پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب، مدل سرآمدی، کسب و کار، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

ن اعداد استفاده شده در مورد هریک از شاخص ها ی موجود در چهار منظر BSC از مستندات سازمان استخراج گردیده است. داده های مربوط به پرسشنامه را با مقایسات زوجی و با استفاده از روش چانگ مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نهایتاً وزن هریک از شاخص ها به تفکیک مشخص خواهد شد، همچنین پس از عارضه یابی عملکرد جهت رفع ایرادات راهکار هایی ارائه خواهد شد که با استفاده از QFDاولویت بندی شده و در نهایت بهترین راهکار ارائه خواهد شد.

7 تعریف واژگان کلیدی تحقیق

به منظور برخورد کارآمد سازمان با موضوع عارضه یابی سازمانی، در این بخش تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی مورد استفاده ارائه می گردد تا پایه ای برای درک و برداشت یکسان و متفاهم از آنها فراهم شود.
1-7-1- عارضه یابی
عارضه یابی سازمانی (organizational diagnosing) فرآیندی است که شما را قادر می سازد تا با شناخت کافی از محیط داخلی و خارجی سازمان خود عوارض علت ها و نهایتاً راهکارهای مناسب را به خوبی درک نمایید.
1-7-2 کارت امتیازی متوازن
نظامی برای مدیریت عملکرد است که ایده اولیه آن سال ۱۹۹۰، در خلال تحقیقات رابرت کاپلان و دیوید نورتون، در زمینه روش‌های نوین سنجش عملکرد سازمان‌ها شکل گرفت. این ایده در طول زمان توسعه و تکامل فراوان یافت تا جایی که از یک ابزار سنجش و اندازه‌گیری عملکرد، اکنون به یک نظام مدیریت استراتژیک تبدیل شده‌است. کارت امتیازی متوازن استراتژی سازمان را از چهار جنبه کلیدی «مالی»، «مشتریان»، «فرایندهای داخلی» و «رشد و یادگیری» بررسی و صورت ‌بندی می‌کند.
1-7-3 مدل(QFD) QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT
مدلQFD يك رويكرد در طراحي است كه در سال 1996 توسط آكائي در ژاپن معرفي شد. اين رويكرد نخست در كارخانه كشتي سازي كوبه ميتسوبيشي در سال 1972مورد استفاده قرار گرفت، سپس در سال 1983 وارد آمريكا شد و اكنون در كشورهاي بسياري مورد استفاده قرار مي گيرد. از QFD مي توان به عنوان ماشين مترجم «نيازمندي هاي مشتريان» به «مشخصات فني و مهندسي » يا به عبارتي مبدل تقاضاهاي مشتريان به ويژگي هاي كيفيت و آماده ساختن يك طرح كيفيت براي محصول نهايي از طريق گسترش سيستماتيك روابط بين تقاضاهاي مشتري و ويژگي هاي كيفيت محصول، نام برد. اين فرآيند معمولا با كيفيت اجزاي عملكردي آغاز گشته و سپس به كيفيت همه قسمتها و فرآيندها گسترش مي يابد. تکنيک QFD با متدهايي نظير سي ماتريسي، هجده ماتريسي و چهار ماتريسي و غيره در دنيا معرفي و شناخته شده است که متد چهار ماتریسی بیشتر رایج است (رضایی ،هوشیار و حسینی،1380). در علم تصميم‌گيري كه در آن انتخاب يك راهكار از بين راهكارهاي موجود و يا اولويت ‌بندي راهكارها مطرح است،‌ چند سالي است كه روشهاي چتصميم گيري با شاخص‌هاي چند گانه «MADM» جاي خود را باز كرده‌اند، از اين ميان روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) بيش از ساير روشها در علم مديريت مورد استفاده قرار گرفته است. فرآيند تحليل سلسله مراتبي يكي از معروفترين فنون تصميم گيري چند منظوره است كه اولين بار توسط توماس ال. ساعتي عراقي الاصل در دهه 1970 ابداع گرديد. این فرآيند، منعكس كننده رفتار طبيعي و تفكر انساني است. اين تكنيك، مسائل پيچيده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسي قرار مي‌دهد و آنها را به شكلي ساده تبديل كرده، سپس به حل آن مي‌پردازد.

1-7-4تحلیل سلسله مراتبیAHP
فرآيند تحليل سلسله مراتبي در هنگامي كه عمل تصميم گيري با چند گزينه رقيب و معيار تصميم گيري روبروست مي‌تواند استفاده گردد، که معيارهاي مطرح شده مي‌تواند كمي و كيفي باشند. اساس اين روش تصميم گيري بر مقايسات زوجي نهفته است و تصميم گيرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبي تصميم گیری را آغاز مي‌كند. درخت سلسله مراتب تصميم، عوامل مورد مقايسه و گزينه‌هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي‌دهد، سپس يك سري مقايسات زوجي انجام مي‌گيرد.
1-7-5 تصمیم‌گیری

تصمیم گیری، اصلی ترین و مهمترین مسئولیت و مهارت یک مدیر است. تصمیم گیری، یعنی ارزيابی راه حل‌های موجود با معیارهای مختلف و انتخاب بهترین گزینه.

