پایان نامه ارشد با موضوع عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت، مزیت رقابتی، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

1-4-3-2 الگوی کارسالارانه 34
2-4-3-2 الگوی انطباقی 34
3-4-3-2 الگوی برنامه ریزی 35
5-3-2 تكنيكهاي تدوین و تنظیم استراتژي 36
1-5-3-2 مدل BCG 36
2-5-3-2 ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‏ها (DPM ) 39
3-5-3-2 مدل SWOT 41
4-5-3-2 مدل تجزیه و تحلیل هوفر 43
5-5-3-2 مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) 43
6-5-3-2 مدل ADL 45
6-3-2 ابعاد مفهوم استراتژی 47
4-2 تعریف رقابت و رقابت پذیری 48
5-2 تعريف و مفهوم مزيت رقابتي 49
1-5-2 تعاریف مزیت رقابتی 52
6-2 انواع تئوری مزیت رقابتی 53
1-6-2 تئوری سازمان صنعتی 54
1-1-2-6 چارچوب استراتژي پورتر 57
2-6-2 تئوری منبع مدار 60
1-1-6-2 ابعاد مزیت رقابتی 67
2-1-6-2 ضعفهای اساسی دیدگاه منبع مدار 67
3-6-2 تئوری شومپترین 68
4-6-2منابع ایجاد مزیت قابتی 69
7-2 عوامل حیاتی موفقیت (CSF) 70
1-7-2 دیدگاههای موجود درباره عوامل حیاتی موفقیت 71
2-7-2 تعاریف عوامل حیاتی موفقیت 73
3-7-2 راههای تشخیص عوامل حیاتی موفقیت 74
4-7-2 عوامل حیاتی موفقیت و شایستگیهای کلیدی 75
5-7-2 گامهای اساسی روش عوامل حیاتی موفقیت 75
6-7-2 کاربرد عوامل موفقیت در مدیریت استراتژیک 77
7-7-2 ویژگیهای عوامل حیاتی موفقیت 78
8-7-2 منشاء عوامل حیاتی موفقیت سازمان 78
8-2 روانکارها و تعاریف آن 84
9-2 تصمیمگیری چند معیاره و فرایند تحلیل شبکهای 84
1-9-2 تصمیمگیری چند معياره 85
1-1-9-2 انواع تصمیمگیری چند شاخصه 86
2-9-2 روش فرایند تحلیل شبکهای (ANP) 87
3-9-2 تفاوت میان AHP وANP 89
4-9-2 مراحل روش فرایند تحلیل شبکهای( ANP ) 90
5-9-2 خصوصيات فرآيند تحليل شبكه اي 93
فصل سوم: روش تحقیق
1-3 مقدمه 96
2-3 مدل مفهومی پژوهش 97
3-3 مراحل انجام پژوهش 97
4-3 روش شناسی پژوهش 99
5-3 جامعه آماری 103
6-3 نمونه آماری 103
7-3 روش گردآوری اطلاعات 103
1-7-3 روشهای کتابخانه ای 104
2-7-3 مصاحبه 105
3-7-3 پرسشنامه 106
8-3 روایی(اعتبار) و پایایی 108
1-8-3 روایی 108
2-8-3 پایایی 109
9-8 روش تجزیه و تحلیل دادههای آماری 111

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4- مقدمه 113
بخش اول 114
2-4 تحلیل جمعیت شناختی 114
1-2-4 فراوانی سنی پاسخ دهندگان 114
2-2-4 فراوانی سطح تحصیلات 115
3-2-4 سابقه خدمت پاسخ دهندگان 117
4-2-4 فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118
بخش دوم 118
3-4 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهای 119
1-3-4 مرحله اول: ساخت مدل و سازماندهی مسئله به یک ساختار شبکهای 119
2-3-4 مرحله دوم: تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و بردارهای اولویت 121
1-2-3-4 مرحله اول: مقایسه زوجی معیارهای اصلی 122
2-2-3-4 مرحله دوم: مقایسه زوجی وابستگی های دورنی میان معیارهای اصلی 123
3-2-3-4 مرحله سوم: مقایسه زوجی زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصلی 124
4-2-3-4 مرحله چهارم: مقایسه زوجی وابستگی های درونی زیرمعیارها 126
3-3-4 تشکیل ماتریس تصمیم (سوپر ماتریس) 127
4-4 بررسی سؤالات پژوهش 133
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 137
2-5 خلاصه و نتیجهگیری 137
3-5 پیشنهادات 139
1-3-5 پیشنهادات بر اساس یافتههای پژوهش 140
3-3-5 پیشنهادات برای پژوهشهای آتی 143
4-5- محدودیتهای پژوهش 144
منابع فارسی 145
منابع لاتین 150
پیوست ها
پرسشنامه شماره 1 162
پرسشنامه شماره 2 167
پرسشنامه شماره 3 170

