پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، رگرسیون، مالی رفتاری، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب شماره صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………4
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-4-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینهی تحقیق
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2 مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2-1 تأمین مالی خارج از ترازنامه ……………………………………………………………………………………………………………….11
2-2-1- 1 ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه ……………………………………………………………………………………….12
2-2-1-1-1 اجارههای عملیاتی…. ……………………………………………………………………………………………………12
2-2-1-1-2 فروش حسابهای دریافتنی …………………………………………………………………………………………..13
2-2-1-1-3 تأمین مالی برون پروژههای خاص…………………………………………………………………………………….13
2-2-1-1-4 برون سپارری ……………………………………………………………………………………………………………… 14
2-2-1-1-5 تبدیل داراییها به اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………. 14
2-2-1-2 عوامل موثر در اجرای تأمین مالی خارج از ترازنامه…………………………………………………………………………15
2-2-1-2-1 تاثیر نسبتهای اهرمی …………………………………………………………………………………………………..15
2-2-1-2-2 تاثیر نسبتهای سود و زیانی و نسبتهای سودآوری ………………………………………………………..15
2-2-1-2-3 بازده داراییها ………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-2 واکنش سرمایهگذاران ………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-2-2-1 نظریه بازار کارا ……. …………………………………………………………………………………………………………………17
2-2-2-2 تئوری مالی رفتاری ………………………………………………………………………………………………………… ……….18
2-2-2-2-1 مشخصههای تئوری مالی رفتاری………………………………………………………………………………………19
2-2-2-2-2 تئوری حسابداری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………..19
2-2-3 اعلان سود …………………………………………………………………………………………………………………………………………..21
2-2-3-1 عدم تقارن اطلاعات ……………… ……………………………………………………………………………………………………21
2-2-3-2 محتوای اطلاعاتی …………………………….. ……………………………………………………………………………………….21
2-2-4 تاثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود …………………………………………….23
2-3 پیشینهیژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
3-3-1 بخش اول: پیشینهی پژوهشهای تأمین مالی خارج از ترازنامه………………………………………………………………….24
3-3-1-1 پیشینه پژوهشهای خارجی …………………………………………………………………………………………………….24
3-3-1-2 پیشینهی پژوهشهای داخلی…………………………………………………………………………………………………….26
3-3-2 بخش دوم: پیشینهی پژوهشهای وانش سرمایهگذاران ……………………………………………………………………………26
3-3-2-1 پیشینه پژوهشهای خارجی …………………………………………………………………………………………………….26
3-3-2-2 پیشینهی پژوهشهای داخلی…………………………………………………………………………………………………….30
3-3-3 بخش سوم: پیشینهی پژوهشهای اعلان سود…………………………………………………………………………………………33
3-3-3-1 پیشینه پژوهشهای خارجی …………………………………………………………………………………………………….33
3-3-3-2 پیشینهی پژوهشهای داخلی…………………………………………………………………………………………………….35
فصل سوم: روششناسی پژوهش
3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-2 روششناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..39
3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
3-4 روش گردآوری دادهها ………………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-5 ابزار تجزیه و تحلیل دادهها ……………………………………………………………………………………………………………………………41
3-6 روشهای تجزیه و تحلیل دادهها ……………………………………………………………………………………………………………………41
3-7 روشهای آماری آزمون فرضیهها ……………………………………………………………………………………………………………………………..42
3-7-1 آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………….42
3-7-2 بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن دادههای پژوهش ……………………………………………………………………………………42
3 -7-3 دادههای پانل (دادههای تابلویی) ………………………………………………………………………………………………………..42
3-7-4 آزمونF لیمر ……………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-7-5 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………………………..44
3-7-6 مدل اثرات ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………44
3-7-7 مدل اثرات تصادفی ……………………………………………………………………………………………………………………………45
3-7-8 ضریب تعیین …………………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-7-9 مدلهای رگرسیون …………………………………………………………………………………………………………………………….48
3-7-10 اساسی رگرسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-7-11 آزمون معنادار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضابطان دادگستری، آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری، فرایند دادرسی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی