منابع پایان نامه ارشد با موضوع کانون ارزیابی، کانون ارزیابی و توسعه، گراندد تئوری، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

تایید اصالت، صحت و رعایت امانت در پایان‌نامه

اینجانب معصومه سادات حسینی دانشجوی رشته MBA مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره دانشجویی ۹۲۰۵۳۳۴صحت، اصالت و رعایت امانت در پایان‌نامه را تائید و اعلام می‌نمایم. کلیه نتایج این پایان نامه و نشریات مرتبط با آن (از قبیل مقالات استخراج شده) حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با درج کامل مشخصات منبع ذکر کرده‌ام.
علاوه بر این، هر گونه آثار مرتبط با این پایان نامه را با رعایت امانت منتشر نموده و یا خواهم نمود. بنابراین، در تمامی آثار مرتبط(نظیر مقاله، ثبت اختراع، شرکت در جشنواره‌ها و…) حقوق مالکیت دانشگاه صنعتی شاهرود (ازجمله حقوق اساتید محترم راهنما و مشاور) را رعایت می‌نمایم و هرگونه اثری را با هماهنگی و درج نام مبادی ذی‌صلاح دانشگاه (از جمله استاد محترم راهنما) منتشر خواهم نمود.
در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق و یا هرگونه تخلفی که صحت، اصالت و رعایت امانت در پایان نامه را مخدوش نماید، دانشگاه می‌تواند مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفانه و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی) با اینجانب رفتار نماید. بنابراین، حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می‌نمایم. هم‌چنین، مسئولیت هرگونه پاسخ‌گویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی‌صلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

معصومه سادات حسینی

چکیده

در اقتصاد جهانی امروز، انتخاب و توسعه‌ی کارکنان برای مدیران و متخصصین منابع انسانی فعالیت مهمی است. فرایند کانون ارزیابی روندی است که توسط سازمان‌های مختلف برای اهداف متنوعی استفاده می‌شود. کانون‌های ارزیابی از ارزیابان آموزش دیده‌ی متعددی استفاده می‌کند که این ارزیابان رفتار شرکت‌کنندگان را در شبیه‌سازی‌های فعالیت‌های مهم کاری مشاهده می‌کنند. ارزیابان عملکرد شرکت‌کنندگان را با توجه به سازه‌های کانونی مانند ابعاد و وظایف، ارزیابی می‌کنند و توصیه‌هایی برای بهبود به آنان می‌کنند. کانون ارزیابی ابزار مؤثری برای استخدام، انتخاب، برنامه‌های جانشین پروری و توسعه سرمایه‌ی انسانی در سراسر سطوح سازمانی است.
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مراکز سنجش شایستگی (کانون‌های ارزیابی و توسعه) می‌باشد. روش پژوهش، گراندد تئوری( نظریه‌ی داده بنیاد) است. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با متخصصین این حوزه( اساتید دانشگاه و متخصصین در حوزه‌ی طراحی و اجرای کانون) می‌باشد و نمونه‌گیری به روش تئوریک انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مقایسه مداوم در رویکرد نظریه‌ی زمینه‌ای استراوس و کوربین در سه مرحله‌ی، کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. ̎ کانون ارزیابی و توسعه‌ای موفق̎ به عنوان پدیده‌ی محوری در نظر گرفته شد که سایر مقوله‌ها شامل: عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل رفتاری، دسترسی به منابع و… به نحوی بر آن اثرگذار بودند. در نهایت مدلی از عوامل مؤثر بر موفقیت کانون‌های ارزیابی و توسعه ارائه گردید.

واژه‌های کلیدی: کانون ارزیابی، کانون توسعه، شایستگی، گراندد تئوری.

ارائه مدلی برای کانون ارزیابی و توسعه اثربخش˓ پذیرفته شده در دومین کنفرانس بین المللی ابزار ها و تکنیک های مدیریت
چکیده
انتخاب و توسعه ی با دقت کارکنان از بزرگترین نگرانی های رهبران تجارت در سراسر جهان است. این امر، برای مدیران منابع انسانی در استراتژی های توسعه و تکنیک های انتخاب و توسعه ی بهترین استعداد موجود در بین کاندیدهای درونی و بیرونی، مسئولیت بیشتری ایجاد می کند. این تکنیک ها به عنوان مراکز ارزیابی توصیف می شوند. هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدلی برای کانون ارزیابی و توسعه اثربخش می باشد. در این پژوهش از نظریه ی داده بنیاد استفاده شده است.داده ها، با انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با متخصصین این حوزه( اساتید دانشگاه و متخصصین در حوزه ی طراحی و اجرای کانون) جمع آوری شد و نمونه گیری به روش تئوریک انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مقایسه مداوم در رویکرد نظریه ی زمینه ای استراوس و کوربین در سه مرحله ی، کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. یافته ها در 13 مقوله معرفی گردید. مقوله ها، در قالب سه مرحله پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرای کانون ارزیابی و توسعه، دسته بندی شد. این 13 مقوله شامل: عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل مربوط به اجرای کانون، عوامل مربوط به تیم متولی، ارزیابان، مدل شایستگی، ابزارها، برنامه ریزی و اجرا، شرکت کنندگان، خروجی ها، پیامدها و سنجش اثربخشی می باشند. در نهایت مدلی فرایندی از کانون اثر بخش ارائه شد.
واژه های کلیدی: کانون ارزیابی، کانون توسعه، کانون اثربخش

