منابع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد تحصیلی، اضطراب امتحان، انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

2- دكتر دكتر عباس قلتاش استاد داور داخلي

3- دكتر سيروس سروقد استاد داور خارجي

مراتب فوق مورد تاييد است. مدير / معاونت پژوهشي
مهر و امضاء

شکر شایان از ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا این تحقیق را به اتمام برسانم. از استاد فاضل و دانشمندم جناب آقای دکتر احمد رضا اوجی نژاد به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار دادند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

تقـديم بـه :
مادر و پدر عزیزم که در رشد و اعتلای من از هیچ زحمتی فروگذار نبودند.
و به همسر عزیزم که همواره استوارترین تکیه گاه زندگی ام بوده اند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول:كليات تحقيق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………3
بيان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..4
ضرورت و اهميت پژوهش …………………………………………………………………………………………………..8
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………10
اهدف برجسته ‍پژوهش………………………………………………………………………………………………………..10
فرضيه هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………10
تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها……………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………14
مفهوم اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………..14
انواع اضطراب …………………………………………………………………………………………………………………..15
دلایل بروز اضطراب……………………………………………………………………………………………………………18
اضطراب امتحان………………………………………………………………………………………………………………….19
نقش اضطراب در كاهش توانایی فرد……………………………………………………………………………………..21
مطالعات اضطراب آزمون……………………………………………………………………………………………………..21
رویکردهای مقابله با اضطراب امتحان…………………………………………………………………………………….23
عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………..23
عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………..24
پیشرفت تحصیلی: ……………………………………………………………………………………………………………..27
 عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي………………………………………………………………………………………….27
انگیزه پیشرفت…………………………………………………………………………………………………………………..33
تعریف انگیزش و انگیزه……………………………………………………………………………………………………..33
انگیزه پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………34
رویکردهای مختلف انگیزشی……………………………………………………………………………………………….35

رویکرد اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………………………………………………..36
رویکرد انتظار ضرب در ارزش…………………………………………………………………………………………….36
انگیزش و نیاز……………………………………………………………………………………………………………………36
نظریه انگیزش پیشرفت……………………………………………………………………………………………………..37
نتایج پژوهش های مربوط به رابطه بین انگیزش و یادگیری……………………………………………………..37
فنون ایجاد انگیزش در یادگیرندگان………………………………………………………………………………………38
طراحی انگیزه ای آموزش……………………………………………………………………………………………………38
منشا انگيزه پيشرفت ……………………………………………………………………….. ………………………………..39
الگوي اتكينسون……………………………………………………………………………………. ………………………….41
نظريه مك كلند…………………………………………………………………………………….. ………………………….42
انگيزه پيشرفت و ويژگي هاي افراد با انگيزه پيشرفت بالا………………………….. …………………………..43
آموزش انگيزش پيشرفت……………………………………………………………………………………………………46
پيشينه تحقيقات………………………………………………………………………………………………………………….48
پیشینه داخلی تحقیقات………………………………………………………………………………………………………..48
پیشینه خارجی تحقیقات………………………………………………………………………………………………………50
جمع بندي…………………………………………………………………………………………………………………………51
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………. 54
جامعه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….54
نمونه تحقيق و روش نمونه‌گيري………………………………………………………………………………………….54
اطلاعات جمعیت شناختی نمونه: …………………………………………………………………………………………54
ابزار گرد آوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..56
پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون……………………………………………………………………………………..56
– پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس……………………………………………………………………………………57
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور………………………………………………………………………………….59
روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………….61
ملاحظات اخلاقي……………………………………………………………………………………………………………… 61
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
داده های توصیفی متغیر ها…………………………………………………………………………………………………..64
بررسی استنباطی و آزمودن فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………..65
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………73
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….74
فرضيه اصلي………………………………………………………………………………………………………………………74
فرضيه فرعي اول………………………………………………………………………………………………………………..76
فرضيه فرعي دوم………………………………………………………………………………………………………………..78
فرضيه فرعي سوم……………………………………………………………………………………………………………….80
فرضيه فرعي چهارم…………………………………………………………………………………………………………….82
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..84
پیشنهاد های کاربردی………………………………………………………………………………………………………….84
پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………..84
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..86
فهرست منابع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره انحراف معیار، رضایت شغل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اضطراب امتحان، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، ضریب همبستگی