دانلود پایان نامه درباره طراحی شهری، محله حصیر فروشان، تحلیل عاملی، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه ارشد

2-3-1 ایمنی 24
2-3-2 امنیت 24
2-3-3- اجتماع پذیری 24
2-4 محیط شهری 26
2-4-1- اهمیت محیط بصری شهر 26
2-4-2- سیر تحول مفهوم محیط بصری شهر 26
2-5- الگو های محیط شهری 26
2-5-1- طراحی شهری آرایشی 27
2-5-2- طراحی شهری عملگرا 27
2-5-3- طراحی شهری ادراکی 27
2-5-4- طراحی شهری پایدار 28
2-6- شهر 28
2-7- پایداری 30
2-7-1-توسعه پایدار 30
2-7-1-1- توسعه پایدار محلی 31
2-7-1-2- توسعه پایدار شهری 31
2-8- عناصر یک محله پایدار 32
2-9- تعاریف سرزندگی شهری و ابعاد آن 32
2-9-1- نظریه پردازان 33
2-9-1-1- کوین لینچ 33
2-9-1-2- جین جیکوبز 33
2-9-1-3- راب کریر 34
2-10- دیدگاههای سرزندگی شهری 34
2-10-1- دیدگاه عینی (جبر محیطی) 34
2-10-2- امکان گرایی محیطی(دیدگاه ذهنی ) 34
2-10-3- احتمال گرایی محیطی 34
2-11- سرزندگی و زیست پذیری 36
2-11-1 شهر سرزنده 37
2-11-1-1-یان گل 37
2-11-1-2- چپ من 37
2-11-2- سرزنده 38
2-11-3- محلات سرزنده 42
2-11-3-1- اصلی ترین ویژگی های محلات سرزنده 43
2-11-4- معیار های سرزندگی 45
2-12- زیست پذیری 46
2-12-1- شهر زیست پذیر 46
2-12-2- جنبه های شهر زیست پذیر 48
2-13- مفهوم محله شهری 48
2-13-1- شکل گیری یک محله شهری 49
2-13-2- محله آرمانی 50
2-13-3- مشخصه های محله 51
2-14- سیستم ارگانیک 52
2-14-1 – شکل گیری و رشد ارگانیک محلات در شهر ها 52
2-15- مفهوم برنامه ریزی 54
2-15-1- برنامه ریزی 55
2-15-2- تعاریف برنامه ریزی شهری 55
• فصل سوم : معرفی محدوده مورد مطالعه
3-1- مقدمه 57
3-2- موقعیت جغرافیایی شهر بابل 58
3-3- محله حصیرفروشان (بافت ارگانیک و قدیمی) 61
3-4- شهرک بهزاد (بافت برنامه ریزی شده و جدید) 61
3-5- ویژگی های طبیعی شهر بابل 63
3-5-1-آب و هوا 63
3-5-2- میزان رطوبت 63
3-5-3- میزان بارندگی 64
3-5-4- وضعیت طبیعی و توپوگرافی 64
3-5-4-1- شمالی 64
3-5-4-2- میانی 64
3-5-4-3- جنوبی 64
3-5-5- توپوگرافی 64
3-6- پوشش گیاهی 65
3-7- منابع آب 65
3-7-1- آب های سطحی 65
3-7-2- آب های زیر زمینی 66
3-8- مسایل زمین شناسی 66
3-9- وضع ارتباطات 66
3-10- ویژگی جمعیتی بابل 67
3-11- روند شکل گیری و مراحل گسترش شهر 70
3-12- بررسی ساختار اقتصادی –اجتماعی و کالبدی شهر بابل 72
3-13- عوامل مهم و تاثیر گذار در شکل گیری محلات در بافت قدیم 73
3-14- مقایسه بافت جدید با قدیم 74
3-14-1- بافت جدید 74
3-14-2-بافت قدیم 75
• فصل چهارم : بحث و یافته های تحقیق
4-1- مقدمه 77
4-2- یافته های تحقیق 78
4-2-1- یافته های توصیفی تحقیق 80
4-2-1-1- نقشه برداری رفتاری 80
4-2-1-1-1- نقشه برداری رفتاری شهرک بهزاد 80
4-2-1-1-2- نقشه برداری رفتاری محله حصیر فروشان 83
4-3- یافته های توصفی متغییر های تحقیق (شهرک بهزاد) 87
4-3-1-سن پاسخگویان 88
4-3-2- جنسیت پاسخگویان 89
4-3-3- وضعیت تاهل پاسخگویان 89
4-3-4- میزان تحصیلات پاسخگویان 90
4-3-5- شغل پاسخگویان 91
4-3-6- مدت اقامت پاسخگویان 92
4-3-7- وضعیت مالکیت پاسخگویان 92
4-4- بحث و یافته های تحقیق 93
4-4- 1- یافته های توصفی متغییر های تحقیق (محله حصیر فروشان) 97
4-4-2-سن پاسخگویان 97
4-4-2- جنسیت پاسخگویان 98
4-4-3- وضعیت تاهل پاسخگویان 98
4-4-4- میزان تحصیلات پاسخگویان 99
4-4-5- شغل پاسخگویان 100
4-4-6- مدت اقامت پاسخگویان 100
4-4-7- وضعیت مالکیت پاسخگویان 101
4-5-بحث و یافته های تحقیق (آمار استنباطی و تحلیل عاملی) 102
4-6- بررسی میزان سرزندگی محیط شهری با استفاده از مولفه های اصلی (شهرک بهزاد ) 102
4-7- رابطه بین مولفه های بارگذاری شده تحقیق (شهرک بهزاد) 106
4-7-1- ارتباط بین مولفه اول (خوانایی) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 107
4-7-2- ارتباط بین مولفه دوم (قابلیت دسترسی) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط)107
4-7-3- ارتباط بین مولفه سوم (حس مکان) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 108
4-7-4- ارتباط بین مولفه چهارم (جذابیت) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 108
4-7-5- ارتباط بین مولفه پنجم (روشنایی) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 109
