منابع تحقیق درمورد مدیریت عالی، مدیریت تغییر، عوامل کلیدی، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

1-9 ساختار پژوهش 9
فصل دوم : پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
2-1 مقدمه 13
2-2 تعريف ERP 14
2-3 مزاياي پياده سازي ERP 14
2-4 زمينه هاي مشكل ساز در ERP 16
2-5 روندهاي جديد ERP 18
2-6 چرا سازمانها به ERP نیاز دارند؟ 19
2-7 ERP و تکنولوژی 20
2-8 عوامل مؤثر بر استقرار ERP 20
2- 9 تعيين معيارهاي انتخاب سيستم ERP 23
2-10 سنجش موفقیت سیستم های اطلاعاتی 25
2-11 بررسي مقالات بين المللي و تعيين CSFهاي اوليه 25
2-12 مدلهای عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 32
2-12-1 مدل Nah, Lou, Kuang 32
2-12-1-1 سیستمهای کسب وکار وتکنولوژی اطلاعات مناسب موجود در سازمان 32
2-12-1-2 ارتباطات 33
2-12-1-3 ترکیب سیستم کاری پروژهERP 33
2-12-1-4 قهرمان پروژه 33
2-12-1-5 مدیریت پروژه 34
2-12-1-6 حمایت وپشتیبانی مدیریت عالی سازمان 34
2-12-1-7 توسعه،تست ومشکل زدایی نرم افراز 34
2-12-1-8 برنامه و فرهنگ مدیریت تغییر 35
2-12-1-9 طراح کسب وکار و آرمان 35
2-12-1-10 نظارت و ارزیابی عملکرد 35
2-12-2 مدل Majed AL-mashari ,Abdullah AL-mudimigh ,Mohammad Zairi 36
2-12-2-1 مدیریت و رهبری 36
2-12-2-2 آینده نگری و برنامه ریزی 37
2-12-2-3 انتخاب بسته نرم افزاری ERP 38
2-12-2-4 ارتباطات 38
2-12-2-5 مدیریت فرآیند 39
2-12-2-6 آموزش و تعلیم 39
2-12-2-7 مدیریت پروژه 40
2-12-2-8 مدیریت سیستم های موجود در سازمان 40
2-12-2-9 یکپارچه سازی سیستم ERP 41
2-12- 2- 10 آزمایش سیستم 41
2-12-2- 11 تغییرات فرهنگی و ساختاری 42
2-12-2-12 مدیریت و ارزیابی عملکرد 42
2-12-3 مدل Somers and Nelson 43
2-12-3-1 پشتیبانی مدیریت عالی سازمان 45
2-12-3-2 قهرمان پروژه 45
2-12-3-3 آموزش و تعلیم کاربر 46
2-12-3-4 مدیریت انتظارات 46
2-12-3-5 شراکت فروشنده- مشتری 47
2-12-3-6 استفاده از ابزارهای توسعه فروشنده نرم افزار 47
2-12-3-7 انتخاب ERP مناسب 47
2-12-3-8 مدیریت پروژه 48
2-12-3-9 کمیته راهبری 48
2-12-3-10 استفاده از مشاوران 48
2-12-3-11 حداقل کردن سفارشی سازی 49
2-12-3-12 تجزیه و تحلیل و تبدیل داده ها 49
2-12-3-13 مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کاری 49
2-12-3-14 تعریف معماری 50
2-12-3-15 منابع تخصیص داده شده 50
2-12-3-16 ترکیب تیم پروژه 50
2-12-3-17 مدیریت تغییر 51
2-12-3-18 اهداف و مقاصد روشن 51
2-12-3-19 آموزش فرآیندهای کسب و کار جدید 51
2-12-3-20 ارتباطات بین بخشی 51
2-12-3-21 هماهنگی بین بخشی 52
2-12-3-22 پشتیبانی مستمر فروشنده 52
2-12-4 مدل Holland and Light 52
2-12-4-1 عوامل استراتژیک 53
2-12-4-1-1 آرمان کسب و کار 54
2-12-4-1-2 پشتیبانی مدیریت عالی 54
2-12-4-1-3 برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 54
2-12-4-1-4 سیستمهای موجود (قدیمی) در سازمان 54
2-12-4-1-5 استراتژی ERP 54
2-12-4-2 عوامل تاکتیکی 55
2-12-4-2-1 پرسنل 55
2-12-4-2-2 مشاوره فروشنده نرم افزار 55
2-12-4-2-3 پیکربندی نرم افزار و مهندسی مجدد 55
2-12-4-2-4 پذیرش کاربر 56
2-12-4-2-5 نظارت و بازخورد 56
2-12-4-2-6 ارتباطات 56
2-12-4-2-7 مشکل زدایی 56
2-12-5 مدل Pastor and Esteves 57
2-12-5-1 دیدگاه سازمانی 58
2-12-5-1-1 حمایت مدیریت عالی سازمان 58
2-12-5-1-2 مدیریت تغییر سازمانی 59
2-12-5-1-3 مدیریت گسترده پروژه 59
2-12-5-1-4 ترکیب مناسب تیم پروژه 59
2-12-5-1-5 مهندسی مجدد جامع فرآیندهای کسب و کار 59
