تحقیق با موضوع بازده سهام، تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد، تکنیک DEA

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-1-کاربرد های مالی تکنیک DEA 31
2-4-2- مدل های تحلیل پوششی داده 32
2-4-2-1مدل نسبتCCR 32
2-4-2-2مدل پوششی CCR ورودی محور 33
2-4-2-3مدل پوششی CCR خروجی محور 33
2-4-2-4مدل نسبت BCC 34
2-4-2-5 مدل پوششی BCC ورودی محور 35
2-4-2-6مدل پوششی BCC خروجی محور 35
2-4-2-7مدل جمعی 36
2-4-2-8 مدل جمعی موزون 36
2-4-2- 9-مدل های جمعی وبازده به مقیاس 37
2-4-2-10 – مدل SBM پوششی ورودی محور 38
2-4-2-11 مدل سوپر کارای تحلیل پوششی داده ها 39
2-4-2-11-1- فرم پوششی و مضربی مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی 39
2-4-2-11-2 – مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس متغیر ماهیت ورودی و خروجی 40
2-5 تعریف و تشریح نرخ بازده سهام 42
2-5-1 نرخ بازده سرمایه گذاری 43
2-5-2 اجزای بازده سهام 44
2-5-3 معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده سهام 47
2-6 – مدل مفهومی/تحلیلی پژوهش 49
2-7 – تحقیقات مرتبط 49
2-7-1- تحقیقات داخلی 50
2-7-2 -تحقیقات خارجی 53
2-8 جمع بندی 59
فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه 61
3-2- روش تحقیق 61
3-3- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 62
3-4 جامعه و نمونه ی آماری تحقیق 63
3-5 – ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات 65
3-6- معرفی ساختار و روش تجزیه و تحلیل داده ها: 66
3-6-1 فرم پوششی مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی: 66
3-6-2 ضریب همبستگی پیرسون 70
3-6-3 آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری 71
3-7 -شاخص ها/فرضیه ها 72
3-8 فرضیه های تحقیق 73
3-9- گام های محاسباتی پژوهش 74
3-10 جمع آوری داده ها 75
3-11 جمع بندی 79
فصل چهارم: تحلیل اطلاعات

4-1-مقدمه 81
4-2- آمار توصیفی متغیر های DEA 81
4-3- سنجش کارایی حاصل از حل مدل 82
4-4تجزیه و تحلیل نتایج کارایی فنی 85
4-5 رتبه بندی واحد های کارا 90
4-6 آمار توصیفی متغیر بازده سهام 90
4-6-1 توصیف متغیر بازده سهام 90
4-7 آزمون نرمال بودن داده ها: 91
4-7-1 آزمون کولموگروف-اسميرنوف: 91
4-8 آزمون فرضیات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسن و T استیودنت : 92
4-9 جمع بندی: 96
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1 مقدمه 98
5-2نتایج تحقیق 98
5-2-1 نتایج حاصل از آمار توصیفی 98
5-2-2 نتایج حاصل از سنجش کارایی به روش DEA (مدلسازی) 99
5-2-3 نتایج آمار استنباطی 100
5-3 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی بر مبنای یافته های تحقیق 101
5-4 محدودیت های تحقیق 102

5-5 پیشنهادها برای مطالعه ی آینده 103
منابع 105
پیوست 110

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-1 جامعه/نمونه آماری 12
جدول 2-2 مدل های جمعی و بازدهی به مقیاس 37
جدول 2-3خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در حوزه سنجش کارایی با تکیه بر مفاهیم مالی 58
جدول 3-1-1 داده های مربوط به شاخص های مدل تحلیل پوششی داده ها سال 1387 75
جدول 3-1-2 داده های مربوط به شاخص های مدل تحلیل پوششی داده ها سال 1388 76
جدول 3-1-3 داده های مربوط به شاخص های مدل تحلیل پوششی داده ها سال 1389 77
جدول 3-1-4 داده های مربوط به بازده سهام سال 1388،1389،1390 78
جدول 3-2 جمع بندی نهایی 79
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیر های DEA 81
جدول 4-2-1 امتیاز کارایی حاصل از DEA برای سال های 1387-1389 ، و معرفی واحدهای الگو 82
جدول 4-2-2 تعیین مقادیر مازاد و کمبود برای هر یک از واحدها در سه دوره مالی 83
جدول 4-3 خروجی کلی نرم افزار GAMS با داده های سال 1378 86
جدول 4-4 خروجی کلی نرم افزار GAMS با داده های سال 1389 89
جدول 4-5 رتبه بندی واحدهای کارا 90
جدول 4-6 آمار توصیفی بازده سهام 90
جدول 4-7 آزمون کلمگروف-اسمیرنوف 92
جدول 4-8 نتیجه آزمون فرضیه اول 93
جدول 4-9 میانگین،انحراف معیار و تعداد متغیرهای مورد مطالعه 94
جدول 4-10 نتایج آزمون فرضیه دوم 95
جدول 5-1- خلاصه ای از نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرها 98

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 مرز کارایی DEA و رگرسیون 28
نمودار4-1 هیستوگرام بازده سهام 91

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره 1-1 مدل DEA و بررسی رابطه آن با بازده سهام 14
شکل شماره 3-1 لیست ورودی و خروجی ها 72
شکل 3-2 گام های محاسباتی پژوهش 74

چکیده
رفتار بازده سهام یکی از موضوعات مورد توجه و مهم در بورس اوراق بهادار تهران است.تغییرات بازده سهام یک منبع اطلاعاتی موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها،ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها،ارزیابی کارایی مدیران و تصمیمات سرمایه گذاران می باشد. از اين رو، به منظور جلب اطمينان سرمايه گذاران و اعتباردهندگان، بايد ارزيابي صحيح از عملكرد شركت هابه منظور تعيين ارزش انجام و انتظارات آن ها از دريافت بازده مناسب حاصل از عمليات سودآور واحد تجاري فراهم شود و سرمایه گذاران با استفاده از ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها،اقدام به پیش بینی بازده سهام و خرید سهام شرکت مذکور نماید.در این راستا، از جمله شاخص های برگرفته از داده های حسابداری،متغیرهای شناخته شده ای جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشد. با توجه به اینکه یکی از محدودیت های داده های مالی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها این است که فقط می توانند یک بخش از عملکرد سازمان را نشان دهند، با استناد به نتایج پژوهش های متعدد که موید مکمل بودن تکنیک DEA ، برای شاخص های مالی در مقوله سنجش کارایی از طریق ترکیب به طور همزمان، چندین مولفه مالی در صورت و مخرج خود و تجميع آنها،و اعلام نمره واحدي به نام “كارايي ” به هر واحد مورد بررسي می باشد، در این پژوهش بر آن شدیم با یکی از روش های نوین ارزیابی عملکرد به نام تکنیک DEA و با “فرم پوششی مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی” از آن به سنجش کارایی 27 شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1389-1387 ، که به روش حذف سیستماتیک 23 شرکت دارویی انتخاب گردید،پرداخته و به بررسی رابطه برآورد امتیاز کارایی با تکنیک DEA و بازده سهام بپردازیم، نتایج نشان داد میانگین امتیاز کارایی شرکت های دارویی در بازه زمانی 1389-1387 ، به ترتیب 0.85، 0.77 ، 0.69 بوده و شرکت فراورده های تزریقی ایران و زهراوی به عنوان کاراترین واحدها محسوب می باشند، پس از تعیین امتیاز کارایی حاصل از DEA ، فرضیات پژوهش با آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T استیودنت مورد بررسی قرار گرفت، نتایج بیانگر وجود رابطه معنادار بین بازده سهام و امتیاز کارایی حاصل از تکنیک DEA را نشان داد.و بازده سهام شرکت های کارا از بازده سهام شرکت های ناکارا بیشتر نمی باشد،
کلمات کلیدی:سنجش کارایی، تکنیک تحلیل پوششی داده ها،مدل های ابر کارا، بازده سهام، شرکت های دارویی

1-1-مقدّمه
براي بازار اوراق بهادار، كارآ بودن از اهميت زيادي برخوردار است، چرا كه در صورت كارآ بودن هم تخصيص سرمايه، كه مهمترين عامل توليد و توسعه اقتصادي است، به صورت مطلوب و بهينه انجام مي شود و هم قيمت اوراق بهادار به درستي و عادلانه تعيين مي شود . (شمس وهمکاران،1389) اهميت افزايش كارايي در صنايع كشورهاي در حال توسعه به خصوص صنايعي همچون داروسازي كه از صنايع استراتژيك محسوب مي شود، يك امر ضروري تلقي ميشود،(افشار کاظمی وهمکاران،1388) مدل تحلیل پوششی داده هاDEA1از ابزار های مفید در سنجش کارایی چندین بنگاه با ساختار تولید مشابه است، علاوه برمحاسبه کارایی شرکتها،قادراست نتایج بسیار مفیدي در اختیار مدیران قرار دهد. این روش شرکتهاي الگو را به عنوان هدف براي شرکتهاي ناکارا تعیین میکند همچنین راهکارهاي استراتژیک و بهبود کارایی را در زمینه توسعه شرکتها پیشنهاد میدهد.(shange&sueyoshi,1995) ارزیابی موقعیت مالی یک شرکت در فرآیند تصمیم گیری امری حیاتی و ضروری است،چرا که عملیات یک شرکت تا اندازه ی زیادی وابسته به موقعیت مالی آن است.( Bacidor etall,1997) با استفاده از تحلیل های مالی،اطلاعاتی در زمینه قدرت نقدینگی،حجم فعّالیت،کارایی،توان بازپرداخت وام و بدهی،ریسک پذیری،سودآوری و….بدست می آید که در نهایت باعث کاهش یا افزایش بازده سهام آن واحد خواهد شد. .(میری و همکاران،1389) با استناد به تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، معدود تحقیقاتی به طور سیستماتیک به بررسی رابطه بین سنجش کارایی با تکنیک DEAو بازده سهام پرداخته است است. لذا در این پژوهش برآن شدیم به بررسی رابطه بین برآورد امتیازکارایی با تکنیک DEAو بازده سهام بپردازیم.