فهرست نمایشگرها
عنوان صفحه
نمایشگر 1-2 ماتریس رشد- سهم بازار بی سی جی 38
نمایشگر 2-2 مدل GE 41
نمایشگر 3-2 ماتریس SWOT 42
نمایشگر4-2 مدل ارزیای موقعیت و اقدام استراتژیک 45
نمایشگر 5-2 پنج نیروی رقابتی پورتر 56
نمایشگر6-2 عوامل راهبردي مؤثر بررقابتهاي درون صنعت همراه با عوامل کلان 57
نمایشگر7-2 زنجیره ارزش پورتر 59
نمایشگر 8-2 سسله بندی توانمندیها در نظریه مبتنی بر منابع 64
نمایشگر 9-2 دسته بندی عوامل حیاتی موفقیت 83
نمایشگر 10-2 تفاوت میان روش AHP وANP 89
نمایشگر 1-3 مراحل انجام پژوهش 98
نمایشگر 1-4 درصد فراوانی سنی پاسخ دهندگان 115
نمایشگر 2-4 درصد فراوانی تحصیلات 116
نمایشگر 3-4 درصد فراوانی میزان سابق خدمت پاسخ دهندگان 117
نمایشگر 4-4 درصد فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118
نمایشگر 5-4 مدل ساختار شبکهای جهت تعیین عوامل حیاتی موفقیت در صنعت 120
نمایشگر 6-4 ساختار سوپر ماتریس اولیه( ناموزون) 121
نمایشگر 7-4 بردار تاثیر هدف بر روی معیارهای اصلی (W21) 122
نمایشگر 8-4 مقایسه زوجی معیارهای اصلی باتوجه به وابستگی درونی آنها 123
نمایشگر 9-4 ماتریس روابط درونی معیارهای اصلی(W22) 124
نمایشگر 10-4 مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار بازاریابی 125
نمایشگر 11-4 وزن زیرمعیارهای نسبت به معیارها (W32) 125
نمایشگر 12-4 مقایسات زوجی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار ” بهروری نیروی انسانی” 126
نمایشگر 13-4 ماتریس روابط درونی زیرمعیارها (W33) 127
نمایشگر 14-4 سوپرماتریس ناموزون 129
نمایشگر 15-4 سوپرماتریس موزون 130
نمایشگر 16-4 سوپرماتریس حد 130

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1 پژوهشهای صورت گرفته در خارج از ایران 5
جدول 2-1 پژوهشهای صورت گرفته در داخل ایران 6
جدول 1-3 وابستگی درونی معیارهای اصلی به یکدیگر 107
جدول 2-3 وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر 107
جدول 1-4 فراوانی سنی پاسخ دهندگان 114
جدول 2-4 فراوانی سطح تحصیلات 116
جدول 3-4 فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان 117
جدول 4-4 فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118
جدول 5-4رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها 131
جدول 6-4رتبه بندی نهایی معیارها و زیرمعیارها 133
جدول 1-5 اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران 139

