………………………………………………………………… 32
شكل 2-10: انواع كارآفريني و كارآفرينان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 34
شكل 2-11: مدل موفقيت کارآفريني ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
شكل 2-12: چهارچوب نظري تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
شکل2-13: الگوي توسعه کارآفريني زنان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 69
شکل 3-1: انواع مدل های تصمیم گیری در روش MADM ………………………………………………………………………………………………. 80

فهرست جداول

جدول 2-1: تحقيقات انجام شده در خصوص ويژگي هاي كارآفرينان ……………………………………………………………………………… 14
جدول 2-2: عناصر كارآفريني از ديدگاه استيونسون ………………………………………………………………………………………………………… 30
جدول2-3: پيشينه تحقيق در زمينه رابطه بين ويژگيهاي شخصي و عوامل موفقيت کارآفرينان ………………………………………….. 37
جدول 2-4: پيشينه تحقيق در زمينه رابطه بين عوامل جمعيتي و فاکتورهاي موفقيت کارآفرينان ………………………………………………… 38
جدول 2-5: پيشينه پژوهش در زمينه ارتباط عوامل محيطي و فاکتورهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک، جذب مشتری Next Entries منابع تحقیق درباره عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل شخصی، عوامل شخصیتی