2-12-5-1-6 قهرمان پروژه 60
2-12-5-1-7 مشارکت کاربران 60
2-12-5-1-8 اعتماد بین ذی نفعان پروژه 60
2-12-5-1-9 افراد متخصص و مشاوران 61
2-12-5-1-10 ارتباطات قوی داخلی و خارجی 61
2-12-5-1-11 برنامه و زمان بندی مشخص پروژه 61
2-12-5-1-12 برنامه آموزشی مناسب 62
2-12-5-1-13 کاهش مشکل زدایی 62
2-12-5-1-14 استفاده مناسب از مشاوران 62
2-12-5-1-15 تصمیم گیران قوی 63
2-12-5-2 دیدگاه تکنولوژیکی 63
2-12-5-2-1 استراتژی مناسب پیاده سازی ERP 63
2-12-5-2-2 اجتناب از سفارشی سازی 63
2-12-5-2-3 نسخه مناسب از سیستم های ERP 64
2-12-5-2-4 پیکر بندی مناسب نرم افزار 64
2-12-5-2-5 سیستم های سنتی 64
2-12-6 مدل Mohammad Zairi 64
2-12-6 -1 حمایت وپشتیبانی مدیریت عالی سازمان 66
2-12-6 -2 مورد کاری 67
2-12-6-3 مدیریت تغییر 67
2-12-6-4 مدیریت پروژه 67
2-12-6-5 آموزش 68
2-12-6-6 ارتباطات 68
2-12-6-7 ارزیابی سیستم موجود 68
2-12-6-8 آرمان پروژه 69
2-12-6-9 استراتژی پیاده سازی 69
2-12-6-10 استخدام مشاوران 69
2-12-6-11 محک زنی 70
2-12-6-12 تغییر فرآیند کسب و کارBPC 70
2-12-6-13 انتخاب نرم افزار 70
2-12-6-14 رویکرد پیاده سازی 71
2-12-6-15 آزمايش سيستم 71
2-12-6-16 یکپارچه سازی سیستم ERP 71
2-12-7 مدل Umble، Haft،Umble 72
2-12-7-1 عوامل کلیدی موفقیت 72
2-12-7-1-1 درک و فهم روشن از اهداف استراتژیک 72
2-12-7-1-2 حمایت مدیریت عالی سازمان 72
2-12-7-1-3 مدیریت پروژه 73
2-12-7-1-4 مدیریت تغییر سازمانی 73
2-12-7-1-5 تیم پیاده سازی 74
2-12-7-1-6 صحت داده ای 74
2-12-7-1-7 آموزش و تعلیم گسترده 74
2-12-7-1-8 اندازه گیری عملکرد 75
2-12-7-1-9 استفاده چند محلی از ERP 75
2-12-8 مدل www.Buker.com 76
2-12-8-1 آموزش 76
2-12-8-2 رهبری 77
2-12-8-3 ارزش حاصل از پروژه 77
2-12-8-4 اندازه گیری عملکرد 77
2-12-8-5 مسئولیت سازمانی 78
2-12-8-6 مدیریت تغییر 78
2-12-8-7 سازمان پروژه 78
2-12-8-8 فرآیندهای کسب وکار 79
2-12-8-9 ارزیابی تکنولوژی 79
2-12-8-10 برنامه ریزی پروژه 79
2-12-8-10-1 مأموریت 80
2-12-8-10-2 برنامه عملیاتی 80
2-12-8-10-3 برنامه پیاده سازی سیستم 80
2-12-8-10-4 برنامه آموزش و تعلیم 80
2-12-9 مدل Yingjie 80
1-2-4 مدل مفهومي پژوهش 82
2-13 جمع بندی 87
فصل سوم : مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
3-1 مقدمه 91
3- 2 روش پژوهش 91
3-3 جامعه آماری 93
3-4 توصیف سایت جامعه آماری 94
3-5 نمونه آماری 94
3-6 روش گردآوری داده ها 94
3-7 توصیف پرسشنامه 95
3- 8 روايي و پايايي پرسش نامه 96
3-8-1 روايي پرسشنامه 97
3-8-2 پايايي پرسشنامه 97
3- 9 روش تحلیل داده ها 98
3-9-1 آمار توصيفي 98

3-9-2 آمار تحلیلی 98
فصل چهارم : بحث و نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………….101
4-1 مقدمه 103
4-2 آمارهای جمعيت شناختي 104
4-2-1 تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به جنسيت 104
4-2-2 تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به سابقه كار 106
4-2-3 تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به حسب تحصيلات 108
4-2-4 تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به سمت سازماني 110
4-3. آمارهای توصیفی 112
4-3 آمارهای تحلیلی 118
4-3-1 استخراج عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی ERP 119
4-4 استخراج مجموعه عوامل نهایی از طریق دوران 122
4-5 اهمیت رتبه ای عوامل 123
4-6 مدل نهایی پژوهش 124
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….125
5-1 مقدمه 127
5-2 نتيجه گيري 127
