منابع پایان نامه درمورد تامین مالی، استقراض، کارآفرینی، موسسات مالی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل دوم: ادبیات تحقیق 9
2-1بخش اول :تأمین مالی از طریق بدهی 10
2-1-1. مقدمه: 10
2-1-2. تأمین مالی: 11
2-1-3 تئوري سلسله ي مراتبی روشهاي تأمین مالی: 12
2-1-4روش های مرسوم تأمین مالی: 13
2-1-4-1 تأمین مالی از طریق بدهی: 13
2-1-4-2 تأمین مالی از طریق سهام 15
2-1-5 منابع سرمایه سهام 15
2-1-6 شرایط تامین مالی از طریق ایجاد بدهی 16
2-1-6-1مزایای تامین مالی از طریق بدهی: 17
2-1-6-2معایب تامین مالی از طریق بدهی: 17
2-1-7 منابع بازپرداخت بدهی های بلندمدت 17
2-1-8 ساختار وام برای تامین مالی پروژه ها 18
2-1-9 بازپرداخت وام: 19
2-1-10 تفاوت بين وام هاي بانكي و اوراق قرضه 20
2-2بخش دوم: کارآیی شرکت ها 23
2-2-1مقدمه : 23
2-2-2کارآیی : 23
2-2-2-1انواع کارآیی : 24
2-2-2-2روش های ارزیابی کارآیی شرکتها : 25
2-2-2-3سطوح مختلف ارزيابي 26
2-2-2-4روشهاي ارزيابي سطوح مختلف 27
2-2-2-5روش تحلیل پوشش داده ها در کارایی : 28
2-3 بخش سوم : کارآفرینی 30
2-3-1مقدمه : 30
2-3-2کارآفرینی : 30
2-4بخش چهارم: ارتباط کارآفرینی و تآمین مالی از بدهی 32
2-5 بخش پنجم : پیشینه 36
2-5-1 پیشینه داخلی : 36
2-5-2. پیشینه خارجی : 39
فصل سوم: روش اجرای تحقیق 41
3-1 مقدمه 43
3-2) روش تحقیق 43
3-3 تعریف متغیرهای تحقیق 45
3-4)جامعه آماری 52
3-5) محاسبه حجم نمونه 52
3-6) روش گرد آوری اطلاعات: 53
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها: 53
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 56
4-1 مقدمه 57
4-2آمار توصیفی: 57
4-3 آمار استنباطی: 58
4-3-1پیش فرض های رگرسیون 58
4-3-2) نتایج رگرسیون چندگانه 61
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 65
5-1 مقدمه 66
5-2- نتایج تحقیق 66
5-3) نتیجه گیری و تبیین نتایج تحقیق 68
5-4- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق 70
5-5- پیشنهادات به محققین آتی 71
5-6- محدودیت های تحقیق 71
منابع و ماخذ 72
ضمایم و پیوست ها 77

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 آمارتوصیفی متغیر های تحقیق 57
جدول4-2 اسامی شرکت ها 58
جدول 4-3 نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف 59
جدول 4-4 نتایج آزمون رامسی رست 59
جدول4-5 نتایج آزمون چاو 60
جدول4-6 نتایج آزمون ریشه واحد به روش فیلیپس برون 60
جدول 4-7بررسی فرضیه اول 62
جدول 4-8 بررسی فرضیه دوم 63
جدول 4-9بررسی فرضیه سوم 64

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1-2دارایی های دائمی و داراییهای موقت 16

چکیده
تامین مالی کارآفرینان و شرکت های کوچک و استقراض آن ها از بانک ها و موسسات مالی، کارآیی آنها را افزایش خواهد داد زیرا استقراض افراد باعث خواهد شد تلاش بیشتری به منظور بازگشت منابع استقراض شده از بانک ها و موسسات مالی داشته باشند و این موضوع افزایش کارایی کارآفرینان را به دنبال خواهد داشت و در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کار آفرینی و بدهی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و شیوه جمع آوری وتحلیل اطلاعات در حیطه تحقیقات توصیفی است.نمونه آماری شامل 80 شرکت در طی دوره زمانی پنج ساله 1386 تا 1390 می باشد.روش گرد آوری داده ها بصورت اسناد کاوی بوده است. داده های تحقیق از طریق مراجعه به گزارش های مالی و از طریق بانک های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه و نیز سایت های تخصصی بورس اوراق بهادار و نرم افزار های تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج میگردد.. داده های مورد نظر پس از جمع آوری از طریق نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص شده و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق با رگرسیون چند متغیره که هدف آن اندازه گیری رابطه متغیرهاست و همچنین پیش فرض های رگرسیون از نرم افزار EVIEWS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین بین کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های این تحقیق نشان خواهد که افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند. بنابراین افزایش کارآفرینی، هنگامی که صنایع کشور دچار رکود شده و توسعه نیافته، در موفقیت شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت.

. کلمات کلیدی: عدم کارایی شرکت ها، تامین مالی از طریق بدهی، اندازه شرکت، رشد سوددهی.
فصل اول: کلیات تحقیق

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1)مقدمه
موتور محرك پيشرفت اقتصادي و فناوری ، در فكر دانش آموختگان و نخبگان هر كشور شکل می گیرد ایده های خلاقانه مي تواند در قالب بنگا ههای دانش بنيان و با مديريت کارآفرینان در جامعه نمود پيدا كند (زعفریان،1388). امروزه، اقتصاد کشورهاي توسعه یافته بر محور بنگاه هاي کوچک و متوسط می گردد ؛ به نحوي که حجم وسیعی از فعالیت بنگاه هاي فعال در کشورهاي در حال توسعه و حتی توسعه یافته مانند اروپا و ژاپن ر ا بنگاه هاي کوچک و متوسط تشکیل می دهد(Gompers,2000). این امر شاید یکی از علل پیشرفت سریع تکنولوژي در دهه گذشته با شد. این دگرگونی ها، نوعی تغییر الگو و فاصله گرفتن از نمونه هاي قدیمی مبتنی بر فرآورده هاي فیزیکی و صرفه مقیاس است . شاید امروز تنها چیز ثابتی که می توان یافت، تغییر و دگرگونی است. در یک اقتصاد دانش محور، رشد اقتصادي و ایجاد اشتغال متناسب با ظرفیت نوآوري تحقق می یابد؛ بدین معنی که دستاوردهاي ناشی از طرح هاي پژوهشی باید به طور پیوسته از طریق سرمایه گذاري به محصول، فرآیند و یا سیستم هاي نوین تبدیل گردد. دسترسی به ظرفیت هاي سرمایه گذاري براي کارآفرینان و پژوهش گران عامل مهمی در ایجاد نوآوري و بهره برداري از توان فناوري در اقتصاد ملی است . توسعه در اقتصاد نوین، خواهان جریان ثابت سرمایه است . از آنجا که نتیجه فعالیت هاي مبتکرانه و نوآورانه تا حدي نامطمئن است ، مؤسسات اعتباردهنده و بانک ها اغلب رغبت کمی به سرمایه گذاري در فعالیت هاي نوآورانه شرکت ها ي نوپا نشان می دهند(استیري و مشیري،1390).
لذا این تحقیق بررسی خواهد کرد که تامین مالی کارآفرینان و شرکت های کوچک و استقراض آن ها از بانک ها و موسسات مالی، کارآیی آنها را افزایش خواهد داد زیرا استقراض افراد باعث خواهد شد تلاش بیشتری به منظور بازگشت منابع استقراض شده از بانک ها و موسسات مالی داشته باشند و این موضوع افزایش کارایی کارآفرینان را به دنبال خواهد داشت(Chowdhury etal,2013). این تحقیق به بررسی صحت این موضوع می پردازد.
1-2) بیان مسئله
افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند. بنابراین افزایش کارآفرینی، هنگامی که صنایع کشور دچار رکود شده و توسعه نیافته،در موفقیت شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت(Chowdhury etal,2013) . کمبود سرمايه‌گذاري عاملي موثر در شکست بسياري از کسب‌وکارهاست، با اين حال به دليل نرخ بالاي آسیب پذیری کسب‌وکارهاي کوچک جديد، موسسات مالي تمايل چنداني به قرض دادن وجوه يا سرمايه‌گذاري در آنها ندارند. فقدان سرمايه کافي، کسب‌وکار نوپا را با رها ساختن بر بنيان مالي ضعيف، مستعد شکست خواهد كرد. يکي از بزرگترين چالشهاي کارآفرينان در صنایع کوچک و متوسط و شايد مهمترين مانع آنها براي راه‌اندازي کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالي براي تامين نيازهاي سرمايه‌اي است. (Chowdhury etal,2013) . به دست آوردن وجوه مورد نياز براي راه‌اندازي کسب‌وکارها، همواره به عنوان يک چالش براي کارآفرينان مطرح بوده است. فرايند به دست آوردن وجوه مورد نياز ممکن است ماهها به طول انجامد و کارآفرينان را از حرفه مديريت کسب‌وکارها منصرف كند. از سوي ديگر، بدون تامين مالي کافي، کسب‌وکارهاي نوپا هرگز به موفقيت نخواهند رسيد(اسلامی و بیگدلو، 1384). طرح های کارآفرینی از طریق تامین مالی به صورت استقراض از بانک ها امری طبیعی است و می توان گفت که کارآفرینان برای اجرای طرح خود نیاز به این نوع تامین مالی دارند. طبیعی است در این راستا با توجه به ریسک بالایی که در پژوهش های ذکر شده در ارتباط با تامین مالی از طریق بدهی، بیان شد، مدیران تلاش خواهند کرد که با بهره وری بیشتر در کارها از طریق افزایش کارایی و اثربخشی تا آنجا که می توانند این طرح های کارآفرینانه را به درستی انجام دهند زیرا تبعات اشتباه آن ها می تواند بار مالی بر شرکت ها اضافه کند و آن ها را به سمت استقراض بیشتر و افزایش ریسک سوق دهد(مرادزاده فرد،1391).
