پایان نامه با کلید واژگان مطالعات فرهنگی، سیاست فرهنگی، دانشگاهها، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

………….
من اما در دل کوهسار رویاهای خود جز انعکاس سرد آهنگ صبور این علف های بیایانی که می رویند و می پوسند و میخشکند و می ریزند با چیزی ندارم گوش
مرا گر خود نبود این بند ٰ، شاید بامدادی همچو یادی دور و لغزانٰ می گذشتم از تراز خاک سرد پهن
جرم این است ،جرم اینست1
.
.
.
به دکتر عباس وریج کاظمی

از یاد نخواهم برد همراهی خانوادهام را که همواره همگام من بودند
و
سپاسگزار
دکتر عباس وریج کاظمی هستم به پاس راهنمایی های بی دریغش
دکتر محمد رضایی به پاس همدلیهای صبورانه اش
دکتر تقی آزاد ارمکی به پاس همراهی ارزشمندش
و
دوستانی که یاریگر بودند به پاس اعتماد بی دریغ شان

فهرست مطالب
عنوان صفحه شماره صفحه

فصل اول؛ کلیات تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله 2
ضرورت تحقیق 3
اهداف تحقیق 5
سوالات تحقیق 6
پیشینه تحقیق 7
جمعبندی 10

فصل دوم: مطالعات فرهنگی؛ تعاریف و رویکردها از آغاز تا کنون
مقدمه 13
موقعیت آکادمیک 14
مشخصات برجسته 15
رسالت 16
همسایگان 16
سه نسل مطالعاتی 18
مطالعات فرهنگی در چهار برهه 19
چرخش در مطالعات فرهنگی 20
جمع بندی و نتیجهگیری 23

فصل سوم؛ گذار از سیاست فرهنگی به سیاستگذاری فرهنگی
مقدمه 25
سیاست و سیاستگذاری 25
پیشینه توجه به سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری فرهنگی 27
نسبت مطالعات فرهنگی با سیاست 29
سیاست فرهنگی 31
جایگاه قدرت در مطالعات فرهنگی 32
فرهنگ؛ عرصه سلطه و مقاومت 34
سیاستگذاری فرهنگی 36
ورود مقوله سياستگذاري به گفتمان مطالعات فرهنگي 38
مطالعات سیاستگذاری فرهنگی 40
جمع بندی و نتیجه گیری 43

فصل چهارم؛ ملاحظات تونی بنت در باب مطالعات فرهنگی
مقدمه 45
تونی بنت، طرح اولیه 45
تولد مطالعات سیاست فرهنگی از دل انتقاد به وضع موجود 47
بیرون از ادبیات؛ نقطه شروع 47
جای دادن سیاست درون مطالعات فرهنگی؛ قدم بعدی 48
بنت و بازاندیشی در تعریف فرهنگ 49
گرامشی و فوکو؛ چهره های تاثیرگذار بر بنت 53
میراث نظری گرامشی برای مطالعات فرهنگی 54
فوکو و ایده حکومتمندی 56
تعاریف و تاریخچه 56
هنرحکومت کردن و الزامات زمانه 60
نقد مفهوم هژمونی و کاربست ایده حکومتمندی 63
جایگاه موزهها در سیاستگذاری فرهنگی 66
بنت و سیاست نمایش 68
رویکرد ترکیبی بنت 69
نقد رویکرد بنت 71
جمع بندی و نتیجهگیری 73

فصل پنجم؛ روششناسی تحقیق
مقدمه 75
جامعه آماری 75
دوره زمانی مورد مطالعه 76
روش تحقیق 76
روش تحلیل 76
روند انجام کار 77
مطالعات فرهنگی ایرانی در نگاه نخست 77

فصل ششم؛ یافتههای تحقیق
مقدمه 80
بخش اول: محورهای موضوعی 81
حوزههای موضوعی در دانشگاههای علامه و علم و فرهنگ 87
حوزههای موضوعی در دانشگاه تهران 90
بخش دوم: روششناسی 93
نقد روششناختی مطالعات فرهنگی ایرانی 95
مطالعات کمی و کیفی 96
از روششناسی تا روش 98
روشهای تحلیل متن 99
تئوری مبنایی 100
قومنگاری 101
مصاحبه کیفی 101
بخش سوم: مواد مورد مطالعه 102
مطالعات خوانش 105
مطالعات متن 107
مطالعات بازنمایی 112
مطالعات فرهنگی از دریچه مطالعات بازنمایی 113
بازنمایی مطالعات بازنمایی در ایران 114
دو سنت مطالعات بازنمایی در ایران 115
موضوعات 116
الزامات 117
روش شناسی 120
مطالعات میدانی 121
بخش چهارم: پیشنهادات کاربردی 125
جمع بندی و نتیجهگیری 127

