منابع پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی، مسئولیت پذیری، جو سازمانی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

مت امضاء اعضای هیات داوری

دکتر عباداله احمدی استادیار بخش مدیریت آموزشی (استاد راهنما) ……………………………………..

دکتر احمد رضا اوجی نژاد استادیار بخش مدیریت آموزشی (استاد داور) ……………………………………..

دکتر.مجید برزگر استادیار بخش روانشناسی (استاد داور) ……………………………………..

مراتب فوق مورد تایید است .
مدیر/معاونت پژوهشی
مهر و امضاء

سپاسگزاری

سپاس یزدان پاک را که دیباچه زندگی را به زیبا نگاره ها ی قلم جلوه نماید و خیال خالی آدمی را به علم و معرفت فروزان آورد.
انجام این پژوهش را مدیون اساتید بزرگوارم جناب آقای دکتر عباداله احمدی ام که با محبت خضوع را معنا کرد. زبان کلمات قادر به سپاس گزاری از ایشان نخواهد بود. چرا که نه تنها علم بلکه هزاران نکته برباب اخلاق وادب از ایشان فرا گرفتم

تقدیم به

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه 3
بیان مساله 4
اهمیت و ضرورت پژوهش 6
اهداف پژوهش 9
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: 10
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
مبانی نظری مسئولیت پذیری 14
تعریف مسئولیت پذیری : 15
اهمیت مسئولیت پذیری : 15
ویژگی های افراد مسئولیت پذیر : 16
پیامد های عدم پذیرش مسئولیت : 17
اهم موارد افزایش حس مسئولیت پذیری : 18
اهمیت اجتماعی و تر بیتی مسئولیت پذیری : 18
نظریات روان شناسان در مورد مسئولیت : 19
فرهنگ سازمانی 20
مقدمه 20
مفهوم فرهنگ سازمانی 21
تعریف فرهنگ سازمانی 21
دیدگاه ها و نقطه نظرات پیرامون فرهنگ سازمانی 22
کارکردهای فرهنگ سازمانی 24
ویژگی های فرهنگ سازمانی 24
انواع فرهنگ سازمانی 25
سطوح شناختی فرهنگ سازمانی 27
فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف 28
مشخصات فرهنگ قوی و ضعیف 29
ابعاد فرهنگ سازمانی 32
عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی 32
مدیریت فرهنگ سازمانی 34
مبانی نظری جوسازمانی 35
تعاریف جو سازمانی 35
جوسازمانی چگونه ایجاد می شود 38
مکانیزم های عملکرد جوسازمانی 41
ویژگی های جوسازمانی 43
جنبه های اثرپذیری از جوسازمانی 43
تعریف و اهمیت سازمان غیررسمی 44
خرده سیستم فرهنگی و جوسازمانی 45
تفاوت فرهنگ و جوسازمانی 46
مقیاس های سنجش جوسازمانی 47
نمایه جوسازمانی 47
بررسی پویایی های سازمان سالم تا غیر سالم 49
انواع جوسازمانی 50
ویژگی های جو سازمانی 51
پیامدهای کاربردی جوسازمانی 52
کنترل و اندازه گیری جوسازمانی 53
روش های بهبود جوسازمانی 54
مدل های جوسازمانی 56
ویژگی های جوسالم سازمانی 58
پیشینه پژوهش 59
پژوهش های انجام شده در خارج کشور 59
پژوهش های انجام شده در داخل کشور 61
جمع بندی 63
فصل سوم- روش اجرای پژوهش
روش تحقیق 66
جامعه آماری 66
نمونه و روش نمونه گیری 66
ابزار های پژوهش 66
روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 70
ملاحظات اخلاقی : 70
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های پژوهش 72
داده های توصیفی 72
یافته های استنباطی 73
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش 81
بحث و نتیجه گیری 81
محدودیت های پژوهش 86
پیشنهاد های پژوهش 86
پیشنهاد های کاربردی 86
پیشنهاد های پژوهشی 87
منابع فارسی 88
منابع انگلیسی 92

