منابع تحقیق با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، صنعت بانکداری، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

تولید مانع (کارشکنی) در شبکه بانکی: 12
جعل هویت در شبکه بانکی: 12
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینیه تحقیق
2-1 مقدمه 14
2-2 بیان مساله 15
2-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 16
2- 4 پیشینه ی موضوع 18
2-4-1 داخلی 18
2-4-2 خارجی 21
2-5 شناخت انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی و نحوهی جلوگیری از آن 22
2-6-1 دسترسي بدون اجازه يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است 25
2-6-2شناسايي توليد مانع (کارشکنی) يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است 27
2-6-3شناسایی سرقت پول يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است 28
2-6-4 شناسايي جعل هويت يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است 28
2-8 جمع بندی 30
2-9 بانکداری الکترونیکی 32
2-9-1ـ تاریخچه بانکداری الکترونیکی: 33
2-9-2-انواع بانکداری الکترونیکی 34
2-9-3 -سطوح بانکداری الکترونیکی 35
2-9-4 بانکداری الکترونیکی بین بانکی: 36
2-9-5 مزایای بانکداری الکترونیکی 36
2-9-6 اثرات بانکداری الکترونیکی 37
2-9-6-1 تاثیر بانکداری الکترونیکی بر مشتری مداری: 37
2-9-6-2 رابطه بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان: 38
2-9-6-3 اثر بانکداری الکترونیکی بر بهبود خدمات 39
2-10 نظارت بر بانکها 40
2-11 بانکداری الکترونیکی 40
2-12 نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی 44
2-13 بانکداری الکترونیکی در ایران 45
2-14 لزوم امنیت بانکداری اینترنتی 47
2-15 ماهيت فضای سايبر 49
2-16 علت شناسی جرايم سايبری 53
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 61
3-2 روش تحقیق 61
3-3تعاریف عملیاتی: 62
3-4 جامعه آماری 63
3-5 قلمروهای پژوهش 63
3-5-1 قلمرو مکانی تحقیق: ادارات فناوری اطلاعات بانکهای ملی در شهر کرمانشاه 63
3-6 روش نمونه گیری 63
3-7 ابزار جمع آوری اطلاعات 64
3 -9 مراحل انجام پژوهش 66
3-10 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 67
3-11 مدل مفهومی تحقیق 67
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه: 69
5-2 آمارتوصیفی مربوط به نمونه تحقیق 70
4-3 آزمون فرضیه های تحقیق 76
4-4 آزمون برآورد مدل تحقیق 81
آزمون مدل های اندازه گیری 81
برآورد و آزمون مدل ساختاری پژوهش(مدل کامل پژوهش) 84
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه : 90
5-2 نتیجه گیری و بحث: 91
5-3 پیشنهادت تحقیقی 96
5-4 پیشنهادات کاربردی 97
5-5 محدودیتهای تحقیق 98
منابع 100
پیوست 102

فهرست نمودار
نمودار 2-1 چانگ وهمکاران درسال( 2006 ) 20
نمودار 2-2 پیکارينن(2004) 22
شکل(3- 1) مراحل انجام پژوهش 66
نمودار ستونی4- 1- مربوط به متغیر جنسیت افراد نمونه 70
نمودار ستونی 4- 2 مربوط به متغیر سن افراد نمونه تحقیق 71
نمودار ستونی 4 -3 مربوط به متغیر تحصیلات افراد نمونه تحقیق 72
نمودار دایرهای4-4 مربوط به وضعیت تاهل افراد حاضر در نمونه تحقیق 73
نمودار ستونی 4-5 مربوط به متغیر سابقه کار افراد حاضر در نمونه تحقیق 74
نمودار دایره ای 4- 6 مربوط به متغیر نوع استخدامی افراد حاضر در نمونه تحقیق 75
نمودار 4- 12 مدل مفهومی برآوردی متغیرهای اصلی تحقیق 85
نمودار 4- 13 سطح معناداری روابط متغیرهای اصلی تحقیق 86

