پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، دولت الکترونیک، رتبه بندی، دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-1-6. چشم انداز تاریخی شفافیت نظام اداری 26
2-2-2. نظام اداری 28
2-2-3. شفافیت نظام اداری 32
2-2-3-1. رابطه مدیریت دانش و شفافیت در نظام اداری 34
2-2-3-2. سیستم باز 36
2-2-3-3. فساد اداری 43
2-2-4. تصمیم گیری 45
2-2-4-1. فرآیند تصمیم گیری 47
2-2-5. تکنیک های تصمیم گیری گروهی 50
2-2-5-1. تکنیک های تصمیم گیری گروهی فازی 52
2-2-6. سیاست های کلی نظام اداری 54
2-3. پیشینه پژوهش 58
2-3-1. پیشینه در داخل کشور 59
2-3-2. پیشینه در خارج از کشور 62
2-4. جمع بندی 66
فصل سوم 68
روش پژوهش 68
3-1. مقدمه 69
3-2. روش شناسی پژوهش 69
3-3. متغیرهای پژوهش 70
3-3-1. چگونگی تشخیص متغیرهای پژوهش 70
3-3-2. چگونگی دسته بندی متغیرهای پژوهش 71
3-3-3. تعریف متغیرهای پژوهش 72
3-4. تعیین تعداد خبرگان جهت گردآوری نظرات 80
3-5. تکنیک های به کار گرفته شده در پژوهش 82
3-5-1. تئوری فازی 82
3-5-2. آراس 84
3-5-3. دیماتل فازی 89
فصل چهارم 95
یافته های پژوهش 95
4-1. مقدمه 96
4-2. دسته بندی عوامل پژوهش 96
4-3. اجرای تکنیک آراس 101
4-4. اجرای تکنیک دیماتل فازی 104
4-4-1. عوامل نهادی 105
4-4-2. عوامل سازمانی 111
4-4-3. عوامل فردی 115
4-4-4. عوامل ملی 117
4-4-5. عوامل بین المللی 121
فصل پنجم 123
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 123
5-1. مقدمه 124
5-2. پاسخ به پرسش های پژوهش 124
5-2-1. معیارهای مؤثر بر شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران چیست؟ 124
5-2-2. اولویت بندی معیارهای موثر برشفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان چگونه می باشد؟………………………………………………………………………………………………125
5-2-3. درجه اثرگذاری زیر معیارهای نهادی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟………………………………………………………………………………………………………….127
5-2-4. درجه اثرگذاری زیر معیارهای سازمانی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟………………………………………………………………………………………………………….129
5-2-5. درجه اثرگذاری زیر معیارهای فردی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟………………………………………………………………………………………………………….131
5-2-6. درجه اثرگذاری زیر معیارهای ملی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟………………………………………………………………………………………………………….132
5-2-7. درجه اثرگذاری زیرمعیارهای بین المللی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟………………………………………………………………………………………………………….134
5-3. نتیجه گیری 135
5-4. پیشنهادهای حاصل از پژوهش 136
5-5. پیشنهادها برای پژوهش های آتی 138
5-6. محدودیت های پژوهش 140
منابع………………. 142
پیوست ها 151
پیوست الف: پرسشنامه شماره1( دسته بندی زیرمعیارها) 152
پیوست ب: پرسشنامه شماره2( رتبه بندی معیارهای اصلی) 154
پیوست ج: پرسشنامه 3 (رتبه بندی زیرمعیارها) 155
پیوست د: نظرات و مقایسات زوجی خبرگان 160
پیوست ه: سیاست های کلی نظام اداری ایران 172

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 2-1 تصویب قانون دسترسی به اطلاعات و شفافیت در اروپا 27
جدول 3-1 گردآوری نظرات خبرگان جهت دسته بندی نهایی زیرمعیارهای مسئله 72
جدول 3-2 تناظر عبارات کلامی با مقادیر کلامی 90
جدول 4-1 نظرات خبرگان جهت دسته بندی عوامل پژوهش 96
جدول 4-2 تشکیل ماتریس تصمیم گیری 101
جدول 4-3 تعیین مقدار بهینه ی هر معیار 102
جدول 4-4 محاسبه ی ماتریس تصمیم نرمال 102
