تحقیق رایگان با موضوع عنصر مادی، محیط مجازی، سرقت حدی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………….2
3.ضرورت و نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….3
4.سولات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..4
5.فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………4
6.هدف ها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………5
7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه…………………………………………………………………5
8.ساماندهی(طرح) تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5
فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………………….7
بخش اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………….9
گفتار اول: تعریف سرقت حدی…………………………………………………………………………………………………..9
گفتار دوم: تعریف سرقت تعزیری……………………………………………………………………………………………..10
1.سرقت تعزیری ساده……………………………………………………………………………………………………………..11
2.سرقت تعزیری مشدده…………………………………………………………………………………………………………..12
گفتار سوم: تعریف سرقت رایانه ای……………………………………………………………………………………………14
1. کاربر………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2. استفاده از تکنولوژی رایانه ای……………………………………………………………………………………………….16
3. محیط مجازی………………………………………………………………………………………………………………………16
4. شکستن قفل……………………………………………………………………………………………………………………….16
بخش دوم: سابقه و پیشینه ی جرم سرقت…………………………………………………………………………………..17
گفتار اول: سرقت سنتی…………………………………………………………………………………………………………….17
گفتار دوم: سرقت رایانه ای……………………………………………………………………………………………………….21
بخش سوم: بررسی اجمالی برخی از جرائم رایانه ای……………………………………………………………………26
گفتار اول: دسترسی غیر مجاز……………………………………………………………………………………………………26
1.عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………………26
2.عنصر مادی جرم…………………………………………………………………………………………………………………..26
3.عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………….27
4.مجازات جرم………………………………………………………………………………………………………………………..27
گفتار دوم: جعل رایانه ای و استفاده از داده های مجعول……………………………………………………………….27
1.جعل رایانه ای………………………………………………………………………………………………………………………28
الف. عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………….28
ب. عنصر مادی جرم………………………………………………………………………………………………………………..28
ج. عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………..29
د. مجازات جرم……………………………………………………………………………………………………………………….29
2. استفاده از داده های مجعول…………………………………………………………………………………………………..29
الف. عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………….29
ب. عنصر مادی جرم………………………………………………………………………………………………………………..29
ج. عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………..30
د. مجازات جرم……………………………………………………………………………………………………………………….30
گفتار سوم: کلاهبرداری رایانه ای……………………………………………………………………………………………….30
1.عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………………30
2.عنصر مادی جرم…………………………………………………………………………………………………………………..31
3.عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………….31
4.مجازات جرم………………………………………………………………………………………………………………………..31
گفتار چهارم: سرقت رایانه ای……………………………………………………………………………………………………32
1.عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………………………………………………32
2.عنصر مادی جرم…………………………………………………………………………………………………………………..32
3.عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………………………………………….33
4.مجازات جرم………………………………………………………………………………………………………………………..33
بخش چهارم: شرایط سرقت مستوجب حد………………………………………………………………………………….34
گفتار اول: شرایط سارق……………………………………………………………………………………………………………34
1.بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2. عقل…………………………………………………………………………………………………………………………………..35
3. اختیار…………………………………………………………………………………………………………………………………35
4. عدم اضطرار………………………………………………………………………………………………………………………..36
5. نبودن رابطه ی ابوّت…………………………………………………………………………………………………………….36
6.عدم استرداد مال مسروق به مال باخته……………………………………………………………………………………..37
7. سارق قاصد باشد…………………………………………………………………………………………………………………37
8. علم و آگاهی بر حرمت سرقت………………………………………………………………………………………………38
9. علم و آگاهی بر ربودن مال غیر……………………………………………………………………………………………..38
10. مباشرت سارق در هتک حرز………………………………………………………………………………………………39
11.مباشرت سارق در اخراج مال دیگری از حرز…………………………………………………………………………39
گفتار دوم: شرایط مال مسروق…………………………………………………………………………………………………..39
1.ارزش مال……………………………………………………………………………………………………………………………40
2.عین بودن مال……………………………………………………………………………………………………………………….40
3.مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد………………………………40
4. مال در حرز مناسب گذاشته شود……………………………………………………………………………………………41
گفتار سوم: ویزگی های ربایش………………………………………………………………………………………………….41
1.پنهانی بودن………………………………………………………………………………………………………………………….41
2.سرقت در سال قحطی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع  ، the، of، Value Next Entries تحقیق رایگان با موضوع ارزش اقتصادی، امنیت اجتماعی، توسعه اقتصادی، مجازات اسلامی