منابع پایان نامه ارشد درمورد جنگ جهانی دوم، روش شناسی، دوره ی قاجار، حزب دموکرات

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………50
3-12-14 رفع غائله سمیتقو …………………………………………………………………………………………..52
3-12-15 رضا خان و قوام السلطنه …………………………………………………………………………………53
3-12-16 توقیف و تبعید قوام السلطنه ……………………………………………………………………… 55

فصل چهارم : بازگشت قوام السلطنه به صحنه ی سیاست
4-1 اوضاع سیاسی ایران از سال 1301-1320 ………………………………………………………………….58
4-2 نخست وزیری قوام السلطنه و تشکیل کابینه ………………………………………………………………59
4-2-3 استخدام مستشاران آمریکایی …………………………………………………………………………………61
4-2-4 مشکلات مالی دولت قوام السلطنه…………………………………………………………………………..62
4-2-5 غائله ی 17 آذر 1321……………………………………………………………………………………………66
4-2-6 اختلاف شاه و قوام السلطنه …………………………………………………………………………………..68
4-2-7 زمینه های سقوط قوام السلطنه ……………………………………………………………………………..69
4-2-8 استعفای نخست وزیر ……………………………………………………………………………………………….70

فصل پنجم :فعالیت سیاسی قوام السلطنه از شهریور 1320 تا تیر 1331
5-1 تشکیل هیات دولت …………………………………………………………………………………………………..73
5-1-2 سیاست قوام السلطنه با شوروی……………………………………………………………………………75
5-1-2-3 قرارداد قوام سادچیکف ……………………………………………………………………………………78
5-4 تشکیل حکومت آذربایجان و کردستان …………………………………………………………………..81
5-4-5 تشکیل حزب خودمختار کردستان……………………………………………………………………….88
5-4-6 قوام و غائله آذربایجان و کردستان…………………………………………………………………….. 90
5-4-7 قوام و تشکیل حزب دموکرات ایران ……………………………………………………………………94
5-4-8 تشکیل کابینه ائتلافی ……………………………………………………………………………………….. 95
5-1-9 مجلس پانزدهم شورای ملی………………………………………………………………………………. 97
5-10 برکناری قوام السلطنه از نخست وزیری ………………………………………………………….. 100
5-10-11 از برکناری قوام السلطنه تا استعفای مصدق از نخست وزیری …………………..101
5-12 پنجمین کابینه قوام السلطنه ……………………………………………………………………………. 105
5-12-13 واقعه سی تیر و برکناری قوام السلطنه ………………………………………………………. 108

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………….110
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………….113
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….130
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..135

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1بیان مسأله
بررسی هریک از نخبگان سیاسی در تحولات سیاسی اجتماعی جامعه به روشن شدن بسیاری از وقایع تاریخی کمک میکند. در تاریخ معاصر ایران، تحولات دوره مشروطه و عصر پهلوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این برهه زمانی شاهد تحولات سیاسی بسیاری هستیم .
بررسی نقش بازیگران سیاسی این دوران به ما این اجازه را می دهد که از نگاهی خاص به وقایع بنگریم. یکی از شخصیت های مهم و تاثیر گذار این دوره ی تاریخی یعنی اواخر دوره ی قاجار و اوایل دوره ی پهلوی دوم احمد قوام ملقب به قوام السلطنه است. در یک بررسی ساده درمیابیم که قوام پلکان ترقی و صعود را طی نمود.او پس از تحصیل در اروپا به ایران بازگشت و بلافاصله وارد دربار شد و در استانه ی انقلاب مشروطیت به صف مشروطه خواهان در می اید.
قوام السلطنه پس از مشروطیت به مسئولیت های حساسی دست یافت. از مهمترین مناصب او باید به والیگری آذربایجان، رئیس الوزرایی او پس از خلع سیدضیا در سال 1300 و دومین رئیس الوزرایی اش به مدت هشت ماه اشاره کرد. قوام در دوره ی پهلوی از تصدی مناصب دولتی کنار گذاشته شد و راهی اروپا گشت اما بعد از شهریور1320 به تدریج وارد صحنه سیاسی شد و فعالیت های وی جدی تر گردید .تا اینکه با جریان واقعه سی تیر 1331 برای همیشه از صحنه ی سیاسی دوری گزید.
زندگی سیاسی احمدقوام را می توان به دو دوره تقسیم بندی کرد. از مشروطه تا انقراض قاجار (1285-1304 ) و دوره پهلوی دوم (1320 -1331 ) .
با بررسی زندگی قوام السلطنه در واقع به بیان این مسأله می پردازیم که این رجل سیاسی چه عملکردی در شرایط متفاوت سیاسی ایران داشت؟ چگونگی ورود او به دنیای سیاست ،دلایل موثر در پیدایش، دوام و سقوط دولت های وی ؟،رابطه ی سیاسی او با رضا شاه و محمدرضاشاه؟ همچنین چگونگی تعامل او با قدرت های خارجی چون؛ا نگلیس ،شوروی، امریکا از جمله مسائل مهم این پژوهش است..همانگونه که ملاحظه می شود قوام السلطنه حضور طولانی و سرنوشت سازی در دستگاه حکومت قاجار و پهلوی داشت و بررسی زندگی سیاسی او به عنوان محور اصلی این پژوهش اهمیت فراوانی دارد.