فصل 2
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

در اولین مرحله از طرح متدولوژی عارضه یابی ، اقدام به بررسی ادبیات موجود در زمینه مدل و روش های شناخت ، ارزیابی، ممیزی، عارضه یابی، آسیب شناسی و تشخیص مسایل و مشکلات سازمانی شد. هدف از این بررسی شناسایی و معرفی روش تحقیق و تعیین میزان قابلیت مدل برای استفاده در فرآیند تدوین متدولوژی مناسب عارضه یابی بود. در جریان این بررسی تعداد زیادی روش ها و ابزارهای عارضه یابی و تشخیص مسایل سازمانی مورد شناسایی قرار گرفت که هریک بسته به ماهیت و شرایط استفاده ،دارای نقاط قوتی بود که کاربرد آنهارادر جای خود توجیه پذیر می ساخت، لذا در این مرحله پس از مطالعه اجمالی روش های شناسایی شده با توجه به نیاز های خاص متدولوژی عارضه یابی موردنظر، تعدادی از روش ها به عنوان متدولوژی های اصلی انتخاب و مبنای مطالعه دقیق و تفصیلی قرار گرفت.

2-2معیارهای انتخاب و متدولوژی های انتخاب شده

در بررسی دقیق روش های عارضه یابی مشخص می گردد تنها تعداد انگشت شماری از آنها را می توان به عنوان متدولوژی مد نظر قرار داد، چرا که بسیاری روش ها جنبه تکنیک داشته (مانند نمودار پارتو، روش دلفی، روش طوفان مغزی) و می توان آنها را به عنوان ابزار در مراحل مختلف فرآیند شناخت و عارضه یابی سازمان بکار گرفت. نکته دیگر آنکه بعضی روش ها (مانند مدل پنج نیروی رقابتی پورتر، 7s مکنزی و زنجیره ارزش پورتر) تنها جنبه مدل و رویکرد قابل استفاده در سطح بسیار کلان را داشته، اما فاقد روش یا ابزاری برای دقیق شدن در سطوح تفضیلی هستند، لذا با این پیش فرض که متدولوژی های انتخاب شده باید:
لزوماً مبتنی بر مدلی تعریف شده از سازمان بوده تا امکان نگاه جامع به شرکت ها را فراهم آورد
گذشته از ابعاد ساختاری، جوانب عملکردی و نتایج فعالیت های یک سازمان را در بر داشته باشد
متدولوژی های عارضه یابی و تشخیص مسائل سازمانی از آنها قابل استخراج باشد،
چهار متدولوژی زیر انتخاب گردید:
مدل شناخت برتری سازمانی1 (CED)
مدل بنیاد اروپایی کیفیت 2(EFQM)
مدل ارزیابی متوازن 3(BSC)
مدل کاهش استراتژیک هزینه و بهبود عملکرد4 (SCR & PI)
که در این مقاله ضمن بیان اجمالی هر یک از متدولوژی های مذکور،نقاط قوت و ضعف آنها بر اساس معیارهای مشخصی ذکر خواهد شد.در ادامه به طور اجمالی به معرفی هر یک از متدلوژی های فوق می پردازیم.

