پایان نامه رایگان با موضوع روزنامه نگاری، نامه نگاری، روش شناسی، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………51
1-2-2-2 روزنامه نگاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-2-2-2 روزنامه نگاری علم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
3-2-2-2 قالب های علمی نویسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
4-2-2-2 ارزش های خبری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
5-2-2-2 داستان خبری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
6-2-2-2 فیچر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
7-2-2-2 مصاحبه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
8-2-2-2 گزارش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
1-8-2-2-2 گزارش گری مناقشات علمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………66
3-2 بخش سوم: مرور نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
1-3-2 مدل کمبود ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
2-3-2 مدل زمینه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
3-3-2 مدل کارشناسی غیر حرفه ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
4-3-2 مدل درگیر شدن عموم در علم …………………………………………………………………………………………………………………………………..72
5-3-2 مدل پلکان ارتباطات علم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
6-3-2 نظریه کنشگر- شبکه (ANT) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
4-2 بخش چهارم: مرور تجربی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
1-4-2 پژوهش های خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
2-4-2 پژوهش های ایرانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
5-2بخش پنجم: چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
6-2 بخش ششم: سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
فصل سوم: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
1-3 روش شناسی بخش اول تحقیق (تحلیل محتوای کمی) ………………………………………………………………………………………….95
1-1-3 واحد تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
2-1-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
3-1-3 روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
4-1-3 نحوه جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….99
5-1-3 فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………….99
6-1-3 پایایی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
7-1-3 اعتبار (روایی ) تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
8-1-3 تعریف عملیاتی متغیرهای بخش اول …………………………………………………………………………………………………………………………….101
2-3 روش شناسی بخش دوم تحقیق (مصاحبه عمیق) ………………………………………………………………………………………………….. 110
1-2-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
3-2-3 نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و واحد تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………..112
4-2-3 لیست افراد مصاحبه شونده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112
فصل چهارم: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
تحلیل یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113
1-4 بخش اول: یافته های تحلیل محتوای کمی ………………………………………………………………………………………………………………… 114
1-1-4 یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114
2-1-4 یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………137
2-4 بخش دوم: یافته های مصاحبه عمقی…………………………………………………………………………………………………………………………… 154
1-2-4 تعریف روزنامه نگار علم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………155
2-2-4 مهارت های روزنامه نگار علم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………156
3-2-4 چالش ها و موانع توسعه روزنامه نگاری علم ………………………………………………………………………………………………………………….. 159
1-3-2-4 مشکلات مشترک با نهاد علم ………………………………………………………………………………………………………………………………………159
2-3-2-4مشکلات مشترک در ساحت روزنامه نگاری………………………………………………………………………………………………………………… 164
3-3-2-4مشکلات خاص روزنامه نگاری علم ……………………………………………………………………………………………………………………………..169
4-2-4 چشم انداز پیش روی روزنامه نگاری علم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع خوشگذرانی، جهان اسلام Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع توزیع فراوانی، علم و فناوری، روزنامه‌نگاری، تحلیل محتوا