پایان نامه با واژگان کلیدی اسلام سیاسی، تعدد زوجات، کشورهای اسلامی، شورهای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

3-3-3 دختران حریمها را شکستند 40
3-3-4 تغییر مفهوم عفت 40
3-3-5 قشر تحصیلکرده به دنبال رابطه عاشقانه است 41
3-3-6 زنان در مقابل شوهران عیاش، صبور نیستند 42
3-4 عوامل موثر کدامند 44
3-4-1 تقلید از غرب 45
3-4-2 آزادی لعنتی 46
3-4-3 دخالت مردان هوسباز 48
3-4-4 سینما، تلوزیون، تلفن و دختران 49
3-5 پیامدهایی داشته است 50
3-5-1 متلاشی شدن کانون خانواده 50
3-5-2 زنان وکیل، سربار اجتماع هستند 52
3-5-3 از دست دادن شادابی و زیبای زنان 52
3-5-4 کوتاهی در پرورش کودکان 53
3-5-5. دختران و زنان خود را در ابراز عشق علنی محق میدانند 54
3-6 راهحلها کدامند 55
3-6-1 آگاه کردن جوانان و زنان 55
3-6-2 بسیج کردن مردان 56
3-6-3 مجازات قانونی مردانی که حامی حق رای زنان هستند 56
3-6-4 منتظرة الوکالهها مربی دختران دبیرستانی شوند 57
3-6-5 زنان با صبر و شکیبایی مشکلات را نادیده بگیرند 58
3-7 . چشم انداز مطلوب چیست 59
3-7-1 . زن خانهدار 59
3-7-2 زن گمنام و صبور 60
3-8 . جمعبندی: 61
فصل چهارم: زن صاحب حق 63
4-1 مجله مکتب تشیع 65
4-1-1 نشریه مکتب تشیع پایگاه مطبوعاتی امام خمینی(ره) 66
4-2 وضع چطور بوده است 68
4-2-1 قبل از اسلام 69
4-2-1-1 با زن مثل حیوان اهلی رفتار میشد 69
4-2-1-2- تمدن و قوانین مدنی به زن استقلال ندادند 71
4-2-1-3- زن هیچ مسئولیت اجتماعی نداشت 72
4-2-1-4 اسلام ظهور کرد 72
4-2-2 بعد از ظهور اسلام 73
4-2-2-1- محدود بودن بانوان در دوره سیادت اسلام 73
4-2-2-2 تعدد زوجات مورد قبول همه بود 74
4-2-2-3داشتن خانواده برای مرد نفع داشت 75
4-3 چه اتفاقی افتاد 75
4-3-1 غرب 76
4-3-1-1 سیاه نمایی غربیها از حقوق زن در اسلام 76
4-3-1-2 غرب در حال فروپاشی است 78
4-3-1-3 از هم پاشیدن خانواده 78
4-3-1- 4از میان رفتن ریاست پدر 79
4-3-1-5 دادن حق طلاق به زنان 80
4-3-1-6 افزایش بیبندوباری 80
4-3-1-7 افزایش پرورشگاهها 81
4-3-1-8 غرب در کمین ارزشهای اسلامی 82
4-3-2 ایران 83
4-3-2-1 با آزادی زنان عفت ملی به خطر افتاده است 83
4-3-2-2مردان شهوت پرست به دنبال آزادی زنانند 84
4-3-2-3 اختلاط زن و مرد 84
4-3-2-4 نمیگذارند صدای مخالفان آزادی زنان شنیده شود 85
4-3-2-5 تهدید روحانیون 85
4-3-2-6 تغییر قوانین اسلام 86
4-3-2-7 اعتراض به تعدد زوجات 87
4-3-2-8 تهدید ریاست مرد در خانواده 89
4-3-2-9 کشورهای اسلامی به زنان آزادی داده اند 89
4-4 عوامل موثر کدامند 90
4-4-1 عوامل سیاسی 90
4-4-1-1تهاجم فرهنگی غرب 92
4-4-1-2 تحت استعمار بودن کشورهای اسلامی 93
4-4-1-3 صلاحیت نداشتن سازمان ملل 94
4-4-1-3-1 منشور آن لفافهای برای اعمال زور است………………. 94
4-4-1-3-2 وجود بی عدالتیهای فراوان 94
4-4-1-3-3 تبعیض نژادی در آمریکا 95
4-4-1-4 عمله استعمار 95
4-4-1-5 اطلاعات غلط غربیها از اسلام 96