4-7-6- ارتباط بین مولفه ششم (آلودگی) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 110
4-7-7- ارتباط بین مولفه هفتم (بهداشت) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 110
4-7-8- ارتباط بین مولفه هشتم (شناسایی محیط) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط)111
4-7-9- ارتباط بین مولفه نهم (امکانات) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 112
4-8- رابطه بین مولفه های بارگذاری شده تحقیق (محله حصیر فروشان) 112
4-8-1- ارتباط بین مولفه اول (خوانایی) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 114
4-8-2- ارتباط بین مولفه دوم (قابلیت دسترسی) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط)114
4-8-3- ارتباط بین مولفه سوم (ایمنی و امنیت) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط)115
4-8-4- ارتباط بین مولفه چهارم (روشنایی) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 115
4-8-5- ارتباط بین مولفه پنجم (جدابیت) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 116
4-8-6- ارتباط بین مولفه ششم (امکانات) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 117
4-8-7- ارتباط بین مولفه هفتم (حس مکان) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 117
4-8-8- ارتباط بین مولفه هشتم (هویت) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 118
4-8-9- ارتباط بین مولفه نهم (تاسیسات) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 118
4-8-10- ارتباط بین مولفه دهم (بهداشت) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 119
4-8-11- ارتباط بین مولفه یازدهم (آلودگی) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 119
4-8-12- ارتباط بین مولفه دوازدهم (رضایتمندی) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط)120
4-8-13- ارتباط بین مولفه سیزدهم (شناسایی محیط) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط) 120
4-8-14- ارتباط بین مولفه چهاردهم (آب و هوا) با فرضیات تحقیق (اکولوژی و طراحی محیط)121
4-9- جمع بندی شهرک بهزاد 122
4-10- جمع بندی محله حصیرفروشان 122
• فصل پنجم :نتیجه گیری ،آزمون فرضیات و پیشنهادات
5-1- مقدمه 125
5-2- آزمون فرضیات تحقیق 125
5-3- نتیجه گیری 126
5-4- پیشنهادات 130
5-4-1- پیشنهادات تحقیق 130
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی 131
5-4-3- پیشنهادات بر اساس نقشه برداری رفتاری 132
منابع و ماخذ 134
پیوست 139
چکیده انگلیسی 141

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1 – پیشینه تحقیق (خارجی و داخلی) 7
جدول 2-1- کیفیت های محیطی مورد تایید صاحب نظران 25
جدول 2-2- معرفی معیار های همپوشان سرزندگی و منظر شهری 29
جدول 2-3- انواع سرزندگی و زیست پذیری 31
جدول 2-4- تعریف مولفه های موثر در سرزندگی محیط های شهری 34
جدول 2-5- شاخص های سرزندگی 36
جدول2-6- تحول محله های شهری از دوران باستان تاکنون 38
جدول 2-7- عناصر و ارکان تشکیل دهنده محله 44
جدول 2-8- تحویل محله های شهری از دوران باستان تاکنون 49
جدول 2-9- عناصر و ارکان تشکیل دهنده محله 52
جدول 3-1- جمعیت شهر بابل از سال 1375 لغایت 1390 68
جدول 3-2- جمعیت شهری بابل 1390 68
جدول 3-3- جمعیت روستایی شهرستان بابل 1390 68
جدول 3-4- تراکم نسبی جمعیت 1390 69
جدول 3-5- جمعیت 10 ساله و بیش تر بر حسب وضع فعالیت شهرستان بابل 1390 69
جدول 4-1- توزیع نظر پاسخگویان بر حسب سن 117
جدول4-2- توزیع نظر پاسخگویان بر حسب جنسییت 117
جدول 4-3- توزیع نظر پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 89
جدول 4-4- توزیع نظر پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 90
جدول4-5- توزیع نظر پاسخگویان بر حسب نوع شغل 91
جدول 4-6- توزیع نظر پاسخگویان بر حسب مدت اقامت 92
جدول 4-7- توزیع نظر پاسخگویان بر حسب مالکیت 92
جدول4-8-آزمون بارتلت 93
جدول 4-9- تحلیل عاملی و شناخت مولفه های تاثیر گذاردر (شهرک بهزاد) 94
جدول 4-10- آزمون tتک نمونه ای (شهرک بهزاد) 95
جدول 4-11- آزمون سطح معناداری عامل ها در (شهرک بهزاد) 96
جدول 4-12- توزیع نظر پاسخگویان بر حسب سن 97
جدول4-13- توزیع نظر پاسخگویان بر حسب جنسییت 98
جدول 4-14- توزیع نظر پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 98