فهرست جداول
جدول4- 1 توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت 70
جدول4-2 مربوط به متغیر سن افراد نمونه 71
جدول 4- 3 مربوط به متغیر تحصیلات افراد حاضر در نمونه تحقیق 72
4-4 جدول مربوط به متغیر وضعیت تاهل افراد نمونه تحقیق 73
جدول4- 5 توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار 74
جدول4- 6 توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب متغیر نوع استخدامی 75
جدول4- 7 : جدول آزمون بارتلت برای بررسی کفایت نمونه و شاخص KMO 78
جدول 4-8 : میزان اشتراک اولیه و بعداز استخراج عامل ها 79
جدول4-9: درصد وواریانس و مقادیرویژه عامل های مختلف 79
جدول 4-10 ماتریس عاملی 80
جدول4-11 تحلیل عاملی تأییدی برای چهار عامل مدل مفهومی پژوهش 83
جدول 4-14: بررسی شاخص‏های مناسب بودن مدل 87
جدول 4-15: نتیجه بررسی فرصیه های تحقیق 88

چکیده:
هدف از انجام این مطالعه شناخت انواع جرائم مربوط به شبکه بانکي و نحوه جلوگيری از آن (مطالعه موردی بانک های ملي شهر کرمانشاه) بود. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی و از نگاه هدف، كاربردي بود جامعه آماری پژوهش كليه کارشناسان حوزه بانكداری و كارشناسان پليس سايبری شهر كرمانشاه بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 368 نفر از آنان به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه انواع جرائم اينترنتي شبكه بانكي لاگازيو و همكاران (2014) بود که مولفه های تحقیق را پوشش می داد و روایی آن به وسیله تعدادی از اساتید مربوطه و استاد راهنما قابل قبول تشخیص داده شد. پایایی این پرسشنامه به وسیله یک پیش آزمون(30 عدد پرسشنامه) به وسیله آلفای کرونباخ برابر با 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری spss نسخه 21 و نرم افزار Amos بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که متغییرهای ( دسترسی بدون اجازه، تولید مانع، سرقت پول و جعل هویت) بیشترین عاملی تاییدی برای جرایم اینترنتی در شبکه بانکی محسوب می شوند.

کلیدواژه: جرائم بانکی، جعل هویت، سرقت اینترنتی، پلیس سایبری

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه:
بانكها و مؤسسات اعتباري نقش محوري در رشد و شکوفايي اقتصاد كشورها ايفا مي‌كنند. صنعت بانكداري درکشورما درسال‌هاي اخيردچارتحولات چشمگيري شده است.از مهمترين تحولات درزمينه بانكداري مي‌توان به تعامل گسترده بانک‌هاي داخلي با بانک‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و مبارزه با پديده پولشويي،تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، رقابت شديد بين آنها، استفاده از ابزارهاي جديد بانکداري وگسترش فعاليت بانکداري الکترونيک اشاره كرد. طبيعي است كه همگام با تحولات صنعت بانكداري، نظارت بر اين صنعت نيز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهميت آن افزوده شود.با عنايت به تأثير قابل ملاحظه بانک‌ها ومؤسسات اعتباري بررشدو شکوفائي اقتصادي و تأثيرگذاري آن‌ها بر متغيرهاي کلان اقتصادي از قبيل رشد نقدينگي،تورم و بيکاري،نياز به تحول در نظارت بانکي به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباري با سياست‌هاي پولي و بانکي و جلوگيري از تخلف آنها از قوانينو مقررات احتياطي و نظارتي و حفظ ثبات و سلامت سيستم بانکي و صيانت از منافع سپرده‌گذاران بيش از پيش احساس مي‌شود.(کاسمیر2013)
در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در زمینه‌های فن‌آوری وتوسعه ارتباطات بودجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. گسترش ارتباطات الکترونیکی ودسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبک جهانی اینترنت بسترمناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصاد فرهم نموده است این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را به دنبال داشته است.(ویلیامز2012)
به طور کلی صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتاً پایگاه‌های اطلاعات تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت رد بانکداری طی کرده‌اند.
امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر میبرند، به این معنی که بخض اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمای الکترونیک و اینترنتی صورت میگیرد.دلیل این امر به افزایش روز افزون تجارت الکترونیکی به کارگیری فنآوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می‌شود از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک،به طورگسترده‌ایبه استفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات روی آوده‌اند. درنتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در جال جایگزینی با سیستم سنتی می‌باشد.(باران2014)

