منابع پایان نامه ارشد با موضوع لیبرالیسم، پولشویی، امنیت انسانی، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………64
گفتار سوم: آثار اجتماعی………………………………………………………………………………..65
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….67
فصل سوم: مبانی نظری مبارزه با جرم سازمان یافته……………………………………….68
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..68
مبحث اول: مکتب اصالت فرد…………………………………………………………………………..69
مبحث دوم: مکتب اصالت اجتماع…………………………………………………………………….71
مبحث سوم: لیبرالیسم……………………………………………………………………………………..75
گفتار اول: مفهوم لیبرالیسم……………………………………………………………………………..75
گفتار دوم: ویژگیهای لیبرالیسم………………………………………………………………………76
گفتار سوم: نظریات لیبرالیسم پیرامون دولت……………………………………………………..80
بند اول: لیبرالیسم کلاسیک و دولت حداقلی……………………………………………………81
بند دوم: دولت رفاه………………………………………………………………………………………83
بند سوم: نئولیبرالیسم و دولت حداقلی……………………………………………………………84
مبحث چهارم: نظریات لیبرالیسم در مبارزه با جرم………………………………………………84
گفتار اول: مدل دولت لیبرال…………………………………………………………………………..84
گفتار دوم: مدل دولت اقتدارگرا………………………………………………………………………86
مبحث پنجم: امنیت و امنیتگرایی……………………………………………………………………87
گفتار اول: مفهوم شناسی امنیت……………………………………………………………………….89
گفتار دوم: جایگاه امنیت………………………………………………………………………………..90
بند اول: امنیت چون هدف…………………………………………………………………………….91
بند دوم: امنیت چون ابزار…………………………………………………………………………….92
بند سوم: امنیت چون گفتمان…………………………………………………………………………92
گفتار سوم: مبانی رویکرد امنیتگرا………………………………………………………………….94
بند اول: تأمین آسایش خاطر شهروندان…………………………………………………………..95
بند دوم: ثبات سیاسی و استقلال کشور…………………………………………………………..97
بند سوم: دشواریهای کشف جرم………………………………………………………………….98
گفتار چهارم: چالش بین امنیت و حقوق بشر……………………………………………………99
گفتار پنجم: رویکرد امنیت گرا در مبارزه با جرایم سازمان یافته…………………………101
گفتار ششم: دکترین امنیت انسانی………………………………………………………………….106
بند اول: مفهوم امنیت انسانی……………………………………………………………………….106
بند دوم: مؤلفههای دکترین امنیت انسانی………………………………………………………106
الف:امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………….106
ب: امنیت غذایی………………………………………………………………………………………106
ج: امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………108
د:امنیت شخصی……………………………………………………………………………………….108
ه: امنیت سیاسی………………………………………………………………………………………..109
و: امنیت زیست محیطی…………………………………………………………………………….109
بند سوم: دکترین امنیت انسانی مبنای مبارزه با جرم سازمان یافته……………………..109
نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………114
بخش دوم: جرایم سازمان یافته؛ مصادیق و منابع……………………………121
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………121
فصل اول: مصادیق جرم سازمان یافته………………………………………………………..121
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………122
مبحث اول: از دیدگاه حقوق بینالملل……………………………………………………………….122
گفتار اول: اسناد بینالمللی……………………………………………………………………………122
بند اول: اسناد مربوط به کنگرههای پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین………………………………………………………………….122
بند دوم: معاهدات بینالمللی؛ کنوانسیون پالرمو………………………………………………124
گفتار دوم: اسناد منطقهای……………………………………………………………………………..125
بند اول: اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………125
بند دوم: سازمان همکاری اقتصادی(اکو) ………………………………………………………126
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………127
مبحث دوم: از دیدگاه دکترین حقوقی……………………………………………………………….129
فصل دوم: تحلیل مصادیق جرم سازمان یافته………………………………………………129
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………129
مبحث اول: پولشویی………………………………………………………………………………………129
گفتار اول: مفهوم پولشویی……………………………………………………………………………129
گفتار دوم: مراحل پولشویی………………………………………………………………………….131
بند اول: جایگذاری…………………………………………………………………………………..132
بند دوم: لایهچینی………………………………………………………………………………………132
بند سوم: یکپارچهسازی………………………………………………………………………………133
گفتار سوم: پولشویی از منظر کنوانسیون پالرمو………………………………………………..134
گفتار چهارم: پولشویی از منظر کنوانسیون 1988 وین………………………………………136
مبحث دوم: فساد………………………………………………………………………………………….136
گفتار اول: مفهوم فساد…………………………………………………………………………………136
گفتار دوم: فساد از منظر کنوانسیون پالرمو………………………………………………………139
گفتار سوم: فساد از منظر کنوانسیون مقابله با فساد2003(مریدا) ………………………..140
مبحث سوم: قاچاق………………………………………………………………………………………142
گفتار اول: مفهوم قاچاق………………………………………………………………………………142
گفتار دوم: انواع قاچاق………………………………………………………………………………..143
بند اول: قاچاق مواد مخدر………………………………………………………………………….143
الف:قاچاق مواد مخدر از منظر کنوانسیون 1988(وین) …………………………………144
ب: قاچاق مواد مخدر از منظر دیگر اسناد بینالمللی……………………………………..147
بند دوم: قاچاق انسان…………………………………………………………………………………148
الف: قاچاق انسان از منظر پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو…………………………..152
ب:قاچاق مهاجران از منظر پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو………………………….149
بند سوم: قاچاق اسلحه……………………………………………………………………………….154
مبحث چهارم: تروریسم………………………………………………………………………………..157
گفتار اول: وجوه اشتراک تروریسم و جرم سازمان یافته……………………………………158
گفتار دوم: وجوه افتراق تروریسم و جرم سازمان یافته……………………………………..159
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………161
فصل دوم: منابع بینالمللی……………………………………………………………………….162
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………163
مبحث اول: اسناد بینالمللی……………………………………………………………………………..163
گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی 2000………..163
بند اول: پیشینه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مسؤولیت مدنی، قواعد عمومی، دانشگاه تهران، قانون مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، حقوق بشری، اتحادیه اروپا