پایان نامه با واژگان کلیدی معیارهای ارزیابی، ارزیابی کیفی، ضریب همبستگی، جامعه علمی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده ت‌
فهرست مطالب 4
فهرست جدول‌ها 9
فهرست تصاویر و نمودارها 11
فصل اول(کلیات پژوهش) 12
1-1. مقدمه 13
1-2. بیان مسئله 15
1-3. اهداف پژوهش 17
1-3-1.هدف كلي 17
1-3-2. اهدف فرعی 17
1-۴. پرسشهای پژوهش 18
1-4-1.پرسش اصلی 18
1-4-2.پرسشهای فرعی 18
۱-۵. فرضیه تحقیق 19
1-6. اهمیت و ضرورت پژوهش 19
1-6-1. اهمیت نظری 19
1-6-2. اهمیت عملی 20
1-7. تعريف‌های عملیاتی متغیرهای پژوهش 21
1-8. نوآوری پژوهش 23
فصل دوم(مباني نظري و پیشینه پژوهش) 24
2-1. مبانی نظری تحقیق 25
2-1-1.مقدمه 25
۲-1-2. مفهوم کیفیت 26
2-1-3. مفهوم کیفیت در مدیریت کیفیت 29
2-1-4. کیفیت در علمسنجی 31
2-1-5. مفهوم نفوذ 35
2-1-6.نفوذ اجتماعی و روانشناسی اجتماعی 36
2-1-7. نفوذ اطلاعاتی 41
2-1-8. نفوذ معادل قدرت 42
2-1-9. تعریفهای مختلف در مورد نفوذاجتماعی 46
2-1-11. نفوذ در علم سنجی 51
2-1-12. نتیجه گیری 55
2-1-13. معیارهای ارزیابی ظاهری 62
2-1-14. دانش هسته ای 68
2-1-14-1.مقدمه 68
2-1-14-2.مفهوم دانش هسته ای 68
2-1-14-3. تاریخچه دانش هسته ای 69
۲-2. پیشینه در داخل کشور 70
2-2-1. کیفیت 70
2-2-2. نفوذ 74
2-2-3. ارزیابی ظاهری مقالات علمی 74
۲-3. پیشینه در خارج از ایران 76
2-3-1. کیفیت 76
2-3-2. نفوذ 79
2-3-3. ارزیابی ظاهری 81
2-4. جمع بندی مطالعات گذشته 81
فصل سوم(روش پژوهش) 83
3-1. مقدمه 84
3-2. روش پژوهش 84
3-۳. جامعه پژوهش 86
3-4. ابزار گردآوری داده‌ها 86
3-5. مقایس سنجش لیکرت 87
3-6. روایی و پایایی 88
3-6-1. روایی یا اعتبار 88
3-6-2. پایایی یا اعتماد 88
3-7. روش جمع‌آوری داده‌ها 88
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 89
3-10. محدویتهای پژوهش 89
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش) 90
4-1. مقدمه 91
4-2. یافته‌های پژوهش 91
۴-3. تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیه پژوهش 92
۴-3-1. شاخصهای ارزیابی کیفیت و نفوذ مقالات علمی 92
۴-3-2. سوالات فرعی پژوهش 95
۴-3-2-1. شاخصهای ارزیابی کیفیت مقالات علمی 95
۴-3-2-2 .شاخصهای ارزیابی نفوذ مقالات علمی 97
۴-3-2-3. وضعیت مقالات حوزه دانش هستهای ایران 100
۴-3-2-4. بررسی کیفیت مقالات حوزه دانش هستهای ایران 103
۴-3-2-5. بررسی نفوذ حوزه دانش هستهای ایران 105
۴-3-2-6.بررسی ساختار ظاهری مقالات دانش هستهای ایران 107
4-4. فرضیه تحقیق 122
فصل پنجم(بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها) 125
5-1. مقدمه 126
5-2.بحث 126
5-3. تبیین سوالات و فرضیه پژوهش 127
5-3-1. پرسش اصلی پژوهش 127
5-3-2. پرسش فرعی اول 129
5-3-3. پرسش فرعی دوم 130
5-3-4. پرسش فرعی سوم 131
5-3-5. پرسش فرعی چهارم 132
5-3-6. پرسش فرعی پنجم 133
5-3-7. پرسش فرعی ششم 133
5-3-8. فرضیه پژوهش 134
5-4. نتیجه ‌گیری 136
5-۴. پیشنهادهای حاصل از پژوهش 140
۵-۵. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 141
منابع 142
پیوست 151