جدول 4-5 محاسبه ی ماتریس تصمیم نرمال وزن دار 103
جدول 4-6 تعیین مقادیر بهینه برای هر گزینه 103
جدول 4-7 محاسبه ی درجه مطلوبیت هر گزینه 104
جدول 4-8 رتبه بندی گزینه ها 104
جدول 4-9 اسامی زیرمعیارهای نهادی 105
جدول 4-10 عبارات کلامی به کار رفته در تحقیق و مقادیر معادلشان 106
جدول 4-11 میانگین نظر تمام خبرگان 106
جدول 4-12 ماتریس نرمالیزه شده 107
جدول 4-13 ماتریس روابط کل 109
جدول 4-14 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعدا فازی) 110
جدول 4-15 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) 111
جدول 4-16 اسامی زیرمعیارهای سازمانی 111
جدول 4-17 میانگین نظر تمام خبرگان 112
جدول 4-18 ماتریس نرمالیزه شده 113
جدول 4-19 ماتریس روابط کل 113
جدول 4-20 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعدا فازی) 114
جدول 4-21 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) 114
جدول 4-22 اسامی زیرمعیارهای فردی 115
جدول 4-23 میانگین نظر تمام خبرگان 115
جدول 4-24 ماتریس نرمالیزه شده 115
جدول 4-25 ماتریس روابط کل 116
جدول 4-26 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) 116
جدول 4-27 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) 117
جدول 4-28 اسامی زیرمعیارهای ملی 117
جدول 4-29 میانگین نظر تمام خبرگان 118
جدول 4-30 ماتریس نرمالیزه شده 118
جدول 4-31 ماتریس روابط کل 119
جدول 4-32 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) 120
جدول 4-33 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) 120
جدول 4-34 اسامی زیرمعیارهای بین المللی 121
جدول 4-35 میانگین نظر تمام خبرگان 121
جدول 4-36 ماتریس نرمالیزه شده 121
جدول 4-37 ماتریس روابط کل 122
جدول 4-38 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) 122
جدول 4-39 اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) 122

فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-1ساختار کلان تحقیق 14
نمودار 5-1 نمودار رتبه بندی معیارهای اصلی پژوهش 126
نمودار 5-2 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) نهادی 127
نمودار 5-3 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) سازمانی 129
نمودار 5-4 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) فردی 131
نمودار 5-5 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) ملی 133
نمودار 5-6 نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) بین المللی 134
شکل1-1. اهمیت شفاف سازی اطلاعات 11
شکل 2-1. ساختار سیستم باز 38
شکل 2-2 مراحل کلی و اساسی فرآیند تصمیم گیری 49
شکل 3-1 عملکرد عضویت یک عدد فازی 83
شکل 3-2 اعداد فازی مثلثی برای متغیرهای کلامی 90
شکل 4-1 درخت مسئله عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران 100

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
هدف اساسی فصل حاضر ایجاد مفاهیمی مشترک جهت پیگیری فرآیندهای تحقیق در فصول آینده می باشد. در این فصل محقق تلاش می نماید تا با بیان دغدغه و مسئله اصلی تحقیق ساختارهای علمی و فکری منظمی را برای اجرای تحقیق فراهم آورد. تمرکز اساسی این فصل بر نشان دادن اهمیت نقش شفافیت اطلاعات و لزوم توجه به آن در ارتقاء سلامت نظام اداری ایران می باشد. همچنین باید توجه نمود در سراسر این تحقیق محقق پیگیری سوال اصلی خود را با تاکید بر بند 18سیاست های کلی نظام اداری ایران مورد توجه قرار می دهد. مطالب ارائه شده در این فصل در نه بند قابل بررسی می باشند.
