پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، بازاریابی، لذت گرایی، بازاریابی اینترنتی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
هدف از این تحقیق شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندیگرایی و لذتگرایی با تمایل به خرید اینترنتی است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و روش جمع آوری اطلاعات میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان مدیریت دانشگاههای تهران، شاهد و شریف است. نمونه آماری 350 نفر و روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده می باشد. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که از طريق محتوايي روایی پرسشنامه تأیید و پایایی پرسشنامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (89/0=α) تعیین شد. از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت آزمودنیها استفاده شد و در قسمت آمار استنباطي از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی معناداری فرضیهها استفاده شد.
نتایج آزمون فرضیات و مقایسه بین انگیزش سودمندی گرایی و انگیزش لذت‌گرایی نشان می‌دهد که انگیزه‌های سودمندیگرایانه تأثیر بیشتری روی تمایل به جست و جو و تمایل به خرید در خرید اینترنتی نسبت به انگیزه‌های لذت‌گرایانه دارد.
واژگان کلیدی: انگیزه سودمندیگرایی، انگیزه لذت گرایی، تمایل به جست و جو، خرید اینترنتی

فهرست مطالب
چکیده ‌ه
فهرست شکل ها ‌ط
فهرست جدول ها ‌ط
فهرست نمودارها ‌ي
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه 2
1-2. بيان مسئله 2
1-3. اهميت و ضرورت تحقيق 4
1-4. اهداف تحقيق 5
1-4-1. هدف اصلي 5
1-4-2. اهداف فرعي 5
1-5. فرضیات تحقيق 6
1-5-1. فرضیه اصلي 6
1-5-2. فرضیات فرعي 6
1-6. تعريف عملياتي واژه هاي كليدي تحقيق 7
1-7. روش شناسي تحقيق 11
1-7-1. از نظر هدف: 11
1-7-2. از نظر روش: 11
1-8. مدل مفهومی تحقیق 12
1-9. جامعه آماري تحقيق 12
1-10. ابزارهاي گردآوري داده ها 13
1-11. قلمرو تحقيق 13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه 15
2-2. تجارت الکترونیک 15
2-2-1. تعریف تجارت الکترونیک 16
2-2-2. انواع تجارت الکترونیک 17
2-2-3. مراحل تجارت الکترونیک 18
2-2-4.اجزای تجارت الکترونیک 19
2-2-5. مدل های کسب و کار در تجارت الکترونیک 20
2-2-6. مزایای تجارت الکترونیک 23
2-3. بازایابی الکترونیک 24
2-3-1. تعریف و تکامل بازایابی الکترونیک 24
2-3-2. اجزای بازاریابی اینترنتی 25
2-3-3. اهداف بازاریابی اینترنتی 26
2-3-4. آمیخته ی بازاریابی اینترنتی 27
2-3-4-1. تأثیر اینترنت و بازاریابی بر محصول 28
2-3-4-2. تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر توزیع 30
2-3-4-3. تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت 30
2-3-4-4. تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنت بر ترفیع 31
2-4. محيط خريد اينترنتي 32
2-4-1. از تجارت الکترونیک تا خرید و فروش اینترنتی 33
2-4-2. عوامل موفقیت در فروش اینترنتی 34
2-4-3. ایجاد یک فروشگاه مجازی 35
2-4-4. موانع و محدوديت هاي خريد اينترنتي 36
2-5. انگیزه های خرید 40
2-5-1. کالاهای سودمندی گرایانه و کالاهای لذت گرایانه 40
2-5-2. انگیزه های خرید سودمندی گرایی و لذت گرایی 42
2-5-3. تأثیر انگیزه های لذت گرایی و سودمندی گرایی روی رفتار مشتری 43
2-5-4. تأثیر انگیزه های لذت گرایی و سودمندی گرایی روی رفتار خرید اینترنتی 43
2-5-5. تمایل به جست و جو و تمایل خرید 44
2-5-6 .صرفه جویی در هزینه 45
2-5-7. راحتی 46
2-5-8 .انتخاب 46
2-5-9. دسترسی به اطلاعات 47
2-5-10. اجتماعی نبودن 47
2-5-11. سفارشی بودن محصول و خدمت 47
2-5-12. ماجراجویی 48
2-5-13. اجتماعی بودن 48
2-5-14. ایده 49
2-5-15. ارزش 49
2-5-16. تسلط بر موقعیت 50
2-5-17. نقش ارزشهای سودمندی گرایی و لذت گرایی 50
2-6. تحقيقات داخلي 51
2-7. تحقیقات خارجی 54
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه 60
3-2. فرضیه های تحقیق 61
3-2-1. فرضیه اصلی 61
3-2-2. فرضیه های فرعی 61
3-3. روش تحقيق 62
الف- دسته بندي تحقيقات بر حسب هدف 62
ب- دسته بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده ها(طرح تحقيق) 63
3-4. جامعه آماري 63
3-5. نمونه آماري 64
3-6. روش گردآوري داده ها 65
3-7. روايي و پايايي تحقيق 66
-7-31. روايي پرسشنامه 66
3-7-2. پايايي پرسشنامه 66
-39. متغيرهاي تحقيق 68
10-3. روش هاي آماري مورد استفاده 69
3-10-1.در نرم افزار Spss 69
2-10-3-درنرم افزار ليزرل 69
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
4-1. مقدمه 72
4-2.توصيف داده هاي جمعيت شناختي 72
4-2-1.جنسيت 73
4-2-4. طول مدت استفاده از اينترنت 76
4-2-5. سطح درآمد خانواده 77
4-3.آزمون فرضيات تحقيق 77
4-4.بررسي روايي متغيرهاي مطرح شده در مدل 78
4-4-2. متغير دوم: راحتی 79
4-4-3. متغير سوم: انتخاب 79
4-4-4. متغير چهارم: دسترسی به اطلاعات 80
4-4-5. متغير پنجم: اجتماعی نبودن 81
4-4-6. متغير ششم: خدمات و محصولات سفارشی 81
4-4-7. متغير هفتم: ماجراجویی 82
4-4-8. متغير هشتم: اجتماعی بودن 83
4-4-9. متغير نهم: ایده 84
4-4-10. متغير دهم: ارزش 84
4-4-11. متغير یازدهم: تسلط بر موقعیت 85
4-4-12. متغير دوازدهم: تمایل به جست و جو 86
4-4-13. متغير سیزدهم: تمایل به خرید 86
4-4-14. متغير چهاردهم: انگیزه لذت‌گرایی 87
4-4-15. متغير پانزدهم: انگیزه سودمندی گرایی 88
4-5. بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق و آزمون فرضيه ها 89
4-5-1. تخمين استاندارد مدل 89
4-6. آزمون فرضیه ها 96
5-1. مقدمه 113
5- 2.خلاصه پژوهش 113
5-3.تحليل يافته های پژوهش 114
5-4.ارائه راهکارها و پيشنهادها مبتني بر يافته هاي پژوهش 118
5-5. محدوديت هاي پژوهش 119
5-6. پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده 120
فهرست منابع 122

