پایان نامه رایگان درمورد سرمایه در گردش، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بدهی بلندمدت

دانلود پایان نامه ارشد

با سپاس فراوان از:
اساتید ی که مرا صبورانه آموزش و هدایت کردن و استاد راهنما گرامیم جناب آقای دکتر صادقی شریف برای زحمات بی دریغ ایشان و همچنین دوست گران قدرم آقای کاظم بیابانی خامنه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول کلیات تحقیق
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….8
1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-5- قلمرو و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-6- واژه‌ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-7- کاربردهای تحقیق و استفاده‌کنندگان……………………………………………………………………………………………………………….11

فصل دوم: مبانی نظری و مروري بر تحقيقات انجام‌شده
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2- تعريف اصطلاحات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………13
2-2-1- انواع ارزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-1-1- ارزش دفتری………………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-2-1-2- ارزش اسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-1-3- ارزش جــاری یـــا ارزش بــازار………………………………………………………………………………………………………..14
2-2-2- دارایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-2-1- دارایی‌های جاری و ثابت ………………………………………………………………………………………………………………….15
2-2-2-2- دارای مشهود و نامشهود……………………………………………………………………………………………………………………….15
2-2-3- بدهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2-3-1- تعریف بدهی………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-3-2- ویژگی‌های ذاتی بدهی…………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-3-3- تعهد فعلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
2-2-3-4- ایفای تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-2-3-5- بدهی بلندمدت ………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-3-6- بدهی جاری……………………………………………………………………………………………………………………………………….18
2-2-4- حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-4-1- حقوق مالكانه……………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-4-2- تئوري مالكيت…………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-2-4-3- طبقه‌بندي حقوق صاحبان سهام……………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-5- سهام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-2-5-1- تعریف سهام……………………………………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-5-2- انواع سهام………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-2-6- سود انباشته…………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-2-6-1- گردش سود (زیان) انباشته……………………………………………………………………………………………………………………22
2-2-6-2- هدف‌های گزارش گردش سود (زیان) انباشته………………………………………………………………………………………….22
2-2-7- بازخرید سهام………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
2-2-8- فروش خالص…………………………………………………………………………………………………………………………………………23
2-2-9- سود عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
2-2-10- مالیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-2-11- مخارج سرمایه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-2-11-1- انواع مخارج سرمایه‌ای……………………………………………………………………………………………………………………….25
2-2-12- سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-2-12-1- سرمایه در گردش دوره‌ای و دائمی………………………………………………………………………………………………………26
2-2-13- جریان نقد عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-2-14- متغیرهای خاص شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………27
2-2-15- اقتصاد کلان………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-2-16- هزینه ورشکستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-3- مباني نظري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-3-1- تأمین مالي………………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-3-1-1- شيوه‌هاي تأمين مالي…………………………………………………………………………………………………………………………….29
2-3-1-2- تأمين مالي کوتاه‌مدت…………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-3-1-3- تأمين مالي ميان‌مدت……………………………………………………………………………………………………………………………30
2-3-1-4- تأمين مالي بلندمدت…………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-3-1-5- تأمين مالي از طريق استقراض……………………………………………………………………………………………………………….30
2-3-2- تئوری‌های ساختار سرمایه ……………………………………………………………………………………………………………………….31
2-3-2-1- مقدمه ساختار

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد  ، the، of، Value Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ساختار سرمایه، نااطمینانی، سودآوری، سود حسابداری