فصل هفتم؛ بحث و نتیجه گیری
آنچه گذشت 130
بحث و نتیجهگیری 132
پیشنهادات 134

منابع و مآخذ
منابع فارسی 138
منابع انگلیسی 142
پایاننامههای مطالعات شده 144

چکیده انگلیسی 150

فهرست جداول و نمودارها

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه
جدول (1-5): توزیع پایان نامههای مطالعات فرهنگی در دانشگاهها 78
جدول (1-6): توزیع پایان نامهها براساس موضوعات 82
جدول (2-6): توزیع عناوین پایان نامههای دانشگاه علامه به تفکیک سال 87
جدول (3-6): توزیع عناوین پایان نامههای دانشگاه علم و فرهنگ به تفکیک سال دفاع 89
جدول (4-6): توزیع عناوین پایان نامههای دانشگاه تهران به تفکیک سال دفاع 91
جدول (5-6): توزیع فراوانی مطلق پایان نامهها براساس روش مطالعه 95
جدول (6-6): توزیع پایان نامهها براساس سه مولفه میدان، متن و خوانش 103
جدول (7-6): توزیع پایان نامههای بازنمایی در گروه مطالعات فرهنگی سه دانشگاه 114

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار (1-6): توزیع پایان نامهها براساس موضوعات 83
نمودار (2-6): توزیع پایان نامههای نوشته شده در حوزه رسانه ها 86
نمودار (3-6): توزیع پایان نامهها براساس روش شناسی تحقیق 96
نمودار (4-6): توزیع پایان نامهها براساس روش تحقیق 99
نمودار (5-6): نمودار فروانی پایان نامهها براساس مواد مورد مطالعه به تفکیک دانشگاهها 104
نمودار (6-6): فروانی پایان نامهها براساس مواد مورد مطالعه در کل جامعه آماری 104

مقدمه
حدود نیم قرن از آغاز مطالعات فرهنگی که پایگاه اولیه خود را مرکز مطالعات فرهنگی معاصر بیرمنگام 2میداند میگذرد. در این بازه زمانی مطالعات فرهنگی دو رویکرد مطالعاتی اصلی را تجربه کرده است؛ نخست توجه به زندگی روزمره از خلال مطالعه متون ادبی و سپس استقبال از مطالعات جامعه شناختی به ویژه با تکیه بر آموزههای گرامشی و آلتوسر.
در ایران نیز حدود یک دهه از تاسیس رشتهای به نام مطالعات فرهنگی که در ابتدا در دانشگاه علامه طباطبایی صورت گرفت گذشته است. بررسی این تاریخ نه چندان طولانی به دلیل تمامی بحثها و مناقشاتی که همواره بر سر موقعیت آکادمیک این حوزه مطالعاتی و موضوعات مورد بررسی آن و گاه اساسا فلسفه وجودیاش در وهله نخست در زادگاه آن یعنی غرب و در نگاهی جزئیتر ایران (آنچه مدنظر ما در این پژوهش میباشد) وجود داشته، موضوع مناسبی را برای مطالعه فراهم نموده است.
با توجه به گستردگی بحث و لزوم دقت و موشکافی در محرک و سبب اصلی نگارش این پایان نامه برآن شدم تا بخش کوچکی از پژوهشهای انجام شده در حوزه مطالعات فرهنگی در ایران از ابتدای تاسیس رشتهای به نام مطالعاتفرهنگی در کشور را برای بررسی انتخاب نمایم. لازم به ذکر است که این رشته تنها در مقطع کارشناسی ارشد راهاندازی شده و بدین لحاظ پایان نامههای نگارش یافته توسط دانشجویان این مقطع مواد مناسبی برای ارزیابی مطالعات فرهنگی در نظام دانشگاهی ما فراهم خواهد کرد.
از این منظر پژوهش پیش رو مطالعهای اکتشافی خواهد بود تا از خلال آن وضعیت مطالعات فرهنگی در دانشگاههای مجری این رشته بررسی و موضوعات مورد توجه در سه دانشگاه علامه طباطبایی، تهران و علم و فرهنگ استخراج شود.

