منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، بخش لواسانات، توسعه پایدار، توسعه پاید

دانلود پایان نامه ارشد

25
2-9 – اكوتوريسم پايدار 25
2-9- اثرات زیست محیطی اکوتوریسم 26
2-10- اثرات منفی زیست محیطی اکوتوریسم 27 2-11- اهميت اكوتوريسم 29
2-11- مدیریت اکوتوریسم 29
2-11-1- طرح ریزی وطراحی مکان بازدیدکننده 31
2-11-2- اهداف اصلی در طراحی مطلوب یک مکان بازدیدی 31
2-11-3- سودهای کلیدی حفاظت حاصل ازاکوتوریسم 33
2-11-4- مدیریت وپایش اثرات بازدید کننده 33
2-12- اکوتوریسم و توسعه روستایی 35 2-13- ضرورت پهنه بندی اکوتوریسم بر اساس ارزیابی توان زیست محیطی 35
فصل سوم (جغرافیای منطقه مورد مطالعه) 37 3-1-مقدمه 38
3-2 – موقعیت جغرافیایی 39
3-3- پوشش گياهي 47
3-4- حيات وحش 47
3-5- مراکز جمعيتي 48
3-6-جاذبه های اکوتوریسم بخش لواسانات 50
3-7 – مناطق حفاظت شده 54
3-8- آثار تاریخی و فرهنگی 57
3-9- جغرافیای انسانی 59
3-10- ویژگی های اقتصادی 59
3-11- ویژگی های کالبدی 60
3-12-راه های دسترسی بخش لواسانات 61

3-13- يافتههاي تحليلي 62
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها) 64
4-1- مقدمه 65
4-2 يافتههاي توصيفي تحقيق 65
4-3- رتبه بندی نظرات پاسخگویان 75
4-3 – یافته های تحقیق 80
4-3-1 عوامل داخلي مؤثر بر اکوتوريسم در محدوده مورد مطالعه 81
4-3-2- عوامل خارجي مؤثر بر اکوتوريسم در محدوده مورد مطالعه 81
4-3-3- تجزيه و تحليل SWOT 82
4-3-4- مرحله اول- ارزیابی عوامل داخلی 83
4-3-5- مرحله دوم: شناسایی فرصتها و تهدیدها 85
4-3-6- تعیین موقعیت استراتژیک تدوین راهبردها و اولویت بندی آنها 86
فصل پنجم (نتیجه گیری) 91
5-1- مقدمه 92
5-2-آزمون فرضیات 92
5-3- نتیجه گیری 93
5-4- پیشنهادات 94
منابع 95

فهرست جداول
جدول 3-1: سرشماري عمومي نفوس و مسکن لواسانات 59
جدول3-2: جمعيت نقاط شهري و روستایي بخش لواسانات 59
جدول4-1: توزیع فراواني و درصد گردشگران بر اساس جنسيت 66
جدول4-2: وضعيت تاهل 67
جدول 4-3: توزیع فراواني و فراواني درصد گردشگران به تفکيک سن 68
جدول 4-4: فراواني و درصد گردشگران بر اساس ميزان تحصيلات 69
جدول 4-5: توزیع فراواني و درصد گردشگران و مردم بومي بر اساس شغل 71
جدول 4-6: توزیع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت در لواسانات 71
جدول 4-7: توزیع فراواني و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت 72
جدول 4-8: ارزیابي زیرساخت ها و قابليت هاي گردشگري بخش لواسانات از دیدگاه گردشگران 72
جدول4-9 :توزیع فراواني ودرصدگردشگران بر اساس اثرتوسعه امکانات گردشگري برجذب گردشگر 73
جدول 4-10: ميزان مشارکت مردم بومي در پروژه هاي توریستي 73
جدول 4- 11: توزیع فراواني و درصد گردشگران بر اساس نوع مشارکت 74
جدول 4-12: تاثير اکوتوریسم بر وضعيت اقتصاد لواسانات از نظر مردم محلي تاکنون 74
جدول4-13: ميزان تاثير گویه ها در گسترش اکوتوریسم 75
جدول 4-14: ميزان رضایتمندي گردشگران از امکانات و خدمات موجود 75
جدول 4-15: ميانگين امتيازات رتبه بندي نقاط ضعف 76
جدول 4-16: ميانگين امتيازات رتبه بندي نقاط قوت 77
جدول 4-17: ميانگين امتيازات رتبه بندي فرصت ها 78
جدول 4-18: ميانگين امتيازات رتبه بندي تهدیدها 79
جدول 4-19: ماتریس عوامل داخلي موثر بر اکوتوریسم لواسانات 80
جدول 4-20: ماتریس عوامل خارجي موثر بر اکوتوریسم لواسانات 81
جدول 4-21: جدول وزن دهي )نقاط ضعف و قوت( 83
جدول 4-22: جدول وزن دهي )فرصت ها و تهدیدها( 85
جدول 4-23: ماتریس SWOT 86
جدول 4-24: ماتریس خلاصه راهبردها و راهکارهاي توسعه اکوتوریسم لواسانات 88

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4-1: نمودار ستوني توزیع فراواني و درصد گردشگران بر اساس جنسيت 66
نمودار 4-2: نمودار ستوني توزیع فراواني و درصد مردم بومي بر اساس جنسيت 66
نمودار 4-3: نمودار ستوني توزیع فراواني و درصد گردشگران بر اساس وضعيت تاهل 67
نمودار 4-4: نمودار ستوني توزیع فراواني و درصد مردم بومي بر اساس وضعيت تاهل 67
نمودار 4-5: نمودار ستوني توزیع فراواني و درصد گردشگران به تفکيک سن 68
نمودار 4-6: نمودار ستوني توزیع فراواني و درصد مردم بومي به تفکيک سن 69
نمودار 4-7: نمودار ستوني توزیع فراواني و درصد گردشگران براساس ميزان تحصيلات 70
نمودار 4-8: نمودار ستوني توزیع فراواني و درصد مردم بومي براساس ميزان تحصيلات 70
نمودار 4-9: ماتریس ارزیابي موقعيت و اقدام استراتژیک 87

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 3-1 : نقشه لواسانات 40
شکل 3-2 : نمایی از دشت هویج 51
شکل 3-3 : نمایی از رودخانه جاجرود 52
شکل 3-4 : رودخانه لار 52
شکل 3-5 : نمایی از پارک ملی لار 55
شکل 3-6 : نمایی از حیات وحش ورجین 56
شکل 3-7 : تصویر امامزاده عبداله 58

چکیده
امروزه با توجه به گسترش شهر نشيني و صنعتي شدن جوامع بشري و تمرکز بيش از اندازه انسانها در اماکن سربسته و شلوغ ،پيچيدگي کارها و خستگي جسمي و روحي ناشي از زندگي پرنشيب و فراز صنعتي، نقش و اهميت توسعه صنعت جهانگردي بسيار آشکارتر از گذشته نمود پيدا مي کند. اکوتوریسم امروزه به عنوان صنعتی پویا اما نوپا اهمیتی روز افزون پیدا کرده است و کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه برای حفاظت از محیط زیست، کاهش نرخ بیکاری، بهبود توزیع درآمد، تعامل سازنده و موثر با جهان و استفاده از منابع سرشار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی آن به دنبال بسط و گسترش طبیعت گردی بوده و به عنوان ابزاری جهت رشد وتوسعه پایدار، طبیعت گردی را تسهیل وهمگانی نماید لیکن دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری در گرو یک برنامه ریزی مناسب و هدفمند است. كشور ايران با وجود جاذبه هاي فراوان طبيعي، فرهنگي و تاريخي، هنوز نتوانسته است جايگاه خود را به عنوان يك كشور پذيرنده گردشگر در بازار جهاني صنعت توريسم بيابد و همچنين اين مسئله در زمينه توريسم داخلي و به خصوص توريسم روستايي صدق مي كند. یکی از این نواحی که دارای قابلیت های اکوتوریستی می باشد بخش لواسانات شهرستان شمیرانات است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. این بخش به همراه روستاهای اطراف یکی از گردشگاه های شمال تهران می باشد که دارای توان های اکوتوریستی بالایی می باشد و مي بايست با شناسايي حساب شده توانائي ها و پتانسيل هاي اکوتوریستی این منطقه، اقدامات و برنامه هاي مفيدي جهت استفاده بهينه از اين پتانسيل ها و همچنين دست یافتن به توسعه پایدار توسعه برنامه ریزی نمود.
روش تحقيق ترکيبي از روش توصیفی-تحلیلی و پيمايشي است. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه از سه گروه گردشگران، مردم بومي ومسؤولان به دست آمده است. در تحليل داده ها ازنرم افزارهای EXCEL, SPSS, و مدلSWOT استفاده شده است. نتایج نشان داد که بخش لواسانات با توجه به داشتن پتانسیلهای اکوتوریستی، از قابلیت بالایی جهت جذب انواع مختلف گردشگر برخوردار است.

واژه‌هاي كليدي: قابلیت های اکوتوریسم، توسعه پایدار،SWOT، بخش لواسانات

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
امروزه صنعت اکوتوریسم به عنوان یک مقوله مهم و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی پذیرفته شده و کشورهاي مختلف دنیا براي رسیدن به توسعه اي پایدار، در این راستا تلاش می نمایند. توجه به مقوله ي گردشگري زمانی مهم تر جلوه می کند که بر اساس آمارهاي موجود، صنعت گردشگري امروزه به عنوان دومین منبع درآمد بیش از 49 کشور در حال توسعه به حساب می آید و راهبردي است براي افزایش درآمد و فقرزدایی این کشورها،تا سال 2010 بیش از 43 درصد از اشتغال جهان (WTO) بر اساس پیش بینی سازمان گردشگري جهانی مربوط به بخش گردشگري خواهد بود (محمدي ده چشمه و زنگی آبادي3:1387، سقایی 26: 1388).
کشور ایران نیز جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی، می تواند به دلیل برخورداري از قابلیت هاي فراوان تاریخی، فرهنگی و طبیعی در عرصه گردشگري و با داشتن راهبرد مناسب، به سطح مطلوبی از توسعه دست
یابد.

1-2- کلیات تحقیق
1-2-1- بیان مسئله و اهمیت آن
امروزه با توجه به گسترش شهر نشيني و صنعتي شدن جوامع بشري و تمرکز بيش از اندازه انسانها در اماکن سربسته و شلوغ ،پيچيدگي کارها و خستگي جسمي و روحي ناشي از زندگي پرنشيب و فراز صنعتي، نقش و اهميت توسعه صنعت جهانگردي بسيار آشکارتر از گذشته نمود پيدا مي کند.
اکوتوريسم نوعي از توريسم طبيعي است که اغلب مدعي است به عنوان يکي از سريعترين اجزاي بازار جهاني توريسم تبديل شود (تیزل، 2003). طبیعت گردی امروزه به عنوان صنعتی پویا اما نوپا اهمیتی روز افزون پیدا کرده است و کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه برای حفاظت از محیط زیست، کاهش نرخ بیکاری، بهبود توزیع درآمد، تعامل سازنده و موثر با جهان و استفاده از منابع سرشار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی آن به دنبال بسط و گسترش طبیعت گردی بوده و به عنوان ابزاری جهت رشد و توسعه پایدار، طبیعت گردی را تسهیل و همگانی نماید لیکن دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری در گرو یک برنامه ریزی مناسب و هدفمند است تجربه نشان داده در نقاطی که گردشگری بدون برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب توسعه یافته، اغلب دچار مشکلات اجتماعی و زیست محیطی می شوند. چنین پیامدی برای ساکنان این مناطق زیان آور و برای بسیاری از گردشگران و برای پایداری توسعه گردشگری تهدیدی جدی است. (علی اکبری و مهدی قرخلو1389) . طبيعت گردي : عبارت است از برآوردن تمنيات و تمايلات خردمندانه و انساني گردشگران طبيعت در محيطي طبيعي ، فرهنگي ، آموزشي و غير مصرفي و به صورت پايدار و در حد ظرفيت قابل تحمل با حداقل تاثير منفي بر محيط طبيعي و فرهنگي تحت شرايط و ضوابطي كه ضمن حفظ محيط زيست و فرهنگ بومي و ارزش هاي آن امكان رشد اقتصادي جوامع محلي را فراهم آورد (علی اکبری و مهدی قرخلو1389).. در اين ميان، كشور ايران با وجود جاذبه هاي فراوان طبيعي، فرهنگي و تاريخي، هنوز نتوانسته است جايگاه خود را به عنوان يك كشور پذيرنده گردشگر در بازار جهاني صنعت توريسم بيابد و همچنين اين مسئله در زمينه توريسم داخلي و به خصوص توريسم روستايي صدق مي كند، بنابراين مي بايست با شناسايي حساب شده توانائي ها و پتانسيل هاي توريستي در نواحي مختلف كشور از جمله نواحي روستايي، اقدامات و برنامه هاي مفيدي جهت استفاده بهينه از اين پتانسيل ها و همچنين توسعه و گسترش اثرات مثبت توريسم در اين نواحي صورت گيرد (معصومي، 1385). لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این مهم است که :
قابلیت های اکوتوریسمی لواسانات کدامند؟
آیا با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار دست یافت؟
آیا با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان با توجه به کاهش آسیب های محیطی به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار منطقه دست یافت.
1-3 – پیشینه تحقیق
– در ارزيابي كيفي ظرفيت هاي اکوتوریسم درتوسعه روستايي مطالعات زیادی صورت گرفته است ، از جمله: طوبي اميرعضدي و همکارش (1389) در پژوهشی به بررسي

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد بازمهندسی، عملکرد سازمان، فناوری اطلاعات، بهبود عملکرد Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اکوتوریسم، توسعه پایدار، توسعه پاید، محیط زیست