پایان نامه با موضوع مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، نوآوری سازمان، مدیریت دانش و نوآوری

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-1) خلاقیت و نوآوری 81
2-4-2) تعریف مفهومی وعملیاتی نوآوری 84
2-4-3) سیرتحول نوآوری 87
2-4-4) اهمیت وضرورت خلاقیت و نوآوری 89
2-4-5) ساختارنوآوری 89
2-4-6) اصول نوآوری 90
2-4-7) سطوح نوآوری سازمانی 91
2-4-8) انواع نوآوری 91
2-4-9) انواع مدلهای نوآوری سازمانی 97
2-4-9-1) مدل فشار علم (فشار تکنولوژی) 97
2-4-9-2) مدل کشش بازار : 97
2-4-9-3) مدل اتصالی 98
2-4-9-4) مدل یکپارچه و شبکه ای 98
2-4-9-5) مدل زنجیره ارزش 99
2-4-10) محرکهای نوآوری 100
2-4-11) عوامل شکست در فرآیند نوآوری 101
2-4-12) عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر و نوآوری 102
2-4-13) ویژگی های سازمان های نوآور 104
2-4-14) نوآوری درگمرک 106
2-5) پیشینه تحقیقات 108
2-5-1) تحقیقات داخلی 108
2-5-2) تحقیقات خارجی 110
فصل سوم :روش اجرای تحقیق 112
3-1)مقدمه 113
3-2) روش تحقیق 113
3-3)جامعه آماری 114
3-3-1) نمونه آماری و روش نمونه گیری 114
3-4) ابزار و روش جمع آوری دادههای تحقیق 116
3-4-1) روایی و پایایی ابزار گردآوری دادههای تحقیق 121
3-4-1-1) روایی 121
3-4-1-2) پایایی 122
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 123
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داد ه ها 126
4-1) مقدمه 127
4-2) توصیف متغیر های تحقیق 127
4-2-1)توصیف متغیر نوآوري سازماني 127
4-2-2)توصیف متغیر قابليت جذب بالقوه 128
4-2-3)توصیف متغیر قابليت جذب بالفعل 129
4-2-4)توصیف متغیراشتراک گذاری دانش 130
4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق 131
4-4) بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل 132
4-5) بررسی مدل تحقیق 133
4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد 133
4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنیداری 134
4-6) آزمون فرضیه ها 134
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 136
5-1) مقدمه 137
5-2)نتایج تحقیق 137
5-2-1) نتایج آمار توصیفی 137
5-2-2) نتایج آمار استنباطی 143
5-3) پیشنهادات کاربردی تحقیق 143
5-4) محدودیتهای انجام تحقیق 144
5-5)پیشنهادات در خصوص تحقیقات آتی 145
پیوست 146
منابع و ماخذ 161

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(2-1) دو دیدگاه متفاوت درباره دانش(انتظاری،1385ص26) 23
جدول (2-2) مروری بر مدل های مدیریت دانش(افرازه،1384) 42
جدول(2-3) مدل مفهومي چند مرحله اي توسعه مديريت دانش سازماني. برگرفته ازLee & kim,2001 52
جدول (2-4) ابزار استفاده از فرايند دانش(افرازه،1386) 59
جدول (2-5) حوزه هاي كار و سطوح گوناگون مديريت دانش(افرازه،1384) 62
جدول (2-6) مزایای مدیریت دانش (رادینگ،1383،ص44) 64
جدول(2-7) تعریف خلاقیت از دیدگاه های مختلف (نوروزی و کاوسی،1386،ص5) 83
جدول (2-8) تفاوت خلاقیت و نوآوری و تغییر(امیریان زاده،1387،ص39) 84
جدول (2-9) طبقه بندی نظرات صاحب نظران براساس انواع نوآوری سازمانی(رضوانی وگرایلی نژاد،1390،ص24) 96
جدول(3-1) لیست گمرکات جهت نمونه آماری 116
جدول(3-2) پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک 119
جدول(3– 3) جدول تناظر سوالات پرسشنامه 120
جدول(3-4) محاسبه آلفای کرونباخ مولفه های پرسشنامه 123
جدول(4-1) توصیف متغیر نوآوري سازماني 127
جدول(4-2) توصیف متغیر قابليت جذب بلقوه 128
جدول(4-3) توصیف متغیر قابليت جذب بالفعل 129
جدول(4-4) توصیف متغیراشتراک گذار ی دانش 130
جدول(4-5) آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیر های تحقیق 132
جدول(5-1) توصیف معیارهای اشتراک گذاری دانش 139
جدول (5-2) توصیف معیارهای جذب بالقوه دانش 140
جدول(5-3) توصیف معیارهای جذب بالفعل دانش 141
جدول(5-4) توصیف معیارهای نوآوری سازمانی 142

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (1-1) مدل عملیاتی تحقیق 9
شکل (21) چهار کارکرد اساسی دانش(رادینگ،1383) 24
شکل ( 22) ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش(افرازه،1384) 29
شکل (2-3) مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر،2005ص14) 33
شکل (2-4) مدل نوناکاوتاکائوچی،1995 34
شکل(2-5) مدل سرمایه فکری مدیریت دانش اسکاندیا(Skandia)برگرفته از(Chase,1997) 37
شکل (2-6)مدل مدیریت دانش دامرست،1997 39
شکل( 2-7 )مدل هفت سی 45
شکل( 2-8 )مدل حلزونی نوناکا و تاکائوچی(nonaka,takuchi1995) 49
شکل (2-9) مدل پايه هاي ساختمان مديريت دانش(probst & Raub & Romhard,2002) 56
شکل (2-10) نگرشی سیستمی به نوآوری(مقیمی،1385،ص133) 87
شکل(2-11)چارچوب DNA نوآوری (امیریان زاده،1387ص42) 90
شکل(2-12) مدل پیشنهادی نایت 1967 92
شکل (2-13) طبقه بندی کوپر 93
شکل (2-14) طبقه بندی انواع نوآوری ازدیدگاه لی و ژو و سی 94
شکل (2-15) طبقه بندی استگلیتز و هین 95
شکل (2-16) مدل کشش بازار 98
شکل (2-17) مدل اتصالی 98
شکل (2-18) مدل زنجیره ارزش 100
شکل (2-19)محرک های نوآوری (مقیمی،1385،ص134) 101
شکل(2-20) عوامل مهم شکست نوآوری(سلیمی،1387،ص99) 102

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار(4-1) هیستوگرام متغیر نوآوري سازماني 128
نمودار(4-2) هیستوگرام متغیر قابليت جذب بالقوه 129
نمودار(4-3) هیستوگرام متغیر قابليت جذب بالفعل 130
نمودار(4-4) هیستوگرام متغیراشتراک گذاری دانش 131
نمودار( 4-5) آزمون مدل تحقیق (در حالت استاندارد) 133
نمودار( 4-6) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنیداری) 134

چکیده
هدف تحقیق حاضر، تحلیل رابطۀ بین قابلیت به اشتراکگذاری دانش و نوآوری سازمانی، باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه و بالفعل) دانش سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جامعۀ آماري تحقيق حاضر را ادارات گمرک جمهوری اسلامی ایران، تشكيل ميدهد، و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی از نوع خوشهای تک مرحلهای انجام شده است. برای گردآوری دادهها نیز از مطالعه میدانی (پرسشنامه) و برای سنجش و اندازهگیری پاسخها از مقیاس 5 گزینهای لیکرت استفاده شد. این پرسشنامه استاندارد بوده و از مقالۀ اَندراوینا وگووینداراجو که تحقیقی تحت همین عنوان انجام دادهاند، اخذ گردیده و از نظر روایی و پایایی مورد بررسی متخصصین امر قرار گرفته است. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی، و برای آزمون پایایی پرسشنامهها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. براساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نیز معلوم شد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال میباشد، و در تحلیل دادههای تحقیق نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسپیاساس استفاده شده است این تحقیق شامل یک فرضیۀ اصلی و سه فرضیۀ فرعی است که، فرضیۀ اصلی به بررسی رابطۀ بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با توجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش » پرداخته و سه فرضیۀ فرعی به ترتیب به بررسی، 1)رابطۀ بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش»، 2)رابطۀ بین «قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب تحقق یافته»، 3)رابطۀ بین « قابلیت جذب تحقق یافته و قابلیت نوآوری سازمانی » پرداختهاند، که پس از بررسی نتایج معلوم شد که تمام فرضیههای اصلی و فرعی در سطح معنیداری خوبی بوده و مورد تأییدند.
واژگان کلیدی : مدیریت دانش، اشتراکگذاری دانش، قابلیت جذب، قابلیت جذب بالقوه، قابلیت جذب بالفعل، نوآوری سازمانی، گمرک.