بیان مسئله
یکی از پرسشهای مهمی که پاسخ بدان نگارنده را به انتخاب موضوع فوق برای نگارش پایان نامه برانگیخته است همانی است که به ویژه در دو دهه اخیر توجه بسیاری از طرفداران، صاحب نظران و البته منتقدان حوزه مطالعات فرهنگی را به خود جلب نموده است. مشابه این پرسش را استوارت هال3 (2003، :23-19) در مقاله “مطالعات فرهنگی و میراث نظری آن” با عنوان سوال از موضع و فایده مطالعات بازنمایی مطرح میکند. مسئله اصلی از این دیدگاه این است که مطالعات فرهنگی باید از جایگاه یک گفتمان روشنفکرانه که خود را در حصار متون گرفتار نموده فراتر رود. چرا که اگر نتواند به ایجاد دگرگونی و وادارکردن کسی به انجام کاری بینجامد به تعبیری که هال به کار میبرد نظریه بازی آن عملا مفید به فایده نخواهد بود. درواقع متنمندی افراطی مطالعات فرهنگی و دلمشغولیهای سیاسیاش این گونه وانمود می کند که که قدرت و سیاست صرفا اموری مربوط به زبان و متن است. این در حالی است که مسائل قدرت و امر سیاسی، همواره مسائلی گفتمانیاند.
متاسفانه مطالعات فرهنگی در ایران نیز از ابتدا تا دوره حاضر از این مشخصه مستثنا نبوده و متنمحوری افراطی آن را در عمل فاقد تاثیرگذاری بر دگرگونیهای اجتماعی در جامعه ایرانی نموده است. در ادامه و در بخش تحلیل پایاننامهها مستندات لازم برای تایید این ادعا ارائه خواهد شد.
با این وجود نمیتوان کمکهای فکری مهم مطالعات فرهنگی به درک ما از فرهنگ، قدرت و سیاست را نادیده گرفت هرچند همچنان باید پذیرفت که سیاستهای فرهنگی مطالعات فرهنگی به عنوان اشکالی از مداخله تاثیر زیادی نداشته است. البته واکنش منفی و مقاومتهای مستمر در سطح کلان نسبت به علوم انسانی در وهله نخست و بین رشتهایهایی همچون مطالعات زنان و مطالعات فرهنگی در بسیاری موارد ذهن نگارنده را به این سمت معطوف میسازد که قطعا احساس بیمی وجود دارد که متعاقب آن مقاومتهایی شکل میگیرد این احساس خطر نیز میتواند دال بر تاثیرگذاری هرچند غیرمستقیم مطالعات فرهنگی بر تغییرات و دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی میباشد.
انتقادات نسبت به ناتوانی مطالعات فرهنگی در درگیری با سیاست فرهنگی4 از دهه 1990 میلادی به بعد در غرب و در طول سالهای اخیر در ایران( به عنوان نمونه مورد مطالعه محقق) به طرح پیشنهادات متعددی نیز انجامیده است. خواسته مک کیگان و کلنر(1997) مبنی بر درگیری کامل با اقتصاد سیاسی فرهنگ یعنی پرسشهایی از مالکیت، نهادها، کنترل و قدرت در برهه تولید محصولات فرهنگی دقیقا دراینجا قابل طرح و امعان نظر میباشد(بارکر5،1387: 756).
به عقیده این گروه از محققان با رهاشدن از عینیتگرایی متنی می توان به کمکهای فکری مهمی که مطالعات فرهنگی به درک ما از فرهنگ، قدرت و سیاست کرده است میتوان اندیشید. مسئله اساسی در مطالعه جریان و وضعیت مطالعات انجام شده در این حوزه این است که سیاستهای فرهنگیِ مطالعات فرهنگی به عنوان اشکالی از مداخله بایستی بتواند خود را به مهارتهایی تجهیز نماید که تاثیر سازندهای در امر سیاستگذاری فرهنگی در جوامع داشته باشند به گونهای که ضمن حفظ فاصله خود با سیاستگذاران و تکنوکراتها قادر به گفتگو و تعامل با آنها بوده تا از خلال این سیاست رفت و برگشتی بتواند در تغییر شرایط موجود موثر واقع شود.

ضرورت تحقیق
فرهنگ موضوعی بسیار پیچیده و کلان است و با تمام اجزای جامعه و حتی در سطوح وسیعتر جامعه جهانی به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است. اهمیت انکار ناپذیر و حیاتی مقوله فرهنگ و ابزارها و کالاهای فرهنگی در شرایط کنونی جامعه انسانی در وهله نخست و جامعه ایران در وهله بعد
اقتضا میکند که این مقوله بیش از این مورد توجه قرار گیرد و به تبع سیاستگذاری پیرامون آن نیز باید با عنایت به حساسیتهای ویژه موضوع مورد نظر صورت گیرد.
با این وجود نه تنها در زمینه رویکرد مطالعات فرهنگی به سیاست و سیاستگذاری فرهنگی منابع فارسی چندانی در اختیار نداریم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فناوري، سرمايه‌گذاري، الكترونيكي، كشور Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مطالعات فرهنگی، سیاست فرهنگی، علوم اجتماعی، علامه طباطبایی