پایان نامه با کلمات کلیدی سرمایه در گردش، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بدهی بلندمدت

دانلود پایان نامه ارشد

با سپاس فراوان از:
اساتید ی که مرا صبورانه آموزش و هدایت کردن و استاد راهنما گرامیم جناب آقای دکتر صادقی شریف برای زحمات بی دریغ ایشان و همچنین دوست گران قدرم آقای کاظم بیابانی خامنه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول کلیات تحقیق
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….8
1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-5- قلمرو و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-6- واژه‌ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-7- کاربردهای تحقیق و استفاده‌کنندگان……………………………………………………………………………………………………………….11

فصل دوم: مبانی نظری و مروري بر تحقيقات انجام‌شده
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2- تعريف اصطلاحات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………13
2-2-1- انواع ارزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-1-1- ارزش دفتری………………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-2-1-2- ارزش اسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-1-3- ارزش جــاری یـــا ارزش بــازار………………………………………………………………………………………………………..14
2-2-2- دارایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-2-1- دارایی‌های جاری و ثابت ………………………………………………………………………………………………………………….15
2-2-2-2- دارای مشهود و نامشهود……………………………………………………………………………………………………………………….15
2-2-3- بدهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2-3-1- تعریف بدهی………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-3-2- ویژگی‌های ذاتی بدهی…………………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-3-3- تعهد فعلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
2-2-3-4- ایفای تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
2-2-3-5- بدهی بلندمدت ………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-3-6- بدهی جاری……………………………………………………………………………………………………………………………………….18
2-2-4- حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-4-1- حقوق مالكانه……………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-4-2- تئوري مالكيت…………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-2-4-3- طبقه‌بندي حقوق صاحبان سهام……………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-5- سهام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-2-5-1- تعریف سهام……………………………………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-5-2- انواع سهام………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-2-6- سود انباشته…………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
2-2-6-1- گردش سود (زیان) انباشته……………………………………………………………………………………………………………………22
2-2-6-2- هدف‌های گزارش گردش سود (زیان) انباشته………………………………………………………………………………………….22
2-2-7- بازخرید سهام………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
2-2-8- فروش خالص…………………………………………………………………………………………………………………………………………23
2-2-9- سود عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
2-2-10- مالیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-2-11- مخارج سرمایه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-2-11-1- انواع مخارج سرمایه‌ای……………………………………………………………………………………………………………………….25
2-2-12- سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-2-12-1- سرمایه در گردش دوره‌ای و دائمی………………………………………………………………………………………………………26
2-2-13- جریان نقد عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-2-14- متغیرهای خاص شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………27
2-2-15- اقتصاد کلان………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-2-16- هزینه ورشکستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-3- مباني نظري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-3-1- تأمین مالي………………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-3-1-1- شيوه‌هاي تأمين مالي…………………………………………………………………………………………………………………………….29
2-3-1-2- تأمين مالي کوتاه‌مدت…………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-3-1-3- تأمين مالي ميان‌مدت……………………………………………………………………………………………………………………………30
2-3-1-4- تأمين مالي بلندمدت…………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-3-1-5- تأمين مالي از طريق استقراض……………………………………………………………………………………………………………….30
2-3-2- تئوری‌های ساختار سرمایه ……………………………………………………………………………………………………………………….31
2-3-2-1- مقدمه ساختار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره طراحی شهری، محله حصیر فروشان، تحلیل عاملی، توسعه پایدار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ساختار سرمایه، نااطمینانی، سودآوری، سود حسابداری