منبع پایان نامه ارشد درمورد تعهد سازمانی، سرمایه روانشناختی، زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه ارشد

مراتب فوق مورد تایید است . مدیر/معاونت پژوهشی
مهر و امضاء

سپاسگزاری
بار خدا یا زبانمان از حمد و سپاس بدرگاه تو قاصر است و نمی دانیم چگونه شکر گزار رحمتت باشیم که بما فرصت عطا فرمودی تا از این طریق رشد و اعتلای ذهنی را که به برکت الطاف بیکران تو عایدمان شده است عرضه داریم قبل از هر سخن شایسته است از استاد گرامی جناب آقای دکترعباداله احمدی که با راهنمایی حکیمانه و دلسوزانه خود مشوق و راهنمایی ارزشمند برای بنده بوده اند و همچنین تمام اساتید محترم که در طول این دو سال مرا از علم خود بهره مند ساختند تشکر وقدردانی فراوان بنمایم. توفیق روز افزون و پایداری این عزیزانه را از درگاه ایزد منان خواستارم.
و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مجموعه یاری نموده اند.

تقدیم به همسر مهربانم
که با تمام وجود، دراین سال ها الهام بخش وهمراه من بوده است.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 3
بیان مساله 4
اهمیت و ضرورت پژوهش 6
اهداف پژوهش 7
فرضیه های پژوهش 8
تعاریف مفهومی متغیر ها 8
تعاریف عملیاتی متغیرها 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تعهد سازمانی 13
تاریخچه تعهد سازمانی 14
انواع تعهد 15
عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 17
ویژگی های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی : 17
خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی: 18
تأثیر روابط گروهی و روابط رهبر با تعهد سازمانی: 18
ویژگی های سازمان و تعهد سازمانی: 18
وضعیت نقش و تعهد سازمانی : 18
شيوه هاي تقويت تعهد كاركنان 19
خلق ايدئولوژي و آرمان مشترك : 19
استخدام مبتني بر ارزش ها: 19
جهت گيري آموزشي و ارزشي: 20
انتخاب رهبري مناسب: 20
ابعاد تعهد 20
تعهد عاطفي ، تعهد مستمر و تعهد هنجاري 20
تعهد بيروني و دروني 21
تعهد اخلاقي، تعهد حسابگرانه (عقلاني) و تعهد انتقال پذير 22
تعهد نگرش و تعهد رفتاري 22
اهمیت تعهد سازمانی 23
سطوح کلی تعهد سازمانی 23
مراحل تعهد سازمانی 24
تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی 24
الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی 25
مدل می یر و آلن: 25
مدل اریلی و چتمن: 25
مدل آنجل و پری: 26
مدل مایر و شورمن: 26
مدل پنلی و گولد: 27
تعهد سازمانی و دو دیدگاه رایج 27
كيفيت زندگي كاري 28
تعریف واژه كيفيت 29
تاريخچه كيفيت 29
سير تكاملي برنامه‌هاي كيفيت زندگي شغلي 29
عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي كاري 30
مفهوم كيفيت زندگي كاري 31
كيفيت زندگي 32
الگو های کیفیت زندگی کاری 36
الگوی والتون 36
الگوی کاسیو 38
الگوی هریک و مک بوی 39
الگوی ارائه شده توسط انجمن مدیریت امریکا 39
الگوی ارائه شده در شرکت جنرال موتورز 40
الگوی ارائه شده توسط مورتن 40
ضرورت و اهمیت برنامه های کیفیت زندگی کاری 42
اهداف کیفیت زندگی کاری 44
ابعاد کیفیت زندگی کاری 44
عوامل موفقیت برنامه های کیفیت زندگی کاری 46
سرمایه روانشناختی 48
مفهوم سرمايه روان شناختي 48
اهمیت سرمایه روانشناختی 50
اهميت سرمايه روان شناختي در محيط كار 51
سیر تحول سرمایه روانشناختی 52
سرمایه روانشناختی سازه ای مثبت نگر 52
خودکارآمدی به عنوان یک نیروی روانشناختی مثبت 55
خوشبینی به عنوان یک نیروی روانشناختی مثبت 56
امید به عنوان یک نیروی روانشناختی مثبت 58
تاب آوری به عنوان یک نیروی روانشناختی مثبت 59
سرمایه روانشناختی سازه ای متفاوت از دیگر سرمایه ها 61
سرمایه روانشناختی سازه ی محوری و مرتبه دوم 62
سرمایه روانشناختی سازه ای متمایز و حالت گونه 64
سرمایه روانشناختی و پیامدهای محیط کار 67
سرمایه روانشناختی و قابلیت رشد پذیری آن 67
رابطه بين سرمايه روانشناختي و نتايج سازماني 68
سرمایه روانشناختی و مولفه های آن 69
پیشینه پژوهش 70
تحقیقات انجام شده در خارج کشور 70
تحقیقات انجام شده در داخل کشور 72
جمع بندی 76

