منبع پایان نامه درباره کیفیت افشا، صورتهای مالی، افشای اطلاعات، اطلاعات مالی

دانلود پایان نامه ارشد

شناخت رابطه بین زیانده بودن شرکت و کیفیت افشا
شناخت رابطه بین میزان سودآوری و کیفیت افشا

1-5 فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی
– بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا، رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیههای فرعی
– بین ارزش بازار شرکت و کیفیت افشا، رابطه معنادار وجود دارد.
– بین اهرم مالی و کیفیت افشا، رابطه معناداری وجود دارد.
– بین اندازه شرکت و کیفیت افشا، رابطه معناداری وجود دارد.
– بین زیانده بودن شرکت و کیفیت افشا، رابطه معنادار وجود دارد.
– بین میزان سودآوری و کیفیت افشا، رابطه معنادار وجود دارد.

متغیر وابسته

شکل (1-1) مدل مفهومی پژوهش

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
شاخص افشاء: برابر است با امتياز افشاي شركت محاسبه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار. در اين تحقيق امتيازهاي ساليانه كيفيت افشاي شركتها محاسبه گرديده، به عنوان شاخص افشاء استفاده شده است. امتيازهاي كيفيت افشاي شركتها براي دورههاي 3، 6 ،9 و12 ماهه محاسبه و توسط سازمان بورس اوراق بهادار منتشر گرديده است. اين امتيازها، ارزيابي بورس درباره ميزان آگاهي بخشي افشاي شركتي را منعكس مينمايد. امتيازهاي مذكور، بر اساس ميانگين وزني معيارهاي به موقع بودن و قابليت اتكاي اطلاعات افشاء شده محاسبه ميگردد. اطلاعات ارزيابي شده، بر اساس مقررات افشاي اطلاعات در بورس، ازجمله صورتهاي مالي ساليانه، صورتهاي مالي ميان دورهاي 3، 6 و 9 ماهه و پيشبيني درآمد سهام ميباشد. تأخير در ارسال اطلاعات به بورس در مقایسه با مهلتهای زمانی مقرر و تفاوت در سودهاي محقق شده نسبت به پيشبينيها براي محاسبه به موقع بودن و قابليت اتكاي افشاء استفاده گرديده است. براي محاسبه رتبه كل افشاي شركتي معيارهاي به موقع بودن و قابليت اتكا با وزنهاي دو سوم و يك سوم مورد استفاده قرار گرفتهاند.

اهرم مالی: اصطلاحی است برای اشاره به نوعی روش تکثیر کردن سود یا زیان. به عبارت دقیق‌تر اهرم به معنی قرض کردن پول به منظور چندبرابر کردن درآمد حاصل از دادوستد است شاخصی است برای تعیین ریسک مالی شرکت که از تقسیم بدهیها بر داراییها به دست میآید. بنابراین در این پژوهش، از نسبت کل بدهیها به کل داراییها برای سنجش اهرم مالی استفاده میشود.

اندازه شرکت: معياري است كه براي تشخيص بزرگ يا كوچك بودن شركتها مورد استفاده قرار گرفته است که بر تصمیم سرمایهگذاران و واکنش ایشان به اطلاعات مؤثر است. در این پژوهش، لگاريتم طبيعي كل داراييهاي شركت به عنوان اندازه آن در نظر گرفته شده است.

سودآوری: منظور سود شرکت قبل از کسر بهره و مالیات است که از صورتهای مالی قابل استخراج میباشد.

زیان ده بودن یک شرکت: هرگاه میزان هزینه از میزان درآمد یک شرکت بیشتر باشد، آن شرکت را زیانده می‌گویند. برای دوری از وضعیت زیانده ، شرکت ها می‌بایست تا حد ممکن هزینه‌های تولید را کاهش دهند.

ارزش بازار شرکت: مجموع ارزش روز و متعارف سهام یک شرکت سهامی عام گفته می‌شود. این ارزش معادل ارزش روز و جاری یک سهام ضرب در تعداد سهم‌های منتشر توسط یک شرکت است

1-7 قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش حاضر در سه سطح؛ قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی به صورت ذیل ارائه میگردد:

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش حاضر در حیطه پژوهشهای رشته حسابداری قرار دارد و به بررسی رابطه بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا میپردازد.

1-7-2 قلمرو زمانی انجام پژوهش
با توجه به نوع پژوهش که کاربردی _ پیمایشی است، دوره زمانی پژوهش حاضر به صورت سالانه برای سال مالی 1388 تا 1392 در نظر گرفته شده است.