فصل اول : کلیات تحقیق
1

1-1) مقدمه
گمرک بعنوان یک سازمان تاثیرگذار در توسعه و بهبود وضعیت تجارت خارجی، علاوه بر ایفای نقش در عرصۀ سیاستگذاری اقتصادی و تأمین درآمد برای دولت، بطور مستقیم با مردم سروکار داشته و عملکرد آن میتواند موجب رضایتمندی یا عدم رضایت خدمت گیرندگان شود، از این رو ناگزیر از انتخاب روشها و بکارگیری شیوههایی است که بربستر طرح های خلاقانه و نوآور قرارداشته باشد، تا بتواند به انتظارات ذینفعان پاسخ دهد و به همین دلیل است که گمرک بعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی تعیین گردیده و دولت تلاش میکند با اجرای پروژههایی چون ایجاد پنجرۀ واحد تجاری، راهاندازی سیستم ارزش وببنیاد، استقرار سیستم آسیکودای جهانی، تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاههای پیشرفته، راهاندازی سامانۀ هوشمند ورود و خروج کالا و ترانزیت و اصلاح نظام گمرکی و رفع مشکلات آن، پیشگیری از فساد با افزایش سلامت اداری و کرامت انسانی، و نیزطرح آمایش سرزمینی گمرک و ایجاد گمرکات تخصصی به اهداف و سیاستهای میان مدت و بلندمدت در جهت تحقق توسعۀ اقتصادی دست یابد و آنچه تاکنون درگمرک انجام شده، تنها بخشی از ضروریاتِ تغییر و تحول در این سازمان بوده و پایان راه نیست، وگمرک همواره نیازمند اجرای طرحهای نو و نوآوری در ارائۀ خدمات به مشتریان است وحتی این ضرورت در سطح جهانی نیزحس شده تا بدان جا که، کونیومیکوریا1 دبیرکل سازمان جهانی گمرک (WCO) سال 2013 را سال”نوآوری برای پیشرفت گمرک”تعیین نمود.(4و5بهمن 1391، گزارش همایش روز جهانی گمرک) حال چالش اصلی در حوزۀ نوآوری این است که چگونه می توان آن را بوجود آورد و بهبود بخشید؟ که پاسخ بدین سئوال را میتوان در نام گذاری سال 2014 توسط دبیرکل سازمان جهانی گمرک، به عنوان سال” ارتباطات :بمعنای تسهیم اطلاعات برای همکاری بهتر”جستجوکرد، زیرا که تسهیم اطلاعات به، بهاشتراک گذاریِ دانش به عنوان یکی از ابعاد مهم و اساسی مدیریت دانش اشاره دارد. از نظر دبیرکل سازمان جهانی گمرک، ارتباط فرآیندی دوسویه است که براساس آن دانش و اطلاعات بین افراد تبادل و تسهیم میگردد، این موضوع صرفاً درحد ارسال پیام یا منتقل نمودن اطلاعات نیست، بلکه در برگیرندۀ تحقق، کشف و تولید دانش نیز میباشد. به عقیدۀ پژوهشگر، سازمان جهانی گمرک خواسته با نامگذاری سال های 2013و2014 به این عناوین و در دو سال متوالی، ارتباط درهم تنیده شدۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی را متذکرگردد. البته در میانۀ سال 2013 با روی کارآمدن دولت تدبیروامید ، و تشکیل اولین جلسۀ هیأت دولت(27/05/1392)متنی در قالب منشور اخلاقی و با سیزده بند قرائت گردید، که بارقههایی از امید را جهت ایجاد نوآوری مبتنی بر مدیریت دانش در میان آگاهان و دلسوزان گمرک ایران بوجود آورد.
بر این اساس در فصل اول پژوهش حاضر به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت وجود مدیریت دانش و نوآوری سازمانی پرداخته و سپس اهدافی را که از انجام این تحقیق مدنظر داشته برشمرده و مروری بر ادبیات موضوعی مدیریت دانش و نوآوری سازمانی خواهیم داشت و بدنبال آن فرضیاتی را مطرح مینماییم که بیانگر وجود رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران در شش ماهۀ اول سال 1393 است.
1-2) بیان مسأله
دانش هم به عنوان یک نهاده و هم به عنوان یک منبع قدرت، برای افراد و سازمانها اهمیت استراتژیک دارد. دانش روش ایجاد رفاه برای یک فرد، سازمان یا حتی یک ملت را تحت تأثیر قرار میدهد. مؤفقیت بلندمدت سازمان به کسب، ذخیره سازی و اشتراک گذاری (تسهیم) دانش بستگی دارد، و استراتژیهایی که براساس انباشت دانش نیروی انسانی طراحی شوند کلیدِ کسب مزیت رقابتی محسوب میشوند.(هاتزچرمتر و کلیندیست2 ، 2006، ص709)بنابراین مدیریت موفقِ دانش مشخصۀ اصلی بقای یک سازمان است، و در این میان نوآوریها عصاره و نتیجۀ مدیریت دانشاند.درمواجهه با محیط متغیر، نوآوریها، سازمان را به انعطاف پذیری در برابر تغییر مجهز میکنند و کلید بقاء و موفقیت آن هستند. (لیائو و فی و چن3 ،2007،ص341)
در واقع سازمانهای با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیطهای متغیر و ایجاد و توسعۀ قابلیتهای جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفقتر خواهند بود.(مورنو، مونتس و فرناندز4،2004) ولی این فرایند کاملاً پیچیده است و مستلزم مدیریت مؤثر و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع خلیج فارس، شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی، روابط تجاری Next Entries پایان نامه با موضوع نوآوری سازمان، نوآوری سازمانی، قابلیت نوآوری، ظرفیت جذب