دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، استان کرمان، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

دانلود پایان نامه ارشد

2-5 اصول گردشگری 11
2-6 نظام گردشگری 13
2-7 پنج اصل بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر بازاریابی گردشگری 15
2-8 معرفی بازارهاي گردشگري بين‌المللي در مقصدهاي مختلف جهان 17
2-9 اهمیت و نقش گردشگری بر روند توسعه همه جانبه 20
2-10 شناخت تئوری انگیزش در بازارهای هدف گردشگری 23
2-11 وجهه استنباط شده از مقصد گردشگري 35
2-11-1 عوامل موثر بر شكل گيري وجهه استنباط شده 37
2-12 منابع اطلاعاتی 44
2-13 رضایت گردشگر 46
2-14 بازدید دوباره از مقصد وتوصیه به دیگران 52
2-15 پیشینه تحقیق 58
2-16 معرفی اجمالی جاذبه های گردشگری استان کرمان 60
خلاصه فصل دوم 64
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 66
3-2 روش تحقیق 66
3-3 جامعه آماری 66
3-4 نمونه آماری و نحوه تعین حجم نمونه 66
3-5 روش های جمع آوری اطلاعات 67
3- 6 روایی و پایایی پرسشنامه 68
3-7 روش توزیع پرسشنامه 68
3-8 سؤالات تحقیق 68
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 69
3-9-1 تجزیه تحلیل های توصیفی 69
3-9-2 تجزیه تحلیل های استنباطی 69
خلاصه فصل سوم 71
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 73
4-2 متغیرهای جمعیت شناختی 73
4-3 رتبه بندی انگیزه های گردشگران خارجی از مسافرت به استان کرمان 84
4-4 رتبه بندی اهمیت منابع اطلاعاتی مورد استفاده گردشگران خارجی جهت انتخاب این سفر 85
4-5 رتبه بندی رضایت گردشگران خارجی از هر جز از ویژگی های گردشگری استان کرمان 86
4-6 بررسی قصد بازگشت مجدد و تمایل به توصیه کردن استان کرمان و ایران به دیگران 92
4-7 تحلیل استنباطی داده‌ها 93
4-8) بررسي شرايط لازم براي تحليل عاملي 93
4-8-1 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از هتل 95
4-8-2 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از حمل و نقل محلی 99
4-8-3 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از رستوران های محلی خارج از هتل 101
4-8-4 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از خرید کردن 103
4-8-5 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از مردم محلی 105
4-8-6 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی 107
4-8-7 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از فرودگاه 109
4-8-8 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی از جاذبه های گردشگری استان کرمان 111
4-8-9 تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی کلی سفر به استان کرمان 113
4-9 بررسی میزان رضایتمندی پاسخ دهندگان 117
4-10 تفاوت بین گردشگران خارجی که به صورت مستقل سفر کرده اند با گردشگرانی که با تور سفر کرده اند از لحاظ سطح اهمیت منابع اطلاعاتی، سطح رضایت از ویژگی های گردشگری استان کرمان 120
4-11 تفاوت بین گردشگرانی که برای اولین بار به استان کرمان مسافرت کرده اند و گردشگرانی که برای بار چندم به این استان مسافرت کرده اند از لحاظ سطح اهمیت منابع اطلاعاتی وسطح رضایت از ویژگی های گردشگری استان کرمان 125
خلاصه فصل چهارم 129

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 131
5-2 خلاصه تحقیق 131
5-3 نتایج تحقیق 132
5-4 پیشنهادات کاربردی 136
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 137
5-6 محدودیت ها و مشکلات تحقیق 138
خلاصه فصل پنجم 138
فهرست منابع و مأخذ 139
پیوست شماره 1:پرسشنامه فارسی تحقیق حاضر 145
پیوست شماره 2 :پرسشنامه انگلیسی تحقیق حاضر 152

