پایان نامه رایگان با موضوع فعل مضارع، تقدیم و تأخیر، قرآن کریم، زبان قرآن

دانلود پایان نامه ارشد

کلمات کلیدی: قرآن کریم، سوره‌ی حج، سبک‌شناسی، فنون بیانی، موسیقی حروف، تأکید معنایی.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………….د
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………1
فصل اوّل «کلیات تحقیق» 3
1ـ 1 تعریف و بیان مسئله ……………………………………………………………………………..4
1ـ 2 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………4
1ـ 3 سؤالات اصلي پژوهش …………………………………………………………………………4
1ـ 4 مرور و نقد پژوهش‌های گذشته ……………………………………………………………..5
1ـ 5 جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش …………………………………………………..6
1ـ6 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………….6
1ـ 7 روش انجام پژوهش ……………………………………………………………………………6
فصل دوّم «تعاریف» 7
2ـ 1 سبک در لغت …………………………………………………………………………………….8
2ـ 2 مفهوم سبک‌شناسی از دیدگاه قدماء ………………………………………………………9
2ـ3 سبک‌شناسی ……………………………………………………………………………………..10
2ـ4 سبک‌شناسی از دیدگاه نظریه‌پردازان مسلمان و غرب ……………………………….12
2ـ 5 رویکردهای سبک‌شناسی ………………………………………………………………….15
2ـ 5 ـ 1 سبک‌شناسی توصیفی(بیانی) …………………………………………………………..16
2ـ5 ـ2 سبک‌شناسی تکوینی(فردی) …………………………………………………………….17
2ـ 5 ـ3 سبک‌شناسی نقش‌گرا ……………………………………………………………………19
2ـ 5 ـ4 سبک‌شناسی ساختگرا…………………………………………………………………….20
2ـ 6 طبقات سبک‌شناسی …………………………………………………………………………..21
2ـ 6ـ1 سطح زبانی …………………………………………………………………………………..22
2ـ 6ـ 1ـ1 سطح آوایی ……………………………………………………………………………..22
2 ـ6ـ 1ـ2 سطح واژگانی ……………………………………………………………………………24
2ـ6ـ 1ـ 3 سطح نحوی ………………………………………………………………………………25
2ـ 6ـ 2 سطح ادبی ……………………………………………………………………………………26
2ـ 6ـ3 سطح فکری ……………………………………………………………………………….. 28
2ـ 7 ارتباط سبک‌شناسی و بلاغت ………………………………………………………………29
2ـ 8 اقتران سبک‌شناسی و بلاغت ……………………………………………………………….30
2ـ 9 وجوه تمایز سبک‌شناسی و بلاغت ……………………………………………………….31
2ـ 10 معرفی سوره‌ی حج ………………………………………………………………………….32
2ـ 11 علت نام‌گذاری ……………………………………………………………………………..34
2ـ 12 ترتیب و هدف نزول سوره ………………………………………………………………..34
2ـ 13 همخوانی سوره حج با سوره‌های قبل و بعد «انبیاء و مؤمنون»…………………….36
2ـ 14 محتوای سوره …………………………………………………………………………………37
فصل سوم «سبک‌شناسی زبانی (آوایی، نحوی و صرفی)» 39
3ـ1 مقدمهای بر زبان قرآن (عربی) ………………………………………………………………40
3ـ 2 سطح آوایی ……………………………………………………………………………………..41
3ـ 2ـ 1 موسیقی ………………………………………………………………………………………42
3ـ2ـ 2 موسیقی یا نظم آهنگ قرآن …………………………………………………………….43
3ـ 2ـ2ـ 1موسیقی بیرونی …………………………………………………………………………..43
3ـ 2ـ2ـ 2 موسیقی درونی…………………………………………………………………………..45
3ـ 2ـ 2ـ 2ـ 1 تکرار ………………………………………………………………………………….45
3ـ 2ـ2ـ2ـ1ـ1 واج‌آرایی(نغمه‌ی حروف) سوره‌ی حج …………………………………….46
3ـ 2ـ2ـ2ـ 1ـ2 تکرار حروف معانی ……………………………………………………………..48