4-4-1-6 تعالیم غلط کلیسا 97
4-4-2 روشنفکران 98
4-4-3 زنان خودآرا و عدم تفکیک جنسی 98
4-4-4 مردهایِ جاهل به موازین شریعت 99
4-4-5 اهمال سازمانهای فرهنگی 100
4-5 چه پیامدهای داشته است 101
4-5-1 . اطلاعات دینی خود را از غربیها خواستیم 101
4-5-2 از میان رفتن تعهد و احترام در خانواده 102
4-5-3 ازدیاد فحشاء 102
4-5-4 افزایش فرزندان نامشروع 104
4-5-5 هرج و مرج و سقوط کشور 105
4-6 راه حل ها کدامند 106
4-6-1 . رد منشور حقوق بشر 106
4-6-2 تحقیق و تعقل 107
4-6-3 پیروی از فطرت 108
4-6-3-1 سپردن امور اجتماعی به دست عقل مرد 109
4-6-3-2 توجه به قدرت غریزه جنسی زیاد مردان 110
4-6-3-3 تقسیم وظایف بر حسب ذاتگرایی 112
4-6-3-4 پیروی از عدالت به جای تساوی زن و مرد 113
4-6-4 بازگشت به سنتهای پیشین 114
4-6-4-1 تعدد زوجات 115
4-6-4-2 صیغه 118
4-6-4-3 اطاعت زن از مرد 119
4-6-5 سوء استفاده نکردن از قوانین 119
4-6-6 تنبیه مردها 121
4-6-7 به کار بردن راههای نامحسوس توسط زنان 121
4-6-8 تفکیک جنسیتی 122
4-6-9 حجاب 123
4-7 چشم انداز مطلوب چیست 123
4-7-1 . پیروی از احکام اسلام 124
4-7-1-1 آموزش زن 127
4-7-1-2 ازدواج 127
4-7-1-3 جهاد، قضاوت، حکومت مختص مردان است 128
4-7-1-4 فعالیتهای اجتماعی زن 129
4-7-2 زن مقدس 129
4-8 جمعبندی: 131
فصل پنجم: زن کانون خانواده 133
5-1 نشریه مسجد اعظم 134
5-1-1 هدف از انتشار مسجد اعظم 135
5-2 وضع چطور بوده است 138
5-3 چه اتفاقی افتاده است 140
5-3-1 زنان در جامعه حضور یافته‌اند 140
5-3-2 عفت عمومی لکه دار شده است 141
5-3-3 مردان دل به زنان فرنگی بسته‌اند 147
5-3-4 اسلام توسط استعمارگران متهم شده است 150
5-4 عوامل موثر کدامند 152
5-4-1 . بروز تمدن ماشینی و انقلاب صنعتی 152
5-4-2 نقشه دشمنان و مستکبرین 153
5-4-3 زنان تجسم عینی شهوت در اجتماع 154
5-4-3-1زن یعنی دختر، همسر، مادر 156
5-4-3-2 رسوایی و انحراف و فساد دختران بیشتر از پسران است 157
5-4-3-3 دختر اجتماعی زن خوبی برای شوهرش نیست 158
5-4-4 تمدن و آزادی 160
5-5 پیامدهایی که داشته است 161
5-5-1 افزایش مراکز فحشا و انحرافات جنسی 162
5-5-2 دچار شدن به سرنوشت شوم کشورهای غربی 163
5-5-3 افزایش زنا و فرزندان نامشروع 164
5-5-4 از هم پاشیدن خانواده توسط دختر اجتماعی 165
5-5-5 از بین رفتن بنیان شرافت، اخلاق و فضیلت در جامعه 165
5-5-6 دختران به سمت ادارات و یا فساد میروند 166
5-5-7 به خطر افتادن آداب و سنن ملی و دینی کشور 167
5-6 راه حل ها کدامند 168
5-6-1-1 تفاوت حقوق با توجه به جنس زن و مرد 168
5-6-1-2 وظایف زن را محدود به محیط خانه کردن 169
5-6-1-3 فعالیت علمی و اقتصادی تحت نظارت شوهر 172
5-6-1-4 تربیت زن توسط شوهر 173
5-6-1-5 جلوگیری از ازدواج مسلمانان با کفار 174
5-6-2 پیوند زناشوی با خانوادهای دیندار 174
5-6-3 دولت اجازه ندهد مردان به صورت رایگان زن فرنگی بگیرند 175