طيف گسترده‌اي از منابع تامين مالي (با امکان‌پذيري و هزينه‌هاي گوناگون)، در دسترس کارآفرينان قرار دارد و روشهاي متفاوتي براي طبقه‌بندي آنها پيشنهاد شده است.در يک طبقه‌بندي از اين منابع، ديکينز و فريل (2003) منابع مالي شرکتهاي کارآفريني را به دو دسته دروني و بروني بخش‌بندي كرده‌اند. در گزارشي که توسط شرکت مالي «امکو» ارائه شده است، منابع مالي به سه دسته منابع سهام (حقوق صاحبان سهام)، منابع بدهي (استقراض) و ديگر منابع دسته‌بندي شده بودند. در يک تقسيم‌بندي ديگر، کاردلو (1999) منابع مالي در دسترس کارآفرينان را به دو دسته تقسيم كرده است: منابع غيررسـمي و منابع رسـمي. در مقایسه با شرکت های خصوصی، شرکت های دولتی بسیار آسان تر می توانند از منابع مالی مختلف وام دریافت نمایند(Chowdhury etal,2013) . در بحث کمک به توسعه و ارتقاء شرکت هاي کوچک و متوسط در راستاي پیشبرد اهداف کلان اقتصادي، نهادها و مراجع متعددي درگیر می شوند. حضور به موقع و فعال هر یک از این نهادها و سازوکار منسجم و یکپارچه اي که تلاش هاي صورت گرفته را به یکدیگر مرتبط و هماهنگ نما ید، امري لازم و ضروري است. دراین تحقیق به بررسی رابطه کارآفرینی و بدهی های مالی پرداخته می شود.کینگ و لوین نشان دادند که سیستم های مالی که در فعالیتهای کارآفرینی موثر هستند باعث افزایش بهره وری و فعال شدن پروژه ها و منابع خواهند شد و نوآوری را افزایش خواهند داد(Chowdhury etal,2013) .
لذا با توجه به مسائل گفته شده این سوال پیش می آید که آیا بین عدم کارایی مدیریتی و بدهی مالی رابطه معناداری وجود دارد؟
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق
تامین مالی مناسب یکی از مشکلترین و پیچیده ترین عناصر در فرآیند راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه است که نقش بسیار مهمی را در راه اندازی و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه بر عهده دارد. مکانیزم هایی مانند نظارت ،گزینش و ضمانت نامه از جمله مسائلی هستند که کارآفرینان کوچک همواره با آن مواجه هستند(Bosse,2009). روش های متعدد و رویکردهای متنوعی که در حوزه تامین مالی کارآفرینانه وجود دارد، انتخاب ها و تصمیمات متعددی را در اختیار کارآفرینان قرار می دهد که خود می تواند موجبات پیچیدگی بیشتر این فرآیند گردد (اسلامی و بیگدلو، 1384). آنچه مسلم است وام دهی بانک ها و سایر منابع مالی نقش مهمی در بنگاه های خصوصی و شرکت های کوچک و متوسط و کارآفرینان بازی می کند(Chowdhury etal,2013) .
نتایج تحقیق حاضر می تواند در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد همچنین در استاندارد گذاری و تدوین استاندارد های حسابداری میتوان نگاهی به این تحقیق داشت و در موارد لزوم ، برای تدوین استاندارد از آن بهره برد. دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي جهت امور آموزش و پژوهش مي تواننداز این جمله باشند و همچنین شركتها سرمایه گذاری يا كارگزاريهاي وابسته به بازار سرمایه و يا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، فناوری اطلاعات، توسعه انسانی Next Entries منابع پایان نامه درمورد تامین مالی، منابع مالی، کارایی شرکت، دارایی ها