3ـ 2ـ2ـ2ـ1ـ3 تکرار کلمه …………………………………………………………………………49
3ـ2ـ2ـ2ـ1ـ4 تکرار جمله ………………………………………………………………………….49
3ـ 2ـ2ـ2ـ2 جناس …………………………………………………………………………………..50
3ـ2ـ2ـ2ـ2ـ1 جناس اشتقاق ………………………………………………………………………..51
3ـ2ـ2ـ2ـ2ـ2 جناس مضارع ………………………………………………………………………..53
3ـ2ـ2ـ3 موسیقی کناری ……………………………………………………………………………54
3ـ2ـ2ـ3ـ1 سجع ………………………………………………………………………………………54
3ـ2ـ2ـ3ـ 1ـ1عوامل پدیدآورنده سجع در سوره ی حج ………………………………….55
3ـ2ـ2ـ3ـ 1ـ1ـ1 تقدیم و تاخیر…………………………………………………………………….56
3ـ2ـ2ـ3ـ 1ـ1ـ2 حذف ………………………………………………………………………………57
3ـ2ـ2ـ3ـ 1ـ1ـ3 اعراب و فاصله …………………………………………………………………..58
3ـ2ـ2ـ4 موسیقی معنوی(فکری) …………………………………………………………………59
3ـ2ـ2ـ4ـ1 تضاد (طباق)…………………………………………………………………………….59
3ـ2ـ2ـ4ـ1ـ1 تضاد ظرفی …………………………………………………………………………..60
3ـ2ـ2ـ4ـ1ـ2 تضاد وصفی ………………………………………………………………………….61
3ـ2ـ2ـ4ـ2 پارادوکس «ناسازواره»………………………………………………………………..64
3ـ2ـ2ـ4ـ3 مراعات‌النظیر ……………………………………………………………………………66
3ـ 3 سطح نحوی(ساختاری)……………………………………………………………………….68
3ـ3ـ1 عنصر تقدیم و تأخیر ………………………………………………………………………..68
3ـ3ـ2 اسلوب حذف…………………………………………………………………………………69
3ـ3ـ3 احتباک …………………………………………………………………………………………71
3ـ3ـ4 اسلوب قصر …………………………………………………………………………………..74
3ـ3ـ4ـ1 اسلوب نفی و استثناء……………………………………………………………………..75
3ـ3ـ4ـ2 قصر بوسیلهی «إنما»……………………………………………………………………….76
3ـ3ـ4ـ3 قصر به روش «حرف عطف لکن»…………………………………………………….77
3ـ3ـ4ـ4 قصر به روش «لو لا» ……………………………………………………………………..78
3ـ3ـ4ـ5 قصر به روش«تقدیم ما حقه تأخیر» …………………………………………………..78
3ـ3ـ4ـ6 شیوه‌های فرعی قصر ……………………………………………………………………80
3ـ3ـ5 جملات انشائی ……………………………………………………………………………….81
3ـ3ـ5ـ1 استفهام ………………………………………………………………………………………82
3ـ3ـ5ـ1ـ1 همزه (أ) …………………………………………………………………………………83
3ـ3ـ5ـ1ـ2 کیف ………………………………………………………………………………………85
3ـ3ـ5ـ2 اسلوب نداء …………………………………………………………………………………85
3ـ3ـ5ـ3 التفات ………………………………………………………………………………………..87
3ـ3ـ5ـ3ـ1 التفات از ضمیر غایب به ضمیر مخاطب …………………………………………88
3ـ3ـ5ـ3ـ2 التفات از فعل ماضی به فعل مضارع……………………………………………..89
3ـ3ـ5ـ3ـ3 التفات از فعل مضارع به فعل ماضی……………………………………………….89
3ـ3ـ5ـ3ـ4 التفات از فعل ماضی به فعل مضارع مستقبل ……………………………………90
3ـ3ـ5ـ3ـ5 التفات از آینده به مضارع ……………………………………………………………90
3ـ3ـ5ـ3ـ6 التفات عددی ………………………………………………………………………….90
3ـ3ـ5ـ3ـ6ـ1 التفات کاهشی ………………………………………………………………………91
3ـ3ـ5ـ3ـ6ـ1ـ1 التفات از جمع به مفرد ………………………………………………………….91
3ـ3ـ5ـ3ـ6ـ2 التفات افزایشی ………………………………………………………………………91
3ـ3ـ5ـ3ـ6ـ2ـ1 التفات از مثنی به جمع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع بیکیفری، سازمان ملل، ایالات متحده، جنایات جنگی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع سطح زبانی، زبان عربی، ایدئولوژی، هنجارگریزی