5-7 چشم انداز مطلوب چیست 176
5-7-1 نمونه یک زن آرمانی زنی است که در خانه کنار شوهرش باشد 176
5-7-2 هر چه زودتر دختران را به خانه شوهر بفرستید 179
5-7-3 زن مطیع مرد باشد 180
5-8 جمعبندی: 182
فصل ششم: زن مبارز 184
6-1 وضع چطور بوده است 185
6-2 چه اتفاقی افتاد 188
6-2-1 اتفاقات رخ داده در امریکا 188
6-2-1-1 در ممالک صنعتی زن وسیله هوسرانی شده است 189
6-2-1-2 تصویب قانون تساوی زن و مرد در آمریکا 190
6-2-1-3 افزایش مادران شاغل در آمریکا 191
6-2-1-4 زنان آمریکا از عهدهی کار خانه و بیرون بر نمیآیند 191
6-2-2 اتفاقات رخ داده در ایران 191
6-2-2-1 انتشار مجلات زرد به نام بانوان 192
6-2-2-2 تغییر قانون مدنی 193
6-2-2-3 صف آرایی زنان در مقابل مردان 194
6-2-2-4 مساله حجاب 196
6-2-2-4-1.مخالفان اسلام حجاب را دوری از اسلام معرفی کردند…………….. 196
6-2-2-4-2عمل نکردن به دستور اسلامی حجاب……………. 197
6-2-2-4-3توطئه بر علیه دختران چادری……………………………………………………………….. ..197
6-2-2-4-4اکثریت زنان موفق چادری هستند……………………………………………………………..198
6-2-3 شاغل شدن زنان 199
6-2-3-1تبریک به زنان برای شاغل شدن 199
6-2-3-2 خیانت مادران شاغل 200
6-2-3-3 عدم کارائی زنان در اجتماع 201
6-2-3-4 زنان بازار کار را اشباع کردهاند 202
6-2-4 گمراه کردن زنان 202
6-2-5 زنان به دنبال خودنمایی هستند 203
6-2-6 خطر مسخ فرهنگی در کمین زنان 204
6-2-7 زن موجودی شبه مرد شده است 205
6-3 عوامل موثر کدامند 205
6-3-1 سرمایه داران سودجو 206
6-3-2مردانی که زنان را تحقیر میکنند 207
6-3-3 نویسندگان غرب زده 208
6-3-4 مشغولیت مادران در بیرون از خانه 209
6-3-5 آزادی زنان 209
6-3-6 جذب کردن مردان 210
6-3-7 از خودبیگانگی اجتماعی 210
6-3-8 استعمار فرهنگی 211
6-3-9 وسایل ارتباط جمعی 212
6-4 چه پیامدهای داشته است 212
6-4-1 مجلات بانوان زنان را از مسئولیت اصلی باز میدارد 212
6-4-2 عصیانزدگی زنان 213
6-4-3 جرم و جنایت در آمریکا به وسیله جوانان 213
6-4-4 سلب امنیت از جامعه 214
6-4-5 از هم پاشیدن خانواده 214
6-4-6کندی پیشرفت کار اجتماع 216
6-4-7 از دست رفتن شخصیت زنانه 217
6-4-8 از خودبیگانگی جامعه 218
6-4-9 کالایی شدن زن 218
6-5 راهحلها کدامند 219
6-5-1 اعتراض و برخورد جدی با مسئولین مجلات بانوان 219
6-5-2 تربیت صحیح 220
6-5-3 زنان با مادر شدن سعادتمند میشوند 221
6-5-4 حل اختلافات در محیط خانه 221
6-5-5 استفاده از روحانیون برای تنظیم قانون 222
6-5-6 زنان به جای شاغل شدن به تربیت فرزندان بپردازند 223
6-5-7 الزام به رعایت حجاب 223
6-5-8 تفکیک جنسیتی 224
6-5-9 استفاده از تعالیم روحانیون 225
6-5-10برگشتن به وضع سابق برای زنان آمریکا 226
6-5-11 مردان کمک کنند تا قانون تساوی زن و مرد لغو شود 227
6-5-12 شناساندن زن به جامعه 227
6-5-13 الویت دادن به استقلال فرهنگی 228
6-5-14 انتقال ارزشها از طریق زنان 229
6-5-15 به وجود آوردن زن مبارز 230
