پایان نامه رایگان درمورد رژیم غذایی، تخت جمشید، ارزش اطلاعات، نظریه انتخاب

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-6 روش‌های ترکیبی 16
2-5 سیستمهای پیشنهاد دهنده مبتنی بر داده‌های پیوندی 17
2-6 جمع بندی 20
فصل سوم: مروری بر داده‌های پیوندی و نظریه غذایابی
3-1 مقدمه 24
3-2 ایده اصلی RDF 23
3-2-1 منابع 24
3-2-2 ویژگی‌ها 25
3-2-3 گزاره‌ها 25
3-2-4 نمونه یک گزاره 26
3-3 داده پیوندی 27
3-3-1 پشته تکنولوژی داده پیوندی 28

عنوان صفحه
3-3-3 پروژه داده‌های باز پیوندی 29
3-3-4 انتخاب شناسه های همسان منابع و واژه نامه‌های RDF 30
3-4 نظریه ی چرای بهینه 31
3-5 مدل محدودههای وصلهای 32
3-6 نظریه مقدار مرزی کارنوف 34
3-7 مدل رژیم غذایی بهینه 34
3-7-1 شرح مسئله روباه 35
3-7-2 ساده سازی مسئله روباه 35
3-7-3 روباه آسانگیر 36
3-7-4 روباه سختگیر 37
3-7-5 روباه حسابگر 37
3-8 مدل ریاضی انتخاب غذای بهینه 37
3-9 الگوریتم انتخاب رژیم بهینه 38
3-10 اصول انتخاب رژیم غذایی بهینه 39
3-11 جمعبندی 40
فصل چهارم: پیاده سازی مدل ترکیبی رتبه‌بندی سه‌گانه بهینه شده و غذایابی بهینه
4-1 مقدمه 41
4-2 مدل رتبه‌بندی سه‌گانه 43
4-2-1 جمع آوری داده ها 44
4-2-2 ساخت تنسور معادل گراف 45
4-2-3 پیش پردازش 45
4-2-3-1 کاهش حجم داده ها از راه حذف خصوصیات غالب 46
4-2-3-2 وزندهی خصوصیات 47
4-2-4 تحلیل پارافک 47
4-3 تحلیل روش رتبه‌بندی سه‌گانه 49
4-3-1 مرحله پیش پردازش 49
4-3-2 عملیات حذف 49
4-3-3 عملیات وزن دهی 51
4-4 دسته بندی خصوصیات بر اساس دامنه 52
4-4-1 خصوصیات تعریف شده در استاندارد RDF 52
4-4-2 خصوصیات تعریف شده درسطح منبع داده 53
4-4-3 خصوصیات تعریفی یک حوزه خاص 54

عنوان صفحه
4-4-4 مثالی از دستهبندی خصوصیات 54
4-4-5 رابطه تکرار خصوصیات با اهمیت آنها در موضوع 55
4-4-6 خصوصیات ابهام آمیز 56
4-4-7 خصوصیات زائد 56
4-4-8 نتیجه بررسی خصوصیات 57
4-5 اعمال پیش پردازش بر روی اسناد RDF 57
4-5-1 امتیازدهی و حذف خصوصیات 58
4-5-2 انبارهی خصوصیات از پیش تعریف شده 58
4-5-3 امتیازدهی خصوصیات 59
4-5-4 وب به عنوان منبع امتیازدهی خصوصیات 59
4-5-5 امتیازدهی پویا 62
4-5-6 ارسال جستار به گوگل 62
4-5-7 آماده سازی کلیدواژه های جستجو 62
4-5-8 رفع ابهام از جستار 63
4-5-9 پردازش صفحات بازگشتی 63
4-5-10 تحلیل آماری صفحات وب و محاسبه امتیاز خصوصیات 64
4-6 تحلیل پارافک 65
4-7 افزودن خصوصیات جدید به انباره خصوصیات حذفی 67
4-8 کاربرد نظریه غذایابی بهینه در سیستم 68
4-9 تغییرات مورد نیاز روش انتخاب رژیم بهینه 68
4-9-1 کاهش شباهت و تعداد نمونه ها با پیش پردازش 69
4-9-2 استفاده از نمونه به جای نوع 70
4-10 تعریف بهره، هزینه و سودمندی 71
4-11 تنظیم الگوریتم و کنترل خروجیها 72
4-12 تحلیل عملکرد الگوریتم 72
4-13 جمعبندی 72
فصل پنجم: پیاده سازی و ارزیابی
5-1 مقایسه نتایج با پیش پردازش استاندارد 74
5-2 پیاده سازی 75
5-3 مقایسه عملیات پیش پردازش در دو روش 75
5-4 مقایسه نتایج نهایی 77
5-5 کارایی زمان اجرا 83