1-2پرسش های تحقیق
پرسش اصلی
1.عملکرد احمد قوام السلطنه در دوران نخست وزیری اش چگونه ارزیابی می شود؟
پرسش های فرعی
1. احمد قوام السلطنه در حل بحران آذربایجان وکردستان بعد از جنگ جهانی دوم چه نقشی داشت ؟
2. موضع سیاسی احمد قوام السلطنه در مقابل قدرت های بزرگ خارجی بعد از جنگ جهانی دوم چگونه بود؟
1-3فرضیات تحقیق
فرضیه ی اصلی
1.احمد قوام به عنوان یک سیاستمدار سنت گرا با استفاده از تدابیر سیاسی چه در عرصه ی داخلی و چه در عرصه بین المللی توانست مشکلات زیادی را از سر راه بردارد.
فرضیات فرعی
2..قابلیت قوام در سیاست و حفظ حاکمیت ارضی کشور همانا در حل بحران آذربایجان برجسته میشود و نقش او در این راه بسیار تعیین کننده بود.
3.قوام در سیاست خارجی اش بعد از جنگ جهانی دوم با نفوذ انگلستان و شوروی درامور داخلی ایران مخالف بود و معتقد بود که امریکا به عنوان موازنه کننده روسیه و انگلیس در صحنه ی سیاسی ایران حضور داشته باشد.
1-4اهمیت و ضرورت تحقیق
به دلایلی چند باید در خصوص زندگی شخصیت های سیاسی به دقت اندیشید، اهمیت نقش این شخصیت ها در تعیین سرنوشت جوامع غیر قابل انکار است. شناخت این اشخاص و نقش و عملکرد آنها در جوامع مختلف ضروری است. از نظر علمی مشکل بتوان تاریخ جوامع بشری را بدون این شخصیت ها تفسیرکرد.بررسی زندگی سیاسی قوام السلطنه به واقع به معنای بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران بعد از مشروطه و همچنین تحلیل وضعیت آشفته ی کشور بعد از جنگ جهانی دوم است.
5-1 سازماندهی تحقیق : .
این پژوهش به پنج فصل تقسیم شده است: فصل اول به کلیات تعلق می گیرد که شامل، بیان مساله ، اهمیت و ضرورت تحقیق، پرسش ها و فرضیات، سازماندهی پژوهش، روش شناسی تحقیق ،پیشینه تحقیق و بررسی منابع می باشد. فصل دوم : اوضاع سیاسی ایران در آستانه مشروطیت و مراحل نخستین زندگانی احمد قوام السلطنه را بررسی میکندکه در آن اوضاع سیاسی ایران در آستانه مشروطیت و زندگی احمد قوام السلطنه از تولد تا ورود به صحنه ی سیاست را برر میکند .فصل سوم: به عملکرد سیاسی قوام در دوره ی مشروطه تا شهریور 1320 میپردازد که در آن تصدی مقام وزارت ،فرمانروایی خراسان، کابینه های قوام و اقدامات کابینه ها مورد بحث است. فصل چهارم: بازگشت قوام به صحنه ی سیاست بعد از 15 سال و تشکیل کابینه و اقدامات کابینه ها از جمله استخدام مستشاران خارجی، بلوای 17 آذر1321 و اختلاف قوام با محمدرضا شاه موردبررسی قرار میگیرد. و در فصل پنجم : به غائله ی آذربایجان و رویارویی قوام با شوروی وتشکیل حزب دموکرات وتشکیل کابینه ائتلافی و قیام سی تیر 1331 پرداخته می شود. نکته ی قابل توجه اهمیت اقدامات سیاسی قوام بعد از شهریور 1320 است. در اخر به نتیجه گیری تحقیق پرداخته ایم.
