منبع پایان نامه درباره سبک شناسی، طرح پژوهش، فرا هنجاری، سبک شناسی لایه ای

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول: طرح پژوهشی
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل اول: طرح پژوهشی
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………3
1-2 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………..6
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………..8
1-4 اهدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….9
1- 5 سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………9
1-6 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….9
1-7 تعاریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………9
1-7-1 سبک……………………………………………………………………………………………………………..9
1-7-2 سبک شناسی…………………………………………………………………………………………………10
فصل دوم: کلیات پژوهشی
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………13
پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………..15
فصل سوم: تبیین پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….19
سبک در لغت و اصطلاح…………………………………………………………………………………………19
سبک شناسی در اصطلاح………………………………………………………………………………………..22
دیدگاه های سبک شناسی. 24
مکاتب سبک شناسی (گونه های سبک شناسی). 30
سبک شناسی لایه ای 34
لایه نحوی. .36
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………41
1) کیفیت واژه چینی در جمله……………………………………………………………………………….42
1-1 فرا هنجاری در صیغه افعال…………………………………………………………………………….46
1-2 فرا هنجاری در ترکیبات اضافی………………………………………………………………………51
1-3 تقدیم و تأخیر………………………………………………………………………………………………53
1-3-1 تقدیم به هدف قصر (تقدیم ما حقه التأخیر)…………………………………………………54
1-3-2 از دیگر مواضع حصر (تقدیم خبر بر مبتدا)………………………………………………….56
1-3-2 تأخیر مفعول به…………………………………………………………………………………………58
1-3-3 تأخیر فاعل………………………………………………………………………………………………62
1-4 حذف………………………………………………………………………………………………………….65
1-4-1 حذف فعل……………………………………………………………………………………………….66
1-4-2 حذف جمله جواب شرط…………………………………………………………………………..70
1-4-2-1 حذف حرف شرط………………………………………………………………………………..70
1-4-3 حذف فعل ناقصه……………………………………………………………………………………..71
1-4-4 حذف مبتدا یا مسند إلیه…………………………………………………………………………….72
1-4-5 حذف إنّ –از حروف مشبهه- به همراه اسم آن…………………………………………….72
1-4-6 حذف مفعول به………………………………………………………………………………………..73
1-4-7 حذف جمله اسمیه……………………………………………………………………………………73
1-5 ذکر فعل………………………………………………………………………………………………………74
2) بازتاب دیدگاه نویسنده در نحو (وجهیت، صدای دستوری و سبکی)……………………..75
2-1 وجه……………………………………………………………………………………………………………75
2-1-1 وجه شکلی………………………………………………………………………………………………76
2-1-1-1 وجه تمام…………………………………………………………………………………………….76
2-1-1-2 وجه نا تمام………………………………………………………………………………………….80
2-1-2 وجه واژگانی……………………………………………………………………………………………88
2-2 وجهیت……………………………………………………………………………………………………….90
2-2-1 وجهیت در فعل………………………………………………………………………………………..91
2-2-2 وجهیت در قید…………………………………………………………………………………………92
2-2-3 وجهیت در صفت……………………………………………………………………………………..97
2-3 صدای دستوری و سبکی……………………………………………………………………………..103
2-3-1 صدای فعال……………………………………………………………………………………………103
2-3-2 صدای منفعل………………………………………………………………………………………….107
2-3-3 صدای انعکاسی………………………………………………………………………………………108
3) سبک و ساختمان جمله ها (طول جمله، پیوند جمله یا همپایگی)………………………..111
3-1 طول جمله (کوتاهی و بلندی)………………………………………………………………………111
3-2 جملات فعلیه و اسمیه…………………………………………………………………………………113
3-2-1 جملات انشائیه (ندا)……………………………………………………………………………….129
3-2-2 جملات انشائیه (استفهام)…………………………………………………………………………132
3-2-3 جملات انشائیه (تعجب)………………………………………………………………………….133
3-2-4 جملات انشائیه (امر)……………………………………………………………………………….134
3-2-5 جملات انشائیه (نهی)……………………………………………………………………………..135
3-3 پیوند جمله (هم پایگی)……………………………………………………………………………….136
3-3-1 هم پایگی ترکیبی……………………………………………………………………………………138
3-3-1-1 هم پایگی ترکیبی تام………………………………………………………………………….138
3-3-1-2 هم پایگی ترکیبی جزئی………………………………………………………………………144
3-3-2 هم پایگی دلالی یا بلاغی…………………………………………………………………………146
3-3-3 هم پایگی موسیقایی………………………………………………………………………………..147
فصل پنجم: استنباط و نتیجه گیری
نتایج پژوهش 153
منابع 161