2-2-1 مدل شناخت برتری سازمانی
اولین گام یک شرکت در راه نیل به برتری و توفق سازمانی، شناسایی و درک موقعیت است، به این معنی که شرکت کجاست (وضع موجود) و می خواهد کجا باشد (وضع مطلوب). مدیران در فرآیند ارزیابی عملکرد، وضع موجود (عملکرد) را با وضع مطلوب (برنامه) مقایسه می کنند و بر اساس این مقایسه، به برنامه ریزی مجدد (تصحیح) مبادرت می کنند. بنابر این لازم است مدل و نقشه ای برای شناخت درجه برتری یک شرکت (و یا فقدان آن) و بیان چگونگی نیل به برتری سازمان و یا حفظ آن، بکار گرفته شود.
مدل مبنای “شناخت برتری سازمانی”(CED) شرکت را از سه بعد زیر مورد بررسی قرار می دهد:
الف) حوزه های تخصصی5
در بعد حوزه های تخصصی رفتار، عملکرد و نتایج حاصله در 6 جنبه اصلی سازمان که حوزه های اصلی فعالیت یک شرکت هستند مطرح می شود:
1-منابع انسانی 2- مدیریت مالی 3- عملیات 4- بازاریابی 5- تحقیق و توسعه
6-ستاد مشترک
ب) چشم اندازها 6
در این چشم اندازهای سه گانه ای که شرکت می تواند تفکر نسبت به خود داشته باشد، طرح و معیارهای شناخت برای هر حوزه، تحت هر چشم انداز ارائه می شود.
اثر بخشی7: معیارهای اثر بخشی رفتار، عملکرد و نتایج حاصله را در وضعیت موجود بررسی می کنند.
انعطاف پذیری8: معیارهای انعطاف پذیری به توان انتقال و تطبیق پذیری شرکت، به تبع تغییرات کوتاه مدت پرداخته، توانایی شرکت را در مواجهه با دگرگونی های پیش بینی نشده (از نوع کوتاه مدت) مدنظر قرار می دهد.
توسعه9: معیارهای توسعه به استراتژی های شرکت توجه دارند که اگر خوب فرموله شده باشد، توان رشد سود آور در آینده را برای شرکت فراهم می آورند، یعنی آنچه که شرکت امروز انجام می دهند تا از درستی و قوت کسب و کار خود در 2 یا 5 یا 10 سال دیگر مطمئن شود.
ج) جهت گیری ها10: شرکت می تواند 4 جهت گیری متفاوت بر اساس دو پارامتر “داخلی یا خارجی” و “تدافعی و تهاجمی” داشته باشد. اگراقداماتی که شرکت انجام می دهد تحت نفوذ عوامل در کنترل مستقیم خود باشد، “داخلی” و اگر تحت نفوذ عمده از سوی عوامل خارج از کنترل مستقیم باشد، “خارجی” در نظر گرفته می شود. اگر اقدامات به منظور افزایش قدرت و پیروزی در چالش باشد، “تهاجمی” و اگر با قصد کاهش مشکلات و عوارض،پشت سر نهادن تهدیدها، کاهش یا حذف نقاط ضعف و نقصان ها و مقابله با محدودیت ها انجام شود، جهت گیری شرکت “تدافعی” خواهد بود.
ترکیبات چهار گونه این دو نوع جهت گیری به شرح زیر خواهد بود:
تهاجمی داخلی11 (این رویکرد در پی بهینه سازی منابع موجود است).
تدافعی داخلی12 (این رویکرد در پی حل مشکلات و رفع نقاط ضعف است).
تدافعی خارجی13 (این رویکرد در پی آگاهی از وضعیت رقبا و محیط است).
تهاجمی خارجی 14 (این رویکرد در پی ایجاد فرصت های جدید است).

2-2-2 مدل تعالی EFQM

آیا سازمان های ما، توان رقابت در فضای تجارت جهانی را دارند؟ در چه معیارهایی ضعیف هستیم؟سازمان ما چگونه باید باشد تا در رقابت، پیروز میدان باشیم؟ تفاوت سازمان ما با یک سازمان سرآمد در مقیاس جهانی چیست؟ این ها همان سوالاتی است که در کشورهای صنعتی و پیشرفته امروز، سال ها قبل و در دوران رکود اقتصاد جهانی، مطرح شد.کشورهایی نظیر ژاپن، آمریکا و کشورهای اروپایی، این سوالات را طرح کردند و کوشیدند که الگویی از یک سازمان موفق و سرآمد ارائه کنند، سازمانی که نیازهای اصلی جامعه را به بهترین نحو برآورده می کند و در این راه سرآمد دیگر سازمانهاست.
به الگویی که از این سازمانها ارائه گردید، مدل درآمدی کسب و کار15می گویند که به ادعای بسیاری از صاحب نظران، نقش اساسی در جهت گیری صحیح سازمان های تجاری در این کشورها داشته است (گرچه حوزه عمل بعضی از این مدل ها وسیع تر از حوزه تجارت است و مثلا ًدر حوزه های آموزش و بهداشت نیز استفاده می شود). این مدل ها، الگویی از یک سازمان ارائه می کنند که در ایده و عمل، سرآمد سازمان های دیگر است و نشان می دهد برای رشد وسرآمدی، چه تغییراتی در اجزاء سازمان باید انجام شود
مدل سرآمدی EFQM، به عنوان چارچوب اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمان ها معرفی شده است، مدلی که نشان دهنده مزیت های پایداری است که یک سازمان سرآمد باید به آنها دست یابد.
در یک نگاه کلی، مدل سرآمدی کسب و کار EFQM شامل پنج جزء اصلی است که در شکل (1) این پنج جزء و ارتباط آنها با یکدیگر مشخص شده است.

مفاهیم بنیادین سرآمدی عبارتند از:

نتیجه گرایی، تمرکز بر مشتری، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت بر اساس فرآیندها و واقعیت ها، مشارکت و توسعه کارکنان، بهبود، نوآوری ویادگیری مستمر، توسعه شرکت ها، مسئولیت های اجتماعی. این مفاهیم برگرفته از سبک مدیریتی TQM بوده و در واقع مدل سرآمدی EFQM جنبه کاربردی TQM می باشد.

2-2-3 مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد(SCR & PI)

در فضای رقابتی امروز، حیات اقتصادی شرکت ها در گرو بهره برداری از منابع در اختیار است. به این ترتیب که شرکتی قادر به ایجاد حاشیه سود مناسب برای خود و نیز تامین رضایتمندی برای مشتریان است که قادر به ایجاد حداکثر کارایی در هزینه ها باشد. در هر موئسسه اقتصادی اعم از تولیدی یا خدماتی، عدم

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد، استراتژی ها، بهبود عملکرد