فهرست جداول
جدول 1-2 : مقایسه سیستم یک و چهار لیکرت 48
شکل 2 – 2 انواع جو مدرسه 50
جدول 3- 2 : ویژگی های جوباز و بسته. 50
جدول 4-2 خصوصیات انواع جوسازمانی. 51
جدول 5-2عوامل مرئی و نامرئی جوسازمانی 57
جدول 1-3: بررسی پایایی پرسشنامه مسئولیت پذیری توسط محقق 67
جدول 2-3: بررسی پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی توسط محقق 68
جدول 3-3 گویه ها و ابعاد جو سازمانی 68
جدول 4-3 نحوه نمره گذاری پرسشنامه جوسازمانی 69
جدول 5-3: بررسی پایایی پرسشنامه جو سازمانی توسط محقق 69
جدول 1-4: بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد نمرات فرهنگ سازمانی و ابعاد آن 72
جدول 2-4: بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد جو سازمانی و ابعاد آن 73
جدول 3-4: بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد مسئولیت پذیری 73
جدول 4-4: ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری 73
جدول 5-4: ضریب همبستگی بین ابعاد فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری 75
جدول 6-4: ضریب همبستگی بین ابعاد جو سازمانی با مسئولیت پذیری 75
جدول7-4: مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری به روش همزمان 76
جدول8-4: مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد جو سازمانی با مسئولیت پذیری به روش همزمان 78
جدول4-9: مشخصه های آماری رگرسیون بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری به روش همزمان 79

فهرست اشکال

شکل 1-2 : عوامل ایجادکننده جوسازمانی 39
شکل 2-2 : فرآیند شکل گیری جوسازمانی از رویکرد ساختاری. 39
شکل 3-2 :فرآیند شکل گیری جوسازمانی در رویکرد ادراکی 40
شکل 4-2 : فرآیند شکل گیری جوسازمانی در رویکرد تعامل. 40
شکل 5-2جوسازمانی به عنوان پل ارتباطی 41
شکل 6-2: مدل شش بعدی وایزبورد. 49
شکل 7 – 2 انواع جو مدرسه ( منبع : علاقه بند ، 1377، ص 7 ). 50

چکیده
هدف پژوهش حاضر رابطه فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز به تعداد 150 نفر بوده است. برای تغیین نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده 108 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز(1991)، جو سازمانی سوسمن و دیپ (1986) و مسئولیت پذیری کالیفرنیا (1987) بوده است. جهت تجزيه و تحليل از روش هاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگي و رگرسيون به روش همزمان استفاده شده است. نتایج نشان داد که: بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین ابعاد فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه معنا دار وجود دارد. بین ابعاد جو سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه معنادار وجود دارد. متغیرهای فرهنگ سازمانی و جو سازمانی می توانند مسئولیت پذیری را پیش بینی نمایند.