1-2 بیان مساله تحقیق:
بانکداري الکترونيکي عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکي جديدوسنتي به مشتريان از طريق کانال‌هاي ارتباطي متعامل الکترونيکي. از انواع بانکداري الکترونيکي مي توان به اينترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود. بانکداري الکترونيک از مباحث نسبتا جديدي است که درمدت زمان کمي توانسته جايگاه مهميبراي خود پيدا کند؛ به گونه‌اي کهتصورسيستم بانکداريامروزي، بدون بانکداري الکترونيکي، بسيار مشکل و تقريباً غير ممکن است. امروزه بانکداري الکترونيک نه تنها يک ابزار براي انجام عمليات بانکداري مي‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جايگزين مناسب و مطمئني براي عمليات سيستم بانکداري بوده و درآينده‌اي نچندان دور موجب حذف تدريجي شعب فيزيکي بانکها مي‌شود. اين در حالي است که اجراي عمليات بانکداري الکترونيک با چالشهاي فرآواني روبرو است، از جمله مهمترين آنها عدم وجودبستر مخابراتي امن، عدم وجود يک شبکه اينترنت مناسب براي انجام عمليات فوق، و همچنين دستگاه‌هاي و امکانات سخت افزاري مناسب و متناسب با عمليات مذکور (از لحاظ امنيت سخت افزاري و نرم افزاري)، عدم وجود نيروهاي انساني متخصص در ارايه اين خدمات و …. مي‌باشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامي در جهت بهبود و ارتقا كارايي سيستم بانكداري، موجب خواهد شد كه جريان پس انداز، سرمايه گذاري و تخصيص منابع، بهبود يابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور براي پيشرفت و رفاه عمومي به كار گرفته شود. یکی از مهمترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی می باشد.(باران 2014)
تمايل روز افزون به استفاده از فناوریهای پيشرفته از جمله رايانه و اينترنت، شرايط و بستر مساعدی برای ظهور جرايم اينترنتي به وجود آورده است. از آنجا كه اين جرايم در فضای مجازی انجام ميشوند و مانند ساير جرايم، ملموس نيستند،مراجع قضايي و انتظامي برای پيشگيری از اين جرايم و كشف آنها با چالشهای نويني مواجه هستند(باران1 ، 2014).
همان نيروهای فن آوری و جهاني شدن كه خدمات مالي را متحول ساخته اند، باعث ايجاد چالش هايي در زمينه حفاظت بانك ها در مقابل جرم و جنايت نيز شده اند. مقامات امنيتي )هم در بانك ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول كار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملي و چه در سطوح بين المللي – سعي دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نيافته كه بانكها را لقمهای هوس انگيز ميبينند، پيشي بگيرند )كاسمير2، 2013).
پيشرفت فن آوری رايانهای اين امكان را بوجود آورده كه جرايم جديدی پيدا شوند كه در مقايسه با روش سنتي جعل، بسيار فنيتر ميباشند.هر چند كه اغلب دزدان كامپيوتری برای خودنمايي اين كار را انجام ميدهند، ولي اين دزدها كه با هدف دسترسي به بانك های اطلاعاتي بانك ها مي باشد، مشكل عمده ای را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگيری از دسترسي اينترنتي به حساب های بانكي برای مشتريان بوده كه دسترسي به برخي از پایگاههایاینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود (بالتازروپیر3، ،2004)
بانكها از فناوری پيچيدهای استفاده مي كنند تا از دسترسي افراد غير مجاز به بانك های اطلاعاتي مالي خود جلوگيری كنند و با شناسايي خطرات جديد، سيستمهای خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز مينمايند. ولي روشن است كه بانكها بايد در پي به كارگيری روشهای جدی برای پيشگری از اين جرائم اينترنتي باشند، تا بتوانند از زيربنای مالي كشور حفاظت كنند. مبادلهی دانش فني برای شناخت جرايم كامپيوتری و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد سطح معنی داری، استراتژی ملی، رگرسیون، زیرساخت ها Next Entries منابع تحقیق با موضوع بانک مرکزی، فناوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات، روش تحقیق