منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاقی، رفتار شهروندی، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

سپاس از :

بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

استاد گرامی جناب آقای دکتر سعید باقر سلیمی که در کمال سعه صدر از هیچ کمکی در این زمینه بر من دریغ ننموده اند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند .

استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرزین فرحبد که به عنوان استاد مشاورت از راهنمایی های خود مرا بهره مند نمودند .

استاد فرهیخته جناب آقای دکتر مهرداد گودرزوند چگینی که با قبول داوری این پایان نامه مرا از نظرات و نکته سنجی های مفید خود بهره مند نمودند .

تقدیم به :

همسر مهربانم به پاس رنج و مرارتی که در این اوقات بر ایشان تحمیل نمودم و حمایتهایشان مرا مشوق راه بود .

پدر و مادر فداکارم که زحمات بی دریغشان سختی این دوران را بر من هموار نمود.

برادرم که همواره تکیه گاه من و وجودش مایه دلگرمی من است.

و
” فرشته کوچک زندگیم ” که بسیاری از اوقات صرف شده در این را ه به او تعلق داشت .

چكيده :
سازمانها در دنیای پر رقابت کنونی بدنبال یافتن شیوه های حداکثر نمودن تلاش کارکنانشان هستند و یکی از مهم ترین آنها انگیزش کارکنان به ایفاي نقش هاي فراتر در سازمان است . اخلاق یعني رعایت اصول و ارزشهای حاکم بر رفتار فرد و بررسی ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بعنوان نوعی رفتار فرانقش منجر به شناخت ابعاد تاثیر گذار اخلاق بر رفتار كاركنان و ارتقا آن در سازمان خواهد شد و از آنجا که پایه ای ترین رویکرد به اخلاق ، بر اساس فلسفه اخلاقی است ؛ فرض بر این است که کارکنان قوانین و مقررات مربوط به رفتار اخلاقی را بر اساس فلسفه اخلاقی شکل می دهند.
هدف : اين تحقيق بدنبال بررسی رابطه بين فلسفه اخلاقي و رفتار فرا نقش آنها در كاركنان شركت گاز استان گيلان است .
روش اجراي تحقيق : این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقيق ، توصيفی–همبستگی است . جامعه این تحقیق 1253 نفر از کارکنان شركت گاز استان گيلان می باشد ؛ تعداد نمونه برآوردی طبق جدول مورگان297 نمونه بود که تعداد 370 پرسش نامه پخش و تعداد 354 برگشت داده شدند که تعداد 339 پرسش نامه قابل تحليل بود . روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی ساده بود.
یافته ها: این تحقیق نشان داد که ابعاد فلسفه اخلاقی (قانون طلایی، منفعت گرایی، وظیفه گرایی، عدالت گرایی و آزادی فردی )با بروز رفتار فرا نقش رابطه معنی دار دارند. بر اساس آزمون همبستگی پیرسون شدت رابطه منفعت گرایی و آزادی فردی بیش از سایر ابعاد می باشد .
محدودیتهای تحقیق :تعداد کم سناریو ها برای سنجش فلسفه اخلاقی کارکنان ، ساده بودن مدل و عدم کنترل متغیرهای مداخله گر و تعدیلگر نظیر عدالت و تعهد سازمانی
ارزش علمی : این تحقیق رابطه بین فلسفه اخلاقي و رفتار فرا نقش و شدت رابطه ابعاد فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش و ابعاد موثر تر بر بروز رفتار شهروندی را روشن می کند و نشان می دهد تمایل افراد برای انجام رفتار فرانقش ، وقتیکه درک مساعد تری نسبت به اخلاق گرایی داشته باشند بیشتر خواهد بود .
واژگان کلیدی : رفتار فرا نقش ، رفتار شهروندی سازمانی ، فلسفه اخلاقی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کليات تحقيق
1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-2) بيان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………1
1-3)ضرورت و اهميت تحقيق ………………………………………………………………………………………………..3
1-4) چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………………..5
1-5) فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………..7
1-6) اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………7
1-7) تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق …………………………………………………………………………………………8
1-7-1) تعریف عملیاتی متغیر مستقل ……………………………………………………………………. 8
1-7-2 ) تعریف عملیاتی متغیر وابسته ………………………………………………………………………9
1-8) قلمرو تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم : ادبيات تحقيق
2-1 ) : رفتار فرانقش ………………………………………………………………………………………………………..12
2-1-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-1-2) مفهوم رفتار فرا نقش ……………………………………………………………………………………………………12
2-1-3 ) تاریخچه مفهوم رفتار فرا نقش ……………………………………………………………………………………..15
2-1-4 ) مدلهای رفتار فرا نقش …………………………………………………………………………………………………18
2-1-4-1 ) مدل گراهام ………………………………………………………………………………………18
2-1-4-1 ) مدل پودساکف ………………………………………………………………………………………19
2-1-4-1 ) مدل مارکوزی ……………………………………………………………………………………….19
2-1-4-1 ) مدل بورمن و موتوویدلو ……………………………………………………………………….19
2-1-4-1 ) مدل فار ………………………………………………………………………………………………20
2-1-4-1 ) مدل ارگان ……………………………………………………………………………………………20
2-1-5 ) عوامل تاثير گذار بر بروز رفتار فرا نقش …………………………………………………………………………..22
2-1-5-1 ) ویژگی های فردی کارکنان …………………………………………………………………22
2-1-5-2 ) ویژگی های شغلی ………………………………………………………………………………..23
2-1-5-3 ) ویژگی های سازمانی ……………………………………………………………………………23
2-1-5-4 ) سبك رهبری ……………………………………………………………………………………….24
2-1-6 ) پيامدهاي رفتار فرانقش …………………………………………………………………………………………………24
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-7 ) سياستهاي تقويت رفتارفرا نقش ……………………………………………………………………………………25
2-1-7-1 ) گزينش واستخدام …………………………………………………………………………………25
2-1-7-1 ) آموزش و توسعه …………………………………………………………………………………26
2-1-7-1 ) ارزيابي عملکرد و جبران خدمات ……………………………………………………………26
2-1-7-1 ) سيستم‌هاي غيررسمي …………………………………………………………………………26
2-2 ): فلسفه اخلاقی کارکنان …………………………………………………………………………………..27
2– 2-1 ) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………27
2– 2-2 ) مفهوم فلسفه اخلاقی …………………………………………………………………………………………………27
2-2-3 ) پیشینه تاریخی فلسفه اخلاق ………………………………………………………………………………………….28
2-2-4 ) عوامل اثر گذار بر فلسفه اخلاقي …………………………………………………………………………………….29
2-2-5 ) انواع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره مسئولیت پذیری، جو سازمانی، رگرسیون، ریسک پذیری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، وظیفه گرایی، فلسفه اخلاقی، رفتار شهروندی