پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، مفهوم سازی، یافته های پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول : کلیات پژوهش مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………3 بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………….5 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………8 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….11 فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….11 تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..12 فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..17 تاریخچه و مفهوم سازی رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………….17 مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………..18 تعاریف رفتار شهروندی………………………………………………………………………………………………………………..19 انواع رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………….22 عوامل ایجاد کننده رفتارهای شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………24 عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………..26 تاریخچه و مفهوم سازی تعهدسازمانی……………………………………………………………………………………………27 تعریف تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………28 اهميت تعهد سازماني…………………………………………………………………………………………………………………….29 عوامل مؤثر بر تعهد سازماني …………………………………………………………………………………………………………30 مراحل و فرايند ايجاد تعهد سازماني………………………………………………………………………………………………..37 دیدگاه های مختلف در مورد ابعاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………..40 كانون هاي تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………..45 مدل های تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………….48
عنوان صفحه
معنويت محيط كار: یک موضوع بحث انگیز……………………………………………………………………………………51 تاريخچه معنويت………………………………………………………………………………………………………………………….53 تعريف معنويت ………………………………………………………………………………………………………………………….53 تعریف معنویت در محیط کار………………………………………………………………………………………………………….56 علل جذابیت و علاقه به معنویت……………………………………………………………………………………………………59 مزاياي معنويت در محيط کار…………………………………………………………………………………………………………61 عوامل ارتقاء معنویت در سازمان…………………………………………………………………………………………………….62 سطوح معنویت……………………………………………………………………………………………………………………………68 انواع معنویت……………………………………………………………………………………………………………………………….71 دین(مذهب) و معنویت…………………………………………………………………………………………………………………75 چهارنوع جهت گيري متفاوت نسبت به دين و معنويت……………………………………………………………………..77 اخلاق و معنویت………………………………………………………………………………………………………………………….78 رهبری معنوی……………………………………………………………………………………………………………………………..80 نکاتی پیرامون روش تحقیق در زمینه معنویت در کار………………………………………………………………………..81 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….82 پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………….82 پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………..91 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………..98
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..101 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………..101 روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………101 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………….102 روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………105 ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..105
عنوان صفحه
روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………..109 روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………. 109 ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………109
فصل چهارم: یافته های پژوهش یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..111 آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….111آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….113 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………120 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….121 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………130 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….131 پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………132 فهرست منابع و مراجع فارسی……………………………………………………………………………………………………..133 فهرست منابه و مراجع لاتین………………………………………………………………………………………………………..140 چکیده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره ارتباطات سازمانی، تحول گرا، رهبری تحول گرا، آذربایجان غربی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، معنویت در محیط کار