فصل اول

کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
در دنیای امروز شاهد تغییرات و تحولات شگرف در زمینه‌های مختلف هستیم. از این حیث جهانی شدن بازارها، دانش اقتصاد، تجارت الکترونیک و معرفی فناوریهای جدید چالشهای متعددی برای سازمانها صرف نظر از اندازهی آنها درجهت پایداری در محیط رقابتی ایجاد کرده است. سازمانها برای رقابت مؤثر در بازارهای جهانی نیازمند انعطاف و پاسخگویی سریع به تمایلات مشتریان هستند و این مهم صورت نمیپذیرد مگر سازمان محیط خود را شناخته و برای رسیدن به اهداف خود برنامهریزی انجام دهد. این برنامهریزی باید برای عواملی صورت پذیرد که برای صنعت حیاتی بوده و میتوانند جهت پایداری و رقابت سازمانها در بازار مزیت رقابتی ایجاد نمایند.
در این فصل پژوهشگر ابتدا باتوجه به موضوع پژوهش به بیان مسئله اصلی پژوهش، ضرورت و اهمیت آن، اهداف و سؤالات، روش پژوهش، جامع آماری میپردازد و در پایان اصطلاحات و واژگان تخصصی مطرح شده و مورد بررسی قرارمیگیرد.
2-1 بیان مسئله پژوهش
وجود فضای رقابتی میان سازمانها، آنهارا به این امر وا داشته که بر نقاط قوتی تأکید کنند که برای آنها مزیت رقابتی کسب خواهد کرد. ممکن است سازمانها از این نقاط به عنوان ظرفیتها یا موقعیتهایی برای تقویت رقابت با سایر سازمانهااستفاده نمایند، زیرا در بلند مدت موفقیت سازمانهاو صنایع مستلزم کسب مزیت رقابتی پایدار و مستمر میباشد.
در این پژوهش از دیدگاه کسانی استفاده شده که معتقدند همواره در صنایع، بخشها و نواحی ای وجود دارد که مدیران صنعت میبایست جهت کسب مزیت رقابتی و بهبود جایگاه بنگاه خود نسبت به سایر رقبا، به آنها توجه ویژه کرده و عملکرد خوبی را در آن بخشها نسبت به رقبا کسب نمایند. این صاحب نظران از این عوامل و بخشها تحت عنوان “عوامل حیاتی موفقیت”یاد میکنند. عوامل حیاتی موفقیت، عوامل محدود و مشخصی هستند که وجودشان حرکت موفقیت آمیز مدیر یا یک سازمان را تضمین میکند. (بنتون1 و همکاران، 1984) این عوامل بخش اصلی مزیت رقابتی برای صنایع به شمار میآیند. و شناسایی این عوامل به سازمانها امکان تصمیمگیری درباره اینکه “آیا توانایی ساخت شرایط لازم برای پاسخگویی به عوامل حیاتی موفقیت را دارند؟” میدهد و همچنین به آنها و کارکنان در جهت درک نواحی حیاتی برای تخصیص منابع و زمان کمک میکند.
از عوامل حیاتی موفقیت تعاریف متعددی به عمل آمده و استفاده از این واژه به سال 1961 بر میگرد، اولین بار رونالد دانیل2 مک کینزی آن را ایجاد کرد.(دانیل،1961) این فرایند توسط جان. اف روکارت3 در سال 1981 دوباره تعریف شد.(روکارت، 1981) و در سال 1995 جیمز جانسون4 و میشل فریزن5 آن را برای تنظیمات بسیار بخشها بکار بردند.(جانسون و فریزن، 1995)
یکی از مهمترین تعاریف را روکارت در سال 1979ارائه کرده است : (روکارت، 1379)
“عوامل حیاتی موفقیت اشاره به حوزههای محدودی در هر پروژهیا کسب و کار دارد که چنانچه به نتایج مطلوب منجر شوند، مزیت و کارایی رقابتی مناسبی را برای سازمان تضمین خواهند نمود” وهمچنین از این عوامل به عنوان اصطلاحاتی جهت عنصری که برای سازمانهایا پروژهها ضروری است، تا از طریق آن به ماموریتشان دست پیدا کنند نام برده است.
همانطور که میدانید، کشور ایران از منابع طبیعی غنی برخوردارد است که مهم ترین آنها نفت میباشد که به طلای سیاه نیز معروف است. وجود این نعمت خدادادی بستری را در جهت تولید محصولات و فراوردههای نفتی ایجاد کرده است. از جمله صنایع تولیدی فراوردههای نفتی صنعت روانکارها میباشد. وجود چنین صنعتی میتواند کمک ارزنده ای بر چرخه اقتصاد داشته باشد و به اشتغال زایی کشور کمک کند. همچنین صادرات این محصولات به ذخایر ارزی کشور کمک میکند. لذا موفقیت این صنعت برای کشور امری حیاتی است.
این مطالعه سعی دارد با استفاده از مدل تامپسون و استریکلند به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت برای این صنعت بپردازد.
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش
سرعت تغییرات و شدت رقابت میان سازمانها در صنایع مختلف آنها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است و پایداری و بقا سازمانها در گرو دستیابی آنها به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان میباشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخشهایی است که درآن برتری دارند. زیرا صاحب نظران معتقند که همواره در صنایع، نواحی و بخشهایی تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت وجود دارد که برای سازمانها ایجاد مزیت رقابتی میکنند. همانطور که روکارت در کتاب خود از این عوامل تحت حوزههای محدود یاد میکند که اگر به نتایج مطلوب منجر شوند، مزیت و کارایی رقابتی مناسبی برای سازمانها تضمین میکنند و مدیران برای بهبود جایگاه فعلی سازمان خود نسبت به سایر رقبا باید نگاه ویژه ای نسبت به این عوامل داشته باشند، از طرفی، جستجو و کشف این عوامل به افزایش بازگشت سرمایه کمک میکند و عملکرد بهترسازمان را در اقدامات مختلف در مقایسه با رقبا در پی خواهد داشت. از طرف دیگر، سازمانهاو مؤسسه‌ها با در نظر داشتن این عوامل می‌توانند در آینده وضعیت خود را با سازمانهای مشابه در سطح ملی و بین‌المللی به درستی و با دقت مورد مقایسه قرار داده و به طور مستمر به بهبود آن بپردازند. به عقیده بسیاری از صاحبنظران، برخورداری یک سازمان از موقعیت متمایز نسبت به سایر رقبا در یک یا چند مورد از عوامل حیاتی موفقیت صنعت مربوطه، فرصت طلایی و استثنایی را جهت کسب مزیت رقابتی برای آن سازمان ایجاد مینماید. هنگامیکه عوامل حیاتی شناسایی میشوند به تبع حوزههایی که نیازمند سرمایه گذاری میباشند، شناسایی میگردند و از آنهام یتوان به عنوان معیاری برای تخصیص بهینه منابع در جهت افزایش بازدهی استفاده کرد.. ازطرفی وقتی سازمانها به عواملی که برای موفقیت سازمان حیاتی هستند پی میبرند و سرمایه گذاری میکنند میتوانند به بهبود کیفیت در محصولاتشان دستیابند؛ افزایش کیفیت به سازمانها در جهت دستیابی به بازارهای جهانی کمک میکند. و همچنین در

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع خدمات گردشگری، بازاریابی، اثربخشی تبلیغات، رفتار مصرف کننده Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت، عوامل کلیدی، اولویت بندی