بیان مسئله
عوامل محیطی و استراتژیک از مهم ترین معیارهایی هستند که در مدیریت دولتی نوین تلاش می شود به آن توجه شود و مهم ترین عوامل محیطی در بخش دولتی همان مردم می باشند که علت وجودی سازمان ها هستند. باید توجه داشت مردم به عنوان عامل اساسی در وجود سازمان های دولتی بیش از پیش مورد توجه دولت ها و مسئولان اداری می باشند. در اصل، مردم همان صاحبان اصلی هستند كه انجام كارهای خود را به سازمان های دولتی و دولت تفویض می کنند(آون هیوز، 293:1391). این یک امرطبيعي است که شهروندان در يک نظام مردم سالار، به دليل دارا بودن حق حاکميت و پرداخت ماليات، خواهان شفافيت عملکردي و پاسخگويي دستگاه‌هاي اداري در قبال تصميمات و اقدام‌هاي خود باشند. لذا شفافیت اطلاعات و پاسخگویی دولت در قبال مردم مسئله ای است که می بایست به آن توجه ویژه ای داشت. باید توجه نمود که دستگاه هاي دولتی و اداري موظفند به لحاظ حقوقي و سياسي پاسخگوی شهروندان باشند و در هر لحظه بتوان دسترسی مناسب و شفاف به عملکرد آن ها داشت. در ایران، پاسخگويي قضايي از کانال قوه قضاييه و پاسخگويي سياسي توسط مجلس صورت مي‌گيرد. به عبارتي ديگر از آنجا که در يک نظام مردم سالار به حقوق شهروندان اهميت زيادي داده مي‌شود، ضمانت اجراهاي دوگانه حقوقي ـ سياسي براي اين منظور در نظر گرفته شده است( موسوی زاده، 1389).‏
چارلیک، حکمرانی را مدیریت اثربخش در مسائل عمومی، در چارچوب قوانین پذیرفته شده با هدف رشد و تقویت ارزش های جامعه به وسیله افراد و گروه ها معرفی می نماید. در این تعریف با نگاه هنجاری بر مفهوم حکمرانی، به ماهیت روابط بین حاکمان و دیگر افراد جامعه نگریسته شده است. بر اساس این تعریف شاخص هایی نظیر قانون محوری، پاسخگویی، مدیریت اثربخش، دسترسی به اطلاعات(جامعه اطلاعاتی) را می توان برای یک حکمرانی خوب معرفی نمود(قلی پور, 1384: 112). تحقیق حاضر با تمرکز بر یکی از معیارهای حکمرانی خوب یعنی دسترسی اطلاعات و شفافیت آن و پاسخگویی تلاش می نماید، باتاکید بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری این مسئله را مورد بررسی و جستجوی علمی قرار دهد:
دولت الکترونیک شیوه ای نوین برای حصول اطمینان از برخوردار بودن فرصتی یکسان برای مشارکت در تصمیم گیری و دسترسی به اطلاعات در جهت افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه می باشد. این شکل جدید از حکومت داری، شهروندان را از مصرف کنندگان منفعل خدمات دولتی به بازیگران فعال تبدیل می کند که می توانند درباره نوع خدماتی که به آن نیاز دارند اظهار نظر کنند. ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب به قدری نزدیک است که برخی صاحبنظران معتقدند، دولت الکترونیک اگر نهایتا به حکومت داری بهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است. دولت الکترونیک امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمان های حکومت داری خوب فراهم می کند و با به کارگیری فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به بهبود فرآیندهای ارائه خدمات در بخش عمومی، تسریع ارائه خدمات به شهروندان، پاسخگوتر شدن ماموران دولتی، شفاف شدن اطلاعات، کاهش فاصله میان مردم و دولتمردان، مشارکت اثربخش تر شهروندان و اعضای جامعه مدنی در فرآیند تصمیم گیری عمومی، گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصت های برابر افراد برای دسترسی به اطلاعات و…کمک شایانی می کند. همچنین، حکومت ها چنانچه بخواهند در مسیر تحقق حکومت داری خوب حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی همچون دولت الکترونیک مسلح باشند(فرهادی نژاد, 1385: 22و 25). یکی از دلایلی که موجب شکل گیری دولت الکترونیک است، تقویت شفافیت و پاسخگویی می باشد(Bonson et al, 2012: 123). شفافیت اطلاعات یکی از چالش های اصلی برای ادارات عمومی است، که در جامعه اطلاعاتی دولت ها را به شهروندان نزدیک تر می سازد و به بهبود مشروعیت دموکراتیک دولت ها منجر می شود. نظام اداری ایران در سال های اخیر تلاش نموده است در راستای شفاف سازی اطلاعات و پاسخگویی مناسب به شهروندان از توسعه مکانیزم های فناوری اطلاعات و وسایل ارتباط جمعی بهره مند شود. باید توجه نمود که شفافیت یک اصل اساسی در تصمیم گیری های عمومی به حساب می آید و می تواند مجریان جریان های سیاست عمومی را به خوبی راهنمایی کند. همچنین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارزیابی کیفی، تولیدات علمی، کیفیت تولیدات، تحصیل در دانشگاه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نظام اداری، حکمرانی خوب، دسترسی به اطلاعات، انتقال اطلاعات