فهرست نگاره ها:
نگاره شماره 1 :جدول اصول خدمات و تاثیر آن بر بازاریابی گردشگری 16
نگاره شماره2 :جدول شاخص های جهانگردی در کشورهای منتخب- 2010 19
نگاره شماره3 : جدول شاخص های جهانگردی در ایران و کشورهای منطقه -2008 20
نگاره شماره 4: نمودار پیش بینی تعداد گردشگران برای سال 2020 میلادی در مناطق مختلف جهان 22
نگاره شماره5 : جدول پیش بینی رشد سالانه گردشگری در مناطق مختلف جهان 22
نگاره شماره 6 : جدول: تقسیم بندی کوهن از گردشگران 30
نگاره شماره 7 : تصویر مرور اجمالی انگیزه های سفر 34
نگاره شماره 8 : چارچوب پژوهشی 58
نگاره شماره 9:جدول آمار توصیفی متغییر جنسیت 74
نگاره شماره 10:نمودار آمار توصیفی متغییر جنسیت 74
نگاره شماره 11 : جدول آمار توصیفی مربوط به متغیرنحوه مسافرت 74
نگاره شماره 12 : نمودارآمار توصیفی مربوط به متغیرنحوه مسافرت 74
نگاره شماره 13 : جدول آمار توصیفی مربوط به متغیرسن 75
نگاره شماره 14 : نمودار آمار توصیفی مربوط به متغیرسن 75
نگاره شماره 15 : جدول آمار توصیفی مربوط به متغیر مدت زمان اقامت در استان کرمان 76
نگاره شماره 16 : نمودار آمار توصیفی مربوط به متغیر مدت زمان اقامت در استان کرمان 76
نگاره شماره 17 : جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر وضعیت تأهل 77
نگاره شماره18 : نمودار آمار توصیفی مربوط به متغییر وضعیت تأهل 77
نگاره شماره 19 : جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر زبان مادری 78
نگاره شماره 20 :نمودار آمار توصیفی مربوط به متغییر زبان مادری 78
نگاره شماره 21 :جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر کشور محل اقامت 79
نگاره شماره 22 :نمودار آمار توصیفی مربوط به متغییر کشور محل اقامت 79
نگاره شماره 23 :جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر هدف از مسافرت 80
نگاره شماره 24 :نمودار آمار توصیفی مربوط به متغییر هدف از مسافرت 80
نگاره شماره 25 :جدول آمار توصیفی مربوط به وضعیت اشتغال 81
نگاره شماره 26 :نمودار آمار توصیفی مربوط به وضعیت اشتغال 81
نگاره شماره 27 :جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر میزان تحصیلات 82
نگاره شماره 28 :نمودار آمار توصیفی مربوط به متغییر میزان تحصیلات 82
نگاره شماره 29 :جدول آمار توصیفی مربوط به متغییر میزان درامد ماهیانه 83
نگاره شماره 30 :نمودار آمار توصیفی مربوط به متغییر میزان درامد ماهیانه 83
نگاره شماره 31: جدول آمار توصیفی مربوط به هر متغیر به تفکیک 84
نگاره شماره 32: رتبه بندی اهمیت منابع اطلاعاتی مورد استفاده گردشگران خارجی جهت انتخاب این سفر 85
نگاره شماره 33: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از هتل و اقامتگاه : 86
نگاره شماره 34: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی ازحمل و نقل محلی 87
نگاره شماره 35: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از رستوران و غذاهای خارج از هتل 87
نگاره شماره 36: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های خرید کردن 88
نگاره شماره 37: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های مردم محلی 88
نگاره شماره 38: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های راهنمای تور محلی 88
نگاره شماره 39: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های فرودگاه 89
نگاره شماره40 : جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های فعالیت های گردشگری 89
نگاره شماره 41: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های جاذبه های گردشگری 90
نگاره شماره 42: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از ویژگی های خدمات اطلاع رسانی 90
نگاره شماره 43: جدول آمار توصیفی مربوط به رضایتمندی از تجربه کلی سفر 91
نگاره شماره 44:جدول قصد بازگشت مجدد و تمایل به توصیه کردن استان کرمان و ایران به دیگران 92
نگاره شماره45 : جدول نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق 94
نگاره شماره46: جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل 95
نگاره شماره47:جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از هتل 96
نگاره شماره48: جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل 97
نگاره شماره 49: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از هتل 98
نگاره شماره 50: جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی 99
جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص ها ی متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی نگاره شماره 51: 100
جدول كل واريانس تبيين شده بعد مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی نگاره شماره52: 100
نگاره شماره 53 : جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از حمل و نقل محلی 101
نگاره شماره 54 : جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل 101
نگاره شماره 55: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل 102
نگاره شماره56 : جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل 102
نگاره شماره 57 : جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از رستوران های خارج از هتل 103
نگاره شماره 58 : جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن 103
نگاره شماره59 : جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از خرید کردن 104
نگاره شماره 60 :جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن 104
نگاره شماره 61: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از خرید کردن 105
نگاره شماره62: جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی 105
نگاره شماره 63: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی ازمردم محلی 106
نگاره شماره 64: جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی 106
نگاره شماره65: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی ازمردم محلی 107
نگاره شماره 66: جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی 107
نگاره شماره 67: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی 108
نگاره شماره 68: جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی 108
نگاره شماره 69: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از راهنمای تور ایرانی 109
نگاره شماره70: جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی از فرودگاه 109
نگاره شماره 71: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی از فرودگاه 110
نگاره شماره 72: جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی از فرودگاه 110
نگاره شماره 73: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی از فرودگاه 111
نگاره شماره 74: جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری 111
نگاره شماره 75: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری 112
نگاره شماره 76: جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری 112
نگاره شماره77 : جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی ازجاذبه های گردشگری 113
نگاره شماره 78: جدول بررسي کفايت نمونه مربوط به متغییر رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان 113
نگاره شماره 79: جدول عدد اشتراکات مربوط به شاخص های متغییر رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان 114
نگاره شماره80: جدول كل واريانس تبيين شده مربوط به متغییر رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان 114
نگاره شماره 81: جدول بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) مربوط به متغییر رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان 115
نگاره شماره 82 : جدول خلاصه مهم ترین بارهای عاملی و میانگین واریانس تبیین شده(AVE) 116
نگاره شماره 83: جدول آمار توصیفی مربوط به هر متغیر به تفکیک 117
نگاره شماره 84 :جدول نتایج آزمون T یک نمونه‌ای مربوط به هر متغیر 118
نگاره شماره 85: جدول میانگین و انحراف استاندارد و اندازه نمونه برای گروه‌هایی که به صورت مستقل یا با تور مسافرت کرده اند 121
نگاره شماره 86: جدول آزمون لون برای برابری واریانس‌های گروه‌هایی که به صورت مستقل یا با تور مسافرت کرده اند 122
نگاره شماره 87: جدول نتایج تحلیل واریانس چند طرفه سفر به صورت مستقل یا با تور گردشگری بر متغیرهای وابسته 123
نگاره شماره 88 :جدول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مقایسات زوجی، صنعت بانکداری، رضایت مشتری، تسهیلات اعطایی Next Entries دانلود تحقیق در مورد استان کرمان، صنعت گردشگری، رضایت گردشگران، رضایت گردشگر