مقاله رایگان با موضوع شخصی سازی، تبلیغات پیامکی، بازاریابی، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………… 1
1-2. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3. ضرورت و اهمیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-4. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-5. فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-6. سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-7. . مشکلات و محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 7
1-8. ساختار کلی پایان نامه………………………………………………………………………… 7
1-9. تعریف واژگان کلیدی ……………………………………………………………………….. 7

فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………….. 9
2-2. بازاریابی سیار………………………………………………………………………………… 10
2-2-1. ویژگیهای تلفن همراه از منظر بازاریابی……………………………………………………. 11
2-2-2. مفهوم تبلیغات………………………………………………………………………………. 13
2-2-3. رسانه های سنتی تبلیغات…………………………………………………………………… 14
2-2-4. طبقه بندی تبلیغات موبایلی………………………………………………………………….. 15
2-2-5. تبلیغات پیامکی……………………………………………………………………………… 17
2-2-6. پاسخ به تبلیغات پیامکی……………………………………………………………………… 22
2-2-7. عوامل موثر بر اثر بخشی و پذیرش تبلیغات پیامکی………………………………………… 23
2-2-7-1. بکار بردن مفهوم بازاریابی بر مبنای اجازه………………………………………………. 23
2-2-7-2. شخصی سازی……………………………………………………………………………. 26
2-2-7-2-1. شخصی سازی بر اساس مکان…………………………………………………………….. 26
2-2-7-2-2. شخصی سازی بر اساس زمان …………………………………………………………….. 27
2-2-7-2-3. شخصی سازی براساس ترجیحات مشتری………………………………………………….. 28
2-2-7-3. خصوصیات دموگرافیک…………………………………………………………………….. 29
2-2-7-4. گرایشات فرهنگی……………………………………………………………………………. 30
2-2-7-5. کاربرد پذیری یا سودمندی …………………………………………………………………… 32
2-2-7-6. رعایت حریم شخصی…………………………………………………………………………. 36
2-2-7-7. اعتبار تبلیغات و آشنایی با برند……………………………………………………………….. 38
2-3. تئوریها و مدلهای ارائه شده برای تبلیغات موبایلی………………………………………………….. 39
2-3-1. مدل پارک و همکارانش………………………………………………………………………….. 42
2-3-2. مدل ریتی پنت و همکارانش……………………………………………………………………… 45
2-3-3. مدل اسکارل و همکارانش………………………………………………………………………. 48
2-4. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 52
2-4-1. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………… . 52
2-4-2. تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………….. 58
2-5. چارچوب مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………… 63

فصل سوم : روش تحقیق
3-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 68
3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 68
3-3. جامعه آماری ……………………………………………………………………………………….. 69
3-4. نمونه آماری ………………………………………………………………………………………… 69
3-5. ابزار سنجش ……………………………………………………………………………………….. 69
3-6. روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………. 71
3-7. پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………. 72
3-8. تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………….. 73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………… …… 75
4-2. تحلیل توصیفی …………………………………………………………………………………….. 75
4-2-1. توصیف جمعیت شناختی ………………………………………………………………………… 75
4-2-2. جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………… 76
4-2-3. سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………. 76
4-2-4. شغل پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………… 77
4-2-5. تحلیل توصیفی پاسخ های پاسخ دهندگان ………………………………………………………. 78
4-2-5-1. نظرات پاسخ دهندگان در مورد همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز………………………… 78
4-2-5-2. تعداد پیامک های ارسالی در هفته……………………………………………………………… 79
4-2-5-3. علت استفاده از پیامک………………………………………………………………………….. 80
4-2-5-4. نظرات پاسخ دهندگان در مورد محتوای پیامک تبلیغاتی………………………………………….. 81
4-2-5-5. رتبه بندی نظرات پاسخ دهندگان در مورد محتوای پیامک تبلیغاتی……………………………….. 81
4-2-5-6. نگرش پاسخ دهندگان نسبت به پیامک های تبلیغاتی…………………………………………….. 82
4-2-5-7. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص کسب اجازه قبل از ارسال پیامک های تبلیغاتی ……………………. 82
4-2-5-8. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص شخصی سازی پیامک های تبلیغاتی ……………………………………………….. 83

4-2-5-9. واکنش پاسخ دهندگان در خصوص آشنایی با برند …………………………………………………………………………………. 83

4-2-5-10. واکنش پاسخ دهندگان به هنگام دریافت پیامک های تبلیغاتی ………………………………………………………….. 84

4-2-5-11. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغیب پیامک های تبلیغاتی به خرید…………………………………. 84

4-2-5-12. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ارسال پیامک های تبلیغاتی به دیگران……………………………………… 84
4-2-5-13. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص ترغیب پیامک های تبلیغاتی به خرید……………………………………….. 84
4-2-5-14. نظرات پاسخ دهندگان در خصوص احتمال خرید محصولات تبلیغ شده از طریق پیامک…… ……………. 84
4-3. تحلیل استنباطی و آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………. 85
4-3-1. فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
4-3-2. نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
5-2. یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
5-3. بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………. ………… 97
5-4. محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
5-5. پیشنهادات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مقایسات زوجی Next Entries مقاله رایگان با موضوع بازاریابی، تبلیغات پیامکی، پیام کوتاه، مصرف کنندگان