مقاله درمورد جدول داده، استان کرمان، استان کرمانشاه، تحلیل ساختار

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………60
3-6-1-2- شاخص پیوند پسین………………………………………………………………………….61
3-6-1-3- شاخص هیرشمن- راسموسن برای شناسایی بخشهای کلیدی…………..62
3-6-1-4- شاخصهای پیشین و پسین اشتغال……………………………………………………65
3-6-1-5- شاخص کشش داده- ستانده……………………………………………………………..68
3-6-1-6- شاخص ضریب تغییرات اشتغال………………………………………………………….69
3-7- جمعبندی فصل سوم…………………………………………………………………………………70
فصل چهارم: پایههای آماری، برآورد و تحلیل نتایج……………………………………………….71
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….72
4-2-آمار واطلاعات…………………………………………………………………………………………..73
4-3- معرفی بخشهای اقتصادی………………………………………………………………………………………..73
4-4- آمار ارزش افزوده و مصرف واسطه استان کرمانشاه…………………………………….74
4-5- تعیین سهم بخشهای اقتصادی استان ……………………………………………………76
4-6- شناسایی پتانسیل تولیدی بخشهای اقتصادی استان…………………………………79
4-6-1-رتبهبندی با استفاده از شاخصهای پیوند پیشین و پسین………………………..80
4-6-2-رتبهبندی با استفاده از شاخص قدرت انتشار و شاخص حساسیت…………….82
4-7- تحلیل ساختار اشتغال مبنای جدول داده- ستانده 14 بخش……………………..88
4-7-1- رتبهبندی اشتغالزایی با محاسبه پتانسیل اشتغالزای بخشها………………88
4-7-2- رتبهبندی بخشهای اقتصادی استان بر مبنای کشش تولید……………………96
4-7-3- رتبهبندی بخشهای اقتصادی استان بر مبنای کشش اشتغال…………………98
4-7-4- مقایسه کششهای تولید و اشتغال استان………………………………………………100
4-7-5- محاسبه هزینه ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت…………………………………..101
4-8- جمعبندی فصل چهارم……………………………………………………………………………..104
فصل پنجم: جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادات………………………………………………….105
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….106
5-2- تحلیل پتانسیل تولیدی اقتصاد استان کرمانشاه………………………………………….107
5-2-1-تحلیل ضریب پیوستگی پیشین براساس جدول داده-ستانده ………………….107
5-2-2-تحلیل ضریب پیوستگی پسین براساس جدول داده-ستانده استان………….107
5-2-3-تحلیل ضریب حساسیت براساس جدول داده-ستانده استان …………………..108
5-2-4-تحلیل ضریب انتشار براساس جدول داده-ستانده اس…………………………….108
5-2-5- اولویتهای سرمایهگذاری براساس تحلیلهای 1-2-5 تا 4-2-5 استان…109
5-3- تحلیل پتانسیل اشتغالزایی استان…………………………………………………………..111
5-3-1- تحلیل کششهای تقاضای نهایی تولید و اشتغال استان…………………………..111
5-3-2- تحلیل هزینه ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت در استان……………………..112
5-4- پیشنهاداتی برای مطالعات آتی…………………………………………………………………112
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………….114
ضمیمه …………………………………………………………………………………………………………..122

