منابع پایان نامه درمورد آزمون فرضیه، پایداری سود، کیفیت سود، روش‌شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 4
1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-5- سوال‌ها و فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 6
1-5-1- سوال پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 6
1-5-2- فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 7
1-6- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-7- روش‌شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 8
1-8- واژگان تخصصی ………………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-2- مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 13
2-2-1- سود ………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-2-1-1- دیدگاه‌های مختلف در مورد سود ………………………………………………………. 15
2-2-1-2- سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی ………………………………………… 16
2-2-2- سود هر سهم (EPS) ……………………………………………………………………………………… 19
2-2-2-1- اهمیت EPS و کاربردهای آن ………………………………………………………….. 19
2-2-3- پایداری سود ………………………………………………………………………………………………….. 21
2-2-3-1- ارتباط کیفیت سود با پایداری سود …………………………………………………….. 24
2-2-3-2- روش‌های ارزیابی کیفیت سود ………………………………………………………….. 24
2-2-4- جریان‌های نقدی …………………………………………………………………………………………….. 25
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-2-4-1- انواع جریان‌های نقدی ……………………………………………………………………… 27
2-2-4-2- طبقه‌بندی جریان‌های نقدی ………………………………………………………………. 28
2-2-5- تمرکز بازار یا صنعت ………………………………………………………………………………………. 32
2-2-5-1- معیارهای سنجش تمرکز ………………………………………………………………….. 34
2-2-6- سرمایه‌بری (شدت سرمایه) ………………………………………………………………………………. 41
2-3- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 42
2-3-1- مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 42
2-3-1-1- پایداری سود ………………………………………………………………………………….. 42
2-3-1-2- نسبت تمرکز و سرمایه‌بری ……………………………………………………………….. 49
2-3-2- مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 53
2-3-2-1- پایداری سود ………………………………………………………………………………….. 53
2-3-2-2- سطح تمرکز و سرمایه‌بری ………………………………………………………………… 58
2-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………… 60

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-2- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 63
3-3- جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………. 63
3-4- ابزارها و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها ……………………………………………………………….. 64
3-5- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 65
3-6- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 65
3-7- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-7-1- متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………… 66
3-7-2- متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………… 67
3-8- مدل‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 67
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………….. 71
فهرست مطالب
عنوان صفحه

3-9-1- تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل …………………………………………………………. 71
3-9-2- آزمون‌های انتخاب مدل در پنل دیتا …………………………………………………………………… 72
3-9-3- آزمون معنی‌دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها ……………………………………………………… 74
3-9-4- آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………. 76
3-10- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………… 79

فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 81
4-2- تجزیه و تحلیل نتایج ………………………………………………………………………………………………………. 81
4-2-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اول ………………………………………………………………………………. 82
4-2-2- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ………………………………………………………………………………. 88
4-2-3- تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ……………………………………………………………………………… 91
4-2-4- تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم …………………………………………………………………………… 96
4-3- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 99

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………. 101
5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………. 101
5-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………… 101
5-2-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………….. 102
5-2-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………….. 102
5-3- تحلیل و بررسی نتایج ……………………………………………………………………………………………………. 103
5-4- پیشنهادها

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع شرکت ملی، نفت و گاز، سطح تحصیلات، سابقه خدمت Next Entries منابع پایان نامه درمورد اثرات ثابت، پایداری رشد سود، شاخص هرفیندال - هیرشمن، بورس اوراق بهادار تهران