فصل سوم: روش اجرای پژوهش
روش تحقیق 78
جامعه آماری 78
نمونه آماری و روش نمونه گیری 78
ابزارهای پژوهش 78
اعتبار و پایایی 79
روایی و پایایی: 79
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 80
ملاحظات اخلاقی 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های پژوهش 82
یافته های استنباطی 84
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش 89
بحث و نتیجه گیری 89
محدودیت های پژوهش 95
پیشنهاد های پژوهش 96
پیشنهاد های کاربردی 96
پیشنهاد های پژوهشی 96

فهرست جداول
جدول 2-1. گروه بندي عوامل كيفيت زندگي كاري از ديدگاه ريچارد والتون 32
جدول 2-2 تفاوت ها و شباهت هاي مؤلفه‌هاي سرمايه روان شناختي 48
جدول 4-1: بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد سرمایه روانشناختی و ابعاد آن 82
جدول 4-2: بررسی میانگین و انحراف استاندارد کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن 82
جدول 4-3: بررسی میانگین و انحراف استاندارد تعهد سازمانی 83
جدول 4-4: ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی 84
جدول 4-4: ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی 84
جدول 4-5: ضریب همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی 84
جدول 4-6: ضریب همبستگی بین ابعاد سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی 85
جدول4-7: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی به روش گام به گام 86
جدول4-8: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی به روش گام به گام 86
جدول4-9: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی به روش گام به گام 87

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزش فنی وحرفه ای شیراز بوده است. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز که تعداد آنها 150 نفر بوده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده است که بر اساس جدول کرجسی- مورگان تعداد 108 نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش سه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (1384)، سرمایه های روانشناختی لوتانز (2007)، تعهد سازمانی آلن و مایر(1984) بوده است که روایی و پایایی ابزار سنجش مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده ها در زمینه آمار توصيفي از روش هاي آماري ميانگين و انحراف معيار ودر زمینه آمار استنباطي از روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در سطح رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بنابراین بین ابعاد سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی رابطه مستیقم و معناداری وجود دارد. متغیر سرمایه روانشناختی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای تعهد سازمانی می باشد.

واژگان کلیدی: تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاری، سرمایه روانشناختی

