پایان نامه رایگان با موضوع رتبه بندی، بورس اوراق بهادار، مواد غذایی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

1-10 جامعه آماری 6
1- 11 روش نمونه گیری 7
1-12 روش های گرد آوری اطلاعات 7
1-13 تعریف روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 7
1-14 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح: 8
1-15 ساختار مطالب 8
فصل دوم 10
ادبیات تحقیق 10
2-1 مقدمه 11
2-2 سرمایه‌گذاری 12
2-3 اهمیت بازارهای مالی 12
2-4 مفهوم بازار کارا 13
2-5 تئوری افشا 18
2-6 رتبه بندی شرکت ها 18
2-7 صورتهای مالی 22
2-8 روشهای تصمیم گیری چند معیاره 24
2-9 مجموعه فازی و اعداد فازی 25
2-10 روش تاپسیس 29
2-11 روش ویکور 31
2-12 روش پرامتی 33
2-13 پژوهش های پیشین 38
2-14 جمع بندی و نتیجه گیری از ادبیات تحقیق 46
فصل سوم 48
روش تحقیق 48
3-1 مقدمه 49
3-2 قدم های انجام تحقیق 50
3-3 تعریف روش سنجش روایی ابزار جمع آوری داده ها 57
3-4 تعیین پایایی ابزار جمع آوری داده ها 57
3-5 قلمرو تحقیق: 58
3-6 جامعه آماری 58
3-7 نرم افزارهای استفاده شده در طول انجام تحقیق 59
فصل چهارم 60
تجزیه و تحلیل اطلاعات 60
4-1 مقدمه 61
‏4-2 تعیین وزن شاخصها و تعیین اهمیت هر کدام از شاخصهای مالی 61
4-3 گردآوری داده های مربوط به شرکتها از طریق گزارشهای مالی و محاسبه نسبتهای مالی 63
4-4 رتبه بندی گزینه ها با استفاده از هر کدام از روشهای تاپسیس، ویکور و پرامتی 2 70
4-5 رتبه بندی تلفیقی با استفاده از روشهای میانگین حسابی، بردا یا کوپلند 78
فصل پنجم 95
تحلیل نتایج و پیشنهادات 95
5-1 مرور موضوع پژوهش و روش اجرای آن 96
5-2 نتایج پژوهش و پاسخ به سوالات تحقیق 97
5-3 پیشنهادات عملیاتی و کاربردی 100
5-4 پیشنهاداتی در مورد پژوهشهای آتی 100
5-6 منابع 101
ضمائم 106