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 2-1: «شاخصها و معیارهای استخراجی از بخش مبانی نظری» 60
جدول 2-2: « معیارهای ارزیابی ظاهری مقالههای علمی » 66
جدول 4-1:« امتیاز و میانگین امتیازات شاخص‌های ارائه شده برای ارزیابی مقالات علمی براساس کیفیت و نفوذ مقالات» 94
جدول 4-2: « میزان مطلوبیت شاخص ها و معیارهای ارائه شده برای ارزیابی کیفیت مقالات علمی» 96
جدول 4-3 : « میزان مطلوبیت شاخصها و معیارهای ارائه شده برای ارزیابی نفوذ نویسنده مقالات علمی» 98
جدول 4-4 : « میزان مطلوبیت شاخصها و معیارهای ارائه شده برای ارزیابی نفوذ مجلات چاپ کننده مقالات علمی » 99
جدول 4-5 : « وضعیت مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 2007- 2011» 101
جدول 4-6 : « وضعیت مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 2007- 2011 براساس شاخص ضریب تأثیر» 104
جدول 4-7 : « وضعیت مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس طی سال های 2007- 2011 براساس شاخصهای نفوذ و ایجین فاکتور» 106
جدول 4-8 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ AnnualInternational conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه » 108
جدول 4-9 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ A new optimization method based on cellular automata for VVER-1000 nuclear براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه » 109
جدول 4-10 : « وضعیت ساختار ظاهری مقالات ایرانی مجلۀ Annals of Nuclear Energyبراساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه » 110
جدول 4-11 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ Applied Radiation and Isotopes براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه » 111
جدول 4-12 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ IEEE Transactions on Nuclear Science براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه» 112
جدول 4-13 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ Nuclear Engineering and Designبراساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه» 114
جدول 4-14 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ Nuclear Instruments & Methods In Physiscsبراساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه» 115
جدول 4-15 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ Progress in Nuclearبراساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه» 116
جدول 4-16 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ Nuclear Instruments & Methods in Physiscs Pesearch Section براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه» 117
جدول 4-17 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ Plasma Devices and Operations براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه» 118
جدول 4-18 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ Radiation Measurements براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه» 119
جدول 4-19 : « وضعیت مقالات ایرانی در مجلۀ Radiation Physics and Chemistry براساس معیارهای ارزیابی ظاهری در سالهای مورد مطالعه» 121
جدول 4-20: « ضریب همبستگی بین ضریب تأثیر و نفوذ مقاله حوزه دانش هستهای سال‌های مورد مطالعه » 123
جدول 4-21: « ضریب همبستگی بین دو شاخص ضریب تأثیر وایجین فاکتور حوزه دانش هستهای سال‌های مورد مطالعه 123
جدول 4-22: «ضریب همبستگی بین دو شاخص شاخص نفوذ مقاله با ایجین فاکتور حوزه دانش هستهای سال‌های مورد مطالعه 124
جدول 5-1: «شاخصهای نهایی برای ارزیابی کیفیت و نفوذ مقالات علمی » …….128

فهرست تصاویر و نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1: «مقایسه میزان انتشار مقالات حوزه دانش هستهای ایران به تفکیک 2007 تا 2011»…………………………………..103

فصل اول
(کلیات پژوهش)

