منابع و ماخذ پایان نامه سیاست جنایی، راهنمایی و رانندگی، سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………….7
4.سوالهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8
5.فرضیههای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………8
6.اهداف و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………8
7.بیان روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………9
8.سامان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..9
فصل اول : چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی……….11
بخش اول : سیاست جنایی………………………………………………………………………………………………………..12
گفتار اول : مقایسه مفاهیم سیاست کیفری و جنایی………………………………………………………………………13
گفتار دوم : اقسام سیاست جنایی……………………………………………………………………………………………….15
1-سیاست جنایی تقنینی…………………………………………………………………………………………………………..16
2-سیاست جنایی قضایی………………………………………………………………………………………………………….17
3-سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………………………………………………………….19
4-سیاست جنایی مشارکتی……………………………………………………………………………………………………….20
بخش دوم : جرایم و تخلفات……………………………………………………………………………………………………22
گفتار اول : شناخت جرایم………………………………………………………………………………………………………..22
1-انواع جرایم از حیث ماهیت…………………………………………………………………………………………………..22
2-تعریف جرم………………………………………………………………………………………………………………………..23
گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………..24
گفتار سوم : مفهوم شناسی تخلف رانندگی و پیامدهای آن…………………………………………………………….28
1-تخلف رانندگی……………………………………………………………………………………………………………………28
2-ماتریس هادون…………………………………………………………………………………………………………………….29
گفتار چهارم : زمان ومکان وقوع تخلف……………………………………………………………………………………..30
گفتار پنجم : علل و ریشههای تخلف رانندگی……………………………………………………………………………..30
1-عوامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………31
2-عوامل فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………..41
3-قوانین ونظارت بر اجرای آن………………………………………………………………………………………………….46
فصل دوم : بررسی جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات………………………………………………………………………………………………………………………………….52
بخش اول : ارزیابی مقررات قبل و بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی………………………………………53
گفتار اول: ارزیابی مقررات قبل از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی…………………………………………………54
1-شمول احکام جرایم غیر عمدی مذکور در قانون مجازات عمومی 1304 به جرایم رانندگی……………54
2-مقررات مربوط به وسایل نقلیهی سنتی در آییننامه ونظامنامه امور خلافی 1317………………………….55
3-نخستین آییننامه ویژهی راهنمایی و رانندگی…………………………………………………………………………..56
4-نخستین قانون مدون ویژهی جرایم رانندگی در ایران………………………………………………………………..56
5-واکنش قانونگذار نسبت به جرایم رانندگی عمدی…………………………………………………………………..61
گفتار دوم: ارزیابی مقررات بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی…………………………………………………62
1-انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها………………………………………………………………………………………63
الف- قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی……………………………………………………………………………63
ب- صدمه های بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی……………………………………………………………66
2- کیفیات مشددهی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی…………………………………………………………………..69
3- بررسی مقررات تبدیل اجباری حبسهای جرایم رانندگی به جزای نقدی…………………………………..74
بخش دوم: رويكرد كيفري قانون جديد رسيدگي به تخلفات………………………………………………………….86
گفتار اول: بررسی سازوکار قطعیت مجازاتها درقانون جدید………………………………………………………..88
گفتار دوم: بررسی سازوکار سرعت مجازاتها در قانون جدید………………………………………………………90
گفتار سوم : بررسی سازوکار شدت مجازاتها در قانون جدید………………………………………………………91
بخش سوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی.95
گفتار اول: مفهوم شناسی پیشگیری و انواع تقسیمبندی آن……………………………………………………………95
1-تعریف پیشگیری………………………………………………………………………………………………………………..95
2-تعریف مفهومی پیشگیری از جرم…………………………………………………………………………………………96
3-تقسیمبندیهای ارایه شده در خصوص انواع پیشگیری از جرم…………………………………………………96
4-تبیین چرایی پیشگیری از تخلفات رانندگی……………………………………………………………………………..99
گفتاردوم: نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم وتخلفات راهنمایی ورانندگی………101
نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………………………………104
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………105
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….106
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..109

مقدمه :
توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شده است . تصادفات جاده ای به بحرانی برای توسعه اجتماعی و سلامت عمومی جوامع تبدیل شده است و پیش بینی می شود در صورت عدم توجه به ایمنی ترافیک ، این حوادث افزایش روزافزون داشته باشد . آمارهای تکان دهنده نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه ایمنی ترافیک قرار داده است. در این نوشتار برآنیم تا به سیر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی و به تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم و تخلفات بپردازیم. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. به همین منظور در این تحقیق برآنیم به تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری که شامل شدت مجازات ، سرعت در اعمال مجازات ، و قطعیت اجرای مجازات می شود ، توجه داشته است و به بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات بپردازیم.

1.بیان مسأله :
گسترش شهرها و توسعه خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، … آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با استفاده از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.
امروزه در مفهوم موسع «سياست جنايي عبارت است از كليه تدابير و اقدام‌هاي پيشگيرانه و سركوبگرانه‌اي كه توسط دولت و جامعه مدني، جداگانه و يا با مشاركت يكديگر، جهت پيشگيري از جرم، مبارزه با بزهكاري، اصلاح و يا سركوب مجرم بكار برده ميشود».(سیدمحمد حسینی،1383)هر سياست جنايي جهت دستيابي به اهداف خود به ابزار كارآمدي احتياج دارد كه با توجه به ابزار مورد استفاده سياست جنايي، مي‌توانيم آن را به سياست جنايي تقنيني، سياست جنايي قضايي و سياست جنايي مشاركتي تقسيم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع کارایی فنی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه راهنمایی و رانندگی، سیاست جنایی، قانون جدید، سیاست کیفری