پایان نامه رایگان درمورد مدل ریاضی، پایگاه داده ها، سطح معنی داری، انتقال دانش

دانلود پایان نامه ارشد

1فصل اول: طرح تحقيق 1
1-1- مقدمه 1
1-2- بيان مساله 3
1-3- سئوالات تحقيق 5
1-4- اهميت و ضرورت تحقيق …………… 5
1-5- اهداف تحقيق 5
1-6- كاربرد نتايج تحقيق 5
1-7- استفاده کنند گان ازنتايج تحقيق 6
2فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق……….. 7
2-1- مقدمه 7
2-2- الگوهاي سينوپتيکي 8
2-2-1رود باد جنب حاره 8
2-2-2پرفشار جنب حاره 8
2-2-3 پرفشار سيبري 9
2-2-4 سيستم کم فشارمونسون 9
2-2-5 بادهاي غربي 10
2-3- وزش باد در ايران 10
2-4- کمربندهاي بادي 11
2-4-1بادهاي تجارتي يا بسامان 11
2-4-2بادهاي شرق وزان قطبي 11
2-4-3بادهاي متداول غربي 11
2-5- بادهاي سطوح فوقاني جو 12
2-5-1باد ژئوستروفيک 12
2-5-2بادهاي گراديان 12
2-5-3 بادهاي لايه اصطحکاک 13
2-6- عوامل موثردر تشکيل باد و حرکت آن……. 13
2-7- انواع بادها محلي 14
2-7-1باد نسيم دريا و خشکي 14
2-7-2ديوباد و ديو باد دريايي 14
2-7-3 باد شمال 14
2-7-4 باد لوار 15
2-7-5 ميسترال 16
2-7-6 باد هارماتان 16
2-7-7باد قوس 16
2-7-8 باد سيراکو 16
2-7-9 باد پلپلاسي (پرستو) 16
2-7-10باد گاوکش 16
2-7-11باد سور 16
2-7-12باد پنجک 17
2-8- باد و نحوه تشكيل آن 17
2-9– گلباد چیست 18
2-10- پيشينه تحقيق 19
2-10-1مطالعات انجام شده در خارج از كشور 20
2-10-2 مطالعات انجام شده در ايران 23
3فصل سوم: پایگاه داده ها و روش تحقيق….. 26
3-1- مقدمه 26
3-2- ويژگيهاي جغرافيايي طبيعي جزيره كيش….. 26
3-2-1توپوگرافي 27
3-2-2شيب و جهت شيب جزیره 29
3-2-3 ژرفاي آبهاي ساحلي پيرامون جزیره 30
3-2-4سيماي اقليمي جزيره كيش 30
3-2-5 توده هاي هواي مؤثر بر جزیره 31
3-3- تحلیل عناصر اقليمي جزيره كيش 32
3-3-1دما 32
3-3-2رطوبت هوا 34
3-3-3 بارندگي 36
3-3-4تابش خورشید 38
3-4- موقعيت جغرافيايي جزيره كيش 39
3-5– پایگاه داده ها 41
3-6- روش تحقيق 41
3-7- روش وابزارگردآوري اطلاعات…. 41
3-8- روش تجزيه وتحليل 42
3-9- تابع احتمال ويبول و چگالي توان باد 42
3-10- آزمون نيكويي برازش(تست كي 2) 43
3-11- برآورد سرعت باد در راستاي قائم 45
3-12– طبقه بندی توان باد..… 46
4فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و يافته هاي تحقيق…. 48
4-1- مقدمه 48
4-1-1 گلباد فروردین……. 49
4-1-2گلباد اردیبهشت 49
4-1-3 گلباد خرداد 49
4-1-4 گلباد تیر 50
4-1-5 گلباد مرداد 50
4-1-6 گلباد شهریور 50
4-1-7 گلباد مهر 50
4-1-8 گلباد آبان 51
4-1-9 گلباد آذر 51
4-1-10 گلباد دی………. 51
4-1-11 گلباد بهمن 51
4-1-12 گلباد اسفند 52
4-1-13 گلباد فصل بهار 55
4-1-14 گلباد فصل تابستان 55
4-1-15 گلباد فصل پائیز 55
4-1-16 گلباد فصل زمستان 55
4-1-17 گلباد ده ساله ايستگاه جزيره كيش 57
4-2- تابع توزيع ويبول و محاسبه پارامترهاي مورد مطالعه………. 58
4-3– آزمون نیکوئی برازش (تست خی دو) 73
4-4- محاسبات انرژي باد 74
4-4-1سرعت نامي باد 80
