پایان نامه با کلید واژگان بی سرپرست، قانون اساسی، تأمین اجتماعی، کودک و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………….26
1-3-1 سرپرستی موقت………………………………………………………………………………………………………………27
1-3-2 بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………………………..27
1-3-3 بدسرپرست ……………………………………………………………………………………………………………………28
1-4 تاریخچه سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………28
1-4-1 در ایران باستان………………………………………………………………………………………………………………..29
1-4-2 در عهد انبیاء…………………………………………………………………………………………………………………..30
1-4-3 در روم قدیم ………………………………………………………………………………………………………………….31
1-4-4 در فرانسه……………………………………………………………………………………………………………………….31
1-5 ماهیت سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………….33
1-6 مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر……………………………………………………………………………………..35
1-6-1 مقایسه قیمومت با ولایت و وصایت…………………………………………………………………………………..35
1-6-2 مقایسه قیمومت با سرپرستی……………………………………………………………………………………………..36
1-6-3 مقایسه قیمومت با حضانت……………………………………………………………………………………………….37
1-6-4 مقایسه سرپرستی با امین موقت…………………………………………………………………………………………37
1-6-5 مقایسه قیمومت با امین موقت……………………………………………………………………………………………37
1-6-6 مقایسه سرپرستی با حضانت……………………………………………………………………………………………..38
فصل دوم – تحقق سرپرستی………………………………………………………………………………………………………39
2-1 تغییر و تحول در قانون سرپرستی…………………………………………………………………………………………..40
2-2 شرایط سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………….42
2-2-1 شرایط متقاضیان سرپرستی………………………………………………………………………………………………..42
2-2-1-1 تأهل………………………………………………………………………………………………………………………….42
2-2-1-2 فرزنددار بودن یا نبودن…………………………………………………………………………………………………44
2-2-1-3 سن……………………………………………………………………………………………………………………………46
2-2-1-4 تابعیت……………………………………………………………………………………………………………………….48
2-2-1-5 تمکن مالی………………………………………………………………………………………………………………….49
2-2-2 شرایط مقرر در ماده 6………………………………………………………………………………………………………51
2-2-2-1 تقید به انجام واجبات و ترک محرمات……………………………………………………………………………52
2-2-2-2 عدم محکومیت جزایی مؤثر………………………………………………………………………………………….53
2-2-2-3 عدم حجر…………………………………………………………………………………………………………………..53
2-2-2-4 سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی………………………………………………………………….53
2-2-2-5 صلاحیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..54
2-2-2-6 عدم ابتلا به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج…………………………………………………………….54
2-2-2-7 اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………….54
2-2-2-8 رعایت اشتراک دینی…………………………………………………………………………………………………….55
2-2-3 شرایط کودک و نوجوان……………………………………………………………………………………………………56
2-2-3-1 سن……………………………………………………………………………………………………………………………56
2-2-3-2 خانواده………………………………………………………………………………………………………………………57
2-3 تشریفات و آیین دادرسی………………………………………………………………………………………………………61
2-4 قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران…………………………………………………………….67
2-4-1 قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………..67
2-4-2 کنوانسیون جهانی حقوق کودک…………………………………………………………………………………………69
2-4-3 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست (مصوب 29 اسفند 1353)………………………………………….71
2-4-4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (مصوب 31 شهریور 1392)….71
2-4-5 لایحه قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب 24 خرداد 1359)………………………72
2-4-6 قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (مصوب 24 آبان 1371) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 24 آبان 1371) ………………………………………………………………………………………………………………………….72
2-4-7 قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی (مصوب 1383)……………………………………………….74
2-4-8 آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی (مصوب 22 خرداد 1384)……………………………………………….75
2-4-9 آیین نامه سامان دهی کودکان خیابانی (مصوب 24 تیر 1384)……………………………………………….76
فصل سوم – آثار سرپرستی…………………………………………………………………………………………………………77
3-1 آثار مالی……………………………………………………………………………………………………………………………..79
3-1-1 نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….79
3-1-2 اداره اموال………………………………………………………………………………………………………………………83
3-1-3 وراثت……………………………………………………………………………………………………………………………88
3-2 آثار غیر مالی……………………………………………………………………………………………………………………….90
3-2-1 نگهداری………………………………………………………………………………………………………………………..90
3-2-2 تربیت…………………………………………………………………………………………………………………………….95
3-2-3 اقامتگاه…………………………………………………………………………………………………………………………..96
3-2-4 نام خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………..97
3-2-5 محرمیت…………………………………………………………………………………………………………………………98
3-3 اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با خانواده واقعی……………………………………………………………..106
3-4 اثر حکم سرپرستی در رابطه فرزند با اشخاص ثالث……………………………………………………………….106
3-5 مسئولیت مدنی سرپرست……………………………………………………………………………………………………107
3-6 پایان رابطه سرپرستی………………………………………………………………………………………………………….108
3-6-1 فسخ حکم سرپرستی……………………………………………………………………………………………………..109
3-6-1-1 از دست دادن شرایط مقرر در ماده 6……………………………………………………………………………109
3-6-1-2 غیر قابل تحمل بودن سوء رفتار فرزند تحت سرپرستی…………………………………………………..110
3-6-1-3 توافق طفل با سرپرستان……………………………………………………………………………………………..111
3-6-1-4 مشخص شدن سرپرستان واقعی…………………………………………………………………………………..111
3-6-1-5 طلاق و فوت…………………………………………………………………………………………………………….112
3-6-2 صدور حکم فسخ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سیاست خارجی، تعامل سازنده، پرونده هسته ای، سبک رهبری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، بی سرپرست، کودک و نوجوان