عنوان صفحه
5-6 مقایسه نتایج پردازش شده و بدون پردازش با نظریه انتخاب بهینه رژیم غذایی 83
5-7 بررسی بیشترین دادههای قابل ارائه 84
5-8 جمعبندی 85
فصل ششم: نتیجه گیری و کارهای آینده
6-1 خلاصه راهکارهای ارائه شده 86
6-2 راهکارهایی برای ادامه پژوهش 88
منابع و ماخذ 90

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 1-1: ساختار انتزاعی داده‌های پیوندی 2
شکل 1-2: یک مدل از روابط در داده‌های پیوندی 3
شکل 2-1: ماتریس شباهت کاربران در روش همبستگی 11
شکل 2-2 :تعریف پروفایل کاربر در قالب FOAF 17
شکل 2-3 : معماری سیستم پیشنهادگر بر پایه FOAF 18
شکل 2-4 یک نمونه از پیشنهاد دهی دیبیرک 19
شکل 2-5 یک نمونه از ارائه دلایل مربوط به یک پیشنهاد در دیبیرک 19
شکل 3-1: نمونه ای از پیوندهای RDF 24
شکل 3-2: یک گزاره متشکل از دو منبع و یک صفت سازنده یک رابطه 25
شکل 3-3: گزاره “امید رفیعی مالک صفحه وب است” 26
شکل 3-4: نمونه یک RDF در قالب XML 26
شکل 3-5 : شمایی از ابر داده های باز متصل در مارچ 2009 30
شکل 3-6: مدل جستجوی غذا در بین محدودهها توسط یک چرنده 32
شکل 3-7: الگوریتم انتخاب رژیم غذایی بهینه 39
شکل 4-1: مدل رتبه‌بندی سه‌گانه 43
شکل 4-2: یک گراف ساده معنایی 44
شکل 4-3: تنسور معادل گراف معنایی شکل 4-2 45
شکل 4-4: تجزیه تنسور T به 3 ماتریس عامل 48
شکل 4-5: یک RDF ساده با خاصیت resource 52
شکل 4-6: یک RDF ساده با خاصیت type 53
شکل 4-7: یک RDF ساده با خاصیت wordnet_type 53
شکل 4-8: یک RDF توصیفگر یک گروه موسیقی 54
شکل 4-9 (الف): نتایج یک گزاره غلط 61
شکل 4-9 (ب): نتایج یک گزاره درست 61
شکل 4-10: مراحل امتیاز دهی خصوصیات و حذف خصوصیات نامطلوب 65
شکل 4-11: شبه کد الگوریتم CP-ALS 66
شکل 5-1: مقایسه نتایج پیش پردازش روش استاندارد با روش بهینه 77
شکل 5-2: مقایسه تعداد خصوصیات انتخاب شده با دو روش استاندارد و بهینه 82
شکل 5-3: تعداد پیوندهای مبهم پیشنهاد شده دو روش استاندارد و بهینه 82
شکل 5-4: تعداد پیوندهای (منابع RDF) پیشنهاد شده دو روش استاندارد و بهینه 83
شکل 5-5: نمونه ای از گشت و گذار بین پیوندهای RDF دادههای پیوندی 85
شکل 5-6: امتیازدهی به نتایج روش انتخاب بهینه غذا (امتیازدهی بین 1 تا 10) 85

