پایان نامه با کلید واژگان بی سرپرست، قانون اساسی، تأمین اجتماعی، کودک و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………….26
1-3-1 سرپرستی موقت………………………………………………………………………………………………………………27
1-3-2 بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………………………..27
1-3-3 بدسرپرست ……………………………………………………………………………………………………………………28
1-4 تاریخچه سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………28
1-4-1 در ایران باستان………………………………………………………………………………………………………………..29
1-4-2 در عهد انبیاء…………………………………………………………………………………………………………………..30
1-4-3 در روم قدیم ………………………………………………………………………………………………………………….31
1-4-4 در فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………….31
1-5 ماهیت سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………….33
1-6 مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر……………………………………………………………………………………..35
1-6-1 مقایسه قیمومت با ولایت و وصایت…………………………………………………………………………………..35
1-6-2 مقایسه قیمومت با سرپرستی……………………………………………………………………………………………..36
1-6-3 مقایسه قیمومت با حضانت……………………………………………………………………………………………….37
1-6-4 مقایسه سرپرستی با امین موقت…………………………………………………………………………………………37
1-6-5 مقایسه قیمومت با امین موقت……………………………………………………………………………………………37
1-6-6 مقایسه سرپرستی با حضانت……………………………………………………………………………………………..38
فصل دوم – تحقق سرپرستی………………………………………………………………………………………………………39
2-1 تغییر و تحول در قانون سرپرستی…………………………………………………………………………………………..40
2-2 شرایط سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………….42
2-2-1 شرایط متقاضیان سرپرستی………………………………………………………………………………………………..42
2-2-1-1 تأهل………………………………………………………………………………………………………………………….42
2-2-1-2 فرزنددار بودن یا نبودن…………………………………………………………………………………………………44
2-2-1-3 سن……………………………………………………………………………………………………………………………46
2-2-1-4 تابعیت……………………………………………………………………………………………………………………….48
2-2-1-5 تمکن مالی………………………………………………………………………………………………………………….49
2-2-2 شرایط مقرر در ماده 6………………………………………………………………………………………………………51
2-2-2-1 تقید به انجام واجبات و ترک محرمات……………………………………………………………………………52
2-2-2-2 عدم محکومیت جزایی مؤثر………………………………………………………………………………………….53
2-2-2-3 عدم حجر…………………………………………………………………………………………………………………..53
2-2-2-4 سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی………………………………………………………………….53
2-2-2-5 صلاحیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..54
2-2-2-6 عدم ابتلا به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج…………………………………………………………….54
2-2-2-7 اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………….54
2-2-2-8 رعایت اشتراک دینی…………………………………………………………………………………………………….55
2-2-3 شرایط کودک و نوجوان……………………………………………………………………………………………………56
2-2-3-1 سن……………………………………………………………………………………………………………………………56
2-2-3-2 خانواده………………………………………………………………………………………………………………………57
2-3 تشریفات و آیین دادرسی………………………………………………………………………………………………………61
2-4 قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران…………………………………………………………….67
2-4-1 قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………..67
2-4-2 کنوانسیون جهانی حقوق کودک…………………………………………………………………………………………69
2-4-3 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست (مصوب 29 اسفند 1353)………………………………………….71
2-4-4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (مصوب 31 شهریور 1392)….71
2-4-5 لایحه قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب 24 خرداد 1359)………………………72
2-4-6 قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (مصوب 24 آبان 1371) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 24 آبان 1371) ………………………………………………………………………………………………………………………….72
2-4-7 قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی (مصوب 1383)……………………………………………….74
2-4-8 آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب 22 خرداد 1384)……………………………………………….75
2-4-9 آیین نامه سامان دهی کودکان خیابانی (مصوب 24 تیر 1384)……………………………………………….76
فصل سوم – آثار سرپرستی…………………………………………………………………………………………………………77
3-1 آثار مالی……………………………………………………………………………………………………………………………..79
3-1-1 نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….79
3-1-2 اداره اموال………………………………………………………………………………………………………………………83
3-1-3 وراثت……………………………………………………………………………………………………………………………88
3-2 آثار غیر مالی……………………………………………………………………………………………………………………….90
3-2-1 نگهداری………………………………………………………………………………………………………………………..90
3-2-2 تربیت…………………………………………………………………………………………………………………………….95
3-2-3 اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………………………………..96
3-2-4 نام خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………..97
3-2-5 محرمیت…………………………………………………………………………………………………………………………98
3-3 اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با خانواده واقعی……………………………………………………………..106
3-4 اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با اشخاص ثالث……………………………………………………………….106
3-5 مسئولیت مدنی سرپرست……………………………………………………………………………………………………107
3-6 پایان رابطه سرپرستی………………………………………………………………………………………………………….108
3-6-1 فسخ حکم سرپرستی……………………………………………………………………………………………………..109
3-6-1-1 از دست دادن شرایط مقرر در ماده 6……………………………………………………………………………109
3-6-1-2 غیر قابل تحمل بودن سوء رفتار فرزند تحت سرپرستی…………………………………………………..110
3-6-1-3 توافق طفل با سرپرستان……………………………………………………………………………………………..111
3-6-1-4 مشخص شدن سرپرستان واقعی…………………………………………………………………………………..111
3-6-1-5 طلاق و فوت…………………………………………………………………………………………………………….112
3-6-2 صدور حکم فسخ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های پرونده هسته ای، سبک رهبری، مذاکرات هسته ای، سیاست خارجی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، بی سرپرست، کودک و نوجوان