مقاله رایگان درباره اعتبارسنجی، رگرسیون، رگرسیون لجستیک، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2- موضوع تحقیق و ابعاد آن………………………………………………………………………………………………………..3
1-3- اهمییت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..4
1-4- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4-1 – بیان مشکل ………………………………………………………………………………………………………………………5
1-4-2 – ابعاد مشکل ……………………………………………………………………………………………………………………..5
1-4-3 – جنبه ابهام ……………………………………………………………………………………………………………………….6
1-5 – اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………7
1-6 – سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………7
1-7 – فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………8
1-8- تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………8
1-9 – روش کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………10 1-10- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2 – مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………11
2-2-1- مفهوم ریسک …………………………………………………………………………………………………………………11
2-2-2 – انواع ریسک …………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-3 – مدیریت ریسک ……………………………………………………………………………………………………………. 14
2-2-4 – اعتبارسنجی ………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2-5 – معیارهای اعتبارسنجی ……………………………………………………………………………………………………..15
2-3 – پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………19
2-3-1 – پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………….19
2-3-2 – پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………………………………….31
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 – مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-2 – روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………55
3-3 – جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………55
3-4 – نحوه نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..56
3-5 – روش های گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………57
3-6 – روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………………………58
3-6-1 – روش های آماری ……………………………………………………………………………………………………………58
3-6-2- روش های غیر آماری ……………………………………………………………………………………………………….58
3-7 – برآورد مدل رگرسیون لجستیک ……………………………………………………………………………………………58
3-8 – برآورد مدل شبکه عصبی ……………………………………………………………………………………………………..59
3-9 – مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..60
3-10 – نرم افزار مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………….62
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..63
4-2 – توصیف نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………64
4-3- توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………65
4-4 – تحلیل پیش فرض ها ………………………………………………………………………………………………………….67
4-4-1 – نرمال بودن توزیع متغیرها ……………………………………………………………………………………………….67
4-4-2 – آزمون استقلال خطا ها …………………………………………………………………………………………………. 70
4-4-3 – بررسی نرمال بودن توزیع خطا ها …………………………………………………………………………………..71
4-4-4- اسقلال خطی متغیر های مستقل ………………………………………………………………………………………..71
4-4-5 – آزمون هم خطی بین متغیر های مستقل ……………………………………………………………………………73
4-4-6 – آزمون همگنی یا ثبات واریانس ها …………………………………………………………………………………. 75
4-4-7 – سایر پیش فرض ها ……………………………………………………………………………………………………….. 76
4-5 – اعتبارسنجی مشتریان بانکی به روش رگرسیون لجستیک …………………………………………………………77
4-5-1- برآورد پارامترهای رگرسیونی ……………………………………………………………………………………………78
4-5-2 – رابطه برآوردی خطی ……………………………………………………………………………………………………. 79
4-5-3 – نوع ارتباط بین متغیرها ………………………………………………………………………………………………… 79
4-5-4 – اعتبارسنجی رابطه برآوردی ………………………………………………………………………………………….. 83
4-5-5 – تعمیم رابطه خطی برآوردی ……………………………………………………………………………………………84
4-6- اعتبارسنجی مشتریان بانکی با به کارگیری شبکه عصبی …………………………………………………………..85
4-6-1- معماری شبکه ………………………………………………………………………………………………………………..86
4-6-2 – انتخاب الگوریتم شبیه سازی ……………………………………………………………………………………………88
4-6-3 – برآورد پارامترها ……………………………………………………………………………………………………………. 89
4-6-4 – اعتبارسنجی مدل ………………………………………………………………………………………………………….. 91
4-7 – جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………. 91
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری، پیشنهادها
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..95
5-2 – خلاصه یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………..96
5-3- مقایسه با تحقیقات مشابه……………………………………………………………………………………………………..101
5-4 – نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….102
5-5 – پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..104
5-6 – محدودیت ها

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره مقایسات زوجی Next Entries مقاله رایگان درباره شبکه عصبی، ریسک اعتباری، رگرسیون، شبیه سازی