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
امروزه با توجه به فضای رقابتی و تغییر شرایط کسب وکار، مهم ترین موضوع برای شرکتها، اعتبار و سطح مقبولیت آنها می‌باشد. یکی از ابزارهای مهم براي نشان دادن این موضوع، رتبه بندي شرکتهاست. در واقع رتبه شرکتها می‌تواند نشان دهنده میزان اعتبار و قدرت آنها باشد. از این رو اغلب کشورها اقدام به رتبه بندي شرکتهاي موجود در بورس اوراق بهادار خود کرده اند. با توجه به كارآيي ضعيف روشهاي رتبه بندي مورد استفاده در بورس تهران، ارائه روشي كه بتواند اين امر را آسان كند و از قابليت اتكاي بالايي برخوردار باشد حائز اهميت است.
رتبه بندي با لحاظ كردن چندين معيار كه هر يك از جايگاه ويژه اي برخوردارند تنها با به كارگيري مدل‌هاي تصميم گيري چند معياره ممكن مي‌شود. در اين روش‌ها از شاخص‌هاي مختلفي متناسب با نوع رتبه بندي استفاده مي‌شود. نسبتهاي مالي مفيدترين شاخص براي عملكرد و وضعيت مالي شركت هستند.لذا این تحقیق دانشگاهی به رتبه بندی شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی می‌پردازد.
1-2 تشریح و بیان موضوع
در محیط بسیار پیشرفته و پیچیده امروز که تصمیم گیري درست، علمی و به موقع نقش تعیین کننده‌ای در شکست یا موفقیت هر پروژه‌اي دارد، مسئله تصمیم گیري به عنوان چالشی در دهه‌هاي اخیر مطرح شده است. از این رو کاربرد فنون و تکنیک هاي تصمیم گیري بالاخص روشهاي تصمیم‌گیري چند معیاره در مسائل مختلف متداول گردیده است که به فراخور نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این متدولوژی‌ها شامل یک مدل، الگوریتم، یا تکنیک استاندارد هستند که در بعضی از آنها با تصمیم گیران تعامل وجود دارد، این تعامل می‌تواند قبل از حل مدل، یا در حین حل مدل باشد (صارمی و دیگران،1385).
تصمیم‌گیري چند شاخصه به رویکردي از حل مسئله اشاره می‌کند که به منظور انتخاب یک گزینه از بین تعداد محدودي گزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد و رویه اي براي تعیین چگونگی پردازش اطلاعات شاخصها بوده، بگونه‌ایی که بتوان بهترین گزینه را انتخاب نمود. هر یک از این تکنیک ها مزایا و معایبی را شامل می‌شوند؛ به عنوان نمونه تکنیکی ممکن است قادر باشد هم شاخصهاي کمی و هم شاخص هاي کیفی را بطور کارآمدي مورد بررسی قرار دهد، اما در بررسی تعداد بسیار زیاد شاخص ها و گزینه ها ناتوان باشد(رائو و داویم 2008).
رتبه‌ بندی در بحث مالی در فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي، مرتب کردن شرکت ها بر اساس توانایی، کیفیت کارایی و بهره وري تعریف شده است. حال آنکه نتایج حاصل از روش هاي متداول رتبه بندي و تفکیک شرکتها، به دلیل عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران، از اعتبار لازم برخوردار نیستند. بطور كلي رتبه بندي شركت هاي بورس تهران به دو شكل انجام مي‌شود؛ در روش اول معمولا رتبه بندی بر اساس یک متغیر-معمولا فروش- انجام می‌شود و روش دوم بر اساس میانگین همساز است. رتبه بندی یک متغیره قابلیت اتکای کمی دارد چون بر یک بعد از فعالیت شرکتها متمرکز می‌شود.میانگین همساز نیز با تکیه بر محورهایی نظیر میزان داد و ستد در تالار معاملات، تناوب داد و ستد سهام در تالار معاملات و متغیرهاي نماگر میزان تأثیرگذاري بر بازار، بیشتر بر محصول مکانیزم عرضه و تقاضای بازار سرمایه توجه دارد که شاید تمرکز بر معلول بجای علت باشد.یعنی بجای توجه به ارزش شرکت و عملکرد آن، تنها به میزان عرضه و تقاضای سهام آنها توجه می شود.در حالی که طبق پژوهش های انجام شده توسط سینایی و فدایی نژاد و دیگران، مشخص شد که بازار اوراق بهادار تهران دارای کارایی حتی در شکل ضعیف نمی باشد(قلیزاده 1383). مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود، تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد و قیمت سهام، شاخص خوبی برای تعیین ارزش سرمایه گذاری است.با توجه به عدم کارایی بازار سرمایه ایران، امکان دارد تصمیم گیری بر اساس این روش دارای اعتبار کافی نباشد. از طرفی با در نظر گرفتن چندین نسبت مالی به عنوان معیار ارزیابی، استفاده از تکنیک هاي تصمیم گیري چند معیاره مورد توجه قرار می گیرد،این تکنیک ها از قابلیت اتکا بالاتري برخوردارند و براي انواع تصمیم گیري ها قابل کاربرد هستند.

1-3 بیان موضوع تحقیق
رتبه بندي شرکت ها به منظور تصمیم گیري در جهت انتخاب برترین شرکت انجام می گیرد. در نتیجه رتبه‌بندي، الویت‌ها و برتری‌ها مشخص شده، لذا می توان موفق ترین شرکت را انتخاب نمود و سرمایه گذاري درستی انجام داد. رتبه بندی باعث می‌شود تا از یک طرف شرکت هاي ضعیف صنعت، فاصله خود را با برترین‌ها تشخیص داده و استراتژي مناسب براي رسیدن به آنها را تدوین کنند و از طرف دیگر، شرکت‌هاي برتر با تعریف برنامه‌ها و استراتژي‌هاي مناسب برتري خود را مستحکم تر کنند. در کنار این موارد، ارائه اطلاعات، فرصتی مناسب براي سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاري مناسب فراهم می کند. مجموع این موارد منجر به افزایش رقابت در بازار شده، فواید فراوانی به همراه می آورد و بطور کلی منجر به توسعه جامعه می شود(صارمی و دیگران 1385). تفکیک، شناسایی و رتبه بندي بنگاههاي با عملکرد مالی بالا نه تنها براي سرمایه گذاران بلکه براي بستانکاران، اعتبار دهندگان مالی، سهامداران و غیره نیز مسئله مهمی بشمار می‌رود، از این‌رو تفکیک بنگاهها بعنوان یکی از مسائل ضروري در بورس اوراق بهادار مطرح است. با توجه به عدم کارایی بورس تهران و در نتیجه عدم اعتبار روش هاي رایج، رتبه بندي در این بازار، مسئله انتخاب شرکت بهینه براي سرمایه گذاري با مشکل مواجه شده است. این پژوهش قصد دارد با ترکیب تکنیکهاي تصمیم‌گیري، رویکردي ترکیبی را ارائه نماید که از توان بالاتري برخوردار بوده و قادر به حل این مسئله می‌باشد.
با توجه به این موارد، موضوع تحقیق رتبه بندی شرکت های تولید مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های چند معیاره فازی می باشد. به گونه ای که کلیه عوامل،معیارهای اساسی موثر در نظر گرفته شده و در نهایت بهترین گزینه انتخاب شود.