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
عصر جدید عصر رقابت بر سر منابع و سرمایههاست. کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند. بهره وری از منابع و سرمایهها را سرلوحه کار خود قرار داده اند و در پرتو وجود افراد تحصیل کرده و متخصص، چرخ های رشد و توسعه را به حرکت درآوردهاند. مدیران سازمانها به خوبی اهمیت تعهد1 را دریافته و از این رو تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش های اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرا نقشی منابع انسانی، یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان هاست (صالحي، عمراني، 1388). وجود تعهد در هر اداره و سازمان ضمن کاهش جابجایی و غیبت، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی هر چه بهتر اهداف سازمان و فرد خواهد شد. تعهد، به عنوان یک نگرش به خوبی می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد و شکی نیست که سازمان های دارای كاركنان با سطح بالای تعهد سازمانی2 معمولاً از عملکرد بالاتر برخوردارند (پارسایی،1391).
یکی از عوامل موثر در تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاری3 می باشد. نیل به زندگی شغلی با کیفیت، مستلزم کوششهایی منظم از سوی سازمان است که به کارکنان فرصتهای بیشتر برای تاثیرگذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثر بخشی کل سازمان میدهد. به این ترتیب هرسازمانی با بهرهوری و کارایی مطلوب و موثر، در جستجوی راههایی است تا کارکنان را به درجههای از توانایی برساند که هوشمندی خود را به کار گیرند، که این امر به وسیله کیفیت زندگی کاری مناسب یعنی مشارکت و سهیم کردن بیشتر کارکنان در فرایند تصمیمگیری صورت میگیرد. کیفیت زندگی کاری، نمایانگر نوعی فرهنگ سازمان یا شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس مالکیت خود گردان، مسئولیت و عزت نفس میکنند (تمجیدی، 1386: 13). یکی دیگر از متغیر های تاثیر گذار در تعهد سازمانی سرمایه روانشناختی4 می باشد. سرمایه روانشناختی از زیر مجموعه های روانشناسی مثبت گرا می باشد از منظر روانشناسی مثبت گرا، سازگاری، شادکامی، امید، اعتماد به نفس، خوش بینی و ویژگی‌های مثبتی از این قبیل نشان دهنده سلامت بوده و بر جنبه‌های مثبت توانایی‌های افراد تاکید می‌کند. قبل از ظهور نهضت روانشناسی مثبت گرا برای سالیان متمادی روانشناسان بر ابعاد بیمارگونه عملکرد و رفتار بشر متمرکز بودند و کمتر ویژگی‌های مثبت انسان را مورد توجه قرار می‌دادند اما با جنبشی که در این زمینه به وقوع پیوست روانشناسان با توجه به جنبه‌های مثبت رفتاری در جستجوی رشد و توسعه فرد، سازمان و جامعه برآمدند (لوتانز و جنسن5، 2002). روانشناسی مثبت گرا مفاهیم زیادی را در بر می گیرد از جمله این مفاهیم مفهوم سرمایه روانشناختی می باشد که امروزه به عنوان یک منبع رقابتی برای کسب مزیت در بین سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است. سرمايه يکي از مفاهيم کليدي و مهم در عرصه مديريت محسوب مي شود. امروزه بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که سرمایه روانشناختی سازمان ها می تواند مزیت رقابتی پایدار برای آنها فراهم کند (آوولی ولوتانز6،2005). بنابراین هدف این پژوهش تبیین رابطه بین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزش فنی وحرفه ای شیراز است.

بیان مساله
هيچ سازماني نمی‌تواند موفق شود مگر اين كه اعضا و كاركنان سازمان نسبت به آن نوعي تعهّد داشته باشند و در جهت تحقيق اهداف آن تلاش ‌کنند. تعهّد سازمانی نوعي ارتباط نگرشي- رفتاري به اهداف و رسالت‌های سازمان است. تعهّد سازماني مستلزم وجود عوامل مختلف شخصي، سازماني و محيطي است كه بعضاً تحت كنترل مديران قرار دارند. یکی از متغیرهایی که در رفتار سازمانی اهمیت ویژه ای دارد و به طور مستمر مورد توجه دانشمندان و محققان قرار گرفته است تعهد سازمانی می باشد و در دهه گذشته جایگاه مهمی در تحقیقات رفتار سازمانی به خود اختصاص داده است. تعهد سازمانی عبارت است از حالتی که فرد، سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان بماند (حیدری تفرشی و دریابگیان،1390). توجه به مقوله تعهد، و وفاداري منابع انساني به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش‌هاي اختصاص‌یافته‌ی آن‌ها و حتي وظايف فرا نقشی منابع انساني يكي از دغدغه‌هاي جدي مديران سازمان‌هاست تعهد سازماني يك نگرش و يك حالت رواني است كه نشان‌دهنده تمايل نياز و الزام جهت ادامه فعاليت در يك سازمان است؛ و همچنين تعهد سازماني با بسياري از رفتارهاي كاركنان مرتبط است. كولورسون معتقد است در سال‌هاي اخير، تعهد كاركنان نيروي موفقيت يك سازمان به شمار مي‌رود. از اين رو

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تامین مالی، کارایی شرکت، سطح معنی داری، ضریب تعیین Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی