دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، علوم اجتماعی، فلسفه علم

دانلود پایان نامه ارشد

گفتار سوم : پویش تاریخی و معرفتی روش شناسی به مثابه علم 46
جستار نخست : عصر جدید و روش شناسی 46
مبحث نخست : فرانسیس بیکن و روش تجربه گرا 47
مبحث دوم : دکارت و شک روش شناسانه 48
مبحث سوم : جان استوارت میل و توسعه روش های استقرایی 52
گفتار چهارم : مختصات عمومی روش شناسی های عصر جدید 55
جستار نخست : ارکان اندیشه روش شناسانه مدرن 56
مبحث نخست : انسان گرایی روش شناختی 57
مبحث دوم : فردگرایی روش شناختی 58
مبحث سوم : اعتباری انگاری روش شناختی 59
مبحث چهارم : مرجعیت عقل خود بنیاد در حیطه روش شناسی 60
گفتار پنجم : مکاتب روش شناسی عصر جدید 62
جستار نخست : مکتب پوزیتیویسم کلاسیک : 65
جستار دوم : مکتب پوزیتیویسم منطقی 67
مبحث نخست : اصل تحقیق پذیری 68
مبحث دوم : اصل تفکیک ارزش – واقعیت 69
جستار سوم : مکتب راسیونالیسم انتقادی یا رئالیسم منطقی 69
جستار سوم : مکتب انتقادی 70
جستار چهارم : مکتب تفهمی (هرمنوتیک ) 72
گفتار ششم : گونه شناسی علوم از منظر الگوهای روش شناختی 73
تمهید بحث : 73
جستار نخست : ساختار علوم قیاسی و اصل موضوعی 74
مبحث نخست : ویژگی های معرفت قیاسی و دانش اصل موضوعی 75
مبحث دوم : کاربست روش اصل موضوعی درعلوم اجتماعی 76
جستار دوم : ساختار علوم استقرایی : 77
مبحث نخست : مساله در علوم استقرایی 78
فصل دوم : سازه های روش شناختی حقوق بین الملل 81
تمهید تفصیلی بحث : 81
گفتار نخست : روش شناسی نظریه های حقوق بین الملل 86
درآمدی نظری : تفکیک ساحت های مفهومی و دستوری حقوق بین الملل : 86
جستار نخست : رویکرد روش شناسانه نظریه حقوق طبیعی 87
جستار دوم : رویکرد روش شناختی نظریه اثباتی 89
جستار سوم : رویکرد روش شناختی نظریه انتقادی 90
جستار چهارم : رویکرد روش شناختی نظریه هنجاری 91
گفتار دوم : روش شناسی های علت کاو حقوق بین الملل 92
جستار نخست : اثبات گرایی حقوقی 93
مبحث نخست : پوزیتیویسم حقوقی کلاسیک 95
مبحث دوم : پوزیتیویسم حقوقی نوین 96
جستار دوم : روش فرايند حقوقي بين المللي 98
جستار سوم : روش حقوق و اقتصاد 101
مبحث نخست : پیوندهای روش شناسانه 101
مبحث دوم : رویکرد حقوق و اقتصاد 102
جستار چهارم : رویکرد روش شناسانه حقوق و روابط بین الملل 104
گفتار سوم : سازه روش شناختی دلیل کاو (عقلانیت روش شناختی) 106
جستار نخست : روش شناسی انتقادی در حوزه معرفت حقوقی 107
جستار دوم : روش شناسی کنش ارتباطی در حوزه حقوق بین الملل 110
جستار سوم : روش شناسی فمينيستي 112
مبحث نخست : مدعیات روش شناسانه فمینیستی 112
مبحث دوم : روش شناسی زنانه گرا و جنسیت محور 114
گفتار چهارم : روش شناسی معنا کاو حقوق بین الملل 115
تمهید بحث : 115
جستار نخست : روش شناسی هرمنوتیک 116
جستار دوم : روش شناسی بینامتنیت حقوقی 118
جستار سوم : رویکرد روش شناختی تحلیل گفتمان حقوقی 121
نتیجه گیری 124
پیشنهادات 128
گزاره های مفهومی و تئوریک 128
گزاره های عملیاتی و کاربردی 129
منابع فارسی 130
کتب : 130
مقالات : 134
رساله ها و پایان نامه ها : 136
تقریرات : 136
طرح های پژوهشی : 136
منابع اینترنتی 136

چکیده
تاریخ روش شناسی نوین ؛ شاهد حضور سه سنت روش شناسانه رقیب است که جریان نخست به تحلیل منطقی سازوکار علم اهتمام می ورزد و سنت دوم پویش جاری و جمعی دانش را باز می کاود و سنت سوم با آمیختن افق های زایش و خوانش ؛ به تاویل و تفسیر متن های معرفتی می پردازد . پوزیتیویسم منطقی و راسیونالیسم انتقادی با مدعیاتی چون : وحدت روش شناسی علوم طبیعی و علوم اجتماعی ، واقع گرایی و نفی نسبیت گرایی نماینده جریان اول و مکاتب جامعه شناختی علم و انتقادی که بر شالوده کثرت گرایی روش شناختی و نسبیت گرایی علم استوار است ، بانی سنت دوم و هرمنوتیک ، تحلیل گفتمان و بینامتنیت که به روابط بینامتنی و نفی کلان روایت ها نظر دارد ؛ شاهد شاخص جریان سوم روش شناسی است . روش شناسی حقوق بین الملل نیز در درون و از بیرون دستخوش تحول و دچار تکثر شده و دوران سلطه قیاس و سیادت استقراء را به خود دیده است. با این حال تحلیل روشمند روش و روش شناسی حقوق بین الملل مستلزم تامل در مبانی و اصول سنت های روش شناسانه موصوف است که در این نوشتار ، جنبه هایی از این مساله و جریان های معرفتی وابسته به آن در کنار بازاندیشی موجهی از روش شناسی های حقوقی نسل اول ، دوم و سوم نظیر : اثبات گرایی ، هرمنوتیک ، هنجاری ، انتقادی ، بینامتنی ، فرایند حقوقی بین المللی ، فمینیسم و رویکرد حقوق و اقتصاد تحلیل شده است که افزون بر تایید کثرت گرایی روشی – پیشفرض سنت دوم و سوم – و تامین واقع گرایی بیناگفتمانی – ترکیب سنت اول و دوم – زمینه همگرایی دانش بالنده حقوق بین الملل با دامنه های معرفتی هم سنخ تدارک دیده شود. برای تامین این هدف ،به شیوه ای تحلیلی – ترکیبی ، طرح تازه ای از سه گانه روش شناسی علت کاو، دلیل کاو و معناکاو که ناظر به ساحت های هنجاری، متن محور و پدیداری حقوق بین الملل و متاثر از سنت های روش شناسانه و ملهم از اصول فلسفه علم است ؛ در افکنده شده است که بر التقاط روش شناسانه ، طبیعت گرایی روش شناختی ،تقلیل گرایی چند سویه دانش حقوقی به نظام حقوقی و نظام حقوقی به قاعده حقوقی و استمرار مدعیات روش شناسانه فاقد وجه و خام اندیشی های بی دلیل ؛ اما علتمند حقوقدانان مکتب طبیعی و اثباتی پرتوی بیافکند و آگاهان را به تامل روشمند در این عرصه ترغیب نماید .
کلید واژگان : روش شناسی های علت کاو – معناکاو و دلیل کاو ، کثرت گرایی روش شناختی ، اثبات گرایی ، هرمنوتیک ، روش انتقادی ،حقوق و اقتصاد ، فرایند حقوقی بین المللی .

فصل نخست : مفهوم ، مبانی ، پیشینه تاریخی و پویش معرفتی دانش روش شناسی

تمهید بحث :
فصل نخست این پایان نامه ؛ عهده دار بازتعریف و بازاندیشی انتقادی مفاهیم و مبانی سنت های پیشا اثباتی ؛ اثباتی و پسا اثباتی روش شناسی علوم اجتماعی به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص است که در گفتار نخست به چارچوب مفهومی موضوع تحقیق ، با تاکید بر ساختار روش شناختی پژوهش و روش تحقیق پرداخته شده است و مباحثی از قبیل بیان مساله ؛ پرسش ها ، فرضیه ها ، ادبیات و ضرورت تحقیق در سطحی کلان و با تکیه بر تنویر ذهن مخاطبان و تمهید ورود عالمانه به حوزه روش شناسی حقوق بین الملل به مثابه یکی از سوژه ها و موضوعات اصلی و بنیادین اندیشه حقوقی و فلسفه علم حقوق بین الملل معاصر تدوین شده است .1 در گفتار دوم ؛ پویش تاریخی و جامعه شناختی الگوهای کلاسیک و مدرن و پسا مدرن روش شناسی علوم اجتماعی ، با تاکید بر مختصات معرفت حقوقی مطالعه می شود .2.فرجام بحث اینکه شکل گیری و تکوین روش شناسی های حقوقی به مثابه معرفتی درجه دوم و وابسته به فلسفه علم حقوق بین المللل و نه منطق حقوق بین الملل3؛ محصول فرایندی است که از آبشخور فلسفه علم ؛ جامعه شناسی معرفت و توسعه دانش های مدرن سیراب و بالنده شده است ؛ هرچند الزامات و تبعات معرفتی آن تاکنون به تفصیل و جامعیت در فلسفه علم حقوق بین الملل بازنموده و آشکار نشده است4. در فصل دوم ؛ افزون بر روش شناسی نظریه های غالب حقوقی ، اعم از مکتب حقوق طبیعی ، اثباتی و انتقادی و هنجاری ، سه سازه اصلی روش شناسی علت کاو ، دلیل کاو و معناکاو حقوق بین الملل مطالعه و تحلیل خواهد شد که در گفتار نخست ؛ مقتضیات روش شناختی نظریه های مسلط حقوق بین الملل تحلیل خواهد شد ؛ در گفتار دوم روش شناسی های علت کاو حقوقی موضوع تحلیل خواهد بود که افزون بر ساحت ها و ابعاد مفهومی این سازه روش شناختی دیرپا و بالنده ، به صورت مصداقی نیز به اثبات گرایی حقوقی به مثابه فراگیرترین و مسلط ترین مدل روش شناختی حوزه معرفتی ، کنشی و هنجاری حقوق بین الملل و خوانش های متنوع و متعدد آن اعم از روش های تاریخی ، استقرایی ، تجربی ، تحلیلی ، جامعه شناختی و سیستمی ذیل سازه های روش شناختی نوظهوری اعم از فرایند حقوقی ، حقوق و اقتصاد ، رویه قضایی فمینیستی و…. پرداخته خواهد شد ؛ در گفتار سوم ؛ با تاکید بر مختصات و تمایزات معرفتی حقوق بین الملل و مجموعه سطوح سه گانه هستی – معرفت و روش شناختی این دامنه علمی ، کنشی و دستوری از علوم طبیعی و اجتماعی به روش شناسی های دلیل کاو حقوقی بر حسب دو تقریر غالب از پارادایم عقلانیت ابزاری- ارتباطی 5 در فلسفه علم اجتماعی معاصر و انتقادی خواهیم پرداخت . در گفتار چهارم و فرجامین ؛ آخرین سازه روش شناختی حقوق بین الملل که متاثر از تحولات پسا اثباتی حوزه روش شناسی علوم اجتماعی است با تاکید بر هرمنوتیک به مثابه دوگانه فن تاویل و روش شناسی عام علوم انسانی و آن دسته از روش شناسی های پسا مدرن نظیر بینامتنیت6 و تحلیل گفتمان انتقادی که داعیه معناکاوی در سر دارند ؛ به دست تحلیل خواهیم سپرد . بدیهی است که هر کدام از این سه جریان روش شناختی حقوق بین الملل ؛ متاثر از پیشینه های تاریخی ، پویش های جامعه شناختی ، معارضات و چالش های معرفتی و منطقی عام علوم بشری و خاص علوم اجتماعی – انسانی بوده است7 که تکیه بر شباهت ها و همسانی ها نبایستی ما را در دام وحدت روش شناسی مورد ادعای پوزیتیویست های منطقی افکنده و از مختصات و تمایزات دانش – نظام و قاعده حقوقی بین المللی – دانش ، هنجار و متن – و بویژه تنوع و تکثر روش و روش شناسی های آن ، چه در مقام مقایسه با روش شناسی علوم طبیعت گرا و ابطال پذیر و چه در مقام تطبیق با روش شناسی های علوم اجتماعی عقلانیت مدار – دلیل کاو و تاویل بنیاد و یا معناکاو غافل سازد .برای نمونه روش شناسی تحلیل گفتمان انتقادی حقوق بین الملل ، که در زمره روش شناسی های معناکاو جای می گیرد ؛ اساسا و اصولا با نقد و جرح و تعدیل پیشفرض های هستی –معرفت شناختی علوم اجتماعی مدرن به طور عام و حقوق بین الملل اثباتی به طور خاص – که متصف به بیطرفی و فاقد سمت گیری ارزشی است – ؛ در صدد پرده برگرفتن از چهره سلطه گرانه و رهایی ستیز پارادایم حقوقی مدرن غربی بر می آید که بر اساس تحلیل رایج رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ، حقوق بین الملل ، چیزی جر انعکاس و ترجمان تفوق و سیادت و استیلای رژیم حقیقت – معرفت غربی نیست . 8 ارتباطی که میان روش شناسی حقوق بین الملل و صورت های متکثر و متنوع اقتدار در میان هست ؛ ( رابطه رژیم های حقیقت و قدرت ) موضوع پیچیده ای است ؛ ولی اصل بر این است که کژتابی های زبان و گزاره های حاوی و حامل همهمه واقعیت – ارزش9 حقوق بین الملل ؛ تنها مولفه و عامل سردرگمی انسان و انحراف در فرایند ارتباط پساتجدد نیست10 ؛ بلکه مهم تر از آن ، گفتمان انتقادی در صدد پرده برگرفتن از چهره سلطه گرانه و رهایی ستیز پارادایم حقوق بین الملل مدرن بر می آید که شرح تفصیلی این ماجرا در صفحاتی از این نوشتار مطمح نظر بوده است . همچنین در صفحاتی به رویکرد هرمنوتیک به مثابه دوگانه «فن و علم تاویل» و « روش شناسی عام علوم اجتماعی و انسانی » به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص پرداخته شده است که با تاکید بر میراث ماندگار اندیشمندانی از قبیل گادامر، نیچه، دریدا، و بویژه دیلتای – که به باور عده ای از مورخان علم ؛ بنیانگذار روش شناسی علوم انسانی – اجتماعی است – خطوط اصلی این سازه روش شناسانه که یکی از روندهای ممتاز روش شناسی سامانه دانایی پساتجدد است ، در حد مقدورات فکری و بضاعت اندک نگارنده بازکاوی و بازاندیشی شده است .

گفتار نخست : طرح نامه و نقشه راه تحقیق ( ساختار روش شناختی و مبانی معرفت شناختی تحقیق )

جستار نخست : مفهوم سازی تئوریک : تبیین معرفتی طرح تحقیق
مبحث نخست : بیان و طرح مساله تحقیق
در حوزه مطالعات حقوقي به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص ؛ كم توجهي به مسائل نوظهور فلسفه علم حقوق اعم از مسائل معرفت شناسی11 ، هستی شناسی 12،انسان شناسی ،ارزش شناسی و نسبت زبان و حقوق13 و بویژه غفلت از مسائل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع روزنامه‌نگاری، آزمون و خطا، موانع توسعه، مشارکت مردم Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، نظام حقوقی، اثبات گرایی