منبع پایان نامه درباره ماهیت حقوقی، حق تعیین سرنوشت، مسؤولیت مدنی پزشک، تقسیم بندی فقه

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………34
ب) مبانی توجیه کننده ی معافیت پزشک از اخذ رضایت……………………………………………………….41
گفتار دوم: بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء……………………………………………………………..45
الف) مسؤولیت پزشک در شرایط اضطرار…………………………………………………………………………….46
ب) مسؤولیت پزشک در صورت خودداری از کمک به بیمار در شرایط اورژانس……………………………………………..48
فصل دوم: مفهوم و انواع رضایت…………………………………………………………………………………………49
مبحث اول : مفهوم رضایت…………………………………………………………………………………………………50
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی رضایت………………………………………………………………………..50
الف) مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………………..50
ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………50
گفتار دوم: مفهوم رضایت در قرارداد درمان و ماهیت قرارداد درمان…………………………………………53
الف) مفهوم عام و خاص رضایت………………………………………………………………………………………..53
ب) ماهیت اذنی بودن قرارداد درمان…………………………………………………………………………………….54
مبحث دوم: ضرورت اعلام رضایت و انواع آن………………………………………………………………………55
گفتار اول: ضرورت اعلام رضایت……………………………………………………………………………………….55
گفتار دوم: انواع رضایت…………………………………………………………………………………………………….55
الف) تقسیم بندی فقهی……………………………………………………………………………………………………..55
ب) سایر تقسیم بندی ها…………………………………………………………………………………………………….57
فصل سوم: آثار و قلمرو تأثیر رضایت در مقایسه با برائت……………………………………………………….63
مبحث اول: آثار و قلمرو تأثیر رضایت………………………………………………………………………………….64
گفتار اول: آثار رضایت در رفع مسؤولیت کیفری پزشک…………………………………………………………64
الف) اثر رضایت در مفهوم عام……………………………………………………………………………………………65
ب) اثر رضایت در مفهوم خاص………………………………………………………………………………………….65
گفتار دوم: قلمرو تأثیر رضایت…………………………………………………………………………………………….68
گفتار سوم: شرایط تأثیر رضایت…………………………………………………………………………………………..69
مبحث دوم: مفهوم، شرایط، ماهیت حقوقی و اثر و قلمرو تأثیر برائت ………………………………………70
گفتار اول: مفهوم و شرایط برائت…………………………………………………………………………………………70
الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی……………………………………………………………………………………………70
ب) شرایط تأثیر برائت………………………………………………………………………………………………………71
گفتار دوم: ماهیت حقوقی برائت………………………………………………………………………………………….73
الف) ایقاع………………………………………………………………………………………………………………………..73
ب) شرط عدم مسؤولیت……………………………………………………………………………………………………75
گفتار سوم: اثر برائت در رفع مسؤولیت مدنی پزشک……………………………………………………………..76
الف) اثر اثباتی برائت در فرض تقصیر پزشک…………………………………………………………………………………….77
ب) اثر ثبوتی برائت…………………………………………………………………………………………………………..79
گفتار چهارم: قلمرو تأثیر برائت…………………………………………………………………………………………..79
فصل چهارم: ارکان رضایت………………………………………………………………………………………………..84
مبحث اول: اهلیت، ظرفیت تصمیم گیری بیمار و تصمیم گیری فرد جایگزین…………………………..85
گفتار اول: اهلیت……………………………………………………………………………………………………………….86
الف) مفهوم اهلیت…………………………………………………………………………………………………………….86
ب) نکاتی در مورد اهلیت…………………………………………………………………………………………………..87
گفتار دوم: مفهوم و ارزیابی درک بیمار…………………………………………………………………………………88
الف) مفهوم………………………………………………………………………………………………………………………88
ب) ارزیابی میزان درک بیمار………………………………………………………………………………………………89
گفتار سوم: ظرفیت تصمیم گیری، مصادیق فقدان ظرفیت و ارزیابی ظرفیت بیمار………………………90
الف) مفهوم ظرفیت تصمیم گیری………………………………………………………………………………………..90
ب) مصادیق فقدان ظرفیت………………………………………………………………………………………………….92
ج) نقش خواست بيمار در ظرفیت تصميم‌گيري…………………………………………………………………….92
د) ارزیابی ظرفیت بیمار……………………………………………………………………………………………………..93
گفتار چهارم: تصمیم گیری فرد جایگزین……………………………………………………………………………..95
الف) فرد جایگزین…………………………………………………………………………………………………………….96
ب) مبنا ی تصمیم گیری فرد جایگزین…………………………………………………………………………………97
ج) تصمیم گیرندگان جایگزین……………………………………………………………………………………………97
مبحث دوم: اختیار…………………………………………………………………………………………………………..102
گفتار اول: عوامل خارجی سالب اختیار………………………………………………………………………………103
الف) زور و اجبار……………………………………………………………………………………………………………103
ب) تهدید………………………………………………………………………………………………………………………104
ج) فریب………………………………………………………………………………………………………………………..104
گفتار دوم: عوامل داخلي سالب اختیار………………………………………………………………………………..105
الف) درد………………………………………………………………………………………………………………………..105
ب) اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………..105
مبحث سوم: آگاهي………………………………………………………………………………………………………….106
بخش دوم: نقش وصف آگاهانه بودن در تأثیر رضایت………………………………………………….108
فصل اول: ضرورت آگاهی،مبانی، مستندات و قلمرو اصل آگاهی بیمار…………………………………..110
مبحث اول: ضرورت آگاه سازی بیمار و ضمانت اجرای آن………………………………………………….110
گفتار اول: ضرورت آگاه سازی…………………………………………………………………………………………110
گفتار دوم: ضمانت اجراي عدم اطلاع رسانی………………………………………………………………………116
الف) مسؤولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………….116
ب) لزوم وجود رابطه سببيت بين كوتاهي پزشك در آگاه سازی و آسيب هاي وارده به بيمار…………………………………………………………………………………………………119
ج) مؤثر نبودن شرط عدم مسؤوليت…………………………………………………………………………………..120
مبحث دوم: مبانی اصل آگاهی بیمار…………………………………………………………………………………..120
گفتار اول: حسن نیت و اطمینان اجتناب ناپذیر……………………………………………………………………120
الف) حسن نیت………………………………………………………………………………………………………………120
ب) اعتماد و اطمینان اجتناب ناپذیر…………………………………………………………………………………..121
گفتار دوم: خودمختاری و حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………121
گفتار سوم: مبنای فقهی (قاعده ی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع رتبه بندی، روش تاپسیس، روش ویکور، دارایی ها Next Entries منبع پایان نامه درباره رضایت آگاهانه، ضمان پزشک، ارزش های فرهنگی، ارزش های اجتماعی