6-5-16 احیاء دوباره فرهنگ 231
6-5-17 شرکت دادن زنان در کار تولیدی 231
6-6 چشمانداز مطلوب چیست 232
6-6-1حدود تعالیم زنان 232
6-6-2 احترام به زنان و دختران 233
6-6-3 مادر مقدس 233
6-6-4 آزادی اجتماعی زن محدود است 234
6-6-5 حجاب و تفکیک جنسی 235
6-7 .جمعبندی: 236
فصل هفتم:نتیجه گیری 238
فهرست منابع……………………………………………….. ……………………………………………………………..268

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1
1-1 بیان مساله

باز اندیشی در روایتهای مختلف و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زنان در سیر تکامل این روایتها میتواند روند اتفاقات تاریخی- سیاسی یک جامعه را نمایش دهد. مناسبات گفتمانی نقش تعین کنندهای در تعریف نقش سوژه دارند همچنان که گفتمان اسلام سیاسی با مشروعیت دادن به زن به عنوان یک سوژه سیاسی موجب مشروعیت بخشی به انقلاب اسلامی شد.
بررسی انچه که زن را به عرصه حیات عمومی کشاند و از وی یک سوژه سیاسی ساخت ، بازشناخت مجدد وی را فراهم میکند . همچنین زن سیاسی شده محدودیت ها و امکانهای پیش روی خود را در جامعه بهتر درک خواهد کرد. سوژه با بازاندیشی در هویت خویش و نحوه ورودش به عرصه عمومی و سیاست به دنبال هژمونیک شدن اسلام سیاسی، در تثبیت جایگاه سیاسی خویش به صورت ساختارمند تامل میکند.
با تعریف مجدد از زن سیاسی شده در ایران و بازخوانی اولین متون اسلامگرایان سیاسی در دههی سی و چهل که فصل جدیدی از ظهور اندیشه های سیاسی در ایران بود و بخشهای از قشر روحانی و روشنفکر به ایدئولوژی اسلام سیاسی روی آورده بودند، روایتی مستند از زن سیاسی شده و نقش سوژگی زنان در انقلاب را شاهد خواهیم بود. چینش دگرباره روایتهای تاریخی زن از هویت خویش در کنار یکدیگر ظهور معنای جدیدی را بروز میدهد. معنایی که اصالت آن را در یادآوری و مرور خاطرات و متون جمعی دینی و مذهبی میتوان بازجست. اصالت این معنا روایتها را به طریقی گرد هم میآورد که زن را به تعریف دیگری از چیستی میرساند.
اقشار مختلف انسانها درک،شناخت و تعریفشان از مسائل موجب بروز الگوی رفتاری خاصی خواهد شد. به دنبال این امر با هژمونیک شدن اسلان سیاسی و مشخص کردن حیطه خصوصی و عمومی برای سوژه و مشروعیت دادن به آن دخالت در نظام سیاسی برای زن ممکن میشود تا جای که حضور زنان به نظام مشروعیت می بخشد. این مشروعیت بخشی ذهن را به سمت چرایی و چگونگی این کنش میکشاند. اینکه نحوه تکامل سوژه در اسلام سیاسی چه بازخوردها و بازنمایی در عرصه سیاسی داشت و ساخت چه الگوی از سوژه ارئه میشود؟
چگونگی این سیالیت و سیر آن در بازخوانی متون بررسی خواهد شد. با آنالیز درست متن و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حزب دموکرات، بحران دموکراسی، جامعه شناسی سیاسی، وزارت خارجه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل روایت، اسلام سیاسی، انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی ایران