جدول 4-15- توزیع نظر پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 99
جدول4-16- توزیع نظر پاسخگویان بر حسب نوع شغل 100
جدول 4-17- توزیع نظر پاسخگویان بر حسب مدت اقامت 100
جدول 4-18- توزیع نظر پاسخگویان بر حسب مالکیت 101
جدول4-19-آزمون بارتلت 102
جدول 4-20- تحلیل عاملی و شناخت مولفه های تاثیر گذاردر (حصیرفروشان) 103
جدول 4-21- آزمون tتک نمونه ای (حصیرفروشان) 104
جدول 4-22- آزمون سطح معناداری عامل ها در (حصیرفروشان) 105
جدول4-23- نتایج آزمون همبستگی (شهرک بهزاد) 106
جدول 4-24- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه اول با میزان سرزندگی محیط 107
جدول 4-25- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه دوم با میزان سرزندگی محیط 107
جدول 4-26- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه سوم با میزان سرزندگی محیط 108
جدول 4-27- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه چهارم با میزان سرزندگی محیط 109
جدول 4-28- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه پنجم با میزان سرزندگی محیط 109
جدول 4-29- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه ششم با میزان سرزندگی محیط 110
جدول 4-30- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه هفتم با میزان سرزندگی محیط 111
جدول 4-31- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه هشتم با میزان سرزندگی محیط 111
جدول 4-32- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه نهم با میزان سرزندگی محیط 112
جدول4-33- نتایج آزمون همبستگی (حصیرفروشان) 112
جدول 4-34- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه اول با میزان سرزندگی محیط 114
جدول 4-35- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه دوم با میزان سرزندگی محیط 114
جدول 4-36- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه سوم با میزان سرزندگی محیط 115
جدول 4-37- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه چهارم با میزان سرزندگی محیط 116
جدول 4-38- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه پنجم با میزان سرزندگی محیط 116
جدول 4-39- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه ششم با میزان سرزندگی محیط 117
جدول 4-40- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه هفتم با میزان سرزندگی محیط 117
جدول 4-41- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه هشتم با میزان سرزندگی محیط 118
جدول 4-42- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه نهم با میزان سرزندگی محیط 118
جدول 4-43- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه دهم با میزان سرزندگی محیط 119
جدول 4-44- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه یازدهم با میزان سرزندگی محیط 119
جدول 4-45- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه دوازدهم با میزان سرزندگی محیط 120
جدول 4-46- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه سیزدهم با میزان سرزندگی محیط 121
جدول 4-47- نتایج آزمون همبستگی بین مولفه چهاردهم با میزان سرزندگی محیط 121
جدول 4-48- جمع بندی نتایج حاصل شده از شهرک بهزاد 122
جدول 4-49- جمع بندی نتایج حاصل شده از حصیرفروشان 123
جدول 5-1-شاخص ها یا مولفه های شناسایی شده 126

فهرست نقشه ها
نقشه 3-1 – کشور ایران با تفکیک استانها 59
نقشه 3-2- موقعیت استان مازندران با تفکیک استانها 59
نقشه 3-3- موقعیت مکانی شهرستان بابل در مازندران 60
نقشه 3-4- شهرستان بابل با تفکیک شهرها 60
نقشه 3-5- بابل با تفکیک ناحیه و محله 61
نقشه 3-6- موقعیت محله حصیر فروشان (بافت ارگانیک) 62
نقشه 3-7- موقعیت مکانی شهرک بهزاد (بافت برنامه ریزی شده) 62
نقشه 3-8- طرح تفضیلی شهر بابل 71
نقشه 3-9- طرح جامع شهر بابل 72
نقشه 3-10موقعیت مکانی دو محله مورد مطالعه 74
نقشه 4-1- موقعیت مکانی بافت های مورد مطالعه 82
نقشه 4-2- موقعیت شهرک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، کودک و نوجوان، بی سرپرست Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سرمایه در گردش، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بدهی بلندمدت