1-6 روش شناسی تحقیق
با توجه به موضوع مورد پژوهش، روش کلی تحقیق حاضر، بر استفاده از روش های تاریخی که عمدتا روش توصیفی –تحلیلی است استوار است. که سعی شده است بر اسناد و مدارک و داده های صحیح متکی باشد. گرچه روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش عمدتا برمنابع و ماخذ کتابخانه ای قرار دارد.
1-7 پیشینه ی پژوهش
از اهم پژوهش های صورت گرفته در مورد شخصیت و عملکرد سیاسی احمد قوام که در غنای مطالب تحقیق موثر بوده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد.:
میرزا احمد قوام السلطنه در دوران قاجار و پهلوی : نویسنده :باقر عاقلی . این کتاب شرح زندگانی پر فراز و نشیب قوام السلطنه سیاستمدار دوره ی قاجار و پهلوی است. کتاب از سه بخش تشکیل شده است که نویسنده در بخش نخست شخصیت قوام السلطنه را معرفی می کند. در بخش دوم به بررسی حیات سیاسی قوام السلطنه در دوران پهلوی اختصاص دارد. و دربخش سوم تعلیقات و اسناد آمده است. این کتاب یکی از منابع اصلی پایانامه است و سعی شده موضوعات ان به عنوان کلیدی برای بحث های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
در تیررس حادثه : نویسنده: حمید شوکت. نوشته ی اقای شوکت جزئیات زندگی سیاسی احمد قوام را در بردارد و اطلاعات زیادی از تدابیر رئیس دولت را به دست می دهد. این کتاب هشت فصل دارد که اطلاعات جامعی نیز درمورد زمانه و کارنامه قوام ارائه می دهد. حمید شوکت با قلمی شیوا و روان زندگی سیاسی قوام را از اغاز تا پایان روایت کرده است. هرچند از کاستی و ضعف در پاره ای از تحلیل ها خالی نیست.از نظر وی قوام استاد مسلم سیاست بود. نویسنده حل و فصل قضیه ی گیلان و خروج ارتش سرخ از آن را تدبیر قوام می داندو از نقش قطعی او در حفظ استقلال ایران سخن می گوید.چناچه معاهده ی 1921 ایران و شوروی را از موفقیت های او برمیشمارد و هیچ اشاره ای به تلاش های دولت ندارد.در بخش غائله ی آذربایجان تحلیلی منسجم به خواننده ارائه شده اما باز هم نقش قوام هر چه بیشتر برجسته میشود.در صفحات پایانی کتاب نیز مصدق و راه و روش او را اماج انتقاد قرار می دهد. این کتا ب توانست به عنوان یکی از منابع اصلی خصوصأ در بحث چهار چوب بندی و فصل بندی کمک خوبی باشد.
زندگی سیاسی قوام السلطنه :نویسنده : جعفر مهدی نیا. این منبع کتاب جامعی است که شامل زندگی قوام السلطنه از تولد تا زمان وفاتش می باشدو در این کتاب سعی شده زندگی قوام همراه با تحولاتی که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تهاجم فرهنگی، نهج البلاغه، زنان و دختران، آزادی اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مجلس شورای ملی، وزارت خارجه، انقلاب اسلامی، میرزا آقا