دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی، حمایت خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

صیف آماری داده‎های الگوی کلی
163
2-4 توصیف آماری داده‎های الگوی دختران
164
3-4 توصیف آماری داده‎های الگوی پسران
166
4-4 همبستگی‎های دو متغیرة سازه‎ها
167
5-4 پارامترهای الگوهای پژوهش
169

1ـ 5-4 پارامترهای الگوی کلی
169
2ـ 5-4 پارامترهای الگوی دختران
175
3ـ 5-4 پارامترهای الگوی پسران
183
فصل پنجم: وارسی، جمع‎بندی و تفسیر

1-5 وارسی فرضیه‎ها و سؤال‎های پژوهش در پرتو داده‎های کمی
191
2-5 جمع‎بندی و تحلیل نتایج
196
3-5 بحث و تبیین یافته‎های نهایی
198
4-5 محدودیت‎ها
205
5-5 پیشنهاد‎ها
206
6-5 نتیجه‎گیری و مضامین
208
منابع
214
پیوست‎ها

پیوست الف: نمونه‎ای از مواد پرسشنامه‎های پژوهش

پیوست ب: برون‎دادهای نرم‎افزاری پژوهش
پیوست پ: الگوی اندازه‎گیری و ساختاری پژوهش

چکیدة انگلیسی

فهرست جدول‎ها

جدول 1ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین (گزارش نوجوان)
133
جدول 2ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین (گزارش والد)
133
جدول 3ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش نوجوان)
134
جدول 4ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش والد)
135
جدول 5ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس ارتباط والد- نوجوان (گزارش نوجوان)
137
جدول 6ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس ارتباط والد- نوجوان (گزارش والد)
138
جدول7 ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت خانواده (گزارش نوجوان)
139
جدول 8ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت خانواده (گزارش والد)
140
جدول 9ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس پیوند با مدرسه
141
جدول 10ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت معلم
143
جدول 11ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت همسال
144
جدول 12ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس هویت
146
جدول 13ـ3 ماتریس چرخش‎یافتة عوامل مقیاس هویت
146
جدول 14ـ3 تحلیل عاملی تأییدی زیرمقیاس انسجام هویت
147
جدول 15ـ3 تحلیل عاملی تأییدی زیرمقیاس سردرگمی هویت
148
جدول 16ـ3 شاخص‎های برازندگی الگوی اندازه‎گیری سردرگمی هویت
148
جدول 17ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه
151
جدول 18ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار نقض قانون
151
جدول 19ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس مشکلات توجه
152
جدول 20ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه
153
جدول 21ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار نقض قانون
154
جدول 22ـ3 الگوی اندازه‎گیری کلی
155
جدول 23ـ3 الگوی اندازه‎گیری در نمونة دختران
157
جدول 24ـ3 الگوی اندازه‎گیری در نمونة پسران
158
جدول 1ـ4 توصیف آماری داده‎های نمونة کلی
163
جدول 2ـ4 توصیف آماری داده‎های نمونة دختران
164
جدول 3ـ4 توصیف آماری داده‎های نمونة پسران
166
جدول 4ـ4 نتایج همبستگی دو متغیره بین متغیرهای نهفته در الگوی کلی
168
جدول 5ـ4 نتایج همبستگی دو متغیره بین متغیرهای نهفته در الگوی دختران و پسران
168

جدول 6ـ4 اثر مستقیم متغیرهای نهفتة درون‎زا بر دیگر متغیرهای نهفتة درون‎زا ( بتا)
170
جدول 7ـ4 اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای نهفتة برون‎زا بر متغیرهای نهفتة درون‎زا
170
جدول 8ـ4 اثر متغیرهای نهفتة برون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده X (لامبدای X)
172
جدول 9ـ4 اثر متغیرهای نهفتة درون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده Y (لامبدایY)
174
جدول10ـ4 شاخص‎های برازندگی الگوی کلی
175
جدول 11ـ4 اثر مستقیم متغیرهای نهفتة درون‎زا بر دیگر متغیرهای نهفتة درون‎زا (الگوی دختران)
175
جدول 12ـ4 اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای نهفتة برون‎زا بر متغیرهای نهفتة درون‎زا
(الگوی دختران)
177
جدول 13ـ4 اثر متغیرهای نهفتة برون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده X (الگوی دختران)
178
جدول 14ـ4 اثر متغیرهای نهفتة درون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده Y (الگوی دختران)
180
جدول 15ـ4 شاخص‎های برازندگی الگوی دختران
181
جدول 16ـ4 اثر مستقیم متغیرهای نهفتة درون‎زا بر دیگر متغیرهای نهفتة درون‎زا (الگوی پسران)
183
جدول 17ـ4 اثر مستقیم، غیرمستقیم و کلّ متغیرهای نهفتة برون‎زا بر متغیرهای نهفتة درون‎زا
(الگوی پسران)
183
جدول 18ـ4 اثر متغیرهای نهفتة برون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده X (الگوی پسران)
185
جدول 19ـ4 اثر متغیرهای نهفتة درون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده Y (الگوی پسران)
187
جدول20ـ4 شاخص‎های برازندگی الگوی پسران
188

فهرست شکل‎ها

شکل 1ـ1 الگوی نظری پژوهش
9
شکل 1ـ2 الگوی تعاملی لرنر
20
شکل 2ـ2 ساختارهای روان و سازمان شخصیت از دیدگاه اریکسون
25
شکل 3ـ2 مقوله‎های پایگاه هویت از دیدگاه مارسیا
36
شکل 4ـ2 برچسب رفتار مشکل‎آفرین از کودکی تا نوجوانی
47
شکل 5ـ2 ساختار مفهومی نظریة رفتار مشکل‎آفرین
49
شکل 6ـ2 الگوی زیست‎روان‎اجتماعی تحول مشکلات رفتار ارتباطی مزمن نوجوان
52
شکل 7ـ2 بوم‎شناسی رفتار ضد اجتماعی
54
شکل 8ـ2 الگوی تحول و بوم‎شناسی رفتار ضد اجتماعی
55
شکل 9ـ2 الگوی بوم‎تحولی
56
شکل 10ـ2 الگوی فرضی رفتار مشکل‎آفرین
95
شکل 1ـ3 نمودار مسیرها در الگوهای واسطه‎گر
125
شکل 2ـ3 الگوی پیشنهادی پژوهش همراه با متغیرهای مشاهده‎شدة هر یک از متغیرهای نهفته
161
شکل 1ـ4 الگوی کلی پس از برازش
176
شکل 2ـ4 الگوی دختران پس از برازش
182
شکل 3ـ4 الگوی پسران پس از برازش
189

1ـ1مقدّمه
نوجوانی11یک دورة تحولی انتقالی2 بین کودکی و بزرگسالی است که با تغییرات زیست‎شناختی، شناختی و روان‎اجتماعی چشمگیری همراه است. دورة نوجوانی برای برخی از نوجوانان، دورة سازش و بهبود سلامت روانی است اما برای برخی دیگر، دورة سازش‎نایافتگی و افزایش سطح آسیب‎شناسی روانی است. مطالعات اخیر در گروه نوجوانان، افزایش قابل ‎ملاحظة مشکلات مرتبط با سلامت روان را نشان داده‎ است (لکو3، 2006). سازمان جهانی بهداشت4(2004) پیش‎بینی می‎کند که تا سال 2020 میلادی این افزایش به 50 درصد برسد.
درایفوس5(1990، نقل از اندروز6، 2007) مشکلات نوجوانان را به حوزه‎های بزهکاری7، مصرف مواد، شکست تحصیلی و رفتار جنسی مخاطره‎آمیز8 تقسیم می‎کند. آخن‎باخ9، دومنسی10و رسکورلا11(2002) رفتارهای سازش‎نایافته نوجوان را به نشانه‎های برونی‎سازی‎‎شده12، نشانه‎های درونی‎سازی‎شده13، مشکلات توجه14، مشکلات اجتماعی و مشکلات تفکر مقوله‎بندی کرده‎اند.
بیشتر رفتارهای انسان تعیین‎کننده‎های چندگانه دارند و رفتارهای مشکل‎آفرین15 نوجوانان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. پژوهش‎هایی که در این حوزه انجام شده‎اند، نقش متغیرهای درون‎شخصی16و بافتی17 را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر این گونه رفتارها گزارش کرده‎اند.
از عوامل درون‎شخصی که دسته‎ای از مطالعات را به خود اختصاص داده‎، مفهوم هویت شخصی18 است که ارتباط آن با رفتار مشکل‎آفرین از یکسو (برای مثال، شوارتز19، پانتن20، پرادو21، ساليوان22و شاپوچنیک23، 2005) و عوامل بافتی از سوی دیگر (برای مثال، مس24، یدما25، ماسن26و انجلز27، 2005) در پژوهش‎های جداگانه نشان داده شده است اما چگونگی تأثیرات همزمان28این عوامل، یعنی، عوامل بافتی (خانواده، مدرسه،گروه همسال29) و درون‎شخصی (هویت)، بر رفتار مشکل‎آفرین در اوایل دورة نوجوانی30(10ـ13 سالگی) مشخص نیست.
در سطوری که در پی می‎آیند، ابعاد مسئلة چگونگی روابط عوامل بافتی، هویت و رفتار مشکل‎آفرین در اوایل دورة نوجوانی مطرح می‎شوند و ارتباط‎های علیّ این عوامل در قالب یک الگوی پیشنهادی ارائه می‎گردد.
2ـ 1 بیان مسئله
در اوايل دورة نوجواني، يك رشته تغييرات جسماني، بين ‎شخصي12و درون‎شخصي آغاز مي‎شوند. براي بسياري از نوجوانان، ورود به مدرسة راهنمايي با تغييرات بدني چشمگير مرتبط با بلوغ، مصادف است. در اين دورة زماني، در ماهيّت روابط نوجوان با ديگران نيز تغييري به‎ وقوع مي‎پيوندد؛ بدين ترتيب كه اهمّيّت روابط با همسالان افزايش مي‎يابد. در دورة نوجواني همچنين جستجوي فعّال برای يك” شخصيّت متمايز2″ آغاز مي‎شود. از زمان نظريّه‎پردازي اريكسون3 در باب تحوّل روان‎اجتماعي، تحوّل هويت به منزلة تكليف روان‎اجتماعي بنیادی در دورة نوجواني قلمداد شده است (هال4و براسارد5، 2008).