4-4-2محتمل ترين سرعت باد 80
4-5– جمع بندی 83
5فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها… 84
5-1- مقدمه 84
5-2- پاسخ به سوالات تحقيق 84
5-3- نتيجه گيري 84
5-4- مقایسه نتیجه گیری پژوهش با تحقیقات پیشین 84
5- 5- پيشنهادات… 84
5-5-1پیشنهادهای اجرایی 86
5-5-2پیشنهادهای مطالعاتی 87

فهرست شكل‏ها:
شکل ‏31: نقاط ارتفاعی منطقه مورد مطالعه 28
شکل ‏32 : جهت شيب جزیره 29
شکل ‏33 : نقشه ارتفاعي جزيره و آبهاي پيراموني جزيره كيش 30
شکل ‏34: نموداررژیم دمایی بلند مدت ماهانه کیش 34
شکل ‏35: ميانگين دما دوره آماري 1991-2010 34
شکل ‏36: نموداررژیم رطوبت بلند مدت ماهيانه جزيره كيش 36
شکل ‏37 : ميانگين حداقل رطوبت نسبي ماهيانه جزيره كيش (1991-2010) 36
شکل ‏38: ميانگين بارندگي ماهيانه جزيره كيش (1991-2010) 38
شکل ‏39: ميانگين ساعات آفتابي ماهيانه جزيره كيش (1991-2010) 39
شکل ‏310: موقعيت منطقه مورد مطالعه 40
شکل ‏41: گلبادچهارماهه اول سال جزیره کیش طی دوره آماری(2013-2004) 52
شکل ‏42: گلباد چهار ماهه دوم سال جزیره کیش طی دوره آماری (2013-2004) 53
شکل ‏43: گلباد چهارماهه سوم سال جزیره کیش طی دوره آماری (2013-2004) 54
شکل ‏44: گلباد فصلی جزیره کیش طی دوره آماری (2013-2004) 56
شکل ‏45 : گلباد جهت و ميانگين سرعت سالانه ايستگاه كيش 57
شکل ‏46 : رابطه خطی بین Xi و Yi و برازش مقدار احتمال سرعت های مشاهده شده با استفاده از مدل ریاضی ویبول 59
شکل ‏47: رابطه خطی بین Xi و Yi و برازش مقدار احتمال سرعت های مشاهده شده با استفاده از مدل ریاضی ویبول 60
شکل ‏48 : رابطه خطی بین Xi و Yi و برازش مقدار احتمال سرعت های مشاهده شده با استفاده از مدل ریاضی ویبول 61
شکل ‏49: رابطه خطی بین Xi و Yi و برازش مقدار احتمال سرعت های مشاهده شده با استفاده از مدل ریاضی ویبول 62
شکل ‏410: رابطه خطی بین Xi و Yi و برازش مقدار احتمال سرعت های مشاهده شده با استفاده از مدل ریاضی ویبول 63
شکل ‏411: رابطه خطی بین Xi و Yi و برازش مقدار احتمال سرعت های مشاهده شده با استفاده از مدل ریاضی ویبول 64
شکل ‏412: رابطه خطی بین Xi و Yi و برازش مقدار احتمال سرعت های مشاهده شده با استفاده از مدل ریاضی ویبول 65
شکل ‏413: رابطه خطی بین Xi و Yi و برازش مقدار احتمال سرعت های مشاهده شده با استفاده از مدل ریاضی ویبول 66
شکل ‏414: رابطه خطی بین Xi و Yi و برازش مقدار احتمال سرعت های مشاهده شده با استفاده از مدل ریاضی ویبول 67
شکل ‏415: رابطه خطی بین Xi و Yi و برازش مقدار احتمال سرعت های مشاهده شده با استفاده از مدل ریاضی ویبول 68
شکل ‏416: رابطه خطی بین Xi و Yi و برازش مقدار احتمال سرعت های مشاهده شده با استفاده از مدل ریاضی ویبول 69
شکل ‏417: رابطه خطی بین Xi و Yi و برازش مقدار احتمال سرعت های مشاهده شده با استفاده از مدل ریاضی ویبول 70
شکل ‏418 : رابطه خطي بين Xi و Yi براي تعيين مقادير A و B مرتبط با پارامترهايCوk تابع ويبول (2004-2013) 72
شکل ‏419: برازش مقدار احتمال سرعت هاي مشاهده شده با استفاده از مدل رياضي ويبول در ايستگاه كيش 72
شکل ‏420: چگالی توان باد در ارتفاعات مختلف از سطح زمین درایستگاه مورد مطالعه (براساس تابع ویبول) 77
شکل ‏421: چگالی توان باد در ارتفاعات مختلف از سطح زمین درایستگاه مورد مطالعه (براساس تابع ویبول) 78
شکل ‏422: چگالی توان باد (وات بر متر مربع) در ارتفاعات مختلف از سطح زمین درایستگاه مورد مطالعه 79
شکل ‏423: منحنی سرعت تداوم باد در ایستگاه کیش 82

فهرست جدول‏ها:
جدول ‏41: مقادير احتمالات تجربي و ويبول در ايستگاه سينوپتيك كيش فروردين دوره آماري(2013-2004) 59
جدول ‏42: مقادير احتمالات تجربي و ويبول در ايستگاه سينوپتيك كيش ارديبهشت ماه دور آماري(2004-2013) 60
جدول ‏43 : مقادير احتمالات تجربي و ويبول در ايستگاه سينوپتيك كيش خرداد ماه دور آماري(2004-2013) 61
جدول ‏44 : مقادير احتمالات تجربي و ويبول در ايستگاه سينوپتيك كيش تير ماه دور آماري(2004-2013) 62
جدول ‏45: مقادير احتمالات تجربي و ويبول در ايستگاه سينوپتيك كيش مرداد ماه دور آماري(2004-2013) 63
جدول ‏46 : مقادير احتمالات تجربي و ويبول در ايستگاه سينوپتيك كيش شهريور ماه دور آماري(2004-2013) 64
جدول ‏47 : مقادير احتمالات تجربي و ويبول در ايستگاه سينوپتيك كيش مهر ماه دور آماري(2004-2013) 65
جدول ‏48 : مقادير احتمالات تجربي و ويبول در ايستگاه سينوپتيك كيش آبان ماه دور آماري(2004-2013) 66
جدول ‏49 : مقادير احتمالات تجربي و ويبول در ايستگاه سينوپتيك كيش آذر ماه دور آماري(2004-2013) 67
جدول ‏410: مقادير احتمالات تجربي و ويبول در ايستگاه سينوپتيك كيش دي ماه دور آماري(2004-2013) 68
جدول ‏411: مقادير احتمالات تجربي و ويبول در ايستگاه سينوپتيك كيش بهمن ماه دور آماري(2004-2013) 69
جدول ‏412 : مقادير احتمالات تجربي و ويبول در ايستگاه سينوپتيك كيش اسفند ماه دور آماري(2004-2013) 70
جدول ‏413 : مقادير احتمالات تجربي و ويبول در اايستگاه سينوپتيك كيش سالانه دور آماري (2004-2013) 71
جدول ‏414: مقادیرآماره خی دو در توزیع ویبول با مقادیر بحرانی خی دو در سطح معنی داری 5/0% ودرجه آزادی مربوط 74
جدول ‏415: مقادير چگالي انرژي باددر ارتفاع ده متری بصورت ماهانه وسالانه ايستگاه سينوپتيک کيش 75
جدول ‏416: چگالی توان باد در ارتفاعات مختلف جزیره کیش 76
جدول ‏417: مؤلّفه هاي ماهانه و سالانه باد در ايستگاه جزيره کيش در ارتفاع 10 متري از سطح زمين 79
جدول ‏418: سرعت نامی ومحتمل ترین سرعت باد در ارتفاعات مختلف ایستگاه کیش 81

فصل اول :طرح تحقيق

– مقدمه
