پایان نامه درباره متغیر مستقل، آزمون فرضیه، بانکداری الکترونیک، آزمون فریدمن

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………….37
3-2-10بافت محيطي ……………………………………………………………………………………………….37
2-11 مدل فراسبز در استفاده از خدمات الكترونيك بانکی ……………………………………………..39
1-2-11 عوامل فناورانه ……………………………………………………………………………………………39
2-2-11عوامل زير ساخت ………………………………………………………………………………………..40
3-2-11عوامل اجتماعي و فرهنگي ……………………………………………………………………………..41
4-2-11عوامل سازماني ……………………………………………………………………………………………42
5-2-11عوامل بوم شناختي مشتري ……………………………………………………………………………42
6-2-11عوامل رقابتي ………………………………………………………………………………………………43
2-12عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در بانکداري الکترونیکی ………………………………………..43
2-13عوامل موثر بر اعتماد در بانکداري الکترونیک …………………………………………………….45
1-2-13)ابعاد فردي ………………………………………………………………………………………………45
2-2-13)ابعاد سازمانی …………………………………………………………………………………………46
3-2-13)ابعاد اعتماد به سیستم ………………………………………………………………………………46
4-2-13)ابعاد وب سایت…………………………………………………………………………………………..46
5-2-13)ابعاد تعاملی………………………………………………………………………………………………..46
6-2-13)ریسک درك شده………………………………………………………………………………………..46
7-2-13نفوذ اقتصاد – اجتماعی…………………………………………………………………………………47
8-2-13خود کارآمدي……………………………………………………………………………………………..48
2-14عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکي……………………………………………………………………48
2-15بانکداری الکترونیک و حفظ مشتریان………………………………………………………………….51
2-16روش هاي مختلف بانكداري الكترونيكي مصرف كننده در سطح مشتري……………………52
2-17عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانکداری اينترنتی……………………………54
2-18بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………………………….55
1-2-18)تاثير آموزشهاي مقدماتي بر پذيرش بانكداري الكترونيكي…………………………………56
2-2-18)تاثير سهولت استفاده از تكنولوژي بر پذيرش بانكداري الكترونيكي…………………58
3-2-18)تاثير خودكارآمدي كامپيوتري بر پذيرش بانكداري الكترونيكي………………………….59
4-2-18)تاثير مركز كنترل بر پذيرش بانكداري الكترونيكي…………………………………………….60
2-19بسترهاي بانكداري الكترونيكي……………………………………………………………………………61
1-2-19)بسترهاي نرم افزاري…………………………………………………………………………………….61
2-2-19)بسترهاي سخت افزاري………………………………………………………………………………..63
3-2-19)بسترهاي مخابراتي…………………………………………………………………………………….67
4-2-19) بسترهاي حقوقي………………………………………………………………………………………67
2-20مزاياي بانكهاي صددرصد اينترنتي…………………………………………………………………….69
2-21معايب بانك هاي صددرصد اينترنتي…………………………………………………………………70
2-22 اصول مديريت ريسك براي بانكداري الكترونيك……………………………………………….71
1-2-22مراقبت مديريت و هيأت مديره…………………………………………………………………….72
2-2-22كنترل هاي ايمني……………………………………………………………………………………….73
3-2-22مديريت ريسك حقوقي و شهرتي………………………………………………………………….73
2-23سند چشم انداز بيست ساله و دولت الكترونيك……………………………………………………74
2-24رويكردهاي متفاوت به دولت الكترونيك…………………………………………………………….76
1-2-24)رويكرد انكار(غفلت)…………………………………………………………………………………76
2-2-24)رويكرد جداسازي(خودكارسازي)……………………………………………………………….76
3-2-24)رويكرد پرستش(شيفتگي)………………………………………………………………………….76
4-2-24)رويكرد يكپارچه سازي( ادغام)………………………………………………………………….77
2-25مشكلات و موانع گسترش بانکداري الكترونيكي در ايران……………………………………78
1-2-25) جنبه داخلي…………………………………………………………………………………………..78
2-26چالشهاو راهكارهاي توسعه بانكداري الكترونيك در چارچوب سند چشم انداز……….81
2-27موانع فرهنگي و اجتماعي و آموزشي  در گسترش بانكداري الكترونيكي………………84
2-28ساختار سيستم بانکداري الکترونيک…………………………………………………………………86
2-29مؤلفه هایي ایجاد کننده افزایش قدرت بانك ها در جذب منابع مالی………………………86
1-2-29فناوري اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………….86
2-2-29مهارت هاي نيروي انساني……………………………………………………………………………87
3-2-29تنوع خدمات بانكي……………………………………………………………………………………..87
4-2-29كيفيت خدمات بانكي…………………………………………………………………………………..88
5-2-29رضايت مشتريان از كاركنان بانك…………………………………………………………………..88
6-2-29مطلوبيت محيط داخلي بانك………………………………………………………………………….89
7-2-29مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك…………………………………………………………………89
2-30 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….90
بخش دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………91
الف) پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………91
ب)پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………98
فصل سوم روش تحقیق
3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….103
3-2 جامعه آماري و نمونه آماري تحقيق………………………………………………………………….104
3-3 روش وابزارجمع آوري اطلاعات…………………………………………………………………..105
3- 4متغيرهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………106
3-5بررسی پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………….106
3-6بررسی روایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………..107
3-7تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………………………109
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………111
4-2آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………..112
4-3 اطلاعات مربوط به خصوصيات جامعه آماري …………………………………………………117
4-3-1)تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………..117
4-3-1-1)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه اول………………….118
4-3-1-2)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه دوم………………….119
4-3-1-3)وضعیت سوالات مربوط به شاخصهای متغیر مستقل فرضیه سوم………………..120
4-3-1-4)وضعیت سوالات مربوط به شاخص های متغیر مستقل فرضیه چهارم…………..120
4-3-1-5)وضعیت سوالات مربوط به شاخص های متغیر مستقل فرضیه پنجم……………..122
بخش دوم :بررسي استنباطي يافته هاي پژوهش……………………………………………………….124
4-1)آزمون فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………124
4-1-1)آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..124
4-1-2)آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………..125
4-1-3)آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………..126
4-1-4)آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………….127
4-2) نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها…………………………………………………131

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..133
5-2خلاصه روند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع عوامل حیاتی موفقیت، عوامل حیاتی، نیروی انسانی، عوامل کلیدی موفقیت Next Entries پایان نامه درباره تجارت الکترونیک، یکپارچه سازی، آزمون فریدمن، تجارت الکترونیکی