پیش از نوجوانی، هویت کودک مانند تکه‎های پارچه‎ای است که به یکدیگر دوخته نشده‎اند اما تا پایان نوجوانی این تکه‎ها به صورت لباس چهل تکه‎ای که منحصر برای فرد است به یکدیگر دوخته خواهند شد. این فرایند توحید‎یافتگی در مرکز بحران مرحله پنجم روان‎اجتماعی اریکسون (1968، نقل از استاینبرگ6، 2005) قرار دارد. نوجوان از میان همة روابط ممکن و قابل تصوّر در قلمروهای شخصی، حرفه‎ای، جنسی و تعهدات ایدئولوژیکی باید به انتخاب‎هایی دست بزند. نیروهای زیست‎شناختی و اجتماعی‎ای که در نوجوانی همگرایی دارند، نوجوانان را به تعمّق در باب جایگاه خویش در جامعه، شیوه‎هایی که دیگران آنها را در‎ نظر می‎گیرند و عقایدشان برای آینده، وادار می‎کنند. دستیابی به احساس موزون و منسجمی7 از هویت، فرایندی است که هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ هیجانی، دشوار است. به اعتقاد اریکسون تا پیش از نوجوانی، فرد ظرفیت روانی برآمدن از عهدة این تکلیف را ندارد (استاینبرگ، 2005). از نظر اریکسون،احراز هویت یک فرایند بنیادی مثبت طیّ دورة نوجوانی است. احساس منسجم هویت به شخص کمک می‎کند که به تجربه‎هایش سازمان و معنا دهد و تصمیمات و رفتارهایش را هدایت کند؛ در صورتی که احساس پراکنده و سردرگم8 هویت، شخص را نسبت به رویدادهای بیرونی آسیب‎پذیر می‎کند (اریکسون،1950، 1968؛ نقل از شوارتز و دیگران، 2005؛ کوت9و لوین10، 2002).
در دورة نوجواني، نه تنها شكل‎گيري روندهاي تحولي مثبت همچون يك هويت منسجم آغاز مي‎‎شود بلكه رفتارهاي مشكل‎آفرين نيز معمولاً ظاهر مي‎گردند و افزايش مي‎يابند (شوارتز و دیگران، 2005). جسور13و جسور2(1977، نقل ازکوستا3، 2008)، رفتارهای مشکل‎آفرین را رفتارهایی تعریف می‎کنند که از نظر اجتماعی به عنوان یک مشکل، منبع نگرانی یا نامطلوب در نظرگرفته می‎شوند و وقوع آنها نوعی پاسخ اجتماعی به دنبال دارد. بدین ترتیب، رفتارهای مشکل‎آفرین حوزة وسیعی را در برمی‎گیرند. این رفتارها ممکن است شامل اعمال غیر‎قانونی آشکار، همچون دزدی از مغازه، یا رفتارهای به ظاهر کمتر جدّی، مثل عدم اطاعت از قوانین والدین یا مراجع مدرسه، باشد. همچنین رفتار مشکل‎آفرین با رفتار مخاطره‎جو4 تا حدّی همپوشی دارد اما رفتار مخاطره‎جو از رفتار مشکل‎آفرین گسترده‎تر است و شامل مخاطره‎های عقلانی و بدنی می‎شود (گالامبوس5، 2004).
آمار رسمی جرایم و تخلفات که به وسیلة نیروی انتظامی ایران گزارش شده است، نشان می‎دهند که در سال1383 تعداد دستگیرشدگان جرایمی چون قتل عمد و غیرعمد، ضرب و جرح و صدمه، تهدید، تظاهر به چاقوکشی و سرقت، در گروه سنی 17 ساله وکمتر، 8192 نفر بوده است (مرکز آمار ایران، 1389). آمارهای جهانی نیز نشان می‎دهند که طی دهة 1980 میلادی، در حالی که نوجوانان 3/14 درصد جمعیت ایالات متحدة آمریکا را تشکیل می‎دادند، 5/35 درصد از جرایم غیرترافیکی به این گروه اختصاص داشته است. همچنین، تعداد افراد 10 تا 17 ساله که بین سال‎های 1984 و 1991 به علت تجاوز به عنف، سرقت و قتل دستگیر شده‎اند، 48 درصد افزایش یافته است (اندروز، 2007). به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری6 (2004، نقل از بارتلت7، هولدیچ ـ دیویس8و بلیی9، 2007)، 33 درصد جوانان 10 تا 24 ساله زدوخورد بدنی داشته‎اند، 17 درصد یک اسلحه در ماه گذشته حمل کرده‎اند، 28 درصد در30 روز گذشته سیگار کشیده‎اند، 22 درصد ماری جوآنا و 4 درصد کوکایین مصرف کرده‎اند. همچنین به گزارش “بنیاد دفاع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد برنامه هسته ای ایران، پرونده هسته ای ایران، پرونده هسته ای، توسعه اقتصادی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مصرف مواد، دختران نوجوان، پیامدهای رفتاری، بزهکاری نوجوانان