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2-1: دسته بندی روشهای پیشنهاددهی 8
جدول 2-2: انواع مدلهای ترکیبی 16
جدول 4-1: 20 خاصیت مربوط به گروههای موسیقی از dbpedia.org 50
جدول 4-2: بررسی مطلوبیت خاصیتهای مربوط به گروههای موسیقی از جدول 4-1 51
جدول 4-3: دسته بندی خاصیتها مربوط به گروههای موسیقی از جدول 4-1 55
جدول 4-4: برخی از خاصیتهای دسته اول و دوم در انباره ایستا 58
جدول 4-5: نتایج جستجو در گوگل برای 3 موضوع عمومی نتایج 10 صفحه اول 60
جدول 4-6: سابقه حذف خصوصیات (اطلاعات موضوع و تعداد حذفها فرضی هستند) 67
جدول 4-7: نمونهای نرمال از دادههای ورودی روش انتخاب رژیم غذایی بهینه 69
جدول 4-8: نمونهای غیر طبیعی از دادههای ورودی روش انتخاب رژیم غذایی بهینه 70
جدول 5-1: نتایج حذف خاصیت با پیش پردازش استاندارد 75
جدول 5-2: نتایج حذف خاصیت با پیش پردازش روش ارائه شده 76
جدول 5-3: نتایج نهایی روش رتبه‌بندی سه‌گانه استاندارد بر روی مجموعه داده بیتلز 78
جدول 5-4: نتایج نهایی روش رتبه‌بندی سه‌گانه بهینه شده بر روی مجموعه داده بیتلز 80
جدول 5-5: نتایج نهایی روش پیشنهادی تحقیق بر روی مجموعه داده معیار دیبیپدیا 81

فصل یکم
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
سیستم‌های پیشنهاد دهنده یك نوع ویژه از سیستم‌های فیلتر اطلاعات است، كه در آن موردها را، بر این اساس كه چه موردی‌ برای كاربر جذاب است، از یك مجموعه بزرگ از موردها و كاربران فیلتر میکنند. در این تحقیق روشی جهت پیشنهاددهی بر روی دادههای پیوندی با استفاده از نظریه غذایابی جانوران ارائه میشود. ایدهی داده‌های پیوندی برای اولین بار در سال 2006 توسط تیم برنز لی1 به عنوان یک نظریهی غیر رسمی‌ارائه شد. تا به امروز زمینههای فنی انجام تحقیقات از طریق پیادهسازی ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد مجموعههای داده، اتصال آنها به یکدیگر و همچنین گشت و گذار ساده بین آنها ایجاد شده است. نظریه غذایابی چگونگی یافتن غذا توسط جانوران را تشریح میکند و در تحقیقات بسیاری نشان داده شده است که انسانها نیز برای یافتن اطلاعات از این روش استفاده میکند.