فهرست شکل ها

شکل 2- 1. اجزای تجارت الکترونیک 20
شکل 2- 2.مدلهای یازده گانه ی کسب و کار اینترنتی 22
شکل 2- 3 . مدل ارتباطات سنتی بازاریابی (تک- انبوه) 32
شکل 2- 4 .مدل ارتباطات بازاریابی نوین انبوه- با انبوه 44
شکل 2- 5. مدل پیشنهادی اوربای و لی (2006) 55
شکل 2- 6. مدل پیشنهادی کیم و هان (2011) 57
شکل 2- 7. مدل پیشنهادی پویی لایی و همکاران (2007) 58

شکل 4- 1. ضرایب استاندارد معادله ساختاری مدل پژوهش 91
شکل 4- 2. شاخص های معناداری معادله ساختاری مدل پژوهش 92

فهرست جدول ها

جدول 2- 1. انواع تجارت الکترونیک 18
جدول 2- 2. شبکه ی طبقه بندی خدمات و کالا 29

جدول 3- 1. سؤالات مربوط به متغيرها و ضريب پايائي هر يک 67

جدول 4- 1. توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت 73
جدول 4- 2. توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب تحصيلات 74
جدول 4- 3. توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب دانشگاه 75
جدول 4- 4. توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب طول مدت استفاده از اينترنت 76
جدول 4- 5. توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سطح درآمد خانواده 77
جدول 4- 6. عوامل متغير اول: صرفه‌جویی 78
جدول 4- 7. عوامل متغير دوم: راحتی 79
جدول 4- 8. عوامل متغير سوم: انتخاب 80
جدول 4- 9. عوامل متغير چهارم: دسترسی به اطلاعات 80
جدول 4- 10. عوامل متغير پنجم: اجتماعی نبودن 81
جدول 4- 11. عوامل متغير ششم: خدمات و محصولات سفارشی 82
جدول 4- 12. عوامل متغير هفتم: ماجراجویی 83
جدول 4- 13. عوامل متغير هشتم: اجتماعی بودن 83
جدول 4- 14. عوامل متغير نهم: ایده 84
جدول 4- 15. عوامل متغير دهم: ارزش 85
جدول 4- 16. عوامل متغير یازدهم: تسلط بر موقعیت 85
جدول 4- 17. عوامل متغير دوازدهم: تمایل به جست و جو 86
جدول 4- 18. عوامل متغير سیزدهم: تمایل به خرید 87
جدول 4- 19.عوامل متغير چهاردهم: انگیزه لذت‌گرایی 87
جدول 4- 20. عوامل متغير پانزدهم: انگیزه سودمندی گرایی 88
جدول 4- 21. شاخص هاي برازندگي مدل معادلات ساختاری 88
جدول 4- 22. بررسی ضرایب استاندارد و شاخص معناداری هر مسیر 93
جدول 4- 23. محاسبه اثرات مستقيم وغير مستقيم و اثرات کل متغيرهاي مستقل و وابسته 94
جدول 4- 25. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 96
جدول 4- 26. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 97
جدول 4- 27. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 98
جدول 4- 28. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 99
جدول 4- 29. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 100
جدول 4- 30. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 101
جدول 4- 31. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 102
جدول 4- 32. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 102
جدول 4- 33. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 103
جدول 4- 34. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 104
جدول 4- 35. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 105
جدول 4- 36. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 106
جدول 4- 37. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 107
جدول 4- 38. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 107
جدول 4- 39. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 108
جدول 4- 40. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير 109
جدول 4- 41. خلاصه آزمون های همبستگی متغیرهای پژوهش 110