1-1. مقدمه
پيشرفت همه جانبه هر کشوری، در گرو پيشرفت علمي آن کشور است و مسؤليت اساسی در فرآيند پیشرفت، برعهده پژوهشگران و سیاستگذاران علمی کشور است. سالیان متمادی است که نشریات به عنوان یکی از اصلیترین ارکان انتقال دانش در جامعه علمی شناخته شده‌اند. پیشرفت دانش، بیشتر از طریق انتشار ایدهها و تجارب نو در نشریات داوری شده معتبر صورت میپذیرد. امروزه در حوزه فعاليتهاي علمي، بهترين راه و معمول‌ترين ابزار براي انتقال يافتههاي جديد، مجلات و نشريات علمي هستند. در واقع، توليد علم، نخستين بار در مقاله علمي تجلي مييابد و ترويج آن نیز از همین بستر انجام ميپذيرد. مجلات علمي نخستين منابعي هستند كه پيشرفتهاي علمي را منعكس ميسازند. بنابراین مسئلۀ تعیین اعتبار و ارزیابی نشریات و مقالات علمی نیز همواره به عنوان مبحثی داغ و چالش برانگیز مطرح بودهاست. هر چند که بهترین روش ارزیابی، مطالعه تمام انتشارات و ارائه نظر کارشناسان است، محدویتهای زمانی و بودجهای سد راه این نوع مطالعات است. وجود مجلات با کیفیت علمی و با اعتبار علمی(با نفوذ) یکی از دغدغههای اصلی سیاست‌گزاران و پژوهشگران حوزه علمسنجی است بر همین اساس همواره در تلاش به منظور ارائهی شاخصهای جدید برای ارزیابی مقالات علمی یا به عبارت دیگر ارزیابی مجلات هستند.
شاخصهای اولیه به شمارش تعداد استنادات میپرداختند، که در حقیقت شمارش تعداد استنادها را نمیتوان بهترین روش برای ارزیابی مقالات یا مجلات دانست. در سال 1995، یوجین گارفلید1 بنیانگذار مؤسسه اطلاعات علمی2 که هم اکنون با عنوان مؤسسه تامسیون رویترز3 شناخته میشود شاخص ضریب تأثیر4را به جامعه علمی عرضه کرد(بینش ودیده گاه، 1390). ضریب تأثیر تا چندین دهه به عنوان بهترین شاخص برای ارزیابی کیفیت مقالات علمی مورد توجه بود اما با افزایش استفاده از این شاخص نقدهایی برآن افزود شد. به هر حال تاکنون ضریب تأثیر به عنوان شناخته شدهترین و مهمترین شاخص برای ارزیابی کیفیت مقالات علمی است. اما آنچه توجه بیش از پیش پژوهشگران را به خود جالب کردهاست این سوال است که آیا شاخص کیفیت به تنهایی میتواند سنجهی مناسبی برای ارزیابی مجلات علمی و به طور خاص مقالات علمی باشد؟ بر همین اساس تلاش بسیاری برای ایجاد شاخصهای جدید برای ارزیابی مجلات علمی صورت گرفت. شاخصهای ارائه شده براساس وزندهی به استنادات مجلات و مقالات صورت گرفت که حاصل آن ایجاد شاخص‌های جدید مانند ضریب نفوذ مقاله5،ایجین فاکتور6 و… شده است. این شاخص به اعتبار یا به عبارت دیگر به نفوذ مجلات علمی توجه دارد. درک تفاوت بین دو شاخص در علمسنجی نیازمند مطالعه در حوزههای مختلف علوم است. در پژوهش حاضر پس از مطالعه و بررسی متون حوزه کیفیت و نفوذ در معنای عام و خاص به ارائه شاخصهایی برای ارزیابی مقالات مجلات علمی پرداخته شده است. با توجه به اینکه در ایران بیشتر پژوهشهای انجام شده به بررسی مجلات حوزههای موضوعی خاص براساس ضریب تأثیرو یا به بیان دیگر به بررسی مجلات براساس کیفیت پرداخته شده است و کمتر مقالهای را میتوان یافت که در آن به ارزیابی مجلات براساس شاخص نفوذ پرداخته شده باشد.

1-2. بیان مسئله
امروزه ارزیابی و شیوه‌های مربوط به آن یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران علمی در جوامع علمی داخلی و خارجی به شمار میرود. از آنجایی که مقالات علمی مهمترین قالب برای بروندادهای علمی محسوب میشوند، وجود معیارها و شاخصهایی که بر مبنای آن بتوان مقالات را از نظر میزان کیفیت و نفوذ ارزیابی کرد، بسیار ضروری است. با توجه به این‌که اکثر معیارهای موجود به کمیت توجه دارند، در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از معیارها و شاخصهای ارائه شده در پژوهشهای پیشین، به ارزیابی مقالات علمی از نظر کیفیت و نفوذ پرداخته شود. علوم و فنون مربوط به حوزه دانش هستهای نیز با توجه به اهمیت آن در بالا بردن سطح کیفیت و رفاه یک جامعه و همچنین با توجه به این‌که در اولویتهای نقشه جامع علمی کشور نیز به آن تاکید شده است، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.در طی این پژوهش با استفاده از شاخص و معیارهای مربوطه، به بررسی کیفیت و نفوذ مقالات حوزه دانش هستهای ایران در پایگاه وب آو ساینس7در طی سالها 2011-2007 پرداخته میشود.
استناد همواره به عنوان ابزاری برای ارزیابی مقالات علمی مورد توجه پژوهشگران حوزه علمسنجی بودهاست. نارین8 استناد را مساوی با قبول صحت و درستی یک مدرک توسط مدرک دیگری تعریف کردهاست. برای مثال هرگاه مدرک الف درسیاهه ارجاعهای مدرک ب ظاهر شود، بیانگر این است که مدرک الف توسط مدرک ب به عنوان یک منبع اطلاعاتی در حمایت از یک اندیشه یا یک واقعیت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره ارتباط مؤثر، کدگذاری باز، کدگذاری محوری، مدیران مدارس Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تولیدات علمی، ارزیابی کیفی، معیارهای ارزیابی، صاحب نظران