منابع تحقیق درباره آشنایی زدایی، هنجارگریزی، صورت و معنا، هنجارگریزی نحوی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………..20
2-6-1-4 حقیقت نمایی………………………………………………………………………………………………………20
2-6-1-5 دوگانگی صورت و معنا………………………………………………………………………………………..21
2-6-2 نگرش معاصر………………………………………………………………………………………………………….21
2-7 فرمالیسم روسی……………………………………………………………………………………………………………22
2-8 فرمالیسم چه می‌گوید؟………………………………………………………………………………………………….23
2-9 برجسته‌سازی……………………………………………………………………………………………………………….29
2-10 اهمیت هنجارگریزی و ایجاد ادبی آن………………………………………………………………………31
2-11 هنجارگریزی به واسطه برجسته‌سازی………………………………………………………………………32
2-12 وزن و قاعده‌افزایی…………………………………………………………………………………………………33
2-13 قاعده‌کاهی……………………………………………………………………………………………………………34
2-14 عناصر شعر…………………………………………………………………………………………………………..35
2-14-1 نظام موسیقایی…………………………………………………………………………………………………..36
2-14-2 نظام زبانی………………………………………………………………………………………………………..36
2-14-3 نظام تصویرگری……………………………………………………………………………………………….37
2-14-4 نظام عاطفی و معنایی…………………………………………………………………………………………38
2-14-5 فرم ذهنی………………………………………………………………………………………………………….38
2-14-6 جهان‌بینی شاعرانه………………………………………………………………………………………………39

3- فصل سوم: زندگی‌نامه یدالله رویایی، آثار و مباحثی پیرامون شعر حجم
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………41
3-2 بافت اجتماعی _ سیاسی دهه‌ی سی و چهل……………………………………………………………42
3-3 بافت ادبی _ هنری دهه‌ی چهل و مهم‌ترین رویدادهای ادبی آن………………………………..44
3-4 زندگی و آثار یدالله رویایی…………………………………………………………………………………..45
3-4-1 آثار منظوم…………………………………………………………………………………………………….47
3-4-1-1 بر جاده‌های تهی……………………………………………………………………………………….48
3-4-1-2 شعرهای دریایی………………………………………………………………………………………49
3-4-1-3 دلتنگی‌ها……………………………………………………………………………………………….50
3-4-1-4 از دوستت دارم………………………………………………………………………………………51
3-4-1-5 لبریخته‌ها……………………………………………………………………………………………..52
3-4-1-6 هفتاد سنگ قبر، منِ گذشته امضا، در جستجوی آن لغت تنها………………………53
3-4-2 آثار منثور…………………………………………………………………………………………………56
3-4-2-1 هلاک عقل به وقت اندیشیدن، یا «از نیما تا شعر حجم»…………………………….56
3-4-2-2 از سکوی سرخ، یا «مسائل شعر»……………………………………………………………56
3-4-2-3 عبارت از چیست؟، یا «از سکوی سرخ2»……………………………………………….57
3-4-2-4 چهره پنهان حرف………………………………………………………………………………..57
3-5 دیدگاه منتقدان و یدالله رویایی در مورد شعر حجم………………………………………….57
3-6 دلایل شکل‌گیری شعر حجم………………………………………………………………………….66
3-7 فرمالیسم و شعر حجم…………………………………………………………………………………70
3-8 بافت زبانی شعر حجم………………………………………………………………………………….74
3-9 خلق واقعیت در اقتدار زبان…………………………………………………………………………..75
4- فصل چهارم: تحلیل داده‌های اشعار رویایی
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………..78
4-2 فرم در شعر حجم………………………………………………………………………………………79
4-3 اصطلاح حجم‌گرایی، سرآغاز و وجه تسمیه آن………………………………………………79
4-4 زمینه‌ها و عوامل پیدایش جریان شعر نو و شعر حجم‌گرا…………………………………80
4-5 مانیفست شعر حجم……………………………………………………………………………………80
4-6 دو صورتِ تفکر در مطالعه اشعار رویایی…………………………………………………….81
4-7 ویژگی‌های شعر موج نو و حجم‌گرا……………………………………………………………..82
4-7-1 کشف روابط و مناسبات جدید………………………………………………………………..82
4-7-2 استفاده از زبان پیچیده و مبهم………………………………………………………………….83
4-7-3 گریز از وزن و قافیه و گرایش به زبان نثر………………………………………………….83
4-7-4 هنجارگریزی نحوی………………………………………………………………………………..84
4-7-5 تعهد گریزی و فردگرایی…………………………………………………………………………85
4-7-6 بی‌توجهی به عنصر اندیشه، معنی و محتوا…………………………………………………85
4-8 آثار یدالله رویایی و سامان آن در دو بخش…………………………………………………….87
4-9 سطربندی………………………………………………………………………………………………….87
4-10 استفاده‌ی خاص از فعل، با توجه به وضعیت فرمی شعر……………………………….92
4-11 بهره بردن از حروف اضافه………………………………………………………………………95
4-12 بهره‌گیری از واژه‌ها در خدمت فرم…………………………………………………………..98
4-13 آشنایی زدایی در نحو (هنجارگریزی دستوری)………………………………………….99
4-14 فرم شرطی…………………………………………………………………………………………..102
4-15 آشنایی زدایی در فرم نوشتار………………………………………………………………….104
4-16 تکرار و گردش در زبان……………………………………………………………………….106
4-17 نثر در خدمت فرم…………………………………………………………………………………………..109
4-18 شکستن ساختار کنایه‌ها و ضرب المثل‌ها………………………………………………………….110
4-19 سوالات و تردیدهای شاعرانه…………………………………………………………………………..112
4-20 تضاد آگاهانه…………………………………………………………………………………………………114
4-21 تصاویر سوررئال…………………………………………………………………………………………..115
4-22 موسیقی فرم‌گرا…………………………………………………………………………………………….116
4-23 آشنایی زدایی در موسیقی شعر……………………………………………………………………….117
4-24 بهره بردن از شطحیات………………………………………………………………………………….119
4-25 قرار گرفتن یک واژه به عنوان هسته‌ی مرکزی………………………………………………..120
4-26 آشنایی زدایی در زاویه‌ی دید………………………………………………………………………..121
4-27 ایجاز………………………………………………………………………………………………………..122
4-28 بهره‌گیری از لغات متروک…………………………………………………………………………..122
4-29 استفاده از صنعت قلب……………………………………………………………………………….124
4-30 هفتاد سنگ قبر………………………………………………………………………………………..124
4-31 خلق فرم آگاهانه……………………………………………………………………………………..128
4-32 بهره از لغات عربی و رسیدن به فرمی تازه………………………………………………….129
4-33 اشعار نثرگونه………………………………………………………………………………………..132
4-34 شعر تصویری………………………………………………………………………………………..134

5- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
5-1 نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………….139
5-2 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….140

فهرست منابع و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تعدیل قرارداد، ضمن عقد، شگفت انگیز، شرط ضمن عقد Next Entries منابع تحقیق درباره شعر معاصر، جریان شناسی، علوم انسانی، روایت شناسی