پایان نامه با کلید واژگان حقوق ایران، شخصیت حقوقی، حقوق انگلیس، اتحادیه اروپا

دانلود پایان نامه ارشد

یران و انگلیس …………………………………………………………..
8

2-2-1- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………..
8

2-2-2- حقوق انگلیس………………………………………………………………………………………………..
8

2-3- پیشینه تاریخی شرکت………………………………………………………………………………………………..
8

2-3-1-کشور های پیشگام ……………………………………………………………………………………………
9

2-3-2- قوانین و دستور العمل های هماهنگ کننده . ……………………………………………………….
15

2-3-2-1- دستور العمل اتحادیه اروپا……………………………………………………………………….
15

2-3-2-2- قانون نمونه شرکت های تجاری ایالات متحده آمریکا………………………………….
17

2-4- اقسام شرکت …………………………………………………………………………………………………………..
18

2-4-1-شرکت مدنی……………………………………………………………………………………………………..

18
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-4-2- شرکت تجاری………………………………………………………………………………………………….
18

2-4-3- مقایسه شرکت مدنی و تجاری………………………………………………………………………..
20

2-4-3-1- وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری…………………………………………………………
20

2-4-3-1-1- شخصیت حقوقی………………………………………………………………………….
20

2-4-3-1-2- ماهیت…………………………………………………………………………………………
22

2-4-3-1-3- ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکه………………………………………………….
22

2-4-3-1-4- وضعیت حقوقی تصرفات شریک ………………………………………………….
24

2-4-3-1-5- نمایندگی شرکت های مدنی و تجاری …………………………………………….
25

2-5- موضوع شرکت در حقوق ایران و انگلیس ……………………………………………………………….
27

2-5-1- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………..
27

2-5-2- حقوق انگلیس………………………………………………………………………………………………..
30

2-6- انواع شرکت ها در حقوق ایران و انگلیس ………………………………………………………………..
31

2-6-1- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………..
31

2-6-2- حقوق انگلیس………………………………………………………………………………………………..
32

2-7- ماهیت شرکت تجاری ……………………………………………………………………………………………….
37

2-7-1- قرار دادی بودن ……………………………………………………………………………………………….
37

2-7-2- تشریفاتی بودن ………………………………………………………………………………………………..
39

2-7-3- همکاری یا توافق دو یا چند شخص…………………………………………………………………
40

2-7-4- آوردن حصه ……………………………………………………………………………………………………
41

2-7-5- تقسیم سود ………………………………………………………………………………………………….
42

2-8- چگونگی تمیز وتشخیص شرکت های مدنی از تجاری……………………………………………….
42

2-8-1- مفهوم موضوعی ………………………………………………………………………………………………
42

2-8-2- مفهوم شخصی ……………………………………………………………………………………………….
43

2-8-3- موضع حقوق ایران …………………………………………………………………………………………..
43

2-8-3-1- ضابطه نوعی یا موضوعی………………………………………………………………………..
44
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-8-3-2- شکل اعمال ……………………………………………………………………………………………
45

2-9- شخصیت حقوقی شرکت تجاری………………………………………………………………………………..
45

2-9-1- زمان پیدایش شخصیت حقوقی ………………………………………………………………………….
46

2-9-2- زمان پایان شخصیت حقوقی………………………………………………………………………………
48
3- فصل سوم :مزایا و معایب شرکت تک عضوی …………………………………………………………………………..

3-1- مزایا…………………………………………………………………………………………………………………………
51

3-1-1- مسئولیت محدود ………………………………………………………………………………………………
51

3-1-2- سرعت در تصمیم گیری ……………………………………………………………………………………
52

3-1-3- امکان انجام فعالیت های اقتصادی گسترده تر ……………………………………………………….
53

3-1-4- سهولت تشکیل شرکت ……………………………………………………………………………………
54

3-2- معایب……………………………………………………………………………………………………………………..
55

3-2-1-ریسک پذیری بیشتر …………………………………………………………………………………………..
55

3-2-2- عدم خلاقیت و تخصص …………………………………………………………………………………..
57

3-3- شرکت‌ تک عضوی در حقوق ایران……………………………………………………………………………..
58

3-3-1- موازین قانونی…………………………………………………………………………………………………..
58

3-3-2-دکترین حقوقی………………………………………………………………………………………………….
59
4- فصل چهارم :آثار شرکت تک عضوی ……………………………………………………………………………………….

4-1- تشکیل……………………………………………………………………………………………………………………..
62

4-1-1- قالب شرکت……………………………………………………………………………………………………..
64

4-1-1-1- شرکت با مسئولیت محدود خاص……………………………………………………………..
67

4-1-1-2- شرکت مختلط(سهامی ، غیر سهامی )………………………………………………………..
66

4-1-1-3- شرکت تعاونی………………………………………………………………………………………..
66

4-1-1-4- شرکت با مسئولیت محدود……………………………………………………………………….
67

4-1-1-5- شرکت با مسئولیت محدود عام ……………………………………………………………….

67
فهرست مطالب
عنوان صفحه

4-1-1-6- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت …………………………………………….
68

4-1-1-7- شرکت با مسئولیت نامحدود ……………………………………………………………………
69

4-1-1-8- شرکت های تضامنی و نسبی ……………………………………………………………………
70

4-2- اداره و فعالیت…………………………………………………………………………………………………………..
71

4-3- انحلال……………………………………………………………………………………………………………………..
75
5- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..

5-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………
77

5-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….
79
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………
80
مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………………..
81
قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………………………………….
81
منابع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بین الملل، ایالات متحده، افکار عمومی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق انگلیس، انحلال شرکت، حقوق فرانسه، رویه قضایی