کلید واژه: فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، مسئولیت پذیری

مقدمه
هر جامعه ای دارای یکسری از ارزش ها برای افراد است. افراد برای انجام تکالیف باید ارزش های جامعه خود را شناخته و در بروز رفتار خویش آنها را مورد توجه قرار دهند. مسئولیت پذیری هم یکی از ارزشهای مهم وغالب اجتماعی است که باید قبول آن در افراد پذیرش و درونی شود. کلمزوبین(2006) مسئولیت را از لحاظ لغوی، توانایی پاسخ دادن ودر عرف عام به مفهوم تصمیم گیری مناسب ومؤثر دانسته اند. منظورآن ها از تصمیم گیری مناسب این است که فرد در چهارچوب هنجار های اجتماعی وانتظاراتی که از او می رود، دست انتخاب بزندکه سبب ایجاد روابط انسانی مثبت، موفقیت وافزایش ایمنی خاطر می شود و منظور از پاسخ مؤثر پاسخی است که فرد را قادر می سازد تا به هدف هایی که باعث تقویت عزت نفسش می شوند، دست یابد(کلمزو بین1،2006،به نقل از حسینی قمی، 1391).
یکی از متغیرهای که می تواند مرتبط با مسئولیت پذیری باشد فرهنگ سازمانی است .
در جهان امروز بسیاری از فعالیت های اساسی و حیاتی مورد نیاز جامعه را سازمان های گوناگون انجام می دهند یعنی پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد موثر سازمان هاست. در این گسترده سازمان های آموزشی از اولویت برخوردارند. فرهنگ سازمانی به عنوان جزء مهم و بنیادی در پیکره سازمان محسوب می شود.و به مثابه واقعیتی اجتماعی است.که بر مبنای تعاملات بی همتای اعضای سازمان شکل می گیرد.(بوئلمز،2007).
فرهنگ سازمانی مجموع هاي از باورها و ارزش هاي مشترك پذیرفته شده میان اعضاي سازمان با رویکرد عملی و بخصوص مبتنی بر ویژگی هاي خاص سازمان است.( طالبی، 1393) به عبارتی دیگر فرهنگ سازمانی را می توان ترکیبی از باورها ، ارزش ها و پیش فرض هایی دانست که در سازمان وجود دارد و همه اعضاي سازمان کم و بیش بطور یکسان در معرض آن قرار می گیرند و تا حدي نسبت به آن توافق و هم رایی وجود دارد.
یکی دیگر از عواملی که می تواند در مسئولیت پذیری موثر باشد، جو سازمانی می باشد.
ویژگی های درونی یک سازمان، که یک سازمان را از سازمان های دیگر جدا می کند و روی رفتار افراد تأثیر می گذارد جوسازمانی نام دارد (حیدری ، 1388). از مشخصات جوسازمانی سالم آن است که سلامت جسمانی و روانی افراد و کارکنان آن سازمان به همان اندازه مورد توجه و علاقه مدیریت سازمان قرار می گیرد که تولید مورد تاکید وی قرار می گیرد. جوسازمانی به وسیله ادراکات کارکنان از ویژگی های درونی سازمان سنجیده می شود. امروزه گسترش فعاليت هاي بازرگاني، جهاني شدن و تغييرات سريع تكنولوژي در محيط سازمانها عاملي است كه منجر گرديده تا سازمانها براي حفظ بقاء و مزاياي رقابتي خود از انعطاف پذيري لازم برخوردار باشند. لازمه انعطاف پذيري تغييرات سريع است و اين تغييرات بدون داشتن اطلاعات از جو سازمان امكانپذير نيست(آقاجانی و همکاران,1391). جو سازمانی از سازه های گوناگونی تشکیل شده که بدلیل گستردگی طیف آن ,تعاریف متفاوت و بی شماری را بخود اختصاص داده است.( ناظم و محسن شیخی,1388). امروزه جوّ سازماني يكي از مفاهيم بسيار مهم در زمينه مديريت است كه به عناوين و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازماني به آن اشاره مي شود (طالب پور،1380). جو سازمانی از سطح فرد آغاز میشود و به سوی جمع تسری پیدا میکند. سازمانها به جذب انسانهایی تمایل دارند که متناسب جو خود میدانند تا در نتیجه آن ارزشهای آنها تا حدودی استوار و پایدار بماند و از طرفی دیگر انسانها به همان شیوهای که محل زندگی خود را بر میگزینند به گزینش سازمان دارای جو بهتر دست میزنند. فورهند و گلیمر جو را مجموعه ویژگیهای سازمان یا موقعیتی تعریف میکنند که اعضا سازمان درک کردهاند. استیرز معتقد است جو سازمانی تصور افراد دربارهی محیط سازمان است. جو سازمانی چیزی است که به اعتقاد کارکنان هست، نه ضرورتا آن چیزی که “واقعا” وجود دارد به نقل از(شکروی, حسینیان, سماواتیان, صمصام شریعت, 1389) بنابراین پژوهش حاضر به تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی جو سازمانی با رفتار مسئولیت پذیری کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز پرداخته است.

بیان مساله
با پیشرفت صنعت و تکنولوژی و به طبع آن تغییرات محیط واجتماع، تاثیرات سازمانها بر جامعه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به خصوص اینکه سازمانها به عنوان لایه های میانی و حلقه های ارتباطی میان افراد و جامعه تلقی می شوند. سازمانها ضمن آنکه به حفظ و بقای خود می اندیشند، باید گامی فراتر از این نگاه برداشته و به پیامدها و آثار خود بر جامعه نیز توجه داشته باشند. مسئولیت اجتماعی به عنوان موضوعی مهم برای هرسازمان ها از جمله سازمان فنی و حرفه ای عامل بقا یا انحطاط آن بشمار می رود، در این میان توجه به و مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان در قبال سازمان خود امری مهم و حیاتی تلقی می شود.
مسئولیت یک ویژگی شخصیتی است که معمولا به صورت یک نگرش در ساختار روانی و رفتاری فرد شکل می گیرد و یک متغییر عمده و اساسی در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع of، and، the، management Next Entries منابع پایان نامه درباره مسئولیت پذیری، جو سازمانی، فرهنگ سازمانی، آموزش فنی و حرفه ای