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(3-1) ساختار انتزاعی جدول داده- ستانده متعارف………………………………………32
جدول(4-1) شرح فعالیتهای اقتصادی در 37 بخش………………………………………………74
جدول(4-2)آمار ارزش افزوده و مصرف واسطه بخشهای استان………………………………75
جدول(4-3) سهم مکانی بخشهای اقتصادی…………………………………………………………78
جدول(4-4)ضرایب پیوستگی پیشین بخشهای اقتصادی استان……………………………..83
جدول(4-5) ضرایب پیوستگی پسین بخشهای اقتصادی استان……………………………….85
جدول(4-6)رده بندی نظام تولیدی بخشهای اقتصادی استان…………………………………86
جدول(4-7) بخشهای اقتصادی استان پس از تجمیع………………………………………………90
جدول(4-8) توزیع نسبی شاغلان 10 ساله و بیشتر…………………………………………………91
جدول (4-9) ضرایب فزاینده اشتغال به ازای یک میلیارد ریال…………………………………92
جدول(4-10) پتانسیل اشتغالزایی به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم……………………….93
جدول(4-11) پتانسیل اشتغالزایی و رتبه بندی بخشهای اقتصادی………………………….94
جدول(4-12) کششهای تقاضای نهایی تولید بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه……97
جدول(4-13) کششهای تقاضای نهایی اشتغال بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه…99
جدول(4-14) هزینه ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت بر حسب تقاضای نهایی………102
جدول(5-1) بخشهای کلیدی اقتصاد استان بر اساس شاخصهای پیوندی……………….110
جدول(1) ماتریس ضرایب فنی ملی37 بخشی سال 1385………………………………………122
جدول(2) ماتریس سهم مکانی MFLQ 37 بخشی استان کرماناه سال 1390………….129
جدول(3) ماتریس ضرایب فنی منطقه37 بخشی سال 1390………………………………….137
جدول(4) ماتریس معکوس لئونتیف 37 بخشی استان کرمانشاه سال 1390……………143
جدول(5) ماتریس معکوس تولید 37 بخشی استان کرمانشاه سال 1390………………..150
جدول(6) ماتریس اشتغال 14 بخشی استان کرمانشاه سال 1390…………………………..157
جدول(7) ماتریس معکوس لئونتیف 14 بخشی استان کرمانشاه سال 1390……159

مقدمه
یکی از اصول لاینفک در علم اقتصاد، کمیابی و محدودیت منابع میباشد. از این جهت تخصیص بهینه منابع محدود، بهخصوص در مناطق عقب مانده یا کمتر توسعه یافته که با کمبود نسبی امکانات تولید مواجه میباشند، بهعنوان یک هدف کلی، باعث شده تا استراتژی رشد نامتعادل در مقابل استراتژی رشد متعادل تعریف و بهکار گرفته شود. گام اول در تدوین این استراتژی، شناسایی بخشها و فعالیتهای دارای اولویت در منطقه میباشد.
در این میان و از نقطهنظر منطقهای، استان کرمانشاه علیرغم اینکه جزء استانهای است که در مسیر توسعه گام برمیدارد، با وضعیت بسیار ناپایداری در بازار نیروی کار خود در سالیان متوالی مواجه بوده است. با این اوصاف، شناخت و مطالعه تحولات و همچنین دادوستدهای فعالیتهای مختلف اقتصادی، در راستای افزایش سطح تولید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار ضروری میباشد که در این زمینه جدول داده- ستانده متعارف، یکی از بهترین ابزارها محسوب میگردد.
جداول داده- ستانده متعارف ابزاری قدرتمند است که از طریق اولویتبندی بین بخشهای مختلف، راهنمایی برای سیاستگذاران در برنامهریزی غیرمتوازن میباشد. این موضوع در سیاستگذاری منطقهای به دلیل پتانسیلهای نسبی در برخی بخشها، ضرورت بسیار بالایی نسبت به مسائل ملی خواهد داشت.
یکی از مهمترین کاربردهای جدول داده- ستانده متعارف، تحلیل ساختار اشتغال و امکان پیشبینی میزان نیازمندی به نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصادی است. در این ارتباط ابزارهای مختلفی وجود دارد که هرکدام بنا به تعریف مربوطه، بعد خاصی از موضوع را پوشش میدهند. برخی از این ابزارها نظیر پتانسیل اشتغالزایی، تنها به ارزیابی توان اشتغال بخشها در مقابل مقدار مشخصی از تقاضای نهایی میپردازند.
بر این اساس هدف این تحقیق، جدول داده- ستانده استان کرمانشاه و تحلیل ساختار اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی استان با استفاده از روشها و مدلهای مختلف است. همچنین تلاش میشود با بهکارگیری روشی مناسب، صنایع کلیدی استان تعیین شوند.
جهت نیل به اهداف موردنظر، ساختار این تحقیق بهصورت زیر میباشد: در فصل اول کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، اهمیت مطالعه، اهداف و فرضیه پژوهش مطرح و در فصل دوم تصویری از سیمای عمومی اقتصاد استان کرمانشاه ارائه میگردد. در فصل سوم، ضمن ارائه روششناسی مربوط به تدوین جدول داده- ستانده غیر آماری و محاسبه پیوستگیهای پیشین و پسین و همچنین ضرایب فزاینده اشتغال بخشهای اقتصادی استان کرمانشاه، مروری نیز بر مطالعات انجام شده خواهیم داشت. فصل چهارم تحقیق مربوط به یافتههای تحقیق و تجزیه و تحلیل نتایج میباشد و در فصل پایانی نیز نتیجهگیری کلی تحقیق آورده شده است.