5-3 اهميت رتبه اي عوامل 128
5-4 سازگاري يافته ها با تحقيقات پيشين 129
5-5 محدودیت هاي پژوهش 130
5-6 پيشنهادهاي مبتنی بر یافته های پژوهش 131
5-7 توصیه به پژوهشگران آتي 133
فهرست منابع و مآخذ 137
ضمائم و پيوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
فهرست جدول ها
عنـــوان صفحـــه
جدول 2-1: مجموعه مهمترين موانع كاربرد فناوري اطلاعات 21
جدول 2-2: مهم ترين معيارهاي انتخاب ERP در پژوهش هاي پيشين 24
جدول 2-3: CSFهاي اوليه بدست آمده از مطالعه ادبيات 26
جدول 2-4 : ماخذ CSFهاي اوليه 27
جدول 2-5 : عوامل بحراني موفقيت سيستم ERP……………………………………………………………………………………………………………44
جدول 2-6 : عوامل بحراني موفقيت در مراحل پروژه ERP………………………………………………………………………………………………..66
جدول 2-7: CSFهاي مدل پژوهشی مورد استفاده و منابع آن 83
جدول 3-1: مقياس ليكرت پرسشنامه 95
جدول 3-2: ضریب پایایی عناصر پرسشنامه ERP 98
جدول 4-1: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت 105
جدول 4-2: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار 106
جدول 4-3 : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات 108
جدول 4-4: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سمت سازماني 110
جدول 4-5: آمارهای توصیفی شاخص های عامل اول 112
جدول 4-6: آمارهای توصیفی شاخص های عامل دوم 114
جدول 4-7: آمارهای توصیفی شاخص های عامل سوم 115
جدول 4-8: آمارهای توصیفی شاخص های عامل چهارم 116
جدول 4-9: آمارهای توصیفی شاخص های عامل پنجم 117
جدول 4-10: نتایج آزمون کرویت بارتلت وKMO 118
جدول 4-11: عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان 119
جدول 4-12: اهميت رتبه اي عوامل تأثير گذار 123
فهرست نمودارها
عنـــوان صفحـــه
نمودار 4-1 : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت 105
نمودار 4-2 : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار 107
نمودار 4-3 : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات 109
نمودار 4-4 : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سمت سازماني 111
نمودار 4-5 : مدل نهایی پژوهش (عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز ERP) 124

فهرست شكل ها
عنـــوان صفحـــه
شكل 2-1 : زمينه هاي مشكل آفرين در سيستم هاي اطلاعاتي……………………………………………………………………………………….17
شكل 2-2 : مدلسازي جريان اطلاعات براي كل سازمان 19
شكل 2 -3 : اندازه گيري موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي 25
شکل 2-4 :طبقه بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی موفق پروژه های ERP 32
شکل 2-5 : طبقه بندی عوامل بحرانی ERP 36
شکل 2-6 : مدل فاکتورهای بحرانی موفقیت با عوامل استراتژیکی و تاکتیکی 53
شکل 2-7 : عوامل کلیدی موفقیت ERP 58
شکل 2-8 : عوامل بحرانی موفقیت و سطوح ارتباطات 65
شکل 2-9 : هرم آموزش 77
شکل 2-10 : سازمان پروژه 79
شكل 2-11 : مدل مفهومي پژوهش 88
شكل 3-1: مدل پياز تحقيق 92
شكل 5-1 : عوامل كليدي مؤثر بر استقرار ERP 129

1-1مقدمه
در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم و گرنه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم
کرد (دکتر نوردال، رئیس اتحادیه جهانی علم و بهره وری: پیام مدیریت).
جهاني شدن رقابت سازمانها و شركت ها جهت عرضه محصولات و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد، عوامل بازدارنده، صنایع کوچک و متوسط Next Entries منابع تحقیق درمورد منابع سازمان، منابع سازمانی، سیستم اطلاعاتی، مدیریت تغییر