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- تشریح و بیان مسئله تحقیق 2
1-2- ضرورت انجام تحقیق 4
1-3- اهداف تحقیق 8
1-3-1- هدف اصلی تحقیق 8
1-3-2- اهداف فرعی تحقیق 8
1-4- روش تحقیق 9
1-5- سوال‌های تحقیق 9
1-6- فرضیه‌های تحقیق 9
1-7- روش و ابزار گردآوری تحقیق 10
1-8- جامعه آماری تحقیق و نمونه 10
1-9- روش نمونه گیری 11
1-10- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 11
1-11- تعریف واژگان کلیدی 14
فصل دوم: ادبیات تحقیق 17
2-1-مقدمه 18
2-2- تاریخچه 20
2-2-1- کانون های ارزیابی از کجا آمده اند؟ 20
2-2-2- تاریخچه کانون ارزیابی در ایران 23
2-3- مفاهیم کانون ارزیابی و توسعه 24
2-3-1- مفهوم کانون ارزیابی 24
2-3-2- مفهوم کانون های توسعه 27
2-3-3- تکامل کانون های توسعه ای 29
2-3-4- مقایسه با سایر روش های ارزیابی 32
2-3-5- برآورد استفاده از کانون‌های ارزیابی و توسعه………………………………………………………………………………………………34
2-4- کانون های ارزیابی و توسعه و جانشین پروری 35
2-5- اخلاق˓الزامات قانونی و مسئولیت اجتماعی 37
2-6- عناصر اصلی کانون ارزیابی 40
2-6-1-ارزیابان 41
2-6-1-1- تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-6-1-2- آموزش‌ارزیابان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-6-1-3- شایستگی ‌های ارزیابان……………………………………………………………………………………………………………………………..46
2-6-2-‌ مدل‌‌شایستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-6-2-۱- تجزیه و تحلیل سیستماتیک برای تعیین سازه رفتاری مرتبط با شغل…………………………………………………..55
2-6-3- تمرین ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
2-6-4- شرکت کنندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
2-6- 5-گزارشات بازخورد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
2-7- اعتبار کانون های ارزیابی و توسعه 63
2-8- اجرای کانون ارزیابی 66
2-9- مروری برپژوهش ‌های پیشین……………………………………………………………………………………………………………………………71
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق 83
3-1- مقدمه 84
3-2- نوع تحقیق 84
3-3- نقشه پژوهشی تحقیق 89
3-4-روش تحقیق 90
3-4-1- گراندد تئوری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
3-5- مراحل روش شناسی نظریه بنیادی 92
3-5-1- طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
3-5-2- جمع آوری و مرتب کردن داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………….95
3-5-3-‌تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….96
3-5-4- ارائه‌ نظریه و مقایسه ‌با‌ ادبیات………………………………………………………………………………………………………………………98
3-5-5- اعتبارسنجی ‌نظریه………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
3-6- روش نمونه گیری و حجم نمونه 100
3-7-روایی تحقیق 104
3-7-1- روایی‌داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………105
3-۷-2- تعمیم پذیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………105
3-7-3-تصدیق و اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………………………106
3-7-3-1-تصدیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
3-7-3-2-اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106
فصل چهارم: تجزیه‌ و تحلیل یافته‌های تحقیق 111
4-1- مقدمه 112
4-2- نحوه گردآوری اطلاعات 112
4-3- فراگرد انجام گراندد تئوری 112
4-3-1-مرحله کدگذاری باز 113
4-3-2-مرحله کدگذاری محوری 117
4-3-3- مرحله کدگذاری انتخابی 130
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 133
5-1- مقدمه 134
5-2- اهداف تحقیق 134
5-3- سوالات تحقیق 135
5-4- تشریح راهبردهای مدل 140
5-5-بحث و نتیجه گیری 142
5-6-نو آوری های تحقیق 145
5-7- محدودیت های تحقیق 146
5-8- پیشنهادهایی برای مدیران˓ سازمان ها و نهادها………………………………………………………………………………………………146
5-9- پیشنهادات برای تحقیقات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره 384، Correlation، (2-tailed)، .063 Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کانون ارزیابی، کانون ارزیابی و توسعه، منابع انسانی، شایستگی ها