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
با توجه به مطالب ارائه شده در زمینه اهمیت رتبه بندي شرکتها، عدم وجود روش مناسب رتبه بندي در ایران و همچنین برتري مدل هاي تصمیم‌گیري، در این پژوهش مدلی تصمیم‌گیري براي رتبه بندي شرکتها ارائه می‌شود. بر اساس این مدل ترکیبی، اهمیت نسبی و ارزش مقداري نسبتهاي مالی (به عنوان شاخصهای تصمیم‌گیری) مد نظر قرار می‌گیرند. این نسبت ها که از صورتهاي مالی مختلف مانند ترازنامه، سود و زیان و صورت وجوه نقد استخراج می‌شوند، می‌توانند شاخصهاي خوبی براي رتبه بندي شرکتها و در نتیجه تصمیم‌گیري براي سرمایه گذاري با توجه به عملکرد مالی شرکت در سال مورد بررسی باشند.

1-5 اهداف تحقیق:
اهدافی که این تحقیق دنبال می کند عبارتند از:
-ارائه مدل تصمیم گیری فازی برای رتبه بندی شرکتها
-استفاده از روشهای نوین برای بررسی عملکرد شرکتهای حاضر در بورس
-بررسی عملکرد شرکت های تولید کننده مواد غذایی
-بررسی علل تفاوت در رتبه بدست آمده توسط شرکتها در رتبه بندی

1-6 سوال های تحقیق:
سوالهای این تحقیق عبارتند از:

سوال کلی تحقیق:
-شرکتهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، دارای چه رتبه بندی مالی هستند؟
سوالات جزئی تحقیق:
1-معیارها و شاخصهای مناسب مالی برای رتبه بندی شرکتهای موضوع تحقیق کدامند؟
2-هر کدام از معیارها و شاخصهای مالی از نظر خبرگان چه اهمیتی در رتبه بندی دارد؟
3-با توجه به وزن هر کدام از معیارها و شاخصها و بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی، رتبه بندی شرکت ها چیست؟
4-برای بهبود شرکتهای رتبه پایین چه راهکارهایی پیشنهاد می شود؟

1-7 روش تحقیق:
این پژوهش از جمله پژوهشهاي به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش جمع آوري داده‌ها پیمایشی می‌باشد. در تحقيق حاضر براي گردآوري داده ها و اطلاعات مورد نياز از داده هاي اوليه( داده‌هايي که از طريق ابزارهاي اندازه‌گيري مناسب مانند پرسشنامه جمع آوري مي‌شوند) و داده‌هاي ثانويه( شامل اطلاعات موجود در سايتهاي اينترنتي مرتبط با موضوع، اسناد و مدارک موجود در سازمانهاي مورد تحقيق ، کتابها ، مجلات، سمينارها و داده‌های بورس اوراق بهادار ایران و … ) استفاده شده است.
گام اول: بررسی ادبیات موضوع به منظور شناخت معیارها و روش های رتبه بندی شرکتهای تحقیق
گام دوم: تدوین و تنظیم پرسشنامه ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه وزن فازی با استفاده از وزنهای زبانی کارشناسان
گام سوم: گردآوری داده های مربوط به شرکتها از طریق گزارش های مالی
گام چهارم: رتبه بندی گزینه ها با استفاده از هر کدام از روشهای تاپسیس1، ویکور2 و پرامتی 23
گام پنجم: رتبه بندی تلفیقی با استفاده از روشهای میانگین حسابی، بردا یا کوپلند و تعیین بهترین شرکت
گام ششم: تحلیل نتایج و رتبه ها و ارائه راهکار برای بهبود رتبه شرکتها
گام هفتم: نتیجه گیری نهایی و گزارش نویسی
1-8 متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته
متغیر‌های مستقل بکار رفته، شاخصهایی هستند که برای ارزیابی بکار می روند که در اینجا شاخص ها، نسبتهای مالی هستند که با توجه به وزنشان رتبه شرکت ها را مشخص می‌کنند. این متغیرهای مستقل شامل نسبتهای نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری و رشد هستند. این نسبتها معیارهای اصلی در تشکیل جدول تصمیم می‌باشند و متغیر وابسته، رتبه هر یک از گزینه ها است.

1-9 قلمرو تحقیق:
-قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوع این تحقیق، حوزه های تصمیم گیری چند معیاره فازی و معیارهای مالی را شامل می‌شود.
-قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی از لحاظ دوره انجام تحقیق سال 91 و 92 و از لحاظ دوره گردآوری داده ها، سال های86 تا 90 را در بر می‌گیرد.
-قلمرو مکانی تحقیق: شرکتهای مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار سال های 86 تا 90 را شامل می‌گردد.

1-10 جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق شرکتهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی را شامل می شود که در سال های 86 تا 90 در بازار بورس حاضر بوده و داده های آنها در سایت سازمان بورس و اوراق

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره استان اصفهان، شبیه سازی، سطح معنادار، شبکه های عصبی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع بازار سرمایه، رتبه بندی، بورس اوراق بهادار، جامعه آماری