فصل اول
کلیات

1-1-مقدمه
ازجمله اهداف هر اقتصاد، ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیتهای بالقوه در جهت افزایش فرصتهای شغلی و کاهش بیکاری است. بررسی ظرفیت اشتغالزایی بخشهای مختلف، میتواند در کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال نقش مؤثری داشته باشد.
ازنقطه‌نظر منطقهای، شناخت و مطالعه دقیق تحولات و همچنین دادوستدهای فعالیتهای مختلف اقتصادی، در راستای افزایش فرصتهای شغلی پایدار ضروری است که در این زمینه جدول داده- ستانده، یکی از بهترین ابزارها محسوب میگردد.
جدول داده- ستانده به‌عنوان یکی از پیشرفتهترین روشهای حسابداری اقتصادی، نحوه ارتباط و تعامل متقابل فعالیتهای گوناگون در درون یک سیستم اقتصادی را بیان میکند. در این نوع جدول اطلاعات تفصیلی مربوط به جریان کالاها و خدمات تولیدشده و نیز مبادله و مصرف آن‌ها نشان داده میشود، بر همین اساس مدلهای داده- ستانده باوجود مشکلاتی که برای تهیه و تدوین آن‌ها وجود دارد، از جذابیت و قابلیتهای فراوانی در تحلیلهای منطقهای برخوردارند.
یکی از مهم‌ترین کاربردهای جدول داده- ستانده، تحلیل ساختار اشتغال و تولید بخشهای مختلف اقتصادی است. دراین‌ارتباط ابزارهای مختلفی وجود دارد که هرکدام بنا به تعریف مربوطه، بعد خاصی از موضوع را پوشش میدهند. برخی از این ابزارها نظیر توان اشتغالزایی، تنها به ارزیابی توان بخش‌ها در ایجاد اشتغال در مقابل مقدار مشخصی از تقاضای نهایی میپردازند. برخی دیگر همانند پیوندهای پسین و پیشین، ساختار اشتغال بخش‌ها را با توجه به ارتباطات بخش‌ها با یکدیگر ارزیابی میکنند.
بر این اساس در تحقیق حاضر سعی میگردد، پس از تدوین جدول داده- ستانده استان کرمانشاه، با استفاده از روش‌ها و مدلهای مختلف به تحلیل ساختار اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی استان پرداخته شود. همچنین تلاش میشود با به‌کارگیری روشی مناسب، بخشهای کلیدی استان تعیین گردند.

1-2- بیان مسئله
برای دستیابی به رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصاد، به بهرهبرداری بهینه از منابع تولیدی نیاز است. یکی از مهمترین و

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع کسب و کار، بازارهای جدید، میزان آشنایی، تامین مالی Next Entries مقاله درمورد استان کرمان، استان کرمانشاه، جدول داده، تحلیل داده