طرح پژوهشی
• مقدمه
• بیان مسأله
• اهمّیّت و ضرورت پژوهش
• اهداف پژوهش
• سؤالات پژوهش
• تعاریف واژه‌ها

1-1مقدمه:
دیدگاه های عبد القاهر جرجانی (وفات 471 ه.ق) و برخی دیگر از صاحب نظران با آن چه که امروزه سبک شناسی خوانده می شود، ارتباط دارد و حتی برخی از مبانی آن را در بر- می گیرد. عبد القاهر که در این حوزه نظرات شاخصی دارد، سبک را نوعی نظم و شیوه ای از آن شمرده است. «در حقیقت، میراث عرب، پدیده سبک شناسی را شناخته و در ضمنِ بررسی های بلاغی، آن را موردِ کاوش قرار داده است. اگر انسانِ متأمل و متفکر، در این قضیه دقت کند، در می یابد که بررسی بلاغی عرب، همان بررسی سبک شناسی، به صورت اجمالی و مختصر است. زمانی که در تعاریف بلاغت در نزد عرب، نگاه دقیقی بکنیم و آن را با تعریف- های بلاغت در فرهنگ و تمدن یونانی مقایسه کنیم، در خواهیم یافت که اصطلح بلاغت در میراث عربی به معنای لغوی آن یعنی «فصاحت و ابانت» به کار رفته است؛ افزون بر آن، تلاش های تحلیلی، بر بررسی پدیده های سبک شناسی، در ضمن نظام گفتمان دلالت می کند. بررسی های تحلیلی را علمای متقدمی مثل أبو عبیده، ابن قتیبه و باقلانی، و همچنین بعضی از معتزلین و متأخرین که از تمدن یونانی و فلسفه و بلاغت تأثیر گرفته بودند، مثل ابن مقفع و خالد بن صفوان، انجام داده اند» (عیاشی، 2002: 28).
«آثار بسیاری در زمینه سبک شناسی وجود دارد و ادبای شاخصی، در این حوزه تألیفاتی ارائه کردند، از جمله «استاد احمد شایب»1 در کتاب «الأسلوب» – که از بزرگ ترین تلاش ها در زمینه سبک شناسی، و بحث و تحقیق در این مجال می باشد-، نظرات خود را ارائه داده است. این تألیف، ثمره کسب آگاهی طولانی مدت در بلاغت و نقد قدیم، البته با اطلاع از انواع فرهنگ های نقدی بیگانه– غربی- می باشد. بررسی های نظری در نقد قدیم در این تألیف بیان می شود؛ یعنی همان نقد قدیمی که بین نقد و بلاغت آمیخته است و مرزی بین آن دو قائل نیست. این امتزاج و در هم آمیختگی، منجر به انشعابِ بررسی های بلاغی به علوم سه گانه یعنی همان، معانی و بیان و بدیع می شود. در علم معانی، جمله، مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ﴾، السَّماءِ، ذلِكَ، مِنْها Next Entries منبع پایان نامه درباره سبک شناسی، صحیفه سجادیه، لایه نحوی، امام سجاد