استفاده از انرژي باد داراي سابقه طولاني است. اولين ماشينهاي بادي در قرن هفتم قبل از ميلاد در نقاط مرتفع افغانستان براي خردكردن غلات به كار مي رفتند. اولين آثار ماشين هاي بادي در ايران، تبت و چين در حدود 1000سال قبل يافت شده است. ماشين هاي بادي از ايران و خاورميانه به كشورهاي اطراف درياي مديترانه و اروپاي مركزي راه يافت. اولين ماشين هاي بادي در انگلستان در حدود سال 1150 ، فرانسه 1180، فنلان1190، آلمان 1222 و در دانمارك در 1259 ميلادي پديدار شدند. اين توسعه سريع در اثر جنگ هاي صليبي بود كه موجب انتقال دانش ماشين هاي بادي از ايران به اروپا شد(آکرمن و سودر1 ، 2002). بر اساس گزارش منتشر شده از طرف آژانس جهاني انرژي بادي2 تا پايان ماه جون سال 2012 ظرفيت نصب شده نيروگاههاي بادي جهان از مرز 2500 گيگاوات گذشته است. انرژي يكي از بارزترين عوامل زيربنائي جهت توسعه اقتصادي است كه نقش تعيين كننده اي در بهبود زندگي بشر دارد. پيشرفت اقتصادي معمولاً توأم با افزايش تقاضا براي كالاهاي گوناگون است، اما از آنجائيكه بيشتر كالاهاي مورد تقاضا در جوامع امروزي شديداً انرژي بر هستند، لذا نياز به انرژي روز بروز افزايش مي يابد. اصولاً وسايل گوناگوني كه در بخش صنعت، كشاورزي، حمل ونقل و خدمات مورد استفاده قرار مي گيرند، غالباً ابزار انرژي بر مي‏باشند. بطوركلي مي توان گفت كه افزايش سرانه مصرف انرژي در تمامي كشورهاي جهان اعم از كشورهاي صنعتي و يا در حال توسعه، رابطة مستقيم با توليد ناخالص داخلي دارند چرا كه با افزايش آن ميزان تقاضا براي انرژي نيز افزايش مي يابد. درحال حاضر منبع اصلي تأمين كننده انرژي مورد نياز، سوختهاي فسيلي هستند كه از دو جنبه حائز اهميت مي باشند. اول اينكه اين منابع تجديدپذير نيستند و با استفاده روزافزون از اين منابع، ميزان ذخاير آنها بصورت فزاينده اي كاهش مي يابد. دوم اثرات جانبي (زيست محيطي) حاصل از مصرف سوخت هاي فسيلي مي باشد كه امروزه بر هيچكس پوشيده نيست و مهمترين آن همان اثر گلخانه اي است كه در دراز مدت مي تواند براي ساكنين زمين فاجعه آفرين باشد منابع عمد ة انرژيهاي تجديدپذير شامل: انرژي خورشيدي، بادي، بيوگاز، زمين گرمايي، امواج جزر و مد و هيدروژن، مي باشند و مشخصه بارز اين انرژيها آن است كه پايان ناپذيرند و بطور طبيعي بازسازي مي شوند. به عبارت ديگر، منابع توليد اينگونه انرژيها، برخلاف نفت، گاز و زغال سنگ محدود نيستند وچنانچه از آنها بعنوان انرژي كمكي در جوار سوختهاي فسيلي استفاده شود، در مصرف سوختهاي متداول صرفه جويي شده و نگراني در خصوص محدوديت منابع آنها نيز برطرف مي گردد و در نتيجه منابع فسيلي بيشتري براي استفادة نسلهاي آينده باقي خواهند ماند. يكي ديگر از ويژگيهاي منابع تجديدپذير، انعطاف پذيري آنها است. اين منابع در مناطق مورد نظرمي توانند بصورت محلي و مستقل از شبكه، كنترل شده و براي اين كار نيازي به شبكه هاي سراسري وسيستم هاي پيچيده انتقال انرژي نمي باشد با توجه به وزش بادهاي با سرعت بالا و جهت ثابت در طول سال و همچنين وجود سواحل كم عمق در حاشيه اين جزيره،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد کتابخانه مرکزی، دانشگاه شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی، خواجه نصیر Next Entries پایان نامه رایگان درمورد استان هرمزگان، منطقه آزاد، نفت و گاز، حمل و نقل