1-2-بیان مسأله
رفتار بازده سهام یکی از موضوعات مورد توجه و مهم در بورس اوراق بهادار تهران است.تغییرات بازده سهام یک منبع اطلاعاتی موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها،ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها،ارزیابی کارایی مدیران و تصمیمات سرمایه گذاران می باشد.بنابراین در راستای توسعه بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد بازار سرمایه،رفتار بازده سهام در آن برای خریداران سهام،کارگزاران،مدیران بورس و دولت یک مسأله با اهمیت است. (ثقفی و سلیمی،1384).از اين رو، به منظور جلب اطمينان سرمايه گذاران و اعتباردهندگان، بايد ارزيابي صحيح از عملكرد شركت هابه منظور تعيين ارزش انجام و انتظارات آن ها از دريافت بازده مناسب حاصل از عمليات سودآور واحد تجاري فراهم شود و سرمایه گذاران با استفاده از ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها،اقدام به پیش بینی بازده سهام و خرید سهام شرکت مذکور نماید.(ودیعی و حسینی،91) دراين معيارها جهت ارزیابی عملکرد مالی،ارقامي نظيرنسبت جاري، نسبت آني، درصد بدهي به مجموع دارايي ها، درصد بازده مجموع داراييها، درصد سود عملياتي به درآمد، درصد بازده سرمايه،درصد سود به درآمد، درصد سود به سود ناويژه، درصد سود ناويژه به درآمد، گردش موجودي كالا، گردش دارايي های ثابت، گردش مجموع داراييها كه از اطلاعات گزارشهاي حسابداري محاسبه مي شوند به عنوان معيارهاي انداز ه گيري عملكرد مديران مورد استفاده ميگيرند. (انواري رستمي و سراجي، 1383) همچنین متغیرهای بنیادی از داده های حسابداری شامل تغيير در سود، موجودي ها، حساب هاي دريافتني، حاشيه سود ناخالص، هزينه هاي فروش، گزارش حسابرسي، ذخيره ي مطالبات مشكوك الوصول، بهره وري نيروي كار و جمع دارايي ها نیز شامل معیارهای حسابداری برای ارزیابی عملکرد می باشند.(ثقفی و سلیمی،1384) یکی از محدودیت های داده های مالی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها این است که فقط می توانند یک بخش از عملکرد سازمان را نشان دهند اما تکنیک تحلیل پوششی داده ها می توانند کارایی عملیاتی یا مدیریتی سازمان را با متغیرهای برگرفته از نسبت های مالی محاسبه نماید.Joo et al,2011)) تکنیک DEA ، یک روش بررسی با مدل های برنامه ریزی ریاضی است و کارایی نسبی واحد های همگون را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می کند.(Joo etall,2013) نسبت های مالی،یک مولفه در صورت و یک مولفه در مخرج خود به کار می برد اما DEA می تواند ترکیبی از چند مولفه در صورت و مخرج خود داشته باشد. اين روش با تجميع مولفه ها، نمره واحدي را به نام “كارايي ” به هر واحد مورد بررسي اختصاص ميدهد.(Avkiran,2011) بزرگترین مزیت تحلیل پوششی داده ها ،توان مقایسه ی چندین واحد تصمیم گیرنده از لحاظ چندین معیار است. از مزایای دیگر این شیوه ی ناپارامتریک نسبت به الگو های پارامتریک می توان به عدم تخمین شکل تابع در تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و عدم نیاز به تخمین شکل تابع در تجزیه و تحلیل نسبتها در ترجمه همه اعداد به عدد واحدی به نام معیار کارایی است و این امر باعث افزایش سهولت در مقایسه خواهد شد. (Halkos&Salamouris,2004) مدل های اصلی DEA به دو نوع مدل CCR وBCC تقسیم می شوند.هر کدام از این مدل ها را می توان با استفاده از دو رویه ی ورودی محور و خروجی بررسی کرد، (Yinsheny,2000) یکی از محدودیت های مدل های سنتی(CCR&BCC) تکنیک DEA ،اعلام همزمان امتیاز کارایی یک، برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع انحراف معیار، تسلط تصادفی، ضریب همبستگی، صنعت خودرو Next Entries تحقیق با موضوع بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، تحلیل پوششی