منبع مقاله با موضوع کارآفرینی، تامین مالی، تحلیل داده، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
در سالهای پایانی قرن بیستم و آغاز هزاره سوم، کارآفرینی اجتماعی به عنوان مکمل سازوکارهای کارآفرینی تجاری و کارآفرینی دولتی ظهور یافت. با توجه به این که امروزه کارآفرینی اجتماعی به عنوان راه کاری اثرگذار و پایدار در راه توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود و هر روزه توجه بخش های گسترده تری از جامعه را به خود جلب می کند، توجه به این مفهوم در فضای کشور نیز ضرورت دارد. چنانچه کارآفرینی اجتماعی در جامعه نهادینه شود می تواند نقش مهمی در رفع مشکلات اجتماعی ایفا می کند.
چگونگی تامین مالی یکی از موضوع های راهبردی پیش روی کارآفرینان اجتماعی برای راه اندازی کسب و کار اجتماعی است. از این رو سعی شد در پژوهش به شناسایی انواع روش های تامین مالی این موسسات پرداخته شود تا کمی از مشکلات مدیران این بخش کاسته شود. در این تحقیق ابتدا با مطالعه پیشینه تحقیق، چهارچوب مفهومی پژوهش ارائه شده. روش شناسی تحقیق، طرح تحقیق آمیخته می باشد. جمع آوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در روش کمی ابزار پرسشنامه می باشد و قابلیت اعتماد آن توسط آلفای کرونباخ انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی مدیران و خبرگان آگاه و در بخش کمی کارآفرینان اجتماعی فعال در شهر تهران می باشد که 130 کارآفرین اجتماعی فعال شناسایی شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و بخش کمی به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. حجم نمونه در بخش کمی 3 نفر برای کمک به ادبیات تحقیق و در بخش کمی از جدول مورگان استفاده شده که در این پژوهش 97 نفر می باشد که80 پرسشنامه دریافت شد. تحلیل داده های کیفی به صورت کدگذاری باز و محوری و تحلیل داده های کمی از آزمون مدل معادلات ساختاری انجام شده است. با توجه به نتایج پژوهش کمک های مالی بیشترین و مهمترین میزان، سپس درآمد زایی و بعد سرمایه گذاری و حمایت های دولتی که کمترین میزان را در تامین منابع مالی موسسات دارد.
کلمات کلیدی: کارآفرینان اجتماعی، روش های تامین مالی، تامین مالی
فهرست مطالب

فهرست شکل ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… س
فهرست جداول……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ص
فصل 1 کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1- 2 بیان مسله……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1- 3 اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-4-1 اهداف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 1
1-5-1 سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
سوالهای جزئی……………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-6 تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………… 13
1-7 سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 13
فصل 2: مبانی تحقیق وبررسی پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 16
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-2 مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 17
2 -2-1 کارآفرینی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-2-1-1 تعریف کارآفرینی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………… 17
2- 2-1-2 مفهوم کارآفرینی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………… 18
2-2-1-3 کسب و کارهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………. 25
2-2-1-4 نظریه های کارآفرینی اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 26
2-2-1-5 طبقه بندی کارآفرینان اجتماعی………………………………………………………………………………………………… 28
2-2-1-6 اشتراکات و تفاوت های کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی……………………………………………………………… 30
2-2-2 تامین مالی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-2-3 انوع تقسیم بندی روش های تامین مالی………………………………………………………………………………….. 34
2-2-3-1 درآمد زایی………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2-3-1-1 تجاری سازی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-2-3-1-2 درآمد حق عضویت……………………………………………………………………………………………………………………… 45
2-2-3-1-3 مدیریت کارآمد…………………………………………………………………………………………………………………………. 46
2-2-3-2 سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………… 58
2-2-2-2-1 منابع شخصی………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
2-2-3-2-2 نیکوکاری ریسک پذیر………………………………………………………………………………………………………………. 58
2-2-3-3 کمک های مالی………………………………………………………………………………………………………………………… 63
2-2-3-3-1 کمک های مالی توسط شرکت…………………………………………………………………………………………………. 66
2-2-3-3-2 کمک های مالی افراد………………………………………………………………………………………………………………… 69
2-2-3-3-3 وقف…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73
2-2-3-3-4 اهدای زمان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
2-2-3-3-5 تامین مالی جمعی…………………………………………………………………………………………………………………… 94
2-2-3-4 کمک های دولتی……………………………………………………………………………………………………………………… 105
2-3 مدل های تامین مالی کارآفرینان اجتماعی………………………………………………………………………………. 112
2-4-1 پیشینه تحقیقا داخلی………………………………………………………………………………………………………………….. 137
2-4-2 پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………….. 137
2-5 جمع بندی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 140
فصل 3 روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 148
3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 148
3-2-1 طرح تحقیق آمیخته………………………………………………………………………………………………………………….. 148
3-2-1 فرآیند اجرایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 149
3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 150
3-4 روش نمونه گیری و نمونه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع --------، (0.03)، (0.06)، (0.02) Next Entries منبع مقاله با موضوع کارآفرینی، تامین مالی، تحلیل داده، مدل اندازه گیری