1-2 موضوع تحقیق
وب معنایی2 شکل توسعه یافته ای از وب فعلی است که در آن اطلاعات معنای بخوبی تعریف شدهای دارند و نوع ارتباط آنها با یکدیگر مشخص است. رایانهها و انسانها میتوانند به صورت مشترک از آن استفاده کنند. این وب بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماشینها قابل پردازش است [1]. به شکل رسمیتر، دادههای بخوبی تعریف شده که دارای ساختار و معنا باشند و متصل شده به یکدیگر از طریق پیوندهایی که بتواند توسط ماشین نه فقط به منظور نمایش، بلکه جهت استفاده در کاربردهای مختلف تفسیر شوند، تشکیل وب معنایی را می‌دهند [2]. در این تعریف دادههای بخوبی تعریف شده به دادههای گفته میشود که دارای ساختار، قالب و استاندارد مشخصی باشند. همان طور که از دو تعریف بر میآید، هدف وب معنایی فقط ایجاد دادههایی که قابل تفسیر و پردازش بوسیله ماشینها باشند نیست. بلکه ایجاد پیوندهای معنادار بین این دادهها به نحوی که به ارزش اطلاعاتی آنها بیافزاید، بسیار مهم و اساسی است. که البته این ارتباطات و اتصالات نیز باید قابل پردازش و دنبال شدن بوسیله ماشین باشد. دو عنصر اساسی که این ایده بر پایه آن بنا نهاده شده است مجموعه‌های داده و پیوندهای بین این مجموعهها است. مجموعههای داده ، میتوانند مجموعهای از اطلاعات مربوط به یک حوزه ‌باشند که در یکی از قالبهای تعریف اطلاعات در وب معنایی مانند RDF3، OWL4 ارائه شدهاند. پیوندها باید دارای نوع باشند یعنی معنای ارتباط را مشخص کنند؛ و علاوه بر توانایی ایجاد اتصال بین دادههای یک مجموعه داده، باید بتوانند با دادههای خارج از آن مجموعه نیز پیوند برقرار کنند.

شکل 1-1: ساختار انتزاعی داده‌های پیوندی
شکل 1-2 شخصی بنام امید رفیعی اهل شیراز که از وی یک کتاب منتشر شده باشد را نشان می‌دهد. رهیافت داده‌های پیوندی برای چگونگی تعریف این شخص، انتشار اطلاعات وی بر روی وب داده و سپس بازیابی آنها در این شکل کاملا روشن است. پیداست مشخصههای فردی امید رفیعی در foaf ذخیره شده است. اما در مورد زادگاه و یا کتاب منتشر شدهی وی هیچ دادهای در فایل foaf ذخیره نشده است. دادههای شهر محل تولد وی بطور کامل در Geonames وجود دارد و اطلاعات مقاله او نیز در biblio موجود است و این هر سه از طریق پیوندهایی به یکدیگر ارتباط پیدا میکنند. دنبال کردن پیوند living_in اطلاعات محل زندگی او و دنبال کردن پیوند Published_A_Book دادههای مربوط به کتاب وی را بدنبال خواهد داشت. هر یک از این توصیفات به تنهایی قسمتی از یک تصویر بزرگتر هستند که در صورت در کنار هم قرار گرفتن، منظره کاملی از چیزی به نام امید رفیعی را نمایش میدهند.

شکل 1-2: یک مدل از روابط در داده‌های پیوندی
کاربر در صورت دستیابی به هر یک از قطعات اطلاعات باید بتواند به دیگر قطعات نیز دسترسی پیدا کند و از این نظر نباید دچار هیچ محدودیتی باشد [1]. سناریوی پیش رو این مفهوم را شرح می‌دهد. کاربری میخواهد درباره امید اطلاعاتی بدست آورد بعد از پیدا کردنRDF توصیفگر امید در FoaF به بیشتر دانستن در مورد شیراز علاقمند می‌شود و همینطور می‌تواند پیوندهای مختلف را دنبال کند تا اطلاعات بیشتری در مورد شیراز پیدا کند. و یا کاربری میخواهد در مورد تخت جمشید اطلاعاتی بدست آورد. میداند تخت جمشید در اطراف شیراز واقع است و امید رفیعی، شیرازی است. وی پیوند RDF توصیفگر امید در Foaf را دارد، سپس با استفاده از رهیافت ارائه شده در داده‌های پیوندی او باید بتواند از طریق امید به شیراز و سپس به تخت جمشید برسد. که البته نیازمند دنبال کردن درست تعداد محدودی پیوند از بین تعداد بیشماری پیوند است.
اما در دنیای واقعی مسئله به این سادگی نیست،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عصر مشروطه، زبان عامیانه، آگاهی بخشی، فرخی یزدی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تجارت الکترونیک، رتبه بندی، همبستگی پیرسون، ارزش اطلاعاتی