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1. نمودار فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت 73
نمودار 4- 2. نمودار فراواني پاسخ دهندگان بر حسب تحصيلات 74
نمودار 4- 3. نمودار فراواني پاسخ دهندگان بر حسب دانشگاه 75
نمودار 4- 4. نمودار فراواني پاسخ دهندگان بر حسب طول مدت استفاده از اينترنت 76
نمودار 4- 5. نمودار فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سطح درآمد خانواده 77

1-1. مقدمه
تجارت الكترونيك1 و شاخه‌هاي متعدد آن در قرن حاضر به ضرورتي انکارناپذير مبدل و باعث تغییرات شديد و عمده در روند مبادله کالا خصوصاً بازاريابي شده است. ظهور مقولههای گوناگون در تجارت الکترونيک مانند بازاريابي الکترونيک، فروشگاه الکترونيک، بازار الکترونيک و ارتباطات مجازي تنها بخشي از مدلهاي مورد استفاده در دنياي کسب و کار الکترونيک ميباشد. يکي از شيوه هاي جديد در خرده فروشيهاي غيرفيزيکي، خريد اينترنتي2 است. تجارت الكترونيك باعث جهاني شدن هر چه بيشتر تجارت، ‏برداشته شدن محدوديت‌هاي زماني و مكاني، ايجاد اشتغال، كاهش تورم، گسترش ‏پوشش بازار، كاهش قيمت منابع جهت خريد، افزايش درصد فروش، ارتقاء بهره‌وري،‏ ‏كاهش چشمگير هزينه‌هاي معاملاتي و ايجاد امكان فعاليت براي بنگاههاي كوچك و ‏متوسط و … خواهد شد (شیرخدایی،1384،23).
در ايران شرکت‌‌هاي بسياري را مي‌توان يافت که در پي انتخاب تجارت الکترونيک يا گسترش آن
مي‌باشند. همچنين از آنجايي که در کشور، استفاده از اينترنت به گستردگي استفاده آن در جوامع غربي نمي‌باشد، اهميت بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه خريد اینترنتی افزایش می یابد.
1-2. بيان مسئله
نگرش مثبت مصرفکنندگان درخصوص خريد اينترنتي و شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل خریداران، کليد بقاء و سودآوري فروشندگان اينترنتي دربازار رقابتي حاضر است. باتوجه به آمار سال 2009 اینترنت ورد استیت3، ایران در خاورمیانه با 32 میلیون کاربر رتبه نخست را از نظر تعداد کاربران اینترنتی دارا می باشد و بر اساس تحقیقات صورت گرفته و برآورد آمار مرکز اطلاعات بازار4(MIC) وابسته به مؤسسه صنایع اطلاعاتی5(III) تعداد کاربران اینترنت که در طول سالهای اخیر اقدام به خرید اینترنتی نموده اند افزایش چشمگیری داشته است) پویی لای و همکاران6، 2007، ص 774). این امر نشان از این دارد که اینترنت قطعاً به عنوان یک کانال بسیار مهم در فرایند خرید تلقی شده است. با این حال، بر خلاف پیشرفت‌های چشمگیر در کسب و کار خرید برخط، بیشتر تحقیقات در خصوص انگیزه‌های خرید اینترنتی متمرکز بر انگیزه‌ سودمندی گرایی7 است که در ارتباط با خرید اینترنتی به عنوان یک تجربه خرید عقلایی مطرح می‌باشد. انگیزه خرید از نقطه نظر سودمندیگرایی تنها شامل تهیه محصول یا تکمیل مأموریت است.
با رواج خرید لذت گرایانه در خرید‌های غیر برخط برخی پژوهشگران شروع به کاوش ارزش‌های اجتماعی و عاطفی کسب شده در طی فرایند

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع روابط ساختاری، معادله ساختاری، مدل معادله ساختاری، قابلیت اعتماد Next Entries پایان نامه با موضوع عوامل انگیزشی، مصرف کننده، فناوری اطلاعات، دسترسی به اطلاعات