1-7-3 قلمرو مکانی انجام پژوهش
اطلاعات مورد نیاز برای انجام پژوهش حاضر مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه
هر جا سخن از تصمیمگیری است، بحث اطلاعات و نحوه دسترسی به آن مطرح میشود. در این راستا، اطلاعاتی حائز اهمیت است که مفید باشد و به موقع افشا گردد. همچنین، اطلاعات باید دارای اهمیت بوده و توان اثرگذاری بر تصمیمگیریهای اقتصادی افراد را داشته باشد و منجر به بهترین تصمیمگیری شود. برای مفید واقع شدن اطلاعات حسابداری در تصمیمگیری استفادهکنندگان از این اطلاعات، هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب میکند که اطلاعات مربوط به گونهای مناسب، کامل و به صورتی منصفانه، افشا شده و دسترسی به این اطلاعات برای همگان ممکن باشد. افزایش افشای اطلاعات برای استفادهگنندگانی که قادر به تعیین چشمانداز آتی شرکت نیستند، سودمند است و این سودمندی از طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایه آنان میباشد. همچنین سرمایهگذاران باید به ارزش بازار شرکت، اهرم مالی، میزان سوددهی یا زیاندهی سنوات گذشته و اندازه شرکت، توجه کنند.
در این فصل ابتدا با ارائه مبانی تئوریکی تحقیق مبانی نظری متغیرهای مستقل و وابسته تشریح میگردد و در ادامهی آن پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع مورد مطالعه و نتایج بدست آمده از این پژوهشها بررسی میشود.

2-2 مبانی نظری
2-2-1 مفهوم افشا
افشا در حسابداری، واژهای فراگیر است و تقریباً تمامی فرایند گزارشگری مالی را در بر میگیرد. یکی از اصول اولیه حسابداری، اصل افشای کلیه واقعیتهای بااهمیت و مربوط درباره رویدادها و فعالیتهای مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکتهای سهامی عام است. در مورد افشای اطلاعات مالی، سؤالات متعددی مطرح میشود که اهم آنها به شرح زیر است:

2-2-1-1 هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟
هدف از افشا در گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم برای نیل به مقاصد زیر است:
الف: ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی
ب: قضاوت در مورد چگونگی استفاده واحد تجاری از منابع موجود
ج: پیشبینی روند سودآوری واحد انتفاعی در آینده
بنابراین، اطلاعاتی که از طریق گزارشهای مالی ارائه میشود، باید قابل اعتماد، مربوط، مناسب و کامل باشد. در افشای اطلاعات مالی باید نیازها و خواستههای سرمایهگذاران اصلی، مؤسسات سرمایهگذاری، اتباردهندگان و تحلیلگران مالی مورد توجه قرار گیرد.
2-2-1-2 اطلاعات مالی برای چه اشخاصی افشا میشود؟
در پاسخ به این سؤال میتوان گفت که گزارشهای مالی اساساً برای صاحبان سهام، سایر سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر بستانکاران تهیه و ارائه میشود. اما، کارکنان، مشتریان، ارگانهای دولتی و سایرین نیز به نحوی استفادهکننده گزارشهای مالی میباشند.

2-2-1-3 چه میزان از اطلاعات لازم است که افشا شود؟
پاسخ به این پرسش که (چه میزان از اطلاعات لازم است که افشا شود؟) نه تنها به نیاز و خبرگی استفادهکنندگان گزارشهای مالی بستگی دارد، بلکه، به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است. صفات (کافی)، (مناسب) و (کامل) ویژگیهایی است که اغلب برای توصیف افشا بیان میشود. در نوشتارهای حسابداری و حسابرسی نیز با توجه به برداشت هر یک از نویسندگان از افشا، حسب مورد به اصطلاحات افشای کافی، افشای مناسب و افشای کامل اشاره شده است. اما متداولترین نظریه از مفاهیم مزبور، افشای کافی است که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و با این عبارت منفی که (صورتهای مالی نباید گمراهکننده باشد)، هماهنگی دارد. ویژگیهای مناسب و کامل، بیشتر مفاهیم مثبت هستند. افشای مناسب بر این مبنای اخلاقی دلالت دارد که باید با کلیه استفادهکنندگان بالقوه در ارتباط با افشای اطلاعات مالی، یکسان برخورد شود. افشای کامل، حاکی از ارائه کلیه اطلاعات مربوط، به گونهای است که صورتهای مالی، تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد انتفاعی را نشان میدهد. اگر چه لازم است که صورتهای مالی به نحو کامل ارائه شود، اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و با ماهیتی بیاهمیت باشد. زیرا ممکن است، توجه استفادهکنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه، رویدادها و عملیات بااهمیت نادیده گرفته شود. لازم به ذکر است که ویژگیهای افشا علاوه بر کاربرد در مورد اطلاعات کمی، اطلاعات غیر کمی را نیز شامل میشود. به طور مثال، در خصوص اطلاعات غیر کمی ممکن است اطلاعاتی که بتواند مفروضات مدیریت را درباره معیارهای به کار رفته در برآورد میزان مطالبات مشکوکالوصول و استهلاک تأسیسات و ماشینآلات توصیف کند، برای استفادهکننندگان صورتهای مالی مفید باشد.

2-2-1-4 چه اطلاعاتی باید افشا شود؟
پاسخ به اين پرسش (که چه اطلاعاتي لازم است افشاشود؟) را بايد در هدفهاي بنيادي حسابداري جستجو
کرد. اگر خواستها و نيازهاي خاص يا کلي سرمايهگذاران اصلي مورد تأیيد باشد، يكي از هدفها بايد ارائه اطلاعات کافي به منظور فراهم کردن امكان مقايسه نتايج مورد انتظار باشد. يكي از راههاي دستيابي به اين هدف، افشاي اطلاعات کافي در مورد نحوه اندازهگيري و محاسبه اقلام منعكس درصورتهاي مالي است. زيرا با اين کار امكان تبديل مبالغ مربوط به واحدهاي انتفاعي مختلف به ارقام همگني که مستقيماً قابل مقايسه باشند براي سرمايهگذاران فراهم ميشود.
الف: افشاى اطلاعات کمى
در مورد انتخاب معيارهاي لازم براي تصميمگيري درباره اين که کدام اطلاعات کمي براي سرمايهگذاران و اعتباردهندگان بااهميت و مربوط است، بايد بر اطلاعاتي تأیيدشود که جنبه مالي دارد يا ممكن است در تصميمگيريها مؤثر باشد.
– اطلاعات مالى مقايسهای: صورتهاي مالي لزوماً به شكل ادواري تهيه و ارائه ميشود. در نتيجه، گزارشهاي مالي هردوره تنها بخشي از تاريخچه فعاليت واحد انتفاعي را منعكس ميسازد. بنابراين ارائه صورتهاي مالي مقايسهاي براي چندين دوره، سودمندي صورتهاي مالي مزبور را افزايش ميدهد و روند تغييرات مؤثر بر واحد انتفاعي را آشكارميسازد. علاوه بر اين، ارائه اطلاعات مالي مقايسهاي احتمال اتكاي بيش از حد تنها بر گزارشهاي مالي يك دوره را که ممكن است معرف قدرت سودآوري و وضعيت مالي واحدانتفاعي نباشد، کاهش ميدهد. صورتهاي مالي دورههاي قبل بايد با صورتهاي مالي دوره جاري قابل مقايسه باشد و هر استثنايي بر قابليت مقايسه بايد افشا شود.
– اطلاعات مالى تلفيقى: اعتقاد بر اين است که ارائه صورتهاي مالي تلفيقي گروه در مقايسه با صورتهاي مالي جداگانه براي هر يك از واحدهاي عضو گروه براي استفادهکنندگان مفيدتر است، زيرا صورتهاي مالي تلفيقي محتواي اقتصادي اطلاعات مالي گروه يا به بيان ديگر، وضعيت مالي نتايج عمليات و گردش وجوه نقد گروه را به نحوي ارائه ميکند که گوئي کليه واحدهاي عضو گروه، واحد اقتصادي يگانهاي ميباشند. صورتهاي مالي تلفيقي هنگامي تهيه ميشود که واحداصلي کنترل مؤثري بر واحد فرعي دارد، مشروط بر اين که اين کنترل تداوم داشته باشد و تهيه صورتهاي مالي تلفيقي تصوير گوياتر و مفهومتري از وضعيت مالي، نتايج عمليات و گردش وجوه نقد گروه را ارائه کند. اما اگر مشخص شود که کنترل مزبور موقتي است يا در مواردي که واحد فرعي عضو، در يك کشور ديگر مستقر است و واحد اصلي نميتواند داراييهاي واحد مزبور را با آزادي برداشت کند، تهيه صورتهاي مالي تلفيقي مورد نخواهد داشت.
– اطلاعات مربوط به تغيير سطح قيمتها: يكي از هدفهاي اوليه گزارشگري مالي، ارائه اطلاعات لازم براي تصميمگيري است. کليه تصميمگيرندگان از جمله سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و مديريت نسبت به اين موضوع که صورتهاي مالي تهيه شده بر مبناي اصول پذيرفته شده حسابداري و مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي نميتواند واقعيتهاي جاري اقتصادي رامنعكس کند، آگاهي کامل دارند.
در حسابداري، رويدادهاي مالي برحسب واحد پول که يكي از مفروضات بنياني حسابداري است، اندازهگيري ميشود. اما قدرت خريد پول به عنوان شاخص اندازهگيري رويدادهاي مالي، معمولاً به دليل وجود تورم کاهش مييابد. در حسابداري فعلي که مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي است، کاهش ارزش پول در نظر گرفته نميشود و فرض ميگردد که ارزش واحد اندازهگيري

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره ضرب المثل، آشنایی زدایی، موسیقی شعر، شاعران معاصر Next Entries منبع پایان نامه درباره حقوق صاحبان سهام